Avatar

ас. д-р Умме Капанък

Email: kapanyk swu.bg


Конференции

Национална текстилна конференция 2017

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Технологични особености при влаготоплинна обработка на химични текстилни материали
Период
25.10.2017 - 27.10.2017 г.
Организатор
НТС по ТОК
Съавтор(и)
Снежина Андонова