Avatar

доц. д-р Катя Дионисиева

Email: katyadionissieva swu.bg


Публикации

Бимодалното слухопротезиране и билатералната кохлеарна имплантация – предпоставка за успешна ранна интервенция при деца със слухови нарушения (обзорно проучване) , Сборник доклади международна конференция "Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания", Албена, 2015 2015: 30 - 37.
“Стратегии за въздействие при лица със сензорна дезинтеграция” - нова учебна програма по “Клинична логопедия” - ОКС “Магистър” , Годишник на ФОЗС 2015: .
Актуализация на учебна програма “Развитие на комуникацията при деца с кохлеарна имплантация” от УП – Бакалавър по Логопедия" , Годишник на ФОЗС 2015: .
Речник на МАКАТОН символите и жестовете (стандартен и мини вариант на българска версия). България: БАЛИЗ, 2014 (Съавтор/и: Соня Владимирова, Румянка Величкова-Грънчарова)
Наръчник основни положения при работа с Макатон, Българска версия. България: The Makaton Charity, 2013
Development of Listening Skills in CI Preschool Children and Parents Partnership in Rehabilitation , Proceedings: International Symposium in Logopedics 2011: .
Слухови нарушения: Съвременни аспекти на рехабилитацията. България: УИ "Неофит Рилски", 2011

Конференции

"Логопедични терапии"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
23. Screening for Detection of Children with Communication Disorders as a Consequence of Otitis Media in Early Childhood
Период
02.06.2017 - 04.06.2017 г.
Организатор
ЛЦ Ромел
Съавтор(и)
Анна Андреева

Конференция „Интердисциплинарни логопедични практики”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние и предизвикателства на новите технологии върху традиционната рехабилитация нa деца с прелингвални слухови нарушения
Период
04.11.2016 - 06.11.2016 г.
Организатор
Нов български университет

Language and Literacy Challenges in Diverse Populations

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Impact of Child Early Communication Skills on Language Development After Cochlear Implantation
Период
26.06.2015 - 27.06.2015 г.
Организатор
IALP Child Language Committee, PAL & SELLE, Greece

International Conference “Speech-Language Therapy in Early Childhood Intervention”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Impact of Bimodal Hearing Amplification and Bilateral Cochlear Implantation on Effective Early Intervention of Children with Hearing Disorders (Review)
Период
29.05.2015 - 01.06.2015 г.
Организатор
ЛЦ Ромел

X Национална конференция по логопедия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ранната интервенция и кохлеарната имплантация при деца със слухови нарушения – предпоставка за своевременно езиково развитие
Период
02.10.2014 - 04.10.2014 г.
Организатор
НСЛБ

Jubilee Scientific Conference with International Participation “10 Years of Logopedics”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Baby Sign Language – Needs and Extremes
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
SWU, Blagoevgrad

Jubilee Scientific Conference with International Participation “10 Years of Logopedics”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Assesing Needs of Speech Therapy in Persons with Postlingual Deafness
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
SWU, Blagoevgrad
Съавтор(и)
Анна Андреева

Adult Hearing Screening (AHS) Conference

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Issues In the Rehabilitation of Adults With Hearing Disorders In Bulgaria
Период
07.06.2012 - 09.06.2012 г.
Организатор
HEaring Across the Lifespan
Съавтор(и)
Анна Андреева

Newborn Hearing Screening (NHS) Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Communication Options for Young CI Children at Mainstream Settings
Период
05.06.2012 - 07.06.2012 г.
Организатор
HEaring Across the Lifespan

International Symposium in Logopedics

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Development of Listening Skills in CI Preschool Children and Parents Partnership in Rehabilitation
Период
28.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
SWU, Blagoevgrad

Проекти

(COST Action IS1406) Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language

Период на провеждане
17.04.2015 - 16.04.2019 г.
Форма на участие
Member of Management Committee and representative from Bulgaria
Финансиран от
COST Grant System
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051PO001-­‐3.1.07-­‐064) „Бизнес-­‐иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда”

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.12.2014 г.
Форма на участие
Координатор; експерт
Финансиран от
ОП„Развитие на човешките ресурси”- Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с потребностите на пазара на труда"
Бюджет
230000,00 лв.

(BG051PO001-­‐4.1.04-­‐0140) „Протегната ръка”- „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности"

Период на провеждане
01.06.2012 - 30.05.2013 г.
Форма на участие
Обучител
Финансиран от
ОП„Развитие на човешките ресурси”
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-­‐7.0.01-­‐0140-­‐C0001) “Комуникацията – врата към света”- БАЛИЗ и MAKATON CHARITY, UK

Период на провеждане
01.03.2012 - 28.12.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ОП„Развитие на човешките ресурси”
Бюджет
10000,00 лв.

Ръководени докторанти

”Влияние на слуховия дефицит върху развитието на децата със специални образователни потребности (СОП)"

Докторант
КОНСТАНТИНА НАПОЛЕОН ЛИЛИ
Период
25.11.2014 - 24.11.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

„Влияние на възпаленията на средното ухо, прекарани в ранна детска възраст, върху развитието на комуникативните умения”

Докторант
АННА АНДРЕЕВА
Период
01.02.2014 - 31.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

“Ранна интервенция при деца със сензорни нарушения”

Докторант
АННА ГЕОРГИОС ХАДЗИКОРЦИУ
Период
19.12.2013 - 18.12.2017 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

"Psychosocial characteristics and problems of students with learning disabilities"

Студент
ANTONIOS MOUZAIDIS
Година
2016
ОКС
магистър

School Integration and Education of Students with Intellectual Disability: The Views of Special Educators

Студент
ELENI ZARBALA
Година
2016
ОКС
магистър

Educators’ aspects about teaching music to children with special educational needs

Студент
Ioanna Testempasidou
Година
2016
ОКС
магистър

Methods and Techniques for Language teaching in order to Include Children with Hearing Disorders in Mainstream Schools

Студент
Maria Panakoglou
Година
2016
ОКС
магистър

LANGUAGE DEVELOPMENT DISORDERS AND EDUCATIONAL INTERVENTIONS

Студент
ATHANASIA KARAGIOZAKI
Година
2016
ОКС
магистър

''THE USE OF SIGN LANGUAGE BY CHILDREN WITH HEARING DISORDERS AND IT'S IMPACT ON SPECIAL EDUCATION''

Студент
ДИМИТРИОС КОЛИОС
Година
2015
ОКС
магистър

Оценяване на потребностите от информация и помощ на специалистите в общообразователна езикова среда за работа с интегрирани деца със слухов дефицит

Студент
АНЕЛИЯ БОРИСОВА
Година
2015
ОКС
магистър

Информираността на семейството за кохлеарната имплантация като предпоставка за успешна слухово-речева рехабилитация

Студент
РАДОСТИНА КОСТОВА
Година
2015
ОКС
магистър

THE INCLUSIVE EDUCATION IN CHILDREN WITH PROBLEMS OF VISION IN THE PRIMARY EDUCATION

Студент
ДИМИТРУЛА КОЗИНА
Година
2014
ОКС
магистър

Развитие на слуховите умения в шумна среда при деца с кохлеарни имплантни системи

Студент
ИВАНА АРСОВ
Година
2014
ОКС
магистър

Oral language development and efficiency in children with hearing disorders: a comparison between preschool and primary school (case of Greece)

Студент
ЕЛИСАВЕТ АКСИМИОТУ
Година
2013
ОКС
магистър

Composition of experienced researches in educational issues for deaf- blind children

Студент
ЕВАНГЕЛИЯ ДИМКУ
Година
2013
ОКС
магистър

ATTITUDES OF SPEECH THERAPISTS TOWARD THE IMPACT OF SPPECH THERAPY ON THE ACADEMIC ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH DYSLEXIA

Студент
ПАНАЙОТА МПИЗУ
Година
2013
ОКС
магистър

Ролята на средата за развитие на слуховите умения в периода на следоперативна рехабилитация при деца с КИС

Студент
БОРИСЛАВА ДАБЧЕВА
Година
2013
ОКС
магистър

Слухопротезирането като предпоставка за нормално функциониране на слуховата система при деца с прелингвални слухови нарушения

Студент
ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА
Година
2013
ОКС
магистър