Avatar

доц. д-р Камен Лозев

Email: kamenlozev swu.bg


Публикации

В навечерието, или другата революция: Готлоб Фреге. България: БОН - Благоевград, 2020
Tolstoy's Religious Influence on Young Wittgenstein , Lozev, K., Bakalova, M. (ed.) 2020. 130 Years Ludwig Wittgenstein, Blagoevgrad: BON 2020: 185-205.
Дейвид Хюм: проблеми на теорията на познанието. България: БОН - Благоевград156, 2020
Дейвид Хюм: философия на морала и философия на политиката. България: БОН - Благоевград, 2020
Michel Foucault: Sexuality, Power and Resistance , Balkanistic Forum, 1, 2019: 15 - 21. (Co-author/s: Гергана Попова)
Truth and Meaning. Categories of Logical Analysis of Language by Todor Polimenov (A Review) , сп Философия, Number 1 2019: 104 - 105.
КАНТ И ФРЕГЕ ЗА ПРИРОДАТА НА МАТЕМАТИКАТА , е-списание КАЙРОС, 4/2019 2019: 56 - 62.
Камен Лозев, Лазар Копринаров, Цочо Бояджиев: изкуството на философския превод (разговор между трима философи-преводачи) , сп. "Философски алтернативи" 2019: бр. 6, 112-122.
Лингвистичният обрат и раждането на логическия анализ на езика: Готлоб Фреге (1879 -1890) , сп. "Философски алтернативи" бр. 1, 2018 г. 2018: 136 - 153.
ЛОГИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ НА ЕЗИКА: БЪРТРАНД РЪСЕЛ (1896 – 1911) , сп Философия 2018, бр 1 2018: 71 - 88.
Значението на езика в логико-математическия и философски контекст на XIX век , Годишник на катедра „Философски и политически науки”, Година VII 2018: 5 - 19.
Лингвистичният обрат и раждането на логическия анализ на езика: Готлоб Фреге (1891 -1895) , сп. "Философски алтернативи" бр. 6 2018: 63 - 78.
Утопичното мислене: Платон и Маркс (попериански прочити) , Conservative Quaterly, книга 5-6, есен-зима 2018: 138 - 148.
Characteristica universalis: Лайбниц и Декарт , сп. "Философски алтернативи" 2017: 45 - 59.
Scientific Objectivity: How Is It Possible? , Open Journal for Studies in Philosophy, 2017, 1(1), 1-14. 2017: 1 - 14.
SOLOVYOV’S PHILOSOPHY AS RATIONALIZATION OF RELIGIOUS FEELINGS AND BEHAVIOUR , RAPHISA. Revista de Antropología y Filosofía de lo Sagrado Review of Anthropology and Philosophy of the Sacrum, ISSN: 2530-1233 Nº 2 diciembre (2017) pp.: 45-59 2017: 45 - 59.
SOLOVYOV’S PHILOSOPHY AS RATIONALIZATION OF RELIGIOUS FEELINGS AND BEHAVIOUR , RAPHISA. Revista de Antropología y Filosofía de lo SagradoReview of Anthropology and Philosophy of the Sacrum 2017: ISSN: 2530-1233 Nº 2 diciembre (2017) pp.: 45-59.
Why Does Europe Not Positively Inspire Russia To Find Its Identity? , Espina, Y. (ed.) 2016. Images of Europe: Past, Present and Future 2016: 185 - 194.
Деветдесет години след Фреге. Готлоб Фреге - живот и дейност , сп Философия 2016, бр 1 2016: 35 - 48.
Към 140-годишнината от рождението на Алберт Швайцер: срещата на Изтока и Запада в етиката на преклоението пред живота , сп НОТА БЕНЕ 2016: .
Кризите на ЕС са пълни с оптимизъм , Копринаров, Л., Попова, Г. Европейската идея между евроскептицизма и надеждата 2016: 7 - 18.
Фреге: живот - творчество - епоха , сп НОТА БЕНЕ 2016: .
Декарт до Мерсен, 19 ноември 1629 г. , сп НОТА БЕНЕ 2016: .
Философия на науката (попериански лекции). България: Изток - Запад, 2015
За свободната-от-ценности наука , сп. „Социология и икономика” 2015: 61-76.
• Научната теория (поперианска лекция) , сборник ЛОГИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ, Полименов, Т., Бешкова, А., Латинов, Е., съст. 2015: 120-136.
Логическият атомизъм на Бъртранд Ръсел , Годишник на катедра „Философски и политически науки”, Година II (1) 2015: 134-149.
Иво Андрич като дипломат и философ , Годишник на катедра „Философски и политически науки”, Година III (1), сс. 127 – 167 2014: 127 – 167.
• Научният метод (поперианска лекция) , сп Философия 2014: 117-139.
• Дипломатическата култура – два подхода при изследването й, , сп НОТА БЕНЕ 2014: .
The Digital Diplomacy Potential , KM World 2013: 20-26. (Co-author/s: Art Murrey)
Alan Turing and Diplomacy in the Digital Era , Diplomacy/Димпломация 2013: 86 - 92.
• Демаркационният проблем (поперианска лекция) , сп НОТА БЕНЕ 2013: .
Франсиз Брадли и неговото влияние върху Мур и Ръсел , сп НОТА БЕНЕ 2012: 18-29.
Раждането на аналитичния метод – Джордж Мур и преодоляването на Кантовата философия , сп НОТА БЕНЕ 2012: .
Парадоксите като граница – Кант и Ръсел , сб Границите – философски и политически прочити, съст. Копринаров, Л. 2012: 87-97.
Ранният Ръсел - живот и философия, том 1. България: Кванти, 2011
The Containment Theory as Diplomacy and Philosophy /Kennon's Lessons/ Теорията на сдържането като дипломация и философия /уроците на Кенан/ DIplomacy/Дипломация , Diplomacy//Дипломация 2011: 75-85.
Първият философско-светогледен обрат на Бъртранд Ръсел , сп НОТА БЕНЕ 2011: .
Мечтата на Ръсел (историко-философска скица от 1912-13 г.) , сп Критика и хуманизъм 2010: 76-91.

Конференции

130 Years Ludwig Wittgenstein

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Tolstoy's Religious Influence on Young Wittgenstein
Период
15.10.2019 - 17.10.2019 г.
Организатор
Embassy of Austria-Sofia, Bulgarian Society of Analytic Philosophy, Sofia University, South-West University in Blagoevgrad

АПРИОРНИТЕ СИНТЕЗИ: НЕКЛАСИЧЕСКО ПРОБЛЕМАТИЗИРАНЕ

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Кант и Фреге за природата на математиката
Период
21.06.2019 - 21.06.2019 г.
Организатор
Институт за критически социални изследвания

"Изтокът - далечен и близък" - 28.05.2019

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Attitude to Science of Western and Eastern Religions
Период
28.05.2019 - 28.05.2019 г.
Организатор
Orbis Linguarum

Полемичен форум "Маркс и марксизмът - pro et contra"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Маркс и марксизмът - pro et contra
Период
17.05.2018 - 17.05.2018 г.
Организатор
Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи

Маркс след марксизмите

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Ленинизмът и марксизмът
Период
04.05.2018 - 05.05.2018 г.
Организатор
Софийски университет, кат"История на философията"едра

17th Round Table "Experiment, Power, Society"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"Michel Foucault: Sexuality, Power and Resistance"
Период
23.03.2018 - 24.03.2018 г.
Организатор
Balkanistic Forum
Съавтор(и)
Гергана Попова

Лайбниц - 300 години безсмъртие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мечтата на Лайбниц: Characteristica universalis
Период
14.11.2016 - 14.11.2016 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Кливент Охридски"

Философска и политическа култура

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Попериански начала на философската култура (20 години след Попър и 70 години от създаването на "Отвореното общество и неговите врагове")
Период
27.10.2014 - 27.10.2014 г.
Организатор
Кадера "ФПН", ЮЗУ

Images of Europe: Past, Present, Future

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Why Europe Does Not Inspire Russia to Find Its Identity (on the example of Al. Dugin)
Период
04.08.2014 - 08.08.2014 г.
Организатор
XIV ISSEI (International Society for the Study of European Ideas)

"Глобализация и толерантност"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Случаят Америка: оксиморон ли е глобалното доминиране, съчетано с демокрация и толерантност?
Период
15.11.2010 - 15.11.2010 г.
Организатор
Катедра ФПН

Ръководени докторанти

Технологическият детерминизъм в сравнителна перспектива: Жак Елул и Луис Мъмфорд

Докторант
Радост Пачева
Период
15.12.2019 - 15.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Държавата и проблемът за индивидуалната свобода (философски и социално-икономически аспекти на дебата Хайек-Кейнс)

Докторант
Димитър Бойков Вучев
Период
18.12.2018 - 17.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Човекът-маса в съвременния свят - същност и последици

Докторант
Николай Ценков
Период
15.06.2018 - 14.06.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Жената в китайското общество - традиция и промяна

Докторант
Светлин Митрев Одаджиев
Период
03.07.2017 - 03.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Етико-религиозните възгледи на ранния Витгенщайн

Студент
Захра Керозова
Година
2017
ОКС
магистър

Сартр: екзистенциализмът е хуманизъм

Студент
Маруся Колева
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„Формални подходи към алетичната модалност. Част I. Въведение и история“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
12.03.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Благовест Моллов

Обявен в Държавен вестник брой .88 от 08. 10. 2013..

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
13.01.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лазар Копринаров

Г.В.Ф. ХЕГЕЛ И ФИЛОСОФИЯТА НА БЮРОКРАЦИЯТА

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
15.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Михал Ваврик

Философски проблеми в модалната логика

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
12.03.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгени Латинов Латинов

"Човешката участ в процеса на глобалнизация""Човешката участ в процеса на глобализация"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
07.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Татяна Василева Петкова