Avatar

проф. д-р Валентин Китанов

Email: kitvalmil swu.bg


Публикации

Благотворителна дейност на православен храм „Св. Троица“ – Банско от края на XIX до средата на XX век (по документи от ДА-Благоевград) , Известия на Старозагорския исторически музей 2023: 54-60. (Съавтор/и: Ани Дурчова)
Предпоставки за развитие на тютюневия отрасъл в българските земи през ХVІІ-ХІХ век , Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания ISSN 2603-3526 2023: 35-44.
Тютюнът в стопанските инициативи на Христо и Евлоги Георгиеви , Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания ISSN 2603-3526 2022: 287-297.
Тютюнът в българското пространство ХVІІ-ХІХ век: Стопански, социални и културни проекции. ISBN 978-954-00-0299-6. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2022
Тютюневият монопол в османската държава (според сведения от българския възрожденски печат) , Мисия „Историк“. Сборник в чест на 60 – годишнината на проф. д. и. н. Бисер Георгиев 2022: 51-57.
С чибук и наргиле: Жадуваните „бягства“ в ароматното пространство на Ориента , Балканистичен форум ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online) 2021: 150-165.
A Multi-perspective Focus on the State , Balkanistic forum ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online) 2021: 249-252.
Place and role of tobacco in the historical fate of Bulgaria: Central highlights , – Annual of Assen Zlatarov University – Burgas 2021: 7-17 .
Основни акценти върху мястото и ролята на тютюна в българските земи , Управление и образование, Академично списание на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас 2021: 108-114.
Създаването на Търновската конституция през погледа на княз Александър дондуков-корсаков, Рецензия на книгата на Костадин паев, Спомени, размисли и оценки на княз Александър Дондуков-Корсаков за създаването на Търновската конституция , Balkanistic forum 2020: 234-237.
The Spoils of War “Divided into Three Parts”: A Comparison between Two Accounts in Skylitzes’ Synopsis historiarum and Kritoboulos’ History of Mehmed the Conqueror , Studia Ceranea 2020: 295–319 . (Co-author/s: Янко Христов)
Diplomatic and Journalistic Comments on the Agreement between the Ottoman Empire and the Principality of Bulgaria in 1904 , CTAD:Journal of Modern Turkish History 2019: 85-108.
Законодателните инициативи на правителството на Тодор Бурмов в областта на тютюневата индустрия , Академично списание „Управление и образование“ Хуманитарни и социални науки 2017: 97-102.
Viticulture and winemaking traditions of the Thracians from Southeast Europe and Northwest Anatolia , Agricultural Academy, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 178-185 ISSN 1311-0489 (Print) Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan ISSN 2367-8364 (Online), 2017: 178-185. (Co-author/s: Kalin Porozhanov, Alexandar Portalsky)
The ancient wines – origin and usage , Agricultural Academy, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 178-185 ISSN 1311-0489 (Print) Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan ISSN 2367-8364 (Online), 2017: 186-200.. (Co-author/s: Kalin Porozhanov, Alexandar Portalsky)
Документи за Българското възраждане. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2017 (Съавтор/и: Жана Пенчева, Биляна Карадакова)
Политиката на Временното руско управление в областта на българската тютюнева индустрия , Академично списание „Управление и образование“ Хуманитарни и социални науки 2016: 119-122.
Беровският девически метох "Св. Архангел Михаил" по време на Първата световна война (по документи от ДА-Благоевград) , Македонски преглед 2015: 117-127. (Съавтор/и: Биляна Карадакова)
Църковните приходни-разходни книги и формите на финансиране на българското образование през Възраждането , Сб. История на просветното дело - нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне 2015: 116-125. (Съавтор/и: Жана Пенчева)
Начало на политиката по тютюна в Българското княжество. , Годишник на Университет Проф. д-р Асен Златаров – Бургас. Бургас, 2014, т. XLIII(2) 2014: .
Българо-турското споразумение от 1904 г. И политическите отношения на ВМОРО с Високата порта в началото на ХХ в. , Научни известия, Правно-исторически факултет, ЮЭУ „Неофит Рилски” 2010: 114-138.
Официалната и тайната българо-турска дипломация /1903-1925 г./. България: Държавна агенция "Архиви", 2009 (Съавтор/и: Цочо Билярски)
Аспекти на политическите отношения на ВМОРО с Турция 1903 – 1914 г.. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2009
Григор Начович и преодоляването на опасността от военен конфликт между Княжество България и Османската империя през 1903 г. , Управление и образование 2009: 168-175.
Несъстоялият се втори Рилски общ конгрес на ВМОРО през декември 1906 година и неговото отражение върху развитието на организацията , 100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност. Сборник с доклади от международна научна конференция-Благоевград, 29-30 септември 2005 г. 2006: 201-213.
Мястото на Българо-турското споразумение от 1904 г. в развитието на македонския въпрос , Научни трудове, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, История 2006: 293-301.
Иван Гарванов. Спомени, документи, материали. . България: Македонски научен институт, 2005 (Съавтор/и: Цочо Билярски)
За ролята на общините при формиране на българското отношение към османската власт през епохата на Възраждането , Известия по история 2005: 1-9.
Иван Гарванов и Македоно-Одринското движение 1903-1907 г. , Македонски преглед 2005: 55-80.
Историографски прочит на Българо-турското споразумение от 1904 г. , Известия по история 2. Надежди и разочарования в историята. Сборник в памет на професор Милчо Лалков 2005: 95-111.
Отзвукът от Българо-турското споразумение от 26 март 1904 г. в чужбина (по рапорти на българските дипломатически агенти в европейските столици). , Научни известия, Правно-исторически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2005: 313-327.
The Secret Policy of VMORO with Turkey 1903-1924 , Uluslararasi Osmanli ve Cumhuriyet Donemi Turk-Bulgar Iliskileri 2005: 145-152.
Една слабо позната страна от дейността на ВМОРО в периода 1903-1924 г. и въпроса за алтернативата в българското освободително движение в Македония и Одринска Тракия , Сб. Понятия, времена, промени. Историческото образование 2005: 231-244.
Принос към дипломатическата история на България. Григор Начович и Българо-турското споразумение от 1904 г. . България: ИК Синева, 2004
Революционната дейност на Иван Гарванов до 1903 г , Македонски преглед 2004: 43-60.
За ролята на Григор Начович в Българо-турското споразумение от 1904 г , Балканистичен форум ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online) 2004: 72-87.
Историческата книжнина в културно-политическата комуникация между поколенията през Възраждането , Балканистичен форум ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online) 2003: 77-84.
ВМОРО и Илинденско-Преображенското въстание , на “100 години Илинденско-Преображенско въстание”. Библиографски указател 2003: . 3-15.
Един поглед върху отношението на българите към османската държавна власт през епохата на Възраждането , Известия по история 1. Власт и социум. In honorem prof. Margaritae Taceva 2003: 169-177.
Европейски акценти в отношението на българите към османската държава през епохата на Възраждането , История, образование, континуитет и промяна. Сборник в чест на проф. Йордан Шопов 2003: 48-53.
Документи по история на България, част І. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1998 (Съавтор/и: Цветана Георгиева)
Един поглед върху алтернативите на Европейския югоизток през ХVІІІ-ХІХ в. и предпоставките за федератизма на Балканите , Балканистичен форум ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online) 1995: 47-55.
Основаване и основатели на ВМОРО. , 100 години Вътрешна македоно-одринска революционна организация 1893 – 1993. Библиография, 1993: 3-18.
Независимата македонска държава и нейните съседи , Аспекти на етнокултурната ситуация в България и на Балканите 1992: 134-143.

Конференции

ЧЕТЕНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д.И.Н. ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА: ИСТОРИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тютюневите зони в Дунавския вилает, отразени в една английска карта от 1873 г.
Период
26.10.2023 - 28.10.2023 г.
Организатор
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ОТЕЦ НЕОФИТ РИЛСКИ – ДУХОВНОСТ, ПРОСВЕТА, КУЛТУРА“ ПОД НАУЧНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д.И.Н. РУМЯНА РАДКОВА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Да е совсем яваш, но с явашлъко му да е благ и миризма хубава да има“. За страстта на Неофит Рилски към тютюна.
Период
05.10.2023 - 07.10.2023 г.
Организатор
Югозападният университет „Неофит Рилски“, Неврокопската света митрополия и Рилската света обител

Фактори на икономически растеж в историческа перспектива

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предпоставки за развитие на тютюневия отрасъл в българските земи през ХVІІ-ХІХ век
Период
29.09.2023 - 30.09.2023 г.
Организатор
Центъра за стопанско-исторически изследвания

Дарителство и благотворителност в България – традиции и съвременност

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Архивни документални свидетелства за подкрепа на учебното дело в Банско от края на XIX – началото на XX век
Период
20.04.2023 - 21.04.2023 г.
Организатор
Института за исторически изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Хасково и община Хасково
Съавтор(и)
Ани Дурчова

НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ- МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Законът за празничните дни в Княжеството от 1900 г. - мотиви, съдържание, значение.
Период
21.10.2022 - 22.10.2022 г.
Организатор
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Съавтор(и)
Костадин Паев

110 ГОДИНИ СВОБОДА (1912 – 2022)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тютюнът и мястото на Горна Джумая и Пиринска Македония в стопанското осмисляне на Балканската война
Период
05.10.2022 - 05.10.2022 г.
Организатор
Община Благоевград · Македонски научен институт · Югозападен юниверситет "Неофит Рилски"

ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тютюнът в стопанските инициативи на Христо и Евлоги Георгиеви
Период
23.09.2022 - 24.09.2022 г.
Организатор
Центъра за стопанско-исторически изследвания

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА И БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА В ПЕРИОДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО СРЕДАТА НА ХХ В

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Благотворителни инициативи на православен храм „Св. Троица“ – Банско от края на XIX до средата на XX век (по документи от ДА – Благоевград)
Период
20.09.2022 - 21.09.2022 г.
Организатор
Община Стара Загора, Старозагорска Света Митрополия, Институт за исторически изследвания – БАН, Научен архив на БАН и Регионален исторически музей – Стара Загора.
Съавтор(и)
Ани Дурчова

EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мястото на тютюна в политиката на българската държава по външните дългове от края на ХІХ и началото на ХХ в.
Период
24.06.2022 - 26.06.2022 г.
Организатор
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тютюнът като пространство за предприемаческия усет на Руско Вълков Миркович – щрихи от българската стопанска действителност в края на 80-те и началото на 90-те години на ХІХ в
Период
24.09.2021 - 25.09.2021 г.
Организатор
Центъра за стопанско-исторически изследвания

EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Основни акценти върху мястото и ролята на тютюна в българските земи
Период
25.06.2021 - 27.06.2021 г.
Организатор
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

12th INTERNATIONAL CONGRESS OF SOUTH-EAST EUROPEAN STUDIES - Political, Social and Religious Dynamics in South-Eastern Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tobacco, Legislation, Politics in Bulgaria after the First World War
Период
02.09.2019 - 06.09.2019 г.
Организатор
Academiei Române, a Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen (AIESEE) și a UNESCO

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ НА АГРАРНАТА НАУКА В 21 ВЕК

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Viticulture and winemaking traditions of the Thracians from Southeast Europe and Northwest Anatolia
Период
30.08.2017 - 01.09.2017 г.
Организатор
Институт по лозарство и винарство
Съавтор(и)
Калин Порожанов, Александър Порталски

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ НА АГРАРНАТА НАУКА В 21 ВЕК

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Древните вина – произход и употреба
Период
30.08.2017 - 02.09.2017 г.
Организатор
Институт по лозарство и винарство
Съавтор(и)
Калин Порожанов, Александър Порталски

EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Законодателните инициативи на правителството на Тодор Бурмов в областта на тютюневата индустрия
Период
22.06.2017 - 25.06.2017 г.
Организатор
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,

EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиката на Временното руско управление в областта на българската тютюнева индустрия
Период
23.06.2016 - 26.06.2016 г.
Организатор
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

БЪЛГАРИЯИ БЪЛГАРИТЕ-ИСТОРИЯ И КУЛТУРА (ХVІІІ-ХХ в.) по случай 80-годишнината на доц. д-р Георги Плетньов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Григор Начович и началото на политиката по тютюна в България”
Период
04.12.2015 - 04.12.2015 г.
Организатор
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

“EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Законодателните инициативи в областта на българската тютюнева индустрия през периода на Временното руско управление”
Период
25.06.2015 - 27.06.2015 г.
Организатор
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

“EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
НАЧАЛО НА ПОЛИТИКАТА ПО ТЮТЮНА В БЪЛГАРСКОТО КНЯЖЕСТВО*
Период
26.06.2014 - 28.06.2014 г.
Организатор
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

Проекти

(Решение № 577 / 17 август 2018 г.) 6. Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)

Период на провеждане
30.01.2020 - 30.01.2020 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(RP-A13/18) ЦЕНТРОВЕ, ПЪТИЩА И ТЕРИТОРИИ. Проекции на обмен и конфликтност на Балканите от древността до средата на ХХ век

Период на провеждане
05.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A4/15) Социално-структуриращата роля на тютюневата индустрия в България 1878-1947 г.

Период на провеждане
23.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A3/14) Българският тютюн - правно-нормативна регламентация, стопанска организация и социални измерения

Период на провеждане
24.02.2014 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A4/13) Тютюнът в българското пространство - Исторически и културни проекции

Период на провеждане
18.02.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

( SRP-A3/12) Тютюнът - минало, настояще и бъдеще

Период на провеждане
20.02.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A1/11) Тютюнът-минало, настояще и бъдеще

Период на провеждане
21.02.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

Ръководени докторанти

Дарителство и дарители в Югозападна България (18 век – началото на 20 век)

Докторант
Ани Димитрова Дурчова
Период
19.04.2024 - 19.04.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Бачковският манастир „Успение Богородично“ като църковно-религиозно и културно средище през ХV-ХІХ век

Докторант
Минка Асенова Христемова
Период
19.04.2024 - 19.04.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Девическите манастири в българските земи 18-началото на 20 век

Докторант
Биляна Димитрова Карадакова
Период
16.06.2015 - 16.06.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Православните храмове в Централна Стара планина през епохата на Възръждането

Докторант
Жана Христова Пенчева
Период
18.12.2014 - 18.12.2014 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Всекидневният вестник "Мир". Промени, личности, водещи теми през периода 1923-1944 г.

Докторант
Тодор Георгиев Панайотов
Период
16.02.2012 - 16.02.2012 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Девическите манастири в българските земи 18-началото на 19 век

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Китанов

Православните храмове в Централна Стара планина през епохата на Възръждането

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.12.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Китанов

„Македонският въпрос в българо-британските отношения 1919-1941 г.”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Китанов

"Всекидневният вестник "Мир". Промени, личности, водещи теми през периода 1923-1944 г.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.02.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Китанов