Avatar

ас. д-р Мария Младенова

Email: m.kamenichka swu.bg


Публикации

EARLY FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION AND CREATIVITY IN THE DIGITAL AGE , Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции 2024: 104-107.
Деинституционализация на грижите за деца в страни от балканския полуостров , СБУ 2023: 819 – 825. (Съавтор/и: Вяра Цветанова)
Обучението по чужд език чрез прилагане на интензивни методи (мнение на учители, преподаващи английски език в 1-4 клас) , Multydiciplinary journal of science, education, and art 2022: .
Приложение на STE(A)M технологии в образователна среда (международен опит) , Сб. с доклади от Международна научна конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“ 2021: 233-239. (Съавтор/и: Вяра Цветанова, Мирослав Терзийски)
Билингвизмът в ранна детска възраст – предимства и недостатъци , Интеркултурализъм и билингвизъм 2020: .
Тhe century of the child , Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции, перспективы (Седьмые Лозинские чтения) 2020: . (Съавтор/и: Доц. д-р Траян Попкочев)
Intensive methods used in English language learning in the primary school , Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE 2020: .
INTERACTIVE METHODS IN INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER MODELING TRAINING , KNOWLEDGE - International Journal 2020: 433-438. (Co-author/s: Радослава Топалска)
Application of interactive teaching methods in english language classes , KNOWLEDGE-International Journal 2020: 379-384. (Co-author/s: Радослава Топалска)
Intensive methods for expressive speech development in early English language acquisition , Гносеологические основы образования. Матрериалы VI международной конференции, посвященой памяти професора С. П. Боранова и 10 – летию кафедры дошкольного и начального образования ЛГПУ именни П. П. Семенова 2020: .
HAYASTAN–A LAND OF ANCIENT CULTURE A BRIEF LOOK AT THE NEW TIME CULTURE, EDUCATION, LINGUISTICS (1800–1917) , KNOWLEDGE - International Journal 2018: 843-847.
Формиране на комуникативните умения по английски език в началните класове , Сборник научни трудове от XXVI Международна конференция за млади учени 2017г. 2017: .
Английският език като елемент на интеграция на имигрантите и бежанците в Европа , Факултетът по педагогика и Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 2016: .

Конференции

"Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Английският език като елемент на интеграцията на имигрантите и бежанците в Европа
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
Факултетът по педагогика и Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Проекти

(BG-175467353-2023-02-0013) Шеста балканска научна конференция "Наука - образование - изкуство през 21-ви век"

Период на провеждане
15.09.2023 - 15.09.2023 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" - по „Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в Република България“
Бюджет
10000,00 лв.

(ПМНФ01/67) "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи"

Период на провеждане
18.12.2018 - 16.07.2019 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
9000,00 лв.

(KEAC-BSR; Horizon2020; H2020-MSCA-RISE-2016; GA) Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities. Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries

Период на провеждане
03.06.2018 - 03.07.2018 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
KEAC-BSR