Avatar

доц. д-р Желка Табакова

Email: j_tabakova swu.bg


Публикации

Теоретични обосновки за по-голяма практическа насоченост на университетските хореографски програми , сб. ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВ С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТОО 2015: 143-153.
Фестивалът за съвременен танц "ONE DANCE WEEK" , Музикални Хоризонти /Списание за музика и танц 2014: с. 15.
Modern Approashes to Training Actors in the Skill of Graceful Dancing , MUSIC – TRADITION AND CONTEMPORANEITY (ART AND EDUCATION) 2014: 107-112.
Творческата провокация на балетната миниатюра върху българска музика. , Сборник. 90 години държавно висше музикално образование в България. НМА „П. Владигеров” 2012: 188-196.
„Веселите музиканти” в Старозагорската опера. , Музикални Хоризонти /Списание за музика и танц 2012: 10.
Танцов театър на сцената на Пловдивския университет , Музикални Хоризонти /Списание за музика и танц 2010: .

Конференции

Изкуствата на Новото време: смесване на езиците

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Танцовото изкуство – отворена система за иновативни танцови методи и визуални технологии
Период
11.05.2015 - 14.05.2015 г.
Организатор
БАН, Институт за изследване на изкуствата

Национална кръгла маса "Един век оперетно изкуство в България (1914-2014)

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Ролята на хореографа в съвременния оперетен спектакъл
Период
05.12.2014 - 05.12.2014 г.
Организатор
БАН, ИИИ; Община Шумен; Нар. читалище "Добри Войников" - Шумен; СБК; СБМТД

Межународна научна конференция „Изкуство и образование“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни подходи при обучението на актьора върху танцово- пластичните умения.
Период
08.12.2013 - 09.12.2013 г.
Организатор
Факултет по Изкуствата, Катедра "Музика", ЮЗУ “Неофит Рилски“, Благоевград

ARS MUSIKA и Изкуството на образованието. 90 години държавно висше музикално образование в България НМА "П. Владигеров"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ТВОРЧЕСКАТА ПРОВОКАЦИЯ НА БАЛЕТНАТА МИНИАТЮРА ВЪРХУ БЪЛГАРСКА МУЗИКА
Период
10.11.2011 - 11.11.2011 г.
Организатор
Национална Музикална Аакадемия "проф. Панчо Владигеров", София

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0028) "Изкуствата и културата, като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието"/, по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - "Актуализиране /създаване/ на учебни планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Министерство на Образованието и науката Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148549,00 лв.