Avatar

доц. д-р Ива Стаменова

Email: ivona07 swu.bg


Публикации

Influence of out-of-class reading on students' creative development , XIII Международная научно-практическая конференция "Шамовские педагогические чтения научной школы управления образовательными системами" - първа част. Москва 2023: 254-256.
Проектната дейност в обучението по български език в началното училище , Сб. Гносеологические основы образования, Липецк 2022: 196-201.
Система от критерии, показатели и задачи за стимулиране развитието на творческия процес при четвъртокласниците , Сп. Детска градина & Училище, №2 2022: 3-17.
Етапност при изпълнението на творчески дейности от учениците в четвърти клас , Сп. Детска градина & Училище, № 3 2022: 27-36.
Стихотворенията - възможност за разкриване творческия потенциал на учениците в началното училище , Сп. Детска градина & Училище, № 3 2022: 3-16.
Възможност за приложение на STEM обучението по учебния предмет Български език и литература в началното училище , Сб. Развитие креативности личности в современном цифровом мультикультурном пространстве 2022: 69-73.
Творческият процес в обучението по литература в началното училище , Региональная культура как компонент содержания непрерывного образования 2022: 211-216.
Приказният жанр - фактор за стимулиране развитието на свързаната реч и творческите умения при учениците в началното училище , Сп. Детска градина & Училище, № 1 2021: 12-28.
Трудности у студентов - будущих педагогов в разработке уроков болгарского языка и литературы в начальной школе. , XIII Международная научно-практическая конференция "Шамовские педагогические чтения научной школы управления образовательными системами" - първа част. Москва 2021: 242-246.
Влияние на интерактивния метод работа по групи в обучението по четене в първи клас , Сп. Детска градина & Училище, №2 2021: 3-13.
Четенето - предпоставка за стимулиране развитието на комуникативноречевите умения при учениците в началното училище , Knowledge International Jornal, Vol.46.2 2021: 283-291.
Предизвикателствата, поставени пред четенето с разбиране (Количествен и качествен анализ) , Сп. Детска градина & Училище, № 3 2021: 3-17.
Диагностициране на усвоените знания по литература при учениците в IV клас чрез тестова проверка , Сп. Педагогика, № 6 2021: 761-776.
Значение на четенето с разбиране в системата на функционалната грамотност , Сб. Современные ориентиры и проблемы дошкольного и начального образования, Липецк 2021: 168.
Психология на творческия процес в началното училище , Псковский государственый университет 2021: 83.
Видове уроци в обучението по български език и литература в началното училище , Сб. Образование и изкуства: традиции и перспективи. Втора научно-практическа конференция, Софийски университет 2021: 298-308.
Литературните приказки - средство за развитие на творческите умения при учениците в четвърти клас , ЮЗУ "Неофит Рилски" 2021: 336-341.
Срещани трудности при четвъртокласниците при четенето с разбиране на непознат текст (Сравнителен анализ) , Сп. Педагогика, № 6 2020: 835-846.
Развитие на творческите способности на учениците в началното училище посредством работата върху трансформиращ преразказ , Сб. Гносеологические основы образования, Липецк 2020: 161-165.
Стимулиране на креативността на учениците в IV клас чрез съчиняването на приказка по аналогия , Сп. Детска градина & Училище, №2 2020: 21-31.
Съчинението - фактор за развитие на креативността при учениците в IV клас , Сп. Детска градина & Училище, №1 2020: 3-13.
Творческата дейност при съставянето на тестове в обучението по български език и литература в началното училище , Knowledge International Jornal, Vol. 38.2 2020: 459-469.
Творческата дейност в обучението по български език и литература в първи клас , Сборник доклади от Научно-практическа конференция, УИ "Св. Климент Охридски" 2020: 995-1003.
Стимулиране творческата активност при учениците в началното училище посредством работата върху литературни произведения от различни жанрове , Сб. Современные ориентиры и проблемы дошкольного и начального образования, Липецк 2020: 204-209.
The project activity in education of reading in first grade , Knowledge International Jornal, Vol.42.2 2020: 413-419.
Значение на художествената литература за развитието на творческите заложби на учениците в началното училище , Сп. Педагогически новости, №1 2020: 34-46.
Стимулиране творческата активност на четвъртокласниците чрез проектна учебна дейност по четене , Сп. Предучилищно и училищно образование, № 1 2019: 30-42.
Влияние на проектната учебна дейност върху литературното развитие на учениците , Сп. Детска градина & Училище, № 1 2019: 3-15.
The curriculum project - means for the development of creative abilities in schools in the initial school , Knowledge International Jornal, Vol. 30.2 2019: 367-371.
Тестът - форма за констатиране уменията на учениците в IV клас за четене с разбиране , SMART EDUCATION, №1 2019: 61-70.
Verefication the skills of reading requirements on the basis of the test form of work. : Сб. Общество и образование в XXI век: Опыт прошлого - взгляд в будущее, Псков - I част, 2019
Варианти на творчески задачи в обучението по български език в началните класове , Сп. Детска градина & Училище, № 3 2019: 43-62.
Развитие на функционалната грамотност чрез работата по учебни проекти в началното училище , Сп. Педагогически опити, том.2 2018: 55-60.
Обучението по български език и литература в четвърти клас - фактор за формирането на ключови за учениците компетентности , Knowledge International Jornal, Vol. 26.2 2018: 603-607.
Етапност за диагностициране уменията за четене с разбиране при учениците в IV клас чрез проектна учебна дейност , Knowledge International Jornal, Vol. 28.3 2018: 887-894.
Приложение на образователните софтуери в обучението по български език и литература в началното училище , SMART EDUCATION, № 3 2018: 62-67.
Педагогически възможности за развитие на четивната грамотност , Knowledge International Jornal, Vol. 20. 1 2017: 387-390.
Формиране и развитие на функционалната грамотност в контекста на личностноориентирания подход в образованието , Сп. Педагогика, №5 2016: 695-702.
Ролята на играта в контекста на проблема за функционалната грамотност на учениците в начална училищна възраст , Knowledge International Jornal, Vol. 12.2 2016: 385-388.
Интердисциплинарната идея в процеса на формиране и развитие на функционалната грамотност , Сборник доклади на студентска и докторантска научна сесия - СДНС, Технически факултет 2016: 187-193.
Проектнобазираното обучение в условията на екипната организация , Knowledge International Jornal, Vol. 14.1 2016: 131-135.
Философия на прагматизма и методът на проектите в педагогическата теория , Сборник с доклади - ЮЗУ "Неофит Рилски" 2016: 231-236.
Въображението като фактор за развитие на творческите способности при учениците в начална училищна възраст , Лаборатория за наука 2015: 295-302.
Проблемът за функционалната грамотност на ученика в педагогическото пространство на съвременното начално училище , Сп. Педагогически новости, № 1 2015: 72-81.
Етапност на овладяване на четивната грамотност при учениците в начална училищна възраст, разгледана в контекста на функционалната грамотност , "Педагогическата наука - теория и практика", №3 - Годишник на Факултета по педагогика 2015: 205-209.

Конференции

Influence of out-of-class reading on students' creative development

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
14.01.2023 - 15.01.2023 г.
Организатор
XIII Международная научно-практическая конференция "Шамовские педагогические чтения научной школы управления образовательными системами" - първа част. Москва

Възможност за приложение на STEM обучението по учебния предмет Български език и литература в началното училище

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
14.04.2022 - 15.04.2022 г.
Организатор
Елец

Творческия процес в обучението по литература в началното училище

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
05.04.2022 - 07.04.2022 г.
Организатор
Липецк

Литературните приказки - средство за развитие на творческите умения при учениците в четвърти клас

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Втора научно-практическа конференция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Видове уроци в обучението по български език и литература в началното училище
Период
11.11.2021 - 12.11.2021 г.
Организатор
Софийски униреситет

Проектната дейност в обучението по български език в началното училище

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
14.10.2021 - 16.10.2021 г.
Организатор
Сб. Гносеологические основы образования, Липецк

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Четенето - предпоставка за стимулиране развитието на комуникативноречевите умения при учениците в началното училище
Период
23.06.2021 - 26.06.2021 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol.46.2

Психология на творческия процес в началното училище

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
29.04.2021 - 30.04.2021 г.
Организатор
Псковский государственый университет

Значение на четенето с разбиране в системата на функционалната грамотност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
20.04.2021 - 21.04.2021 г.
Организатор
Барнаул

Трудности у студентов - будущих педагогов в разработке уроков болгарского языка и литературы в начальной школе

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
29.01.2021 - 30.01.2021 г.
Организатор
XIII Международная научно-практическая конференция "Шамовские педагогические чтения научной школы управления образовательными системами" - първа част. Москва

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The project activity in education of reading in first grade
Период
09.10.2020 - 11.10.2020 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol.42.2

Проф. д-р Г. Бижков

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Творческата дейност в обучението по български език и литература в първи клас
Период
15.05.2020 - 16.05.2020 г.
Организатор
УИ "Св. Климент Охридски"

Сборник доклади от международна научно-практическа конференция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Творческата дейност в обучението по български език и литература в първи клас
Период
15.05.2020 - 16.05.2020 г.
Организатор
Софийски униреситет

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стимулиране творческата активност при учениците в началното училище посредством работата върху литературни произведения от различни жанрове
Период
20.04.2020 - 21.04.2020 г.
Организатор
Сб. Современные ориентиры и проблемы дошкольного и начального образования, Липецк

С. П. Баранова, материалы IV международной конференции

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие на творческите способности на учениците в началното училище посредством работата върху трансформиращ преразказ
Период
17.04.2020 - 18.04.2020 г.
Организатор
С. П. Баранова

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Творческата дейност при съставянето на тестове в обучението по български език и литература в началното училище
Период
27.03.2020 - 29.03.2020 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 38.2

Лозинские чтения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Verification the skills of reading requirements on the basis of the test form of work
Период
18.04.2019 - 19.04.2019 г.
Организатор
Псковский государственый университет

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The curriculum project - means for the development of creative abilities in schools in the initial school
Период
29.03.2019 - 31.03.2019 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 30.2

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етапност за диагностициране уменията за четене с разбиране при учениците в IV клас чрез проектна учебна дейност
Период
14.12.2018 - 16.12.2018 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 28.3

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучението по български език и литература в четвърти клас - фактор за формирането на ключови за учениците компетентности
Период
26.09.2018 - 28.09.2018 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 26.2

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Педагогически възможности за развитие на четивната грамотност
Период
15.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 20.1

ЮЗУ "Неофит Рилски"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философия на прагматизма и методът на проектите в педагогическата теория
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проектнобазираното обучение в условията на екипната организация
Период
07.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 14.1

Knowledge International Jornal

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на играта в контекста на проблема за функционалната грамотност на учениците в начална училищна възраст
Период
08.04.2016 - 10.04.2016 г.
Организатор
Knowledge International Jornal, Vol. 12.2

Проекти

(RP-B5/20) Изследване на условията за приложението на интерактивни методи в училищна среда

Период на провеждане
18.03.2020 - 31.10.2020 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(RP-B8/18) Разработване и апробиране на модел за обучение в дигитална среда в синхрон с изискванията на съвременната образователна практика

Период на провеждане
15.03.2018 - 20.12.2018 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(RP-А10/17RP) Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя

Период на провеждане
28.02.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6500,00 лв.

(RP-B12/16) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

Рецензии/Становища

Актуални проблеми на взаимодействието между семейството и детската градина

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Бойчева

Ролята на детската литература за формиране на екологосъобразно отношение на ученика към заобикалящата го среда

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Соня Костадинова

Педагогически условия за усъвършенстване на диференцирания подход в обучението по литература в началните класове

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Илиана Николова

STEM - обучението - интердисциплинарна практика за усъвършенстване на началното образование (1-4) клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Трендафилова

Нравствено възпитание на учениците във втори клас чрез българските народни приказки

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Донева

Игрови елементи в обучението по български език и литература в първи клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Айше Джунева

Игрови похвати в обучението по начална грамотност в първи клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Пламенка Димитрова

Компютърните дидактични игри като средство за проверка и оценка на усвоените знания и умения по литература в трети клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мирослава Костадинова

Формиращото оценяване в обучението по български език и литература в началните класове

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Михаела Симеонова

Приемственост между началния и прогимназиалния етап в обучението по български език

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Соня Посекова

Развитие на социокултурната компетентност у учениците в обучението по български език и литература

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
София Голова

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в трети клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Петрова

Усвояване на учебното съдържание по математика от учениците в трети клас с помощта на проектната учебна дейност

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Стойкова

Развитие на четивната грамотност в периода на ограмотяване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мария Петрова

Развитие на емоционалната интелигентност у детето в начална училищна възраст чрез средствата на художествената литература

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Костанция Варадинова

Формиране на комуникативноречеви умения у учениците в началното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Сребрина Станковска

Развитие на читателски интереси у ромските деца в начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Калина Нешева

Извънкласното четене в начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Танурска

Семейството като фактор за формиране на читателската култура у учениците от началното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Бълагария
Уеб страница
Автор(и)
Галя Арабаджиева

Развитие на свързаната реч в периода на ограмотяването

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Анжела Дамянова

Усвояване на синонимното богатство на българския език от учениците в началните класове

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Галчева

Иновации в организацията на свободното време на детето в начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мирослава Йочева

Овладяване на правоговорни и правописни умения от учениците във втори клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мария Петрова

Художествено възприемане на анимирани авторски приказки от учениците (2-3 клас)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Димитрова

Подготовка за ограмотяване в подготвителна група (5-6-годишни деца)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Неделчева

Подготовка за ограмотяване в подготвителна група (6-7-годишни деца)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Полина Петкова

Информационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Христина Гецкова

Мястото на роботите в дигиталната класна стая

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Таня Тричкова

Интерактивни методи в литературното обучение в началните класове

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Костадин Костов

Изграждане основите на здравословен начин на живот в началното училище чрез учебно проектиране

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Елена Главчева

Особености на художественото възприемане на екранизирани литературни произведения в начален етап на образование

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Дочева

Музиката и емоционалната интелигентност на децата

Вид
Книга
Издател
Образование и Познание
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Василена Спасова