Avatar

доц. д-р Валентин Китанов

Email: kitvalmil swu.bg


Публикации

Създаването на Търновската конституция през погледа на княз Александър дондуков-корсаков, Рецензия на книгата на Костадин паев, Спомени, размисли и оценки на княз Александър Дондуков-Корсаков за създаването на Търновската конституция , Balkanistic forum 2020: 234-237.
Diplomatic and Journalistic Comments on the Agreement between the Ottoman Empire and the Principality of Bulgaria in 1904 , CTAD:Journal of Modern Turkish History 2019: 85-108.
Законодателните инициативи на правителството на Тодор Бурмов в областта на тютюневата индустрия , Академично списание „Управление и образование“ Хуманитарни и социални науки 2017: 97-102.
Viticulture and winemaking traditions of the Thracians from Southeast Europe and Northwest Anatolia , Agricultural Academy, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 178-185 ISSN 1311-0489 (Print) Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan ISSN 2367-8364 (Online), 2017: 178-185. (Co-author/s: Kalin Porozhanov, Alexandar Portalsky)
The ancient wines – origin and usage , Agricultural Academy, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 178-185 ISSN 1311-0489 (Print) Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan ISSN 2367-8364 (Online), 2017: 186-200.. (Co-author/s: Kalin Porozhanov, Alexandar Portalsky)
Документи за Българското възраждане. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2017 (Съавтор/и: Жана Пенчева, Биляна Карадакова)
Политиката на Временното руско управление в областта на българската тютюнева индустрия , Академично списание „Управление и образование“ Хуманитарни и социални науки 2016: 119-122.
Беровският девически метох "Св. Архангел Михаил" по време на Първата световна война (по документи от ДА-Благоевград) , Македонски преглед 2015: 117-127. (Съавтор/и: Биляна Карадакова)
Църковните приходни-разходни книги и формите на финансиране на българското образование през Възраждането , Сб. История на просветното дело - нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне 2015: 116-125. (Съавтор/и: Жана Пенчева)
Начало на политиката по тютюна в Българското княжество. , Годишник на Университет Проф. д-р Асен Златаров – Бургас. Бургас, 2014, т. XLIII(2) 2014: .

Конференции

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ НА АГРАРНАТА НАУКА В 21 ВЕК

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Viticulture and winemaking traditions of the Thracians from Southeast Europe and Northwest Anatolia
Период
30.08.2017 - 01.09.2017 г.
Организатор
Институт по лозарство и винарство

EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Законодателните инициативи на правителството на Тодор Бурмов в областта на тютюневата индустрия
Период
22.06.2017 - 25.06.2017 г.
Организатор
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,

EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиката на Временното руско управление в областта на българската тютюнева индустрия
Период
23.06.2016 - 26.06.2016 г.
Организатор
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

БЪЛГАРИЯИ БЪЛГАРИТЕ-ИСТОРИЯ И КУЛТУРА (ХVІІІ-ХХ в.) по случай 80-годишнината на доц. д-р Георги Плетньов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Григор Начович и началото на политиката по тютюна в България”
Период
04.12.2015 - 04.12.2015 г.
Организатор
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

“EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Законодателните инициативи в областта на българската тютюнева индустрия през периода на Временното руско управление”
Период
25.06.2015 - 27.06.2015 г.
Организатор
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

“EDUCATION, SCIENCE, ЕCONOMICS AND TECHNOLOGIES”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
НАЧАЛО НА ПОЛИТИКАТА ПО ТЮТЮНА В БЪЛГАРСКОТО КНЯЖЕСТВО*
Период
26.06.2014 - 28.06.2014 г.
Организатор
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

Проекти

(Решение № 577 / 17 август 2018 г.) 6. Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)

Период на провеждане
30.01.2020 - 30.01.2020 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(RP-A13/18) ЦЕНТРОВЕ, ПЪТИЩА И ТЕРИТОРИИ. Проекции на обмен и конфликтност на Балканите от древността до средата на ХХ век

Период на провеждане
05.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A4/15) Социално-структуриращата роля на тютюневата индустрия в България 1878-1947 г.

Период на провеждане
23.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A3/14) Българският тютюн - правно-нормативна регламентация, стопанска организация и социални измерения

Период на провеждане
24.02.2014 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A4/13) Тютюнът в българското пространство - Исторически и културни проекции

Период на провеждане
18.02.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

( SRP-A3/12) Тютюнът - минало, настояще и бъдеще

Период на провеждане
20.02.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A1/11) Тютюнът-минало, настояще и бъдеще

Период на провеждане
21.02.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Наредба №9
Бюджет
4000,00 лв.

Ръководени докторанти

Девическите манастири в българските земи 18-началото на 20 век

Докторант
Биляна Димитрова Карадакова
Период
16.06.2015 - 16.06.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Православните храмове в Централна Стара планина през епохата на Възръждането

Докторант
Жана Христова Пенчева
Период
18.12.2014 - 18.12.2014 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Всекидневният вестник "Мир". Промени, личности, водещи теми през периода 1923-1944 г.

Докторант
Тодор Георгиев Панайотов
Период
16.02.2012 - 16.02.2012 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Девическите манастири в българските земи 18-началото на 19 век

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Китанов

Православните храмове в Централна Стара планина през епохата на Възръждането

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.12.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Китанов

„Македонският въпрос в българо-британските отношения 1919-1941 г.”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Китанов

"Всекидневният вестник "Мир". Промени, личности, водещи теми през периода 1923-1944 г.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.02.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Китанов