Avatar

доц. д-р Иван Кръстев

Email: iv.krestev swu.bg


Публикации

1. Кръстев, И. (2019). Икономическата психология-съвременна интердисциплинарна наука. София: Симони, ISBN 978-619-7265-61-3.. : Симонини, 2021
Комуникативен аспект на бизнес общуването , Годишник по психология 2018: .
Психологически компоненти, формиращи отношението на потребителя към дадена търговска марка , Годишник по психология 2017: .
Създаване на потребност от дадена стокова категория като важен психологически ефектна рекламната комуникация , Годишник по психология 2016: 184-189.
Личност и асертивност в бизнеса. България: Университетско изд. Н. Рилски Благоевград, 2014 (Съавтор/и: Ивелина Пенева)
Organizational citizenship behavior and satisfaction with coworkers among bulgarian teaching staffg , Baltic Journal of Career Education and Management 2013: . (Co-author/s: Гергана Станоева)
Същност на концепцията ориентация към потребителя и развитие на научната дисциплина поведение на потребителя като обособена част от маркетинга , Годишник по психология 2012: .
Познанието и възприятието като когнитивни процеси влияещи върху поведението на потребителите , Годишник по психология 2012: .
Психолого- икономически аспекти на потребителското поведение Благоевград 2011. България: Руми Благоевград, 2011
Обучението като когнитивен процес моделиращ поведението на потребителя , Годишник по психология 2011: .
Същност и форми на процеса на сегментиране на потребителския пазар , Годишник по психология 2010: .
Особености на социализацията на подрастващото поколение в новите обществено-икономически условия , Активност и адаптация на личността в условия на промени 2009: 220-226 с..
Потребителско отношение към сателитните оператори , Психология журнал 2007: . (Съавтор/и: Станислава Стоянова, Людмил Кръстев)
Особености на икономическия Аз - образ , Личност социална среда активност 2005: 155 - 164.
Макромоделът X-YZ при определяне на позицията на търговската марка , Сборник на ПИФ 2003: .
Проективни методики и репертуарни личностни решетки Благоевград 2001. България: ЮЗУ Н. Рилски, 2001 (Съавтор/и: Радостина Ангелова)
Икономическа психология. България: Университетско издателство Н. Рилски, 2000 (Съавтор/и: Людмил Кръстев)
Икономическата психология - съвременна интердисциплинарна наука , сп. Икономическа мисъл 1991: 59 - 64. (Съавтор/и: Людмил Кръстев)
Особености на печалбата и икономическата мотивация за производствена дейност при прехода към пазарно стопанство , Годишник на ВПИ Благоевград 1991: . (Съавтор/и: Людмил Кръстев)

Конференции

“АКТУАЛЬНЬIЕ ПРОБЛЕМЬI ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ“
Период
17.02.2017 - 17.02.2017 г.
Организатор
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬIЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЬI

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучението като когнитивен процес моделиращ поведението на потребителя
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
катедра Психология ЮЗУ Н. Рилски

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-002) "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Период на провеждане
18.06.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН - ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Взаимодействие на учители и родители за адаптацията на учениците в начална училищна възраст

Докторант
Александра Панос Курти
Период
25.04.2019 - 25.04.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Психологически профили на малолетни и непълнолетни лица, извършващи противообществени прояви“.

Докторант
Ивелина Руменова Демиревска
Период
17.12.2018 - 16.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Мотивация за учене в групова и индивидуална работа при деца в начална училищна възраст в обучението по четене

Докторант
Николаос Трифонас Георгулас
Период
20.12.2017 - 25.04.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не