Avatar

гл.ас. д-р Ирина Китова

Email: kitova swu.bg


09.2002 до сега Преподавател - главен асистент Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград; Преподавателска и научно-изследователска дейност; реализация на творчески проекти

Публикации

Методика на специализиращото практическо обучение в областта на аудиовизуалните изкуства и медиите - базов методически корпус за семинари и обучения , Годишник на СУБ, 2015г. 2015: 72-80.
Киното в полето на комуникациите - парадигма на субектно-обектните транспозиции , Сборник "Информационни технологии, култура, общество 2015: 231-244.
Основни предпоставки за ефективното прилагане на интерактивен подход в обучението на студенти в областта на аудиовизуалните изкуства , Годишник на СУБ, 2014г. 2014: 87-98.
Парадигми на кинокомуникацията . България: Университетско издателство, 2014
Интерактивността в практическото обучение по аудиовизуални изкуства - основни акценти от профила на студентите , Годишник на СУБ, 2013г. 2013: 82-88.
Планиране и организиране на практическо обучение по аудиовизуални изкуства, базирано на интерактивни методи на преподаване , Годишник на СУБ, 2013г. 2013: 88-97.
Авторът в киното - постмодерни дилеми , Годишник на СУБ, 2011г. 2011: 75-80.
Филмът - едно пространство на възможната идентичност в епохата на глобалната комуникация , Годишник на СУБ, 2011г. 2011: 80-85.
Зрителят и неговите роли в киното , Годишник на СУБ, 2011г. 2011: 88-94.
Интерактивни методи на преподаване в обучението на студенти в областта на аудиовизуалните изкуства , Сборник "Информационно-комуникационни технологии, медии и образование" 2011: 107-117.

Конференции

Кино и Философия

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Документалното кино - за взаимното проникване на индивидуалните светове
Период
05.11.2015 - 06.11.2015 г.
Организатор
ЮЗУ

„Фантастични визуализации в изкуството“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Киното в полето на съвременните комуникации
Период
10.10.2013 - 11.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ

„Измерения на фантастичното в съвременността”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проекции на мита в киното
Период
06.10.2011 - 07.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ

“Културните права в европейска перспектива”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Парадигми на комуникациите в киното
Период
08.05.2006 - 10.05.2006 г.
Организатор
ЮЗУ

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-002) Студентски практики

Период на провеждане
01.06.2014 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН,ЕСФ,ЕФ
Бюджет
56000000,00 лв.

(Конфиденциална информация) Документален филм "Едни софийски бардове и други местни птици"

Период на провеждане
15.05.2014 - 15.12.2014 г.
Форма на участие
Режисьор
Финансиран от
Софийска програма "Култура", Фондация "СОРМД"
Бюджет
18000,00 лв.