Avatar

гл.ас. д-р Гергана Калпачка

Email: kalpachka swu.bg


Публикации

Съвременни образователни технологии в обучението по физика. : Университетско издателство „Неофит Рилски“, ISBN 978-954-00-0261-3, 128 с., 2021
Modern educational technologies in physics teaching , Bulgarian Chemical Communications, ISSN 0861-9808, Volume 52, Special Issue A, 2020: 109–113.
Implementation of cryptographic algorithms via multithreading , Bulgarian Chemical Communications, ISSN 0861-9808, Volume 52, Special Issue A, 2020: 220–224. (Co-author/s: Nina Sinyagina, Velko Todorov)
Computer modeling and simulations of processes in serial resonance , Bulgarian Chemical Communications, ISSN 0861-9808, Volume 52, Special Issue A, 2020: 225–228. (Co-author/s: Vasil Milovanski)
Developing an Application for Researching the RSA Algorithm Behavior on a Multithread Platform , TEM Journal 2020: 1364–1371. (Co-author/s: Nina Sinyagina, Velko Todorov, Ventsislav Kalpachki)
Internet as a computer educational technology in physics teaching , AIP Conference Proceedings 2075, ISBN 978-0-7354-1803-5, 2019: 180015-1–180015-4.
Analysis of average power at simistor phase adjustment , Bulgarian Chemical Communications, ISSN 0861-9808, Volume 50, Special Issue B, 2018: 95–98. (Co-author/s: Vasil Milovanski)
An Approach for Software Development for the Management of an Assembly Line , International Journal of Education and Management Engineering, ISSN 2305-3623 (Print), ISSN 2305-8463 (Online), vol. 8, № 5, 2018: 1–10. (Co-author/s: Georgi Kotsev)
Оптимизация параметров спирально-резонаторных фильтров , Научно-теоретический журнал „Вестник современной науки“, ISSN 2410-2563, № 6, 2017: 16–21. (Съавтор/и: Васил Миловански)
Computer Educational Technologies in the Lessons to Solving Physics Problems , Chemistry, ISSN 0861-9255 (Print), ISSN 1313-8235 (Online), Volume 26, № 6, 2017: 856–873.
Dynamic Web Site for Preparation of Educational Materials for Distance Learning Students , International Journal KNOWLEDGE, ISSN 1857-92, Vol. 14.3, 2016: 965–970.
Computer Modeling and Simulations of Logic Circuits , International Journal of Modern Education and Computer Science, ISSN 2075-0161 (Print), ISSN 2075-017X (Online), vol. 8, № 12, 2016: 31–37.
Teachers in Learning with Using of Information and Communication Technologies , Chemistry, ISSN 0861-9255 (Print), ISSN 1313-8235 (Online), Volume 25, № 6, 2016: 940–947.
Отказоустойчиви компютърни системи (Fault-tolerance Computer Systems). : Университетско издателство „Неофит Рилски“, ISBN 978-954-00-0089-3, 272 с., 2016 (Съавтор/и: Нина Синягина, Борислав Юруков, Людмила Танева, Стела Русева, Павел Джунев)
Повишаване на защитеността на криптографските системи , Списание "Компютърни науки и технологии", ISSN 1312-3335, № 1, 2015: 115–120. (Съавтор/и: Бончо Александров, Нина Синягина)
Оптимизиране на продължителността на експлоатационния цикъл на мрежово оборудване и комуникационни устройства , Списание "Компютърни науки и технологии", ISSN 1312-3335, № 1, 2015: 69–73. (Съавтор/и: Павел Джунев)
Числено моделиране и компютърни симулации на токов резонанс , Списание "Computer & Communications Engineering", ISSN 1314-2291, № 1, 2015: 19–22. (Съавтор/и: Васил Миловански)
Подход за диагностика в отказоустойчиви компютърни системи , Списание "Computer & Communications Engineering", ISSN 1314-2291, № 1, 2015: 38–41. (Съавтор/и: Нина Синягина)
Плащане в системите за електронно пазаруване , Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH’2015, ISSN 1313-230X, Volume IV, 2015: 149–152. (Съавтор/и: Бончо Александров, Нина Синягина)
Use of Web Based Calculator of Genetic Algorithms For Optimal Coding the States of Finite State Machines , IEEE, ISBN 978-1-4799-5717-0, 2014: 274–278. (Co-author/s: Valentin Hristov)
Design of Fault-Tolerant Circuits with Hardware Redundancy , Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH’2014, ISSN 1313-230X, Volume II, 2014: 274–277. (Co-author/s: Nina Sinyagina, Ljudmila Taneva, Boncho Aleksandrov)
Simulation of aggregation mechanism with fragments retransmission , Proceedings of the Fifth International Scientific Conference „Mathematics and Natural Sciences“, ISSN 1314-0272, vol. 2, 2013: 55–60. (Co-author/s: Valentin Hristov, Bzar К. Hussan, Firas Ibrahim)
Computer-Aided Educational Technologies in the Laboratory Exercises in Physics , Chemistry, ISSN 0861-9255 (Print), ISSN 1313-8235 (Online), Volume 21, № 5, 2012: 700–707.
The daily hour forecasting of the electrical energy production from renewable energy sources – a required condition for the operation of the new energy market model , Proceedings of the Fourth International Scientific Conference „Mathematics and Natural Sciences“, ISSN 1314-0272, vol. 2, 2011: 185–192. (Co-author/s: Georgi Kalpachki)
Компютърните образователни технологии в уроците по физика за нови знания , Списание "Физика", ISSN 0204-6946, том 35 (53), № 6, 2010: 299–308.
Компютърни учебни тестове за проверка и оценка на постиженията на ученици и студенти , Списание "Електротехника и електроника", ISSN 0861-4717, том 40, № 3–4, 2005: 68–73. (Съавтор/и: Станко Щраков, Антон Стоилов)
Приложение на електронните таблици MS Excel при изучаване на раздела „Механични трептения и вълни“ , Списание "Физика", ISSN 0204-6946, том 29 (47), № 3, 2004: 46–51. (Съавтор/и: Даниела Дурева-Тупарова, Тодор Кокалчев)
Съвременните информационни технологии и изучаването на раздела „Механични трептения и вълни“ , Списание "Физика", ISSN 0204-6946, том 28 (46), № 4, 2003: 25–29.

Конференции

10th Jubilee International Conference of the Balkan Physical Union (BPU10)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
26.08.2018 - 30.08.2018 г.
Организатор
Balkan Physical Union

International Scientific Conference UNITECH’2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Плащане в системите за електронно пазаруване
Период
20.11.2015 - 21.11.2015 г.
Организатор
ТУ - Габрово
Съавтор(и)
Бончо Александров, Нина Синягина

International Scientific Conference UNITECH’2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Design of Fault-Tolerant Circuits with Hardware Redundancy
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
ТУ - Габрово
Съавтор(и)
Nina Sinyagina, Ljudmila Taneva, Boncho Aleksandrov

Fifth International Scientific Conference „Mathematics and Natural Sciences“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Simulation of aggregation mechanism with fragments retransmission
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Valentin Hristov, Bzar К. Hussan, Firas Ibrahim

Fourth International Scientific Conference „Mathematics and Natural Sciences“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The daily hour forecasting of the electrical energy production from renewable energy sources – a required condition for the operation of the new energy market model
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Georgi Kalpachki

ХХХVI Национална конференция по физика „Физика и енергетика“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на увеличението на дяловото производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху енергийната система
Период
03.04.2008 - 06.04.2008 г.
Организатор
СФБ
Съавтор(и)
Георги Калпачки

ХХХVI Национална конференция по въпроси на обучението по физика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анкетно изследване на мнението на ученици относно използването на компютърни образователни технологии в обучението по физика
Период
03.04.2008 - 06.04.2008 г.
Организатор
СФБ

International Scientific Conference „Mathematics and Natural Sciences“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Analysis of results of experimental computer-aided physics teaching
Период
06.06.2007 - 10.06.2007 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики – Фаза 2

Период на провеждане
16.09.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
46000000,00 лв.

(ДО 1-264 16/12/2019) Мотивирани учители

Период на провеждане
20.12.2019 - 07.12.2020 г.
Форма на участие
Обучаващ екип
Финансиран от
МОН
Бюджет
2400,00 лв.

Применения метода ядерной эмульсии в ядерной технике и образовании (Программы сотрудничества ОИЯИ – Болгария в 2019)

Период на провеждане
01.01.2019 - 31.12.2021 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ОИЯИ - Дубна, Россия
Бюджет
10000,00 лв.

(RP-B2/18) Математическо моделиране и физико-химични изследвания на биологично-активни вещества и компоненти на околната среда

Период на провеждане
01.03.2018 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(№ 02-1-1087-2009/2020) Изучение нуклонной кластеризации легких ядер (Программы сотрудничества ОИЯИ – Болгария в 2018)

Период на провеждане
01.01.2018 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ОИЯИ – Дубна, Россия
Бюджет
10000,00 лв.

(№ 02-1-1087-2009/2017) Диссоциация релятивистских ядер в ядерной эмульсии (Программы сотрудничества ОИЯИ – Болгария в 2017)

Период на провеждане
01.01.2017 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ОИЯИ – Дубна, Россия
Бюджет
7000,00 лв.

(№ BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики“ – Фаза 1

Период на провеждане
26.09.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
37000000,00 лв.

(№ 02-1-1087-2009/2017) Изучение диссоциации легких радиоактивных ядер (Программы сотрудничества ОИЯИ – Болгария в 2016)

Период на провеждане
01.01.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ОИЯИ – Дубна, Россия
Бюджет
8800,00 лв.

(№ SRP-B4/15) Оптични и изчислителни технологии в обучението по природни и технически науки

Период на провеждане
03.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(№ SRP-B2/14) Иновативни изследвания в областта на информационните технологии и комуникациите

Период на провеждане
16.01.2014 - 05.12.2014 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(№ BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
26.09.2013 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
56000000,00 лв.

(№ SRP-B3/13) Физични, алгоритмични и компютърни подходи за разпознаване и обработка на цифрови сигнали

Период на провеждане
01.02.2013 - 02.12.2013 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(№ SRP-B4/12) Нови изследвания в областта на физическите, математическите и компютърните науки

Период на провеждане
30.01.2012 - 03.12.2012 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Цифрови реконфигурируеми системи с FPGA

Период на провеждане
01.03.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Нови материали за полупроводникови термоелектрични елементи

Период на провеждане
01.03.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Модели за изследвания в природните науки

Период на провеждане
01.03.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Комплекс за разработка на системи за мониторинг на процеси в реално време с цифрови сигнални процесори

Период на провеждане
09.01.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(№ НИД-Н9/Ф-9) Комплекс за разработване на мониторинг на процеси в реално време

Период на провеждане
10.02.2009 - 22.12.2009 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Разработване на софтуер за управление на поточна линия за бутилиране на течни хранителни продукти

Студент
Георги Коцев
Година
2016
ОКС
бакалавър

Защита на информация от злонамерени кодове

Студент
Силвия Лечева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Структура и организация на виртуалната памет

Студент
Костадинка Митева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Развитие на архитектурата на PCI шина в съвременните компютри

Студент
Фитие Шишкарева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Разработване на лабораторни упражнения по Анализ и синтез на логически схеми със софтуерния продукт CircuitMaker

Студент
Ваньо Костов
Година
2010
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Изграждане на сигурни виртуални частни мрежи (VPN)

Вид
Дипломна работа
Университет
СУ „Св. Климент Охридски“
Държава
Република България
Дата
04.03.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Андонова

Web приложение за управление на библиотечни дейности

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
06.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Божидар Шомев

Web приложение за управление на складови наличности

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
06.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Малечканова

Web приложение за организация на пощенски списъци за комуникация с клиенти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
11.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сиян Николов

Онлайн система за управление на учебно заведение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
11.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владислав Иванов

Симулиране на компютърни мрежи с отчитане ефекта на повторните заявки

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
26.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мирослав Иванов

Предоставяне на качество на обслужване в TCP/IP мрежи открай докрай

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
13.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Филип Георгиев

Възможности за предоставяне на качество на обслужване и спестяване на енергия в безжични мрежи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
28.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катерина Карасмилова

Организация и изследване на среда с надеждна комуникационна свързаност през IP мрежи с публичен достъп

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
29.06.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станимир Бошнаков

Изследване на мрежови протоколи чрез Мрежите на Петри

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
29.06.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Иванов

Изследване на безжични мрежи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
29.06.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Соня Ташева