Avatar

проф. д.н. Людмил Кръстев

Email: iris swu.bg


Публикации

Естетически предпочитания за форма и симетрия в контекста на дименсията емоционална стабилност – емоционална лабилност. (Съавтор/и: Б. Йорданова) , Годишник по Психология 2018: .
Психологически модели, подходи и теории за личността. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2017 (Съавтор/и: Биляна Йорданова)
Разводът и неговите негативни ефекти върху психичното развитие на детето – дискусионни въпроси.: 87-96. , Годишник по Психология 2016: . (Съавтор/и: Биляна Йорданова, Виолета Дикова)
Социалният паразитизъм като форма на икономическо поведение, (съавтор) , Годишник по Психология 2016: . (Съавтор/и: Биляна Йорданова)
Структура и диференциални особености на копинг стратегиите в контекста на икономическото поведени , Годишник по Психология 2015: 40 - 50. , 2015: . (Съавтор/и: Биляна Йорданова)
Преодоляване на финансови трудности , Годишник по Психология , 2015: . (Съавтор/и: Биляна Йорданова)
Система от генерализирани финансови очаквания при младежите , Годишник по Психология 2015: . (Съавтор/и: Биляна Йорданова)
Дидактогения или синкретична психагогика – кръстопът на всеки педагог , Годишник по Психология 2014: 5-10. (Съавтор/и: Алекси Алексиев)
BULGARIAN MANAGERS’ GENDER DIFFERENCES IN PERSONALITY QUALITIES, MANAGERIAL SKILLS, AND VALUES , Baltic Journal of Career Education and Management 2013: 32-39.
Потребителско отношение към сателитните оператори , Психология журнал 2010: 10-14.
Причинни атрибуции за бедността , Психологическа мисъл 2007: 75-84.
Адаптация на тест за психично благополучие , Психосоматична медицина 2007: 177-200.
Нагласи и представи за пазарните отношения. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2007
Някои особености на паричните представи преди и след въвеждане на валутния борд , Активност и адаптация на личността в условията на промени 2006: .
Значение и съставни елементи на паричните представи. , Психологическа мисъл 2006: 122-138.
Социално-икономически детерминанти при формиране на детската индивидуалност , Педагогика 2006: .
Диференциални характеристики на потребителските нагласи към ITV-Partner , Психологическа мисъл 2006: .
Адаптация на тест за парични нагласи на А. , Психология 2006: 93-116.
Стратегии на икономическо поведение в условията на пазарна конкуренция , Образователни иновации и конкурентоспособност на икономическите кадри 2004: .
Личностни характеристики и стратегии на икономическо поведение в пазарни условия , Психологични изследвания 2004: .
Предпочитана ли е “агресивната” телевизия? , Педагогика 2003: .
Феноменът графити – психолого-педагогически проблеми , Педагогика 2003: .
Личностно значение и възприемане на рекламни съобщения с различна културна принадлежност , Глобализация и съвременни научни изследвания 2003: .
Отношение към данъчната система в периода на преход към пазарна икономика , Теоретично-приложни аспекти на психологията 2003: .
Насоки, развитие и перспективи на финансовата психология , Психологични изследвания 2002: .
Бизнес - психология (личността в условията на преход към пазарна икономика). България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2002
Икономическата социализация на децата , Педагогика 2002: .
Икономическа психология . България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2000
Тестове за изследване на интелекта . България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 1996
Особености на детското мислене , Юбилеен годишник на ФППП Благоевград 1996: .
Педагогическа психология (съавтор). България: Веда Словена, 1994
Генезис на икономическата мотивация , Икономическа мисъл 1993: .
Ефекти и саморегулация на стреса. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 1992
Печалба и икономическа мотивация за производствена дейност , Икономическа мисъл 1992: .
Особености на печалбата и икономическата мотивация за производствена дейност при прехода към пазарно стопанство , Годишник по Психология 1992: .
Социална ситуация, стрес и емоционална устойчивост на личността , Личността в демократичното общество 1991: .
Ценова реформа, потребление и икономическа мотивация , Личността в демократичното общество 1991: .
Психология и профилактика на развитието (съавтор), . България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 1991
Потребление и икономическа мотивация , Психология 1991: .
Икономическата психология - съвременна интердисциплинарна , Икономическа мисъл 1991: .
Възрастова и педагогическа психология (съавтор). България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 1990
Ефекти на стреса върху процесите на паметта , ВПИ “Неофит Рилски” 1990: .
Диагностика на психичните състояния в учебната дейност , Годишник по Психология 1988: .
Система от програми за изследване на движенията чрез електронно устройство , Психология 1987: .
Функционални състояния в учебната дейност. България: ВПИ “Неофит Рилски” , 1986
Особености на психическото напрежение в учебната дейност , Психология 1986: .
Преодоляване на монотонията и психическото пресищане в учебната дейност-средство за повишаване на качеството в обучението , Качество на учебно възпитателната работа 1984: .
Психическото пресищане у децата от 7 до 15 годишна възраст, “Психо-педагогически проблеми на обучението и възпитанието , Годишник на СУ “Климент Охридски” 1983: .
Монотония и психическо пресищане , Психология 1983: .
Фактори за преодоляване на монотонията и психическото пресищане в конвейрното производство , Психология 1983: .
Целеобразуването като фактор за преодоляването на психическото пресищане , Народна просвета 1982: .
Фактори за преодоляване на психическото пресищане, , 2-ри конгрeс на психолозите в България 1982: .
Равнище на претенции в учебната дейност , Народна просвета 1981: .
Афект на неадекватност у децата от начална училищна възраст , Начално образование 1980: .
Мотивационна функция на външно поставена цел , Психология 1980: .

Конференции

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ДЕТСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА ЗА РОДИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД РАЗВОДА .
Период
02.06.2017 - 03.06.2017 г.
Организатор
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Съавтор(и)
Биляна Йорданова