Avatar

доц. д-р Иван Тодоров

Email: ivank.todorov swu.bg


Иван Тодоров защитава дисертация на тема „Макрофинансова специфика на интеграцията на България в Европейския съюз“ в Института за икономически изследвания на БАН през 2012 г. От 2008 г. работи като асистент в Югозападния университет „Неофит Рилски“, където през 2013 г. става главен асистент, а през 2019 г. – доцент по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Изследванията му са свързани с макрофинансовите аспекти на икономическата интеграция на новите държави-членки от Централна и Източна Европа в Европейския съюз.

Публикации

Икономика и управление на здравеопазването. България: Авангард Прима, 2022
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. България: Фондация Фридрих Еберт Бюро България, 2022 (Съавтор/и: Ганчо Ганчев, Любослав Костов)
BULGARIA’S CYCLICAL POSITION AND MARKET (DIS)EQUILIBRIA , Списание "Икономически изследвания" 2018: 30-64.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИСКАЛНИ И МОНЕТАРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ НА БЪЛГАРИЯ , Списание "Икономическа мисъл" 2018: . (Съавтор/и: Александър Александров)
ДАТИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ НА БЪЛГАРИЯ , Списание "Икономически и социални алтернативи" 2018: 31-42.
The Economy of Bulgaria: Structural Funds, Growth And Cyclical Recurrence. Германия: Sciendo - a De Gruyter Compamy, 2018 (Co-author/s: Калина Дурова, Александър Александров)
Два комбинирани подхода за оценка на цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла на България , Списание "Диалог" 2018: 1-10. (Съавтор/и: Александър Д. Александров)
РАСТЕЖЪТ И ЦИКЛИЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В УСЛОВИЯТА НА ПАРИЧЕН СЪВЕТ. България: Авангард Прима, 2017
Макроикономика. България: Авангард Прима, 2016
Валутната интеграция на новите страни-членки на Европейския съюз , Списание "Икономически изследвания" 2016: 82-117.
Supply-Side Factors of Economic Growth in Bulgaria , Economic Alternatives 2016: 159-174.
Икономическият растеж на България и неговите детерминанти , Списание "Икономически изследвания" 2016: 3-35. (Съавтор/и: Калина Дурова)
Макроикономическа интеграция на страните от Централна и Източна Европа в Европейския съюз. България: Авангард Прима, 2015
Икономическият растеж на България в периода на паричния съвет , Списание "Икономически и социални алтернативи" 2015: 74-90.
МАКРОИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ. България: Авангард Прима, 2014
Сравнителни икономически системи. България: Авангард Прима, 2014
MACROECONOMIC TRENDS IN THE NEW MEMBER COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION BEFORE THE EURO EREA DEBT CRISIS , Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Economic Sciences 2014: 197-217.
ВАЛУТНОКУРСОВИТЕ РЕЖИМИ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОТО , Списание "Икономически изследвания" 2014: 116-147.
БЪЛГАРСКИЯТ ПАРИЧЕН СЪВЕТ В КОНТЕКСТА НА БЪДЕЩОТО ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА , Списание "Икономически и социални алтернативи" 2013: 112-124.
Данъчно-осигурителен контрол.. България: БОН, 2013 (Съавтор/и: Живко Райков, Николай Патонов, Радка Андасарова)
A FEW REGRESSIONS ON BUSINESS CYCLE SYNCHRONIZATION BETWEEN THE NEW MEMBER STATES AND THE EURO AREA , Списание "Икономика и управление" 2012: 9-22. (Co-author/s: Николай Патонов)
THE EURO AREA MEMBERSHIP OF BULGARIA IN THE CONTEXT OF THE DEBT CRISIS , Journal of International Relations 2012: 41-52.
Проблемите на държавния бюджет: последици и решения. , Списание "Икономика и управление" 2012: 36-40.
Теории и критерии за европейска икономическа интеграция , Списание "Икономическа мисъл" 2012: 131-152.
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СЛЕД ГЛОБАЛНАТА КРИЗА: ШАНСОВЕ И РИСКОВЕ , Списание "Икономика и управление" 2011: 23-27.
Туризъм за бедните , Списание по туристика "Пирински книжовни листи" 2005: 103-108.

Конференции

Emerging Markets Queries in Finance and Business

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgaria’s Economic Growth: A Supply-Side Perspective
Период
30.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
Petru Maior University
Съавтор(и)
Десислава Стоилова

18th Annual Conference on SOCIAL SUSTAINABILITY THROUGH COMPETITIVENESS WITH QUALITATIVE GROWTH CLUB OF SOPHIA FORUM, FOURTH EDITION

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ESTIMATING BULGARIA’S AGGREGATE PRODUCTION: METHODOLOGICAL PROBLEMS
Период
09.10.2015 - 10.10.2015 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

11th INTERNATIONAL CONFERENCE of ASECU "OPENNESS, INNOVATION, EFFICIENCY AND DEMOCRATIZATION AS PRECONDITIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A Supply-Side Look at Bulgaria’s Economic Growth
Период
10.09.2015 - 11.09.2015 г.
Организатор
Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region (ASECU)
Съавтор(и)
Десислава Стоилова

„Иконометричен анализ на проблемите на икономическия растеж, неравенството и бедността” Проект по Наредба № 9/2014 г.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРИНОСИ НА КАПИТАЛА, ТРУДА И ОБЩАТА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ ПРИ ПАРИЧЕН СЪВЕТ
Период
05.12.2014 - 05.12.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

1-st International Conference on “South-East European Countries towards European Integration”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE SOVEREIGN DEBT CRISIS IN THE EURO AREA: CAUSES AND EFFECTS
Период
20.10.2012 - 20.10.2012 г.
Организатор
University of Elbasan, Albania

Международна научна конференция „Европа на две скорости: възможно ли е?“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
СУВЕРЕННАТА ДЪЛГОВА КРИЗА В ЕВРОЗОНАТА: СТРУКТУРНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ
Период
04.10.2012 - 04.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

Седмата международна научна конференция на младите научни работници „Икономиката на България - пътят към еврото"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Финансовата интеграция на новите страни членки в контекста на бъдещото им членство в Еврозоната
Период
18.10.2011 - 18.10.2011 г.
Организатор
София - УНСС

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Финансови измерения на процеса на излизане на икономиките на източноевропейските държави от кризата"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трудовите пазари на новите страни членки в контекста на бъдещото им членство в Еврозоната.
Период
07.10.2011 - 08.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Втора национална научна конференция за докторанти и млади научни работници "За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Зелената” дискреция: шанс в условията на глобална икономическа криза
Период
29.10.2009 - 29.12.2015 г.
Организатор
София - УНСС

Докторантски форум "Докторантите в диалог с науката"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Макроикономически ефекти на глобалната криза върху България
Период
22.10.2009 - 23.10.2009 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Първа национална научна конференция за докторанти на тема: “Икономиката на знанието и глобалният прогрес"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Теорията за обезценяващите се пари на Силвио Гезел: приложимост в съвременни условия
Период
11.12.2008 - 12.12.2008 г.
Организатор
УНСС

Проекти

(В2.6с.02) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area” (AGRI-ABILITY)

Период на провеждане
12.02.2018 - 25.02.2020 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България
Бюджет
1111,00 лв.

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT

Период на провеждане
10.10.2016 - 14.10.2018 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

Повишаване на привлекателността на научната кариера за младите хора

Период на провеждане
01.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Научно-изследователски проект по Наредба №9

Иконометричен анализ на проблемите на икономическия растеж, неравенството и бедността

Период на провеждане
01.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Научно-изследователски проект по Наредба №9

(BG051PO001 - 3.3.07 - 0002) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
26.06.2013 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

(B2.12.03/03.06.2013) Проект "Местни продукти и фестивали и туристическо развитие в трансграничното сътрудничество Гърция-България” (Проект LOFT)

Период на провеждане
03.06.2013 - 01.06.2015 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013"
Бюджет
1007682,00 лв.

Системният риск в държави с фиксиран валутен курс – сравнително изследване

Период на провеждане
01.03.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Научно-изследователски проект по Наредба №9

Отражението на глобалната криза върху финансовия сектор на Република България

Период на провеждане
01.03.2010 - 01.12.2010 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Научно-изследователски проект по Наредба №9

Глобалната финансова криза и отражението й върху финансовата система на Република България

Период на провеждане
01.03.2008 - 01.12.2008 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Научно-изследователски проект по Наредба №9

Ръководени докторанти

Въздействие на фискалната и паричната политика върху икономическия цикъл на България

Докторант
Александър Делян Александров
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Дълговата криза в Еврозоната: причини, последици и отражение върху икономиките на новите страни членки на ЕС

Докторант
Виктор Михайлов Динев
Период
04.02.2014 - 04.02.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Анализ на „Apple.inc“ на база финансовите й отчети за периода 2010 – 2016 г.

Студент
Никола Александров
Година
2017
ОКС
бакалавър

ДЪЛГОСРОЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

Студент
Калина Лазарова Дурова
Година
2015
ОКС
магистър

АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА СЪВКУПНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ С КЕЙНСИАНСКИ МОДЕЛИ НА РАСТЕЖА

Студент
Александър Делян Александров
Година
2015
ОКС
магистър

Търсене и предлагане на пари в България в процеса на преход към пазарно стопанство

Студент
Розалия Атанасова Аврамова
Година
2015
ОКС
магистър

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АКТИВИТЕ НА ФИРМА „ОРГАХИМ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2005-2011 Г.

Студент
Михаела Божидарова Мицова
Година
2014
ОКС
магистър

ОСОБЕНОСТИ НА ПРИСЪЖДАНЕТО НА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ДЕЙНОСТТА НА ТРИТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ АГЕНЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

Студент
Александър Делян Александров
Година
2014
ОКС
бакалавър

СИЛНИ СТРАНИ И СЛАБОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ФИРМИ „СОФАРМА” АД И „УНИФАРМ” АД ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2012 ГОДИНА

Студент
Габриела Тошкова Николова
Година
2014
ОКС
бакалавър

СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ В ДИВИДЕНТНАТА ПОЛИТИКА НА ФИРМА „БУЛГАРТАБАК” АД ЗА ПЕРИОДА 2006-2012 Г.

Студент
Калина Лазарова Дурова
Година
2014
ОКС
бакалавър

СПЕЦИФИКА НА БЪЛГАРСКОТО МАКРОФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМ НА ПАРИЧЕН СЪВЕТ

Студент
Розалия Атанасова Аврамова
Година
2014
ОКС
бакалавър

КАК ФИРМЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУСЛАВЯТ КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА? АНАЛИЗ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА ЧЕТИРИ БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ В СФЕРАТА НА ФАРМАЦИЯТА

Студент
Андон Гошев Илиев
Година
2014
ОКС
бакалавър

СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ В ПОЛИТИКАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ФИРМА „БУЛГАРТАБАК” АД ЗА ПЕРИОДА 2005-2011 Г.

Студент
Михаела Божидарова Мицова
Година
2013
ОКС
бакалавър