Avatar

гл.ас. д-р Калина Дурова

Email: kalina_durova swu.bg


Калина Дурова завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност "Финанси" в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. През януари 2016 г. е зачислена като редовен докторант в катедра "Финанси и отчетност" на Стопански факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски", а през юни 2019 г. й е присъдена ОНС “доктор” по научната специалност 05.02.05. Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка. През 2018 г. Калина Дурова е носител на две награди: Специална награда на Асоциация на индустриалния капитал в България в конкурса "Млад икономист" и Първо място в Седмия годишен академичен конкурс "Д-р Иванка Петкова". Калина Дурова е автор на статии и публикации на български и английски език в реномирани научни списания, съавтор в монография на английски език в реномирано немско издателство, а също и автор на самостоятелна монография. През септември 2019 г. е назначена като асистент в катедра “Финанси и отчетност” при Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Публикации

IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE NEW MEMBER STATES FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE , Ekonomski Pregled 2022: 847-880.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УСВОЕНИТЕ ЕВРОФОНДОВЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ И НА НОВИТЕ СТРАНИ - ЧЛЕНКИ , Списание „Народностопански архив" 2022: 20-39.
IMPACT OF EXCHANGE RATE REGIMES AND EURO AREA MEMBERSHIP ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE NEW MEMBER STATES FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE , International Journal of Contemporary Economics andAdministrative Sciences 2021: 216-246.
Законът на Оукън в България, Гърцияи Русия: сравнителен анализ. : УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, 2021
Въздействие на Кохезионната политика на Европейския съюз върху икономиките на новите страни-членки. България: Авангард, 2021
The Fiscal Policy of Bulgaria from the Standpoints of the Business Cycle and the Twin Deficits Hypothesis , Journal of Tax Reform 2020: 256-269.
Are the New Member States Ready to Join the Euro Area? A Business Cycle Perspective , Economic Studies Journal 2019: .
Въздействие на фондовете на Европейския съюз върху икономиките на страните от Централна и Източна Европа , сп. Икономическа мисъл 2018: 95-112.
Въздействие на фондовете на европейския съюз върху краткосрочния икономически растеж на страните от Централна и Източна Европа в периода 2008-2015 г , сп. Икономически и социални алтернативи 2018: 90-102.
Long-term Impact of the European Funds on Bulgaria`s Economy , Economic Alternatives Journal 2018: 325-333.
Кохезионната политика на Европейския съюз и регионалните диспропорции в България , Списание „Народностопански архив" 2018: 64-72.
Възможностти за борба с бедността и за подобряване на жизнения стандарт в новите страни-членки на Европейския съюз , сп. Предприемачество 2018: 78-92.
Въздействие на Кохезионната политика на Европейския съюз върху икономиката на България в периода 2007-2015 г. , сп. Икономика и управление 2018: 22-35.
Бъдещото членство на България в Еврозоната от гледна точка на бизнес цикъла , Списание „Народностопански архив" 2018: 3-15. (Съавтор/и: Иван Тодоров, Александър Александров)
The Economy of Bulgaria: Structural Funds, Growth And Cyclical Recurrence. : Sciendo-a De Gruyter Company, 2018
Кохезионната политика на Европейския съюз: еволюция, предизвикателства и перспективи , Списание „Народностопански архив" 2017: 55-70.
Икономическият растеж на България и неговите детерминанти. , сп. Икономически изследвания 2016: 3-35. (Съавтор/и: Иван Тодоров)

Конференции

Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Risk Management of Tourism Demand in South-Western Bulgaria through Correlation Analysis
Период
21.10.2020 - 22.10.2020 г.
Организатор
SHS Web of Conferences 92

6th International Conference CHALLENGES TOWARD EUROPEAN INTEGRATION, “Aleksander Xhuvani” University, Elbasan, Albania

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SHORT-TERM EFFECTS OF THE EUROPEAN FUNDS ON BULGARIA’S ECONOMY
Период
06.12.2017 - 06.12.2017 г.
Организатор
“Aleksander Xhuvani” University, Elbasan, Albania

ТРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управление и усвояване на фондовете на Европейския съюз в страните от Централна и Източна Европа
Период
17.11.2017 - 17.11.2017 г.
Организатор
УНСС и ВУЗФ

XХVІ Международна Научна Конференция за Млади Учени

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Силите на агломерация и на дисперсия като фактори за икономическите различия в Европейския съюз
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
ССКБ

Проекти

(5017158) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area” (AGRI-ABILITY)

Период на провеждане
06.10.2017 - 30.01.2020 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Regional Development Fund
Бюджет
1094933,00 лв.