Avatar

ас. Мария Каменичка

Email: m.kamenichka swu.bg


Публикации

Формиране на комуникативните умения по английски език в началните класове , Сборник научни трудове от XXVI Международна конференция за млади учени 2017г. 2017: .
Английският език като елемент на интеграция на имигрантите и бежанците в Европа , Факултетът по педагогика и Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 2016: .

Конференции

"Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Английският език като елемент на интеграцията на имигрантите и бежанците в Европа
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
Факултетът по педагогика и Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград