Avatar

проф. д.н. Калин Порожанов

Email: kalinsp swu.bg


Публикации

Порожанов, К., Ал. Порталски, В. Китанов. Из Bithynia Pontica (теренни наблюдения през 2013 г. – първа част). – Thracia, 26, Сборник в чест на проф. Валерия Фол, д-р, д.н. София, 2022, 87-102. ISSN: 0204-9872. , Thracia, 26, Сборник в чест на проф. Валерия Фол, д-р, д.н. София, 2022, 87-102. ISSN: 0204-9872. 2022: 87-102. (Съавтор/и: Александър Порталски, Валентин Китанов)
Институтът по тракология/Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ при Българската академия на науките (от създаването му през 1972 г. до днес). – Studia Thracica, Юбилейно издание по повод 50 години от създаването на Института по тракология , Studia Thracica 2022: ХХV-ІLII.
Империя и полис в Тракия, Елада и Рим (в контекста на държавите от Източното Средиземноморие през VІ/V в.пр.Хр. – І/ІІ в.сл.Хр.) ). , Studia Thracica 2022: 427-443.
Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VI век до 341 г.пр.Хр. Второ преработено и допълнено издание. Издателство „Рал-Колобър“. София, 2021, 359 с. ISBN 978-954-2948-67-4. България: Издателство "Рал-Колобър"-София, 2021
Империя и полис в Югоизточна Европа (в контекста на античните държавни формации) / Empire and Polis in Southeastern Europe (in the Context of the Ancient State Formations). , Енциклопедия на античното културно-историческото наследство в Югоизточна Европа. Център по тракология „Проф. Александър Фол” – Институт за балканистика & Център по тракология, БАН https://www.seeu-heritage.net/, 30.04.2021 ISSN 2738-833 2021: .
Порожанов, Калин. Морската Майка на Боговете от Дионисопол (Балчик) и Морска майка от Созопол. – Thracia, 25, 40-51(ISSN: 0204-9872). , Thracia 25 2020: 40-51.
Морските крайбрежия в политиката на тракийските владетели от Балканите през V в. пр.Хр. – І в. сл. Хр. – Балкани 9, 2020, 5-23. ISSN 1314-4103 , Балкани 9/2020- периодично научно издание на ИБЦТ при БАН 2020: 5-23.
Одриското царство през V в. пр.Хр. – раждането на една империя , Международен фестивал „Дни на тракийската култура“, Научна конференция Божественото знание на Древна Тракия, 25-30 юни 2020 г., Пловдив. Фондация „Тракарт-2000“- Пловдив с Културен център, Община Пловдив. Пловдив, 2020, 40-48. ISSN 2738-8166 2020: 40-48.
Porozhanov K., Al. Portalsky. Presumed Rock Sanctuary on the Territory of the Ancient Settlement of Kotyora. , In: Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices, 8-9 September 2020, Blagoevgrad. Proceedings, In honorem annorum LX Vassili Markov. Neofit Rilski University Press. Blagoevgrad, 2020, 37-45, ISBN 978-954-00-0247-7 2020: 37-45. (Co-author/s: Александър Порталски)
Порожанов, К.. Траки и елини на Югозападното Черноморие. – В: Дриновски сборник, ХІІІ том.Харковски национален унив. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. София – Харков, 2020 (2021),18-22 , Дриновски сборник 2020: 18-22.
Thracia Pontica / Тракия Понтика – 40 години по-късно. – Thracia, 24, EПOПTEIA, Сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д.н. Александър Фол. София, 2019, 86-103 , Thracia 2019: 86-103 (ISSN: 0204-9872).
The Relations between Thracian States and Coastal Poleis along the Western Black Sea Coast: 3rd Century BC – 1st Century AD, According to Epigraphic Data. – Orpheus, Volume 23-24 (2016 – 2017). Sofia, 2019, 32-38 , Orpheus, 23-24 (2016-2017).2019, 69-78. ISSN 0861-9387 2019: 32-38.
. The Thracian Chersonessos in the Odrysian Basileia of Kotys I (383/382 - 360/359 BC). – In: Studies in Honor of Cristian Shuster at his 60th Anniversary. Târgu Jiu – Brăila: Editura Istros a Museului Brăilei “Carol I”. Targo Jui – Braila, 2019, 317-320 , Studies in Honor of Cristian Shuster at his 60th Anniversary. Târgu Jiu – Brăila: Editura Istros a Museului Brăilei “Carol I”. Targo Jui – Braila, 2019, 317-320 2019: 317-320.
Студии по история 2. Учебно пособие. Университетско издателство „Неофит Рилски” – Благоевград. 2019, 174 с. . България: Университетско издателство „Неофит Рилски”. Благоевград, 2019
Битини, тини и мариандини в писмените извори. – В: Сборник в чест на 85 години от рождението на проф. Александър Фол. Български институт по Египтология, Нов български университет. Издателство „Изток-Запад“. София, 2018, 123-132. ISBN 978-619-01-0340-0. , Сборник в чест на 85 години от рождението на проф. Александър Фол. Български институт по Египтология, Нов български университет 2018: 123-132.
Империя и полис в Тракия, Елада и Рим (в контекста на държавните формации от Източното Средиземноморие VІ/V в. пр.Хр. – І/ІІ в. сл.Хр.). –Thraciа, 22, 11-25 ISSN 0204-9872 , Thracia 2017: 11-25.
Полис и етнос по Западното Черноморие (ІІІ в. пр.н.е. – І в.). –Thraciа, 22, 27-39 ISSN 0204-9872 , Thracia 2017: 27-33.
Тракийската цивилизация в началата на два континента и по крайбрежията на три морета (в десет етюда). Второ преработено и допълнено издание. Народно читалище „Литературна София – 2013”. София, 2017, 378 с. ISSN 0205-0234 (=Thracia Antiqua 12).. България: Народно читалище „Литературна София – 2013”, 2017
Лозарство и вино на траките от Югоизточна Европа и Северозападна Анатолия/ Viticulture and winemaking traditions of the Thracians from Southeast Europe and Northwest Anatolia. , In: Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 17 8-185 ISSN 1311-0489(Print). Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan ISSN 2367-8364 (Online) 2017: 178-185. (Съавтор/и: Валентин Китанов, Александър Порталски)
Древните вина – произход и употреба , Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 186-200 ISSN 1311-0489 (Print) 2017: 186-200. (Съавтор/и: Валентин Китанов, Александър Порталски)
История и цивилизации за пети клас.. България: Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“, 2017 (Съавтор/и: Александър Порталски, Катя Бенчева, Милена Менкова)
Царството на долионите , KRATISTOS. Сборник в чест на професор Петър Делев 2017: 69-74.
Царете на траките одриси в Европейския Югоизток , Тракийската древност: технологични изследвания, история и нематериално наследство 2017: 138-142.
Студии по история на изследователските центрове Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на цивилизации и История, архив и музей на тютюна на ЮЗУ. . България: Университетско издателство „Неофит Рилски”. Благоевград, 2017 (Съавтор/и: Валентин Китанов, Александър Порталски)
Doliones, Mysians and Bebryces at the Sea of Marmara in Apollonius Rhodius , Orpheus, Journal of Indo-European and Thracian Studies 2016: 5-19.
Какви са бебриките на Мраморно море у Аполоний Родоски , SYMPOSION. Сборник в памет на проф. Димитър Попов 2016: 316-321.
Les poleis-emporia et les marches thrace du royaume Odryse (Ve – milieu du IVe siècle av.J.-C.) , Proceedings of the 12th International Congress of Thracology, 10-14 September 2013, Targovishte, 2014. Editura Cetatea de Scaun, Târgovite, 2013 (2014), vol. I, 315-319. ISBN general 978-606-537-208-5; ISBN vol. I 978-606-537-207-8 2014: 315-319.
Трояно-тракийската общност през втората половина на ІІ-ро хил.пр.Хр , Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. Национален археологически институт с музей – БАН; СУ „Св. Климент Охридски”, Историческия факултет, Катедра Археология. БУЛВЕСТ ПРИНТ АД. София, 2013, 62-67. ISBN 978-954-9472-22-6 2013: 62-67.
Тракийската цивилизация в началата на два континента и по крайбрежията на три морета (в десет етюда). Издателство Рал-Колобър. София 2012, 360 с. ISSN 0205-0234 (=Thracia Antiqua 11).. България: Рал Колобър - София, 2012
The Odrysian King Hebryzelmis on the Thracian Sea, the Sea of Marmara and the Black Sea (387/386-383/382 BC) , Orpheus, 19, 2012 (2013), 69-78. ISSN 0861-9387 2012: 69-78.
Полисите на Мраморно и Тракийско море от Атинските трибутни листи в политиката на одриския цар Спарадок. Център по тракология „проф. Александър Фол” при ИБЦT на БАН. София, 2011, 139-150. ISSN 0205-3233. , Seminarium Thracicum, 7. Трако-гръцки културни взаимодействия. Център по тракология „проф. Александър Фол” при ИБЦT на БАН. София, 2011, 139-150. ISSN 0205-3233 2011: 139-150.
Градът на Финей , Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Факултет по обществени науки, том VІІ (кн.2) 2011, 46-59. ISSN 13126121 2011: 46-59.
Надписът от Месамбрия (края на ІV/началото на ІІІ в.пр.Хр.) и династията на Садал от Западното Черноморие , Историкии, т. 4. Научни изследвания в чест на професор дин Иван Карайотов, послучай неговата 70-годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2011, 226-238. ISBN 978-954-577-493-5 2011: 226-238.
Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VI век до 341 г.пр.Хр. ISBN 978-954-680-752-6 (=Studia Thracica 14). . България: Университетско издателство „Неофит Рилски”. Благоевград, 2011
Сущность появление конницы в древнем мире и Фракии , Thracia, 19, In memoriam Ivani Venedicov. Institute for Balkan Studies and Centre of Thracology “Prof. Al. Fol” at BAS 2011: 279-288.
Политиката на одриските царе в Европейския Югоизток (от края на VІ в. до 341 г. пр.Хр.) , Международна политика, Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2011, брой 1, год. VІІ, 96-121. ISSN 1312-5435. 2011: 96-121.
. Тракийският владетел Садалас ІІ (48 – 42 г. пр.Хр.) и Одесос в IGBulg. I, 43. , Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea, Международна конференция Варна 23 февруари 2007, Сборник в чест на Александър Минчев. Acta Musei Varnaensis, VIII-2. Варна, 2011 (2012), 293-302.ISBN 978-954-8279-64-2. 2011: 293-302.

Конференции

Из Bithynia Pontica (теренни наблюдения през 2013 г. – втора част). – Thracia, 27, Четенията по тракология Древна Тракия и траките – казано и премълчано, 14–15 септември 2021. София, 2022 ISSN: 0204-9872.

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Порожанов, К. Ал. Порталски, В. Китанов. Из Bithynia Pontica (теренни наблюдения през 2013 г. – втора част)
Период
14.09.2021 - 15.09.2021 г.
Организатор
Център по тракология в ИБЦТ
Съавтор(и)
Александър Порталски, Валентин Китанов

Четенията по тракология Древна Тракия и траките: интерпретация и реинтерпретация, 14–15 септември 2020 г.

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Порожанов, К., Ал. Порталски, В. Китанов.Из Bithynia Pontica (теренни наблюдения през 2013 г. – първа част)
Период
14.09.2020 - 15.09.2020 г.
Организатор
Център по тракология в ИБЦТ
Съавтор(и)
Александър Порталски, Валентин Китанов

Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices, September 8-11, 2020 Blagoevgrad

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Porozhanov K., Al. Portalsky. Rock Sanctuaries of the Pre-Greek Population on the Southern Black-Sea Coast.
Период
08.09.2020 - 11.09.2020 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата
Съавтор(и)
Александър Порталски

Национални: Четения по тракология на тема: Древна Тракия и траките: сакрално и профанно, посветени на проф. дин Александър Фол, 14-15 май 2019 г.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Морската майка на боговете от античния храм в Дионисополис (Балчик) и Морската майка от традиционната култура в Созопол, 15 с.
Период
14.05.2019 - 15.05.2019 г.
Организатор
Център по тракология в ИБЦТ и НАИМ при БАН; ИФ на СУ

ХІІІ международен конгрес по тракология

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Античните автори за битини, тини и мариандини в Анатолия (на англ.)
Период
03.09.2017 - 07.11.2017 г.
Организатор
Център по тракология в ИБЦТ и НАИМ при БАН; ИФ на СУ

Юбилейна научна конференция с международно участие посветена на 115 години ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ НА АГРАРНАТА НАУКА В 21 ВЕК”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ЛОЗАРСТВО И ВИНО НА ТРАКИТЕ (от Югоизточна Европа и Северозападна Анатолия)
Период
30.08.2017 - 01.09.2017 г.
Организатор
Институт по лозарство и винарство - Плевен
Съавтор(и)
Валентин Китанов, Александър Порталски

Юбилейна научна конференция с международно участие посветена на 115 години ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ НА АГРАРНАТА НАУКА В 21 ВЕК”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Древните вина – произход и употреба
Период
30.08.2017 - 01.09.2017 г.
Организатор
Институт по лозарство и винарство - Плевен
Съавтор(и)
Валентин Китанов, Александър Порталски

ХІІ международен конгрес по тракология

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Елинските полиси-емпориони и тракйските тържища на Одриското царство (V-ср.ІV в.пр.Хр.)
Период
09.09.2013 - 14.09.2013 г.
Организатор
Център по тракология - Румъния

Първи международен симпозиум „Древни култури в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. Мегалитни паметници и култови практики”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Скално-изсечен обект на Острова на мечките (Аполоний Родоски. Аргонавтика, І, 1012-1102
Период
11.10.2012 - 14.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата
Съавтор(и)
Александър Порталски

Международна научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Българските теренни изследвания по тракология в Турция и Гърция 2003-2011 г.
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Александър Порталски

Проекти

(RP-A 13/18) Лидери, власт и социум на Балканите: културно-исторически феномени и наследство,

Период на провеждане
15.04.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ по Наредба 3
Бюджет
4000,00 лв.

(№ Д01-229/06.12.2018 г.) НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие” – КИННПОР на Министерството на образованието и науката (МОН), одобрена от Министерския съвет с Решение № 577/17 август 2018 г. за период от три години; № Д01-229/06.12.2018 г. Научна задача: Изготвяне на Справочник за културно-исторически обекти в Югозападна България от катедра История при Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Период на провеждане
06.12.2018 - 05.12.2021 г.
Форма на участие
научен консултант
Финансиран от
МОН
Бюджет
2000,00 лв.

(RP-A 13/18) Центрове, пътища и територии. Проекции на обмен и конфликти на Балканите от Древността до средата на ХХ век

Период на провеждане
01.02.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ по Наредба 3
Бюджет
10000,00 лв.

(RP-A1/17) Тракийски и български следи в пространствата на обмен в Егея

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Научен ръководител
Финансиран от
ЮЗУ по Наредба 3
Бюджет
5050,00 лв.

(RP - A14/16) Исторически аспекти на миграционните процеси и културните взаимодействия между Югоизточна Европа и Северозападна Мала Азия през вековете

Период на провеждане
14.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
Научен ръководител
Финансиран от
ЮЗУ по Наредба 3
Бюджет
7300,00 лв.

(SRP A6/15) Тридесет века центрове на власт и сакралност в Югоизточна Европа и Западна Мала Азия

Период на провеждане
02.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
Научен ръководител
Финансиран от
ЮЗУ по Наредба № 9
Бюджет
8700,00 лв.

(SRP A4/14) Търговски и култови средища в Източните Балкани и Западна Мала Азия

Период на провеждане
20.02.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
Научен ръководител
Финансиран от
ЮЗУ по Наредба № 9
Бюджет
9000,00 лв.

(SRP B1/13) Югоизточна Европа и Северозападна Анатолия в Древността - Приморска Странджа 2013. Акшейна - вътрешнотракийско море.

Период на провеждане
12.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Научен ръководител
Финансиран от
ЮЗУ по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP B1/12) Югоизточна Европа и Северозападна Анатолия в Древността - Приморска Странджа 2012. Пропонтида - вътрешнотракийско море.

Период на провеждане
27.03.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Научен ръководител
Финансиран от
ЮЗУ по Наредба № 9
Бюджет
7200,00 лв.

(SRP-B2/11) Югоизточна Европа в Древността. Приморска Странджа 2011.

Период на провеждане
23.03.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
Научен ръководител
Финансиран от
ЮЗУ по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

(ID_09_0173) Екологичните кризи в България през холоцена VІІ-ІІІ хил.пр.Хр.

Период на провеждане
17.12.2009 - 17.12.2014 г.
Форма на участие
Член на научен колектив по темата Анализ на събраната информация за потъналите селища в Черно море.
Финансиран от
Фонд Научни изследвания към МОН
Бюджет
62500,00 лв.

Ръководени докторанти

Траките и римското провинциално общество между Истрос и Хемус през І – ІІІ в.

Докторант
Стефан Димитров Янакиев - Институт за балканистика с Център по тракология при БАН (ИБЦТ)
Период
01.01.2018 - 31.12.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Тракийският конник - Херос и християнските светци конници и змееборци в българската традиционна култура

Докторант
Белинда Виденова -ЮЗУ, прекъснала за 1 г. през 09.2018 г.
Период
01.07.2016 - 30.06.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Социално-икономическа характеристика на Югозападна Тракия от края на ІІІ в.пр.Хр. до средата на І в.сл.Хр.

Докторант
Сотир Иванов - ЮЗУ, защитил на 21.06.2018 г.
Период
30.06.2014 - 30.06.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Лидия и гръцкият свят – културно-исторически връзки и взаимодействия през първата половина на І хил. пр. Хр.

Докторант
Александър Порталски - ЮЗУ
Период
04.06.2008 - 09.06.2010 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Палеогеография на пристанищните акватории в древната морска история и култура по Западното Черноморие

Докторант
Преслав Пеев - Институт по океанология - БАН
Период
22.03.2006 - 15.09.2014 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Каменни котви с отвори от Българското Черноморие – проблеми на проучванията

Студент
Александър Дончев
Година
2017
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Тракийската конница (V – третата четвърт на ІV в.пр.Хр.)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софиски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
20.04.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартин Емилов Мишев

Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934–745 г. пр.Хр.)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софиски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
10.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зозан Мехмет Тархан

Траките и римското провинциално общество между Истрос и Хемус през I – III век

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ИБЦТ при БАН
Държава
България
Дата
29.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Янакиев - становище за доктор

Обявен в Държавен вестник брой 98/17.11.2020 г.,

Вид
Конкурс за професор
Университет
Великотръновски университет
Държава
България
Дата
14.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Димитър Димитров

Обявен в Държавен вестник брой бр. 98/17.11.2020 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Великотръновски университет
Държава
България
Дата
12.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Живко Жеков

Обявен в Държавен вестник брой 42/12.05.2020 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
30.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д.н. Костадин Паев от Правно-историческия факултет на ЮЗУ - Рецензия за професор

Обявен в Държавен вестник брой ДВ, бр.1/03.01.2020 г....

Вид
Конкурс за доцент
Университет
УниБИТ
Държава
България
Дата
05.06.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл.ас. д-р Калин Стоев - Становище за доцент

Боговете в човешкото пространство. Археология на елинските представи

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
23.03.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
проф. д-р Костадин Рабаджиев за д.н.

: Ножът – махайра или sica (ІІ в.пр.Хр. – нач. на ІІ в.) като част от културно-историческото наследство на Балканите

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
УниБИТ
Държава
България
Дата
18.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Нарцис Торбов - за д.н.

Институционалната политика след 1878 г. в област Ямбол за издирване, документиране и популяризиране на недвижимото археологическо културно наследство

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УниБИТ
Държава
България
Дата
11.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Огнянов Бакърджиев

Мениджмънт и социализация на българското морско културно и историческо наследство

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
УниБИТ
Държава
България
Дата
12.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марина Владимирова

Тракийските долмени в средиземноморски контекст

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
УниБИТ - София
Държава
България
Дата
21.01.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Димова

Социализация на археологически обекти за нуждите на културния туризъм в Самоковския район

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УниБИТ - София
Държава
България
Дата
11.10.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселин Хаджиниколов - за доктор

Социално-икономическа характеристика на населението от Югозападна Тракия (районите на Средна Струма и Средна Места) от края на ІІІ в.пр.Хр. до средата на І в.сл.Хр.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
21.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сотир Иванов - за доктор

Късноелинистически владетелски монетосечения в древна Тракия (II в.пр.Хр – I в.сл.Хр.)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Национален археологически институт с музей при БАН
Държава
България
Дата
02.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светослав Йорданов - за доктор

Обявен в Държавен вестник брой бр. 59 от 21.07.2017 г

Вид
Конкурс за професор
Университет
УниБИТ - София
Държава
България
Дата
11.12.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р д.н. Иля Прокопов

Обявен в Държавен вестник брой 55/19.07.2016

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Нов български университет
Държава
България
Дата
19.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Емил Бузов

Дионисий Бизантийски и неговият Анаплус на Боспора като иззвор за историята и културата на Югоизточна Европа (за доктор на науките)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Су "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
23.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Мартин Гюзелев - за доктор на науките

Скитите в Тракия (края на VІ-І в.пр.н.е.)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
31.03.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. Игор Лазаренко - за доктор

Обявен в Държавен вестник брой 45/30.05.2014

Вид
Конкурс за професор
Университет
Су "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
22.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д.н. Диляна Ботева

Палеогеография на пристанищните акватории в древната морска история и археология по Западното Черномориеа

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Институт по океанология при БАН - Варна
Държава
България
Дата
15.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. Преслав Пеев - за доктор

Приложна история: експертиза на исторически и археологически ценности в Република България

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
26.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Иля Прокопов - за доктор на науките

Обявен в Държавен вестник брой 88/08.10.2013

Вид
Конкурс за професор
Университет
Су "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
12.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Петър Делев

Обявен в Държавен вестник брой 53/18.06.2013

Вид
Конкурс за професор
Университет
Су "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
06.11.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Тотко Стоянов

Обявен в Държавен вестник брой 28/19.03.2013

Вид
Конкурс за професор
Университет
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
05.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Иван Тодоров

Интердисциплинарни методи при реконструиране на палеоландшафта и създаване на прогнозни модели за идентифициране на археологически обекти под вода

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
10.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Найден Прахов

Обявен в Държавен вестник брой 10/05.02.2013

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
01.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Георги Митрев

"Песните на арфиста" в контекста на египетската литературна традиция (ІІ хил. до Р.Хр. - средата на І хил. до Р.Хр.)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Нов български университет - София
Държава
България
Дата
28.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йордан Чобанов - за доктор

Обявен в Държавен вестник брой 53/13.07.2012

Вид
Конкурс за професор
Университет
Нациoнален археологически институт с музей при БАН
Държава
България
Дата
06.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Диана Гергова

Обявен в Държавен вестник брой 30/17.04.2012

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Нациoнален археологически институт с музей при БАН
Държава
България
Дата
12.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Христо Прешленов

Обявен в Държавен вестник брой 31/15.04.2011

Вид
Конкурс за доцент
Университет
УниБИТ - София
Държава
България
Дата
14.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Иван Христов - НИМ-София

Обявен в Държавен вестник брой 19/09.03.2010

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
28.04.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д.н. Васил Марков