Avatar

гл.ас. д-р Ива Стаменова

Email: ivona07 swu.bg


Публикации

Приказният жанр - фактор за стимулиране развитието на свързаната реч и творческите умения при учениците в началното училище , Сп. Детска градина & Училище, № 1 2021: 12-28.
Трудности у студентов - будущих педагогов в разработке уроков болгарского языка и литературы в начальной школе. , XIII Международная научно-практическая конференция "Шамовские педагогические чтения научной школы управления образовательными системами" - първа част. Москва 2021: 242-246.
Влияние на интерактивния метод работа по групи в обучението по четене в първи клас , Сп. Детска градина & Училище, №2 2021: 3-13.
Четенето - предпоставка за стимулиране развитието на комуникативноречевите умения при учениците в началното училище , Knowledge International Jornal, Vol.46.2 2021: 283-291.
Предизвикателствата, поставени пред четенето с разбиране (Количествен и качествен анализ) , Сп. Детска градина & Училище, № 3 2021: 3-17.
Диагностициране на усвоените знания по литература при учениците в IV клас чрез тестова проверка , Сп. Педагогика, № 6 2021: 761-776.
Срещани трудности при четвъртокласниците при четенето с разбиране на непознат текст (Сравнителен анализ) , Сп. Педагогика, № 6 2020: 835-846.
Развитие на творческите способности на учениците в началното училище посредством работата върху трансформиращ преразказ , Сб. Гносеологические основы образования, Липецк 2020: 161-165.
Стимулиране на креативността на учениците в IV клас чрез съчиняването на приказка по аналогия , Сп. Детска градина & Училище, №2 2020: 21-31.
Съчинението - фактор за развитие на креативността при учениците в IV клас , Сп. Детска градина & Училище, №1 2020: 3-13.
Творческата дейност при съставянето на тестове в обучението по български език и литература в началното училище , Knowledge International Jornal, Vol. 38.2 2020: 459-469.
Творческата дейност в обучението по български език и литература в първи клас , Сборник доклади от Научно-практическа конференция, УИ "Св. Климент Охридски" 2020: 995-1003.
Стимулиране творческата активност при учениците в началното училище посредством работата върху литературни произведения от различни жанрове , Сб. Современные ориентиры и проблемы дошкольного и начального образования, Липецк 2020: 204-209.
The project activity in education of reading in first grade , Knowledge International Jornal, Vol.42.2 2020: 413-419.
Значение на художествената литература за развитието на творческите заложби на учениците в началното училище , Сп. Педагогически новости, №1 2020: 34-46.
Стимулиране творческата активност на четвъртокласниците чрез проектна учебна дейност по четене , Сп. Предучилищно и училищно образование, № 1 2019: 30-42.
Влияние на проектната учебна дейност върху литературното развитие на учениците , Сп. Детска градина & Училище, № 1 2019: 3-15.
The curriculum project - means for the development of creative abilities in schools in the initial school , Knowledge International Jornal, Vol. 30.2 2019: 367-371.
Тестът - форма за констатиране уменията на учениците в IV клас за четене с разбиране , SMART EDUCATION, №1 2019: 61-70.
Verefication the skills of reading requirements on the basis of the test form of work. : Сб. Общество и образование в XXI век: Опыт прошлого - взгляд в будущее, Псков - I част, 2019
Варианти на творчески задачи в обучението по български език в началните класове , Сп. Детска градина & Училище, № 3 2019: 43-62.
Развитие на функционалната грамотност чрез работата по учебни проекти в началното училище , Сп. Педагогически опити, том.2 2018: 55-60.
Обучението по български език и литература в четвърти клас - фактор за формирането на ключови за учениците компетентности , Knowledge International Jornal, Vol. 26.2 2018: 603-607.
Етапност за диагностициране уменията за четене с разбиране при учениците в IV клас чрез проектна учебна дейност , Knowledge International Jornal, Vol. 28.3 2018: 887-894.
Приложение на образователните софтуери в обучението по български език и литература в началното училище , SMART EDUCATION, № 3 2018: 62-67.
Педагогически възможности за развитие на четивната грамотност , Knowledge International Jornal, Vol. 20. 1 2017: 387-390.
Формиране и развитие на функционалната грамотност в контекста на личностноориентирания подход в образованието , Сп. Педагогика, №5 2016: 695-702.
Ролята на играта в контекста на проблема за функционалната грамотност на учениците в начална училищна възраст , Knowledge International Jornal, Vol. 12.2 2016: 385-388.
Интердисциплинарната идея в процеса на формиране и развитие на функционалната грамотност , Сборник доклади на студентска и докторантска научна сесия - СДНС, Технически факултет 2016: 187-193.
Проектнобазираното обучение в условията на екипната организация , Knowledge International Jornal, Vol. 14.1 2016: 131-135.
Философия на прагматизма и методът на проектите в педагогическата теория , Сборник с доклади - ЮЗУ "Неофит Рилски" 2016: 231-236.
Въображението като фактор за развитие на творческите способности при учениците в начална училищна възраст , Лаборатория за наука 2015: 295-302.
Проблемът за функционалната грамотност на ученика в педагогическото пространство на съвременното начално училище , Сп. Педагогически новости, № 1 2015: 72-81.
Етапност на овладяване на четивната грамотност при учениците в начална училищна възраст, разгледана в контекста на функционалната грамотност , "Педагогическата наука - теория и практика", №3 - Годишник на Факултета по педагогика 2015: 205-209.

Конференции

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Четенето - предпоставка за стимулиране развитието на комуникативноречевите умения при учениците в началното училище
Период
23.06.2021 - 26.06.2021 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol.46.2

Трудности у студентов - будущих педагогов в разработке уроков болгарского языка и литературы в начальной школе

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
29.01.2021 - 30.01.2021 г.
Организатор
XIII Международная научно-практическая конференция "Шамовские педагогические чтения научной школы управления образовательными системами" - първа част. Москва

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The project activity in education of reading in first grade
Период
09.10.2020 - 11.10.2020 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol.42.2

Проф. д-р Г. Бижков

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Творческата дейност в обучението по български език и литература в първи клас
Период
15.05.2020 - 16.05.2020 г.
Организатор
УИ "Св. Климент Охридски"

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стимулиране творческата активност при учениците в началното училище посредством работата върху литературни произведения от различни жанрове
Период
20.04.2020 - 21.04.2020 г.
Организатор
Сб. Современные ориентиры и проблемы дошкольного и начального образования, Липецк

С. П. Баранова, материалы IV международной конференции

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие на творческите способности на учениците в началното училище посредством работата върху трансформиращ преразказ
Период
17.04.2020 - 18.04.2020 г.
Организатор
С. П. Баранова

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Творческата дейност при съставянето на тестове в обучението по български език и литература в началното училище
Период
27.03.2020 - 29.03.2020 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 38.2

Лозинские чтения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Verification the skills of reading requirements on the basis of the test form of work
Период
18.04.2019 - 19.04.2019 г.
Организатор
Псковский государственый университет

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The curriculum project - means for the development of creative abilities in schools in the initial school
Период
29.03.2019 - 31.03.2019 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 30.2

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етапност за диагностициране уменията за четене с разбиране при учениците в IV клас чрез проектна учебна дейност
Период
14.12.2018 - 16.12.2018 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 28.3

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучението по български език и литература в четвърти клас - фактор за формирането на ключови за учениците компетентности
Период
26.09.2018 - 28.09.2018 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 26.2

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Педагогически възможности за развитие на четивната грамотност
Период
15.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 20.1

ЮЗУ "Неофит Рилски"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философия на прагматизма и методът на проектите в педагогическата теория
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проектнобазираното обучение в условията на екипната организация
Период
07.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 14.1

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на играта в контекста на проблема за функционалната грамотност на учениците в начална училищна възраст
Период
08.04.2016 - 10.04.2016 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 12.2

Проекти

(RP-B8/18) Разработване и апробиране на модел за обучение в дигитална среда в синхрон с изискванията на съвременната образователна практика

Период на провеждане
15.03.2018 - 20.12.2018 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(RP-А10/17RP) Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя

Период на провеждане
28.02.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6500,00 лв.

(RP-B12/16) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

Рецензии/Становища

Нравствено възпитание на учениците във втори клас чрез българските народни приказки

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Донева

Игрови елементи в обучението по български език и литература в първи клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Айше Джунева

Игрови похвати в обучението по начална грамотност в първи клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Пламенка Димитрова

Компютърните дидактични игри като средство за проверка и оценка на усвоените знания и умения по литература в трети клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мирослава Костадинова

Формиращото оценяване в обучението по български език и литература в началните класове

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Михаела Симеонова

Приемственост между началния и прогимназиалния етап в обучението по български език

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Соня Посекова

Развитие на социокултурната компетентност у учениците в обучението по български език и литература

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
София Голова

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в трети клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Петрова

Усвояване на учебното съдържание по математика от учениците в трети клас с помощта на проектната учебна дейност

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Стойкова

Развитие на четивната грамотност в периода на ограмотяване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мария Петрова

Развитие на емоционалната интелигентност у детето в начална училищна възраст чрез средствата на художествената литература

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Костанция Варадинова

Формиране на комуникативноречеви умения у учениците в началното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Сребрина Станковска

Развитие на читателски интереси у ромските деца в начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Калина Нешева

Извънкласното четене в начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Танурска

Семейството като фактор за формиране на читателската култура у учениците от началното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Бълагария
Уеб страница
Автор(и)
Галя Арабаджиева

Развитие на свързаната реч в периода на ограмотяването

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Анжела Дамянова

Усвояване на синонимното богатство на българския език от учениците в началните класове

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Галчева

Иновации в организацията на свободното време на детето в начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мирослава Йочева

Овладяване на правоговорни и правописни умения от учениците във втори клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мария Петрова

Художествено възприемане на анимирани авторски приказки от учениците (2-3 клас)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Димитрова

Подготовка за ограмотяване в подготвителна група (5-6-годишни деца)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Неделчева

Подготовка за ограмотяване в подготвителна група (6-7-годишни деца)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Полина Петкова

Информационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Христина Гецкова

Мястото на роботите в дигиталната класна стая

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Таня Тричкова

Интерактивни методи в литературното обучение в началните класове

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Костадин Костов

Изграждане основите на здравословен начин на живот в началното училище чрез учебно проектиране

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Елена Главчева

Особености на художественото възприемане на екранизирани литературни произведения в начален етап на образование

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Дочева

Музиката и емоционалната интелигентност на децата

Вид
Книга
Издател
Образование и Познание
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Василена Спасова