Avatar

доц. д-р Костадин Самарджиев

Email: k_samardzhiev swu.bg


Публикации

Application of innovative approaches in the project "Pedagogical and technological aspects of educational computer games" , Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Vasil Levski National Military University 2021: . (Co-author/s: Георги Тупаров, Даниела Тупарова, Мая Стоянова, Мая Касева, Делян Керемедчиев, Маргарита Станкова, Вера Велева, Криста Механджийска, Емилия Николова, Мариана Райкова, Петя Асенова, Екатерина Тодорова)
Образователни компютърни игри и игровизация в обучението по математика-МОНОГРАФИЯ. България: Издателство Велико търново, 2021 (Съавтор/и: Георги Тупаров, Даниела Тупарова, Мая Стоянова, Мая Касева)
Inpact of Motivation, Gamification and Learning Style on Students*Interest in Maths Classes-A Study in 11th High Scool Grade. , Ulster University Belfast Norther Ireland, UK 2018: 715-725. (Co-author/s: Tuparova D, Stoyanova M)
Gamification in education behaviorism cognitivism constructivism-"Теориите за учене и игровизацията в обучението" , Report published in the Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, June, 2018 2018: 031p-040p. (Съавтор/и: Tuparova,D, Stoyanova, Maya)
Educational computer games primary school teacher training algorithmic thinking ISSN-1314-0752 , Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society 2018: 136p-139p. (Co-author/s: Tuparova, Daniela, Nestorova, Ivanichka)
Gamification in 11th grade mathematics lessons- One possible interactive approach-/2017/Advances in inteligent Systems and Computing,545 , Ulster University Belfast Norther Ireland, UK 2017: p41-p53. (Co-author/s: Tuparova D, Stoyanova M)
Компютърните игри в обучението по математика – предизвикателства и възможности. Сп. Математика и информатика, бр. 4, Азбуки, 2016, Web of Science , Сп.Математика и информатика, сп.Аз буки 2016: p432-p445. (Съавтор/и: Даниела Дурева-Тупарова, Мая Стоянова)
Алфа, Бета на математиката /Методическо ръководство за ученици от 4-ти клас/. България: Университетско издателство"Неофит Рилски"-Благоевград ISBN :978-954-680-980-3, 2015 (Съавтор/и: Катюша Кирилова Йорданова)
Как се създава книга? /How to make a BOOK ?-стр.27 , Списание "Езиков свят"-Orbis Linguarum" volume 12 issue 2 том12 кн.2 ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград-2014г. Филологически факултет 2014: 27-31.
Mathematical Modeling in FOOD Industri , Proceedings of the Scientific Conferense"Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors throught benchmarking"-2014 Faculty of Mathematics and Natural Sciense-South-West University"Neofit Rilski"-Blagoevgraad 2014: . (Co-author/s: Nikolai Kitanov)
Проектиране на фотоволтаични системи , Годишник"Наука-образование-изкуство" Съюз на учените-Благоевград 2008: от стр.432- до стр.448. (Съавтор/и: Красимир Цветанов, Марин Аладжов)
Изготвяне на ветроенергиен одит , Годишник"Наука-образование-изкуство" Съюз на учените-Благоевград 2008: от стр.397- до стр.405. (Съавтор/и: Марин Аладжов)
За цената на качеството на университетите , Годишник ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград 2003: 50-58. (Съавтор/и: Илия Гюдженов, Марек Тасев)
Методически проблеми на обучението по математика в началното училище ISBN:954-8847-17-5-Монография. България: Университетско издателство"Неофит Рилски"-Благоевград , 1998
Математика и информационни технологии ISBN:954-3573-12-Монография. България: Университетско издателство"Неофит Рилски"-Благоевград , 1998
Математико-логически и информационни технологии за доказателство на научната хипотеза в научното изследване ISBN :954-680-026-0-Монография. България: Университетско издателство"Неофит Рилски"-Благоевград , 1995
Методическо ръководство за решаване на задачи по математика за начална училищна педагогика, логопедия, олигофренопедагогика и предучилищна педагогика. България: Университетско издателство"Неофит Рилски"-Благоевград , 1994 (Съавтор/и: Илия Гюдженов, Александър Тодоров, Димитър Ковачев)
Някои възможности за приложението на системен анализ на данни в областта на професионалното ориентиране на учениците , Велико Търново 1989: .
Някои възможности за приложението на системен анализ на данни на професионалното ориентиране на учениците , Великотърновски Университет"св.св.Кирил и Методий" -Методологя,моделиране,компютри -Институт по философски науки при БАН 1989: 45-46.
Методическо ръководство за решаване на задачи по математика. България: Университетско издателство"Неофит Рилски"-Благоевград , 1988 (Съавтор/и: Илия Гюдженов, Александър Тодоров, Димитър Ковачев)
Управление на пласментна дейност в мебелен завод с песонален компютър Правец-82 , Варна 1988: .
Върху някои свойства на линейните преобразувания в алгебра от функции , Годишник ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград 1988: 103-108.
Управление на пласментна дейност в мебелен завод с персонален компютър "Правец-82" , XIII Национална младежка школа с международно участие" Приложение на математиката в техниката-Сборник доклади 1988: 235-238.
Създаване на база данни за материали и вложен труд в базите за ремонт на сложна битова техника и оформяне на графици на изпълнители с ПК Правец-82 , Годишник ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград Том 4 книга 1 1987 г. 1987: 114-118. (Съавтор/и: Марин Аладжов)
Пакет приложни програми за изготвяне на налични артикули в складово стопанство за осем битов компютър Правец-82 , Годишник ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград 1986: 128-135. (Съавтор/и: Марин Аладжов)
Пакет приложни програми:Студентско положение-II част , Издателска печатна база при ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград 1986: 109-115.
Пакет приложни програми"Интеграли" , Годишник ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград 1986: 109-115.
Програмно осигуряване за автоматизация на обслужването и управлението на учебната дейност във ВУЗДоклади , София ВМЕИ-Ленин 1985: Доклади-микрофилмирани. (Съавтор/и: Иван Мирчев)
Интензификация на учебния процес по математика чрез компютъризация , Годишник ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград 1985: . (Съавтор/и: Кирил Чимев)

Конференции

Образованието и изследванията в информационното общество- Единадесета конференция с международно участие

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Теориите за учене и игровизацията в обучението
Период
01.06.2018 - 02.06.2018 г.
Организатор
Институт по математика и информатика при БАН-София и Пловдивски университет"Паисий Хилендарски"
Съавтор(и)
Tuparova D, Stoyanova M

Образованието и изследванията в информационното общество- Единадесета конференция с международно участие

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проект-GLAT-Games for Learning Algorithmic Thinking
Период
01.06.2018 - 02.06.2018 г.
Организатор
Институт по математика и информатика при БАН-София и Пловдивски университет"Паисий Хилендарски"
Съавтор(и)
Tuparova D, Иваничка Несторова

Springer series "Advances in Intelligent Systems and Computing-ISSN:2194-5357 International Conference on Interactive Collaborative Learning

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Gamification in 11th grade mathematics lessons-one possible interactive approach
Период
21.10.2016 - 26.10.2016 г.
Организатор
Ulster University Belfast Norther Ireland, UK
Съавтор(и)
Мая Стоянова, Даниела Дурева

Scientific Conference of the project "Enhancement of the competitiveness and restucturing of the food subsectors through benchmarking"-Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University"Neofit Rilski"-Blagoevgrad

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mathematical Modeling in FOOD Industri
Период
15.05.2014 - 15.05.2014 г.
Организатор
South-West University"Neofit Rilski"-Blagoevgrad
Съавтор(и)
Nikflai Kitanov

I Balkan Scientifics Conferanse :Te Scienceq the Education and the Art in 21-st Century

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изготвяне на ветроенергиен одит
Период
22.06.2007 - 24.06.2007 г.
Организатор
Съюз на учените в България
Съавтор(и)
Марин Аладжов

I Balkan Scientifics Conferanse :Te Scienceq the Education and the Art in 21-st Century

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проектиране на фотоволтаични системи
Период
22.06.2007 - 24.06.2007 г.
Организатор
Съюз на учените в България
Съавтор(и)
Марин Аладжов, Красимир Цветанов

Качеството на университетското образование.Опит ,европейски измерения и нови предизвикателства

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За цената на качеството университетите
Период
01.01.2003 - 03.01.2003 г.
Организатор
ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград
Съавтор(и)
Илия Гюдженов, Марек Тасев

Трета национална теоретична конференция"Методологически проблеми на приложението математическото моделиране и изчислителна техника в обществените науки и социалната практика

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Някои възможности за приложение на системен анализ на данни в областа на професионалното ориентиране на учениците
Период
11.10.1989 - 13.10.1989 г.
Организатор
Великотърновски Университет"св.св.Кирил и Методий"

XIII- младежка школа с международно участие ."Приложение на математиката в техниката"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управление на пласментна дейност в мебелен завод с персонален компютър Правец-82
Период
28.08.1988 - 31.08.1988 г.
Организатор
Българска Академия на Науките-София

Юбилейно научна сесия "40 години ВМЕИ-Ленин"-София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Програмно осигуряване за автоматизация на обслужването и управлението на учебната дейност във ВУЗ
Период
28.05.1985 - 31.05.1985 г.
Организатор
София ВМЕИ-Ленин
Съавтор(и)
Иван Мирчев

IX International Scientific Conference--ENGINEERING.TECHNOLOGIES.EDUCATION.SECURITY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of innovative approaches in the project "Pedagogical and technological aspects of educational computer games"
Период
07.06.1921 - 10.06.1921 г.
Организатор
Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Vasil Levski National Military University
Съавтор(и)
Георги Тупаров, Даниела Тупарова

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики-ФАЗА-2

Период на провеждане
14.07.2021 - 09.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен Наставник
Финансиран от
МОН МОН по ОП "Развитие на Човешките Ресурси" съфинансиран от Европейски социален фонд-проект
Бюджет
600000,00 лв.

(N 2017-1-HR01-KA201-035362) GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking

Период на провеждане
02.10.2017 - 01.10.2019 г.
Форма на участие
Teacher-Trainer-Researcher-Youth worker
Финансиран от
University of Rijeka -Croatian National Agency EC

(ДН-05/10,2016 с ФНИ към МОН) Педагогически и технологични аспекти на образователните компютърни игри ДН-05/10 2016

Период на провеждане
27.12.2016 - 11.06.2021 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ФНИ към МОН
Бюджет
47000,00 лв.

(№ ДН-05/10) Педагогически и технологически аспекти на образователните и компютърни игри ДН-05/10

Период на провеждане
19.12.2016 - 19.12.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
ФНИ-МОН
Бюджет
53000,00 лв.

(Наредба №3/27.011.2015) Математическо и компютърно моделиране в природните науки

Период на провеждане
14.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
РЪКОВОДИТЕЛ на ПРОЕКТ
Финансиран от
ЮЗУ"Неофит Рилски"- Благоевград по наредба№3 №RP-B4/16
Бюджет
3770,00 лв.

(Проект по наредба № 9) Откъде започва четвъртата власт. Пътят на книгата до печатницата.

Период на провеждане
23.05.2014 - 24.05.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа /лектор/
Финансиран от
ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград по наредба №9

(BG051PO001-3.1.03) Квалификация на педагогическите специалисти."Развитие на Оперативна програма Човешки Ресурси"2007-2013г. Министерство на образованието и науката

Период на провеждане
01.11.2013 - 30.08.2014 г.
Форма на участие
Технически сътрудник
Финансиран от
Министерство на образованието и науката-чрез дирекция "Квалификация и кариерно развитие" BG051-PO001-3.1.03

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 11.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по ОП "Развитие на Човешките Ресурси" съфинансиран от Европейски социален фонд-проект BG051PO001-3.3.07-0002
Бюджет
60000000,00 лв.

Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking" (F.IND.CONSULTING)-Договор №B2.32.01/17.02.2012г. по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция -България 2007-2013г.

Период на провеждане
01.02.2012 - 30.01.2014 г.
Форма на участие
ЕКСПЕРТ
Финансиран от
Европейски Съюз
Бюджет
1137704,00 лв.

Повишаване на административният капацитет на НПО"Екоприятели 2005"

Период на провеждане
01.03.2008 - 01.05.2013 г.
Форма на участие
ЛЕКТОР и член на екипа
Финансиран от
Министерство на Държавната администрация и административната реформа по ОПАК

Патенти

""Програма за изготвяне на отчет за наллични артикули в складово стопанство" към ОСО-Благоевград." Национална проектно-програмна библиотека 1 A097 01 169-01. 1987
""Заявка за шивашки услуги" към ТПК"Нов свят"-Благоевград." Национална проекто-програмна библиотека-София 1 A097 01 877-01. 1986
""Приемане на поръчки за мебели по еталон и оформяне на проекто-сметка" към мебелно предприятие "Братя Дерменджиеви"-Благоевград." Национална проекто-програмна библиотека-София 1 A097 01 168-01. 1986
""Програмен продукт"Пласмент" към мебелно предприятие"Арсо Поптодоров"-Благоевград." Национална проекто-програмна библиотека-София 1 A097 01 580-01. 1985
""Изготвяне на сметка-протокол за извършена услуга и изготвяне на отчет на изпълнители" към СД МПБУ-клон "Стефан Миленков"-Благоевград." Национална проекто-програмна библиотека-София 1 A097 01 162-01. 1985
"Пакет приложни програми"Програма за поръчки и изготвяне на графици на изпълнители за извършване на услуги към СД МПБУ-клон Стефан Миленков-Благоевград." Национална проекто-програмна библиотека-София 1 A097 01 161-01. 1985
"Разработване на пакет приложни програми"Програма за паръчки и изготвяне на графици на изпълнители за извършване на услуги към СД МПБУ-клон Стефан миленков Благоевград." Национална проекто-програмна библиотека -София 1 А097 01 161-01. 1985

Ръководени докторанти

Начини за въвеждане на оптимизационни алгоритми и математическо моделиране в училищния курс по математика.

Докторант
Елица Илианова Атанасова
Период
14.07.2023 - 14.07.2026 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Конструктивисткият подход в обучението по математика в професионалните гимназии"

Докторант
Христина Юриева Шекерлийска-Въчкова
Период
22.01.2020 - 21.01.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Приложение на информационните технологии в обучението по математика в гимназиалната степен на средното училище"

Докторант
Мая Златанова Стоянова
Период
02.07.2014 - 03.07.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Модулни уравнения и неравенства в училищния курс по математика

Студент
Фатме Рамзиева Купенова-Ф№2025081014 ТОМИ
Година
2023
ОКС
магистър

Въвеждане на понятието "успоредност" в училищния курс по математика

Студент
Невсе Събева Шаркова Ф№-21250841008 ТОМ
Година
2023
ОКС
магистър

Използване на примери и методи за приложение за повишаване на интереса и мотивацията на учениците по математика и ИТ

Студент
Надежда Иванова Накова Ф№-21250841011 ТОМИ
Година
2023
ОКС
магистър

Менталната аритметика като извънкласна дейност

Студент
Галина Георгиева Валявичарска Ф№-21250841016 ТОМИ
Година
2023
ОКС
магистър

Въвеждане на понятието „перпендикулярност“ в училищния курс на обучение

Студент
Фатме Салихова Даргут-21250841010
Година
2023
ОКС
магистър

Влияние на дигиталните технологии върху съвременното по математика

Студент
Къдрие Махмудова Чолакова-№19250841012
Година
2022
ОКС
магистър

Системи линейни уравнения и неравенства

Студент
Ахмед Шукриев Гавазов-19250841018
Година
2022
ОКС
магистър

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

Студент
Фатима Сабри Кавалова фак.№ 19250841013
Година
2022
ОКС
магистър

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБЕМ И ПОВЪРХНИНА НА ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА

Студент
Даяна Анатолиева Михова
Година
2022
ОКС
магистър

Повишаване на познавателната активност на учениците при изучаване на Прогресии в 10 клас“

Студент
Владислава Цонева
Година
2022
ОКС
магистър

Роля и значение на междупредметните връзки за формиране на компетентностите по "Компютърно моделиране и информационни технологии " и "математика" в 5-ти

Студент
Марина Илиева Стойчева-Ф№-20250851003
Година
2022
ОКС
магистър

Транспортна Задача. Методи за получаване начален опорен план и оптимално решение.

Студент
Хюсеин Сюлейман Хюсеин-Ф№18250851010
Година
2022
ОКС
магистър

Използване на примери за приложения в математиката като средство за повишаване на интереса и мотивацията на учениците към обучението по математика

Студент
Вяра Танчова Христова-Ф№ 20250851021
Година
2022
ОКС
магистър

Индивидуализация и диференциация на обучението по математика в 8-ми клас

Студент
Анна Емилова Димитрова фак.номер-17250841006
Година
2021
ОКС
магистър

Система за тестово изпитване по математика в 5-ти клас

Студент
Юлиан Огнянов Чепандов фак.номер-17250841007
Година
2021
ОКС
магистър

Обучението по математика в 6-ти клас от разстояние в електронна среда , с помоща на ИКТ-използване на иновативен метод-Игри в SCRATCH

Студент
Тинка Иванова Кальонска-19250841024
Година
2021
ОКС
магистър

Изучаване на тригонометрични функции в училище

Студент
Кристина Петрова Петрова-19250841006
Година
2021
ОКС
магистър

Проблемът дискалкулия. Стратегии за превенция и преодоляване на затруднения с математическата компетентност. фак.№18250851001 дата на защита 19.02.2020г.

Студент
Аделина Людвиг Бошерт
Година
2020
ОКС
магистър

Груповата работа в обобщителни уроци по математика в 5 ти клас раздел–"Делимост"

Студент
Весела Георгиева Караджова-Ф№18250841020
Година
2020
ОКС
магистър

Изследване на метод за повишаване на интереса на учениците към обучението по математика, чрез използване на примери за приложението по математика

Студент
Деница Каменова Гълъбова Ф№–18250841019
Година
2020
ОКС
магистър

Обем и повърхнина на тела

Студент
Цанко Бенчов Молов Ф№13250841004
Година
2017
ОКС
магистър

Активното учене и диагностициране на постиженията на учениците поматематика в VII-клас по темата "Уравнения"

Студент
Маргарита Здравкова Кирилова-ф№16250841002 ТОМИ-2 ри семестъра
Година
2017
ОКС
магистър

Приложение на комплексните числа в училищния курс по математика

Студент
Евтимия Василева Босева Фак.№14250841004 ТОМИ
Година
2016
ОКС
магистър

Числото "ПИ"

Студент
Костадин Пелешков Фак.№ 14250841008 ТОМИ
Година
2016
ОКС
магистър

Комбинаторика в средното училище

Студент
Блажка Николова Димитрова фак.№13250841002 ТОМИ
Година
2016
ОКС
магистър

Теория на простите числа

Студент
Елена Георгиева Попова /ПОФМ/
Година
2010
ОКС
бакалавър

Сравнения с много неизвестни

Студент
Мария Иванова Дунгьва
Година
2009
ОКС
бакалавър

Приложение на производните за доказване на тъждества и неравенства

Студент
Елена Коцева Кокошарова /ПОФМ/
Година
2009
ОКС
бакалавър

Показателни и логаритмични уравнения

Студент
Мариан Лазаров Лазаров /ПОФМ/ №80034
Година
2008
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Анализ и изследване на иновативните методи на мотивация на учениците в онлайн обучението“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ"Н.Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
11.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Муса Мустафа Мустафа Фак.№ 19250841023 специалност ТОМИ

Диофантови уравнения в извънкласното обучение по математика в средния курс

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благевград
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
дипломант Елица Илианова Атанасова

Използване на вътрешно-предметни и междупредметни връзки за повишаване ефективността на обучението по математика/интегративен модел на обучение по математика и технологии и предприемачество /връзки

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет" Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
21.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
докторант Костадин Тодоров Петлешков

Извличане на знания от данни чрез анализ на мнението на потребителите

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ-Неофит Рилски гр.Благоевград
Държава
България
Дата
24.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
дипломант-Мартин Ивайлов Найчев

Tehnological Model for Mobile Learning in Republic of Yemen /Технологичен модел за мобилно обучение в Република Йемен/

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен Университет "Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
20.10.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Абдулрахман Ахмед Али Мохамед Ал-Сабри

Някои аспекти на приложението на информационните технологии за обучение в университетите в Йемен

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
16.05.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аднан Шараф Али Юсеф Ал-Абси

Компютърните игри и симулации в обучението

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
14.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анелия Иванова Бачева ТОМИ №13250841003

„Разработване на интерактивни учебни материали по математика за първи клас“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
22.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галя Светлова Георгиева-ТОМИ Ф№14250841001

Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра във Висшето училище

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
11.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Филип Петров Петров

Упражненията в учебниците по математика за 10-ти клас в съвременното Македонско училище-отзив /становище/ /

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
30.10.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентина Гоговска

Изучаване на функции в 8-клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анелия Стоянова Иванова /ПОМИ/ №0832024