Avatar

гл.ас. д-р Стефан Кинов

Email: stefankinov swu.bg


/Chief assist.prof. Stefan Kinov, Ph.D./; Keywords: physical education, sport instruction, school sport, out of school sport and physical education, sport management, physical activity, integrative nature of physical education and sport, sport pedagogy, audio-visual and information technology in physical education and sport teaching, information and communication technology (ICT) in teaching of physical education and sport. /// Ключови думи: физическо възпитание, спортна тренировка, училищен спорт, извънкласни занимания по физическо възпитание и спорт, спортен мениджмънт (управление на спорта), двигателна активност, интегративна същност на физическото възпитание и спорта, спортна педагогика, аудио-визуални и информационни технологии на обучение във физическото възпитание и спорта, информационни и комуникационни технологии в обучението по физическо възпитание и спорт.

Публикации

Теория и методика на физическото възпитание. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2019 (Съавтор/и: Кирил Костов, Веселин Маргаритов, Валери Цветков, Невяна Докова, Михаил Клечоров)
Practical training of physical education and sports students in South-west University “Neofit Rilski” , JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, THEORY AND PRACTICE 2018: 26-29. (Co-author/s: Невяна Докова)
Физическото възпитание в началното училище. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2017 (Съавтор/и: Кирил Костов, Невяна Докова)
Socio-emotional skills of university students – sports pedagogues , KNOWLEDGE–International Journal 2017: 2015-2019. (Co-author/s: Невяна Докова)
Adaptation of 7-8 year old pupils to physical loads with a fixed dosage , Journal of Physical Education and Sport 2016: pp. 264 - 268. (Co-author/s: K. Kostov, N. Dokova, B. Kostova)
Corrective gymnastics in the physical education lessons with students in special schools for mentally retarded , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal (PESKRJ) 2016: 1-5. (Co-author/s: K. Kostov, N. Dokova)
Приложение на тестове за оценка на функционалната годност и качеството на живот при пациенти с ревматоиден артрит , Сборник от юбилейна конференция 20 години специалност "Кинезитерапия" 2016: . (Съавтор/и: Р. Кастелов, Н. Петрова)
The differences of kinematic parameters long jump between finalists world championship in athletics (Berlin, 2009 - Daegu, 2011) , Slovak Journal of Sport Science 2016: 64-81. (Co-author/s: Ratko PAVLOVIĆ, Kemal IDRIZOVIĆ, Marko JOKSIMOVIĆ)
The sports-pedagogical literacy of primary teacher , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal 2016: 95-106. (Co-author/s: Невяна Докова)
Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal (PESKRJ) 2016: .
Кариерното развитие на българските учители и другите педагогически специалисти (условия и перспективи) , Югозападен университет "Неофит Рилски" / South-West University "Neofit Rilski" 2016: 510-518. (Съавтор/и: Невяна Докова)
Извънурочната дейност в системата за физическо възпитание и спорт (идейна концепция, съдържание и форми за реализация). България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2014
Докторантът - субект на обучението в третата образователна степен на висшето образование / The PhD student - a subject of the training in the third educational level on the high education , Сб. Третата степен на висшето образование 2009: 81-95. (Съавтор/и: Н. Докова)
Мултикултурно сътрудничество чрез спорт / Multicultural cooperation through sport , Сб. Технологични аспекти на интеркултурното образование, 2009: .
Състояние и тенденции на съвременното физическо възпитание в системите за начално образование на някои европейски страни , Педагогическото образование в България: Състояние и тенденции 2007: 483-488. (Съавтор/и: Кирил Костов)
Някои аспекти на съвременното начално училищно физическо възпитание в САЩ , Педагогическото образование в България: Състояние и тенденции 2007: 489-494. (Съавтор/и: Кирил Костов)
Физическо възпитание и спорт в свободното време (оптимизиране, възможности за реализация) , Сб. Физическото възпитание и спортът в образователната система 2007: . (Съавтор/и: В. Маргаритова)
Влияние на подвижната игра върху психическата акткивност на учениците в образователния процес по физическо възпитание и спорт , Сб. Физическото възпитание и спортът в образователната система 2007: . (Съавтор/и: Е. Кавдански, Д. Господинов)
Компонентът `физическа кондиция` като фактор за оценката по Физическо възпитание и спорт , Сб. Физическото възпитание и спортът в образователната система 2007: . (Съавтор/и: Е. Кавдански, Д. Господинов)
Към въпроса за многофункционалността на физическото възпитание като педагогически процес , Сб. Кинезиология / Kinesiology 2007: . (Съавтор/и: К. Костов, Е. Кавдански, Н. Докова)
Гимнастиката-основно ядро в учебните програми по физическо възпитание в Република България , Сб. Европейски стандарти в спортното образование 2007: . (Съавтор/и: К. Костов, Д. Александрова)
Спортната асоциация – организационна структура и форма за реализиране на спорта в свободното време , Сб. Актуални проблеми на физическата култура / Current problems of the physical culture 2006: .
Актуални проблеми и тенденции на физическото възпитание в началното училище / Current problems and tendencies of the physical education in primary school , Сб. Физическото възпитание и спортът в образователната система 2005: . (Съавтор/и: Кирил Костов)

Конференции

Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кариерното развитие на българските учители и другите педагогически специалисти (условия и перспективи)
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Невяна Докова

Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The sports-pedagogical literacy of primary teacher
Период
03.11.2016 - 04.11.2016 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски" / South-West University "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Невяна Докова

20 години специалност "Кинезитерапия"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на тестове за оценка на функционалната годност и качеството на живот при пациенти с ревматоиден артрит
Период
29.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски" / South-West University "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Н.Петрова, Р.Кастелов

Докторантите в диалог с науката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Двигателната активност сред подрастващите - основен фактор в системата на общественото здраве
Период
22.10.2009 - 23.10.2009 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Физическото възпитание и спортът в образователната система

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Физическо възпитание и спорт в свободното време (оптимизиране, възможности за реализация)
Период
09.11.2007 - 10.11.2007 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Валентина Маргаритова

Физическото възпитание и спортът в образователната система

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние на подвижната игра върху психическата акткивност на учениците в образователния процес по физическо възпитание и спорт
Период
08.11.2007 - 09.11.2007 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски" / South-West University "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Е.Кавдански, Д.Господинов

Физическото възпитание и спортът в образователната система

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Компонентът `физическа кондиция` като фактор за оценката по Физическо възпитание и спорт
Период
08.11.2007 - 09.11.2007 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски" / South-West University "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Е.Кавдански, Д.Господинов

Кинезиология / Kinesiology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за многофункционалността на физическото възпитание като педагогически процес
Период
18.10.2007 - 19.10.2007 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Съавтор(и)
К. Костов, Е. Кавдански, Н.Докова

Европейски стандарти в спортното образование

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Гимнастиката-основно ядро в учебните програми по физическо възпитание в Република България
Период
15.03.2007 - 16.03.2007 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Съавтор(и)
Кирил Костов, Дима Александрова

Актуални проблеми на физическата култура / Current problems of the physical culture

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Спортната асоциация – организационна структура и форма за реализиране на спорта в свободното време
Период
14.12.2006 - 15.12.2006 г.
Организатор
Национална спортна академия "Васил Левски"

Международен научен конгрес «Спорт, стрес, адаптация» / International scientific congress "Sport, stress, adaptation"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към въпроса за интегративната същност на физическото възпитание / To the issue of the integrative nature of physical education
Период
17.11.2006 - 18.11.2006 г.
Организатор
Национална спортна академия "Васил Левски" / National Sports Academy (NSA) "Vassil Levski"
Съавтор(и)
Кирил Костов

Физическото възпитание и спортът в образователната система / International scientific conference "The physical education and sport in the educational system"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Актуални проблеми и тенденции на физическото възпитание в началното училище / Current problems and tendencies of the physical education in primary school
Период
04.11.2005 - 05.11.2005 г.
Организатор
Катедра "Теория и методика на физическото възпитание" / Department of theory and methodology of physical education
Съавтор(и)
Кирил Костов

Проекти

(BG05MOP00-2.016-0018) МОДЕРН-А:МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

Период на провеждане
06.06.2022 - 30.12.2023 г.
Форма на участие
преподавател
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
Бюджет
312986,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001) „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(КП-06-МНФ/16) Седма международна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи"

Период на провеждане
19.12.2018 - 16.07.2019 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
9000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики“ – Фаза 1

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Министерство на образованието и науката
Бюджет
37000000,00 лв.

(RP-B12/16) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
Член на екипа на проекта
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“
Бюджет
60000000,00 лв.

( НИД-Н9/Ф-30) Оценяване на двигателната активност, двигателните способности и спортната образованост на студентите

Период на провеждане
28.02.2009 - 31.12.2009 г.
Форма на участие
Член на екипа на проекта
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(НИД-Н9/Ф-35) Модели за извънкласна дейност по физическо възпитание и спорт в свободното време на учениците

Период на провеждане
02.02.2009 - 21.12.2009 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(НИД-Н9/Ф-29) Студентите със специални образователни потрeбности – подкрепа за качествено образование и достоен живот

Период на провеждане
02.02.2009 - 21.12.2009 г.
Форма на участие
Член на екипа на проекта
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”
Бюджет
5000,00 лв.

(НИД-Н9/Д-6) Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научните специалности 05.07.00. Педагогика

Период на провеждане
02.02.2009 - 18.12.2009 г.
Форма на участие
Член на екипа на проекта
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научните специалности 05.07.00. Педагогика

Период на провеждане
04.02.2008 - 19.12.2008 г.
Форма на участие
член на екипа на проекта
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”
Бюджет
10000,00 лв.

Извънурочни форми на физическото възпитание и спорта в свободното време на учениците

Период на провеждане
01.02.2008 - 19.12.2008 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”
Бюджет
1000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Двигателна активност при ученици от 9 – 15-годишна възраст

Студент
Боряна Попова
Година
2023
ОКС
магистър

СЕМЕЙНАТА СРЕДА, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТНАТА НАСОЧЕНОСТ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

Студент
Боряна Попова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Физическа дееспособност и дистанционно обучение в урока по физическо възпитание и спорт

Студент
Анна Здравкова Станинска
Година
2021
ОКС
бакалавър

ПОДБОР И КОНТРОЛ НА 9 - 12-ГОДИШНИ МОМЧЕТА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ХАНДБАЛ В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

Студент
Георгиус Клавдианос
Година
2020
ОКС
бакалавър

ОСОБЕНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Студент
Атидже Айруш
Година
2020
ОКС
бакалавър

Организиране на двигателната активност в свободното време на хора над 19-годишна възраст

Студент
Борислав Николов
Година
2019
ОКС
бакалавър

Спортна ориентация за извънкласна дейност на учениците от Средно училище ,,Св.св. Кирил и Методий“, с. Крупник, общ. Симитли

Студент
Мартина Георгиева
Година
2019
ОКС
магистър

Физическото възпитание и семейната среда като фактори за личностно развитие на детето

Студент
Стефан Джуров
Година
2019
ОКС
магистър

Началният удар като фактор за успеха във волейбола (по данни от турнира за купа България–2018-жени)

Студент
Благовест Катранджиев
Година
2018
ОКС
бакалавър

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МИНИ БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРИ КЛАС (ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОГРАМА)

Студент
Николай Господинов
Година
2018
ОКС
магистър

ОСОБЕНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ И АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ УЧЕНИЦИ

Студент
Ибраим Мусов Караахмедски
Година
2016
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Двигателни качества и физическа дееспособност при учениците от началния етап на основната образователна степен

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Айсел Пенд

Формиране на начална спортна грамотност при учениците от I – IV клас

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анифе Бекташ

Differences between winning and losing teams in top-level female beach volleyball

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Konstantinos Tampuratzis

Сравнителен анализ на старите и новите двигателни тестове за оценяване на физическата дееспособност на учениците от гимназиален етап

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Божидар Диков

Влияние на организацията на свободното време върху физическата дееспособност на учениците от началното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вероника Ангелова Алипасалис – Табачка

Физическа дееспособност и хранителни навици на учениците от прогимназиалният етап на основната образователна степен

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Рахим Енгяк

Кръговият метод в училищното физическо възпитание (същност и условия за прилагането му-експериментално проучване)

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Андонис Димитриус

Физическо развитие и физическа дееспособност на деца в предучилищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Панде Стоименов

Организация и реализиране на извънкласните и извънучилищни форми по физическо възпитание в Разлог, Банско и Якоруда

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Симо Страхилов

Влияние на лятната ваканция върху физическата годност на 8-годишни ученици (I за II клас)

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емил Й. Георгиев

Извънкласни и извънучилищни дейности по физическо възпитание и спорт в община Белица – организация и реализация

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мустафа Мустафа

Динамика на развитие и корелация на двигателни качества на 9-11-годишни баскетболисти

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Господинов

Ролята на българските народни хора в обучението по физическо възпитание и спорт при малките ученици

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Горица Стоянова Илиева

Изследване взаимовръзката между някои координационни способности при ученици от ІІ клас

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евдокия Евтимова Пиринчиева-Славеева