Avatar

доц. д-р Ирина Китова

Email: kitova swu.bg


09.2002 до сега преподава в Катедра по телевизионно, театрално и киноизкуство към Факултет по изкуствата на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград; интереси в посока на интердисциплинарни научно-изследователски, културни и творчески проекти. За контакти e-mail: irinakitova@abv.bg

Публикации

Интерактивността като подход и метод в практическото обучение на студенти в областта на филмовата и телевизионна режисура и съвременните аудиовизуални изкуства. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2019
Документалното кино като поле на взаимното проникване на индивидуалните светове , Научно списание „Философия” 2017: 75-79.
Киното в полето на комуникациите – парадигма на субектно-обектните транспозиции , 14. Сборник „Информационни технологии, култура, общество” 2016: 231-243.
Методическа рамка на практико-приложна подготовка на студенти н областта на аудиовизуалните изкуства и медиите - тематични учебни практики , MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION AND ART 2016: .
Методика на специализиращото практическо обучение в областта на аудиовизуалните изкуства и медиите - базов методически корпус за семинари и обучения , Годишник на СУБ, 2015г. 2015: 72-80.
Киното в полето на комуникациите - парадигма на субектно-обектните транспозиции , Сборник "Информационни технологии, култура, общество 2015: 231-244.
Основни предпоставки за ефективното прилагане на интерактивен подход в обучението на студенти в областта на аудиовизуалните изкуства , Годишник на СУБ, 2014г. 2014: 87-98.
Парадигми на кинокомуникацията . България: Университетско издателство, 2014
Интерактивността в практическото обучение по аудиовизуални изкуства - основни акценти от профила на студентите , Годишник на СУБ, 2013г. 2013: 82-88.
Планиране и организиране на практическо обучение по аудиовизуални изкуства, базирано на интерактивни методи на преподаване , Годишник на СУБ, 2013г. 2013: 88-97.
Авторът в киното - постмодерни дилеми , Годишник на СУБ, 2011г. 2011: 75-80.
Филмът - едно пространство на възможната идентичност в епохата на глобалната комуникация , Годишник на СУБ, 2011г. 2011: 80-85.
Зрителят и неговите роли в киното , Годишник на СУБ, 2011г. 2011: 88-94.
Интерактивни методи на преподаване в обучението на студенти в областта на аудиовизуалните изкуства , Сборник "Информационно-комуникационни технологии, медии и образование" 2011: 107-117.
Проекции на мита в киното , Списание NotaBene 2011: .

Конференции

СВОБОДАТА: ВЪЗМОЖНА И НЕВЪЗМОЖНА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Свободата като невъзможно битие на „професионалния творец” в полето на киното
Период
16.05.2018 - 17.05.2018 г.
Организатор
Катедра "Философия", Център по Философия и психоанализа

Кино и Философия

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Документалното кино - за взаимното проникване на индивидуалните светове
Период
05.11.2015 - 06.11.2015 г.
Организатор
ЮЗУ

YOUTHACT – Общностни действия за превенция на трафика на младежи в риск

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Студентска благотворителна кампания за борба с трафика на хора
Период
15.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
Център за либерални стратегии , РискМонитор , Фондация „Жар“

IV Международна научна конференция на тема „Digital culture and society”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Киното в полето на комуникациите – парадигма на субектно-обектните транспозиции
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Център "Нови медии и дигитална култура", Съюз на учените, клон Благоевград

„Фантастични визуализации в изкуството“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Киното в полето на съвременните комуникации
Период
10.10.2013 - 11.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ

„Измерения на фантастичното в съвременността”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проекции на мита в киното
Период
06.10.2011 - 07.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ

“Културните права в европейска перспектива”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Парадигми на комуникациите в киното
Период
08.05.2006 - 10.05.2006 г.
Организатор
ЮЗУ

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-002) Студентски практики

Период на провеждане
01.06.2014 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН,ЕСФ,ЕФ
Бюджет
56000000,00 лв.

(Конфиденциална информация) Документален филм "Едни софийски бардове и други местни птици"

Период на провеждане
15.05.2014 - 15.12.2014 г.
Форма на участие
Режисьор
Финансиран от
Софийска програма "Култура", Фондация "СОРМД"
Бюджет
18000,00 лв.