Avatar

проф. д-р Илия Гюдженов

Email: iliadgl swu.bg


Публикации

Необходимост от промяна на критериалната система за следакредитационно наблюдение и контрол – основни насоки , PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 9 НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 2016: 15-18. (Съавтор/и: Златоживка Здравкова)
Adapting Interactive Methods in the Teaching of Linear Algebra – Results from Pilot Studies , Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal 2015: 142-146 . (Co-author/s: Ph.Petrov, D. Tuparova)
Teachers attitudes towards use of e-Assessment-results from survey in Bulgarria , Journal Procedia Social and Behavioral science 2015: 2236-2240. (Co-author/s: E.Goranova, D. Tuparova, V.Voinohovska, G.Tuparov, P. Asenova)
125 години подготовка на учители по математика в България , Математика и математическо образование, ISSN 1313-3330 2015: 119-136. (Съавтор/и: . Иван Тонов, Коста Гъров, Маргарита Върбанова, Даринка Гълъбова, Наталия Павлова)
Local Distortion Caused by the Domain Wall Microscopic Inhomogeneit , Mathematics and natural sciences,PHYSICS AND TECHNOLOGIES 2015: 22-26. (Co-author/s: М.Тасев, P.A.Polyakov, Akimov, M.L)
On Damping of Spin Waves in Plasma , Mathematics and natural sciences, PHYSICS AND TECHNOLOGIES 2015: 43-47. (Co-author/s: P.A. Polyakov, N.E. Rusakova, Yu.V. Samukhina, N.I.Samsonov, M.A. Tassev)
Влияние локального лазерного импульса на полосовой домен в магнитной пленке , Материальi XXIII Всероссийская кнференция "Електоагнитное поле и материальi" 2015: 372-383. (Съавтор/и: М. Тасев, М.Л.АКИМОВ, А.А.Бьiстров, П.А.Поляков)
Концепция за създаване на институт за научни и приложниизследвания във висшето образование в структурата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ , Сборник доклади „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище.(ISBN:978-619-90349-1-0) 2014: 22-27. (Съавтор/и: Р.Мадгерова, Д. Тупарова, А. Манова)
Surface charge distribution for non- symmetrical conducting body , Mathematics and natural sciences 2013: 33-38. (Co-author/s: М.Тасев, Ю.Самукхина, П.Поляков, Н.Русакова)
Elimination of singularities in current density distribution problems for plain conductors with sharp corners , Mathematics and natural sciences 2013: 39-44. (Co-author/s: М.Тасев, П. Поляков, Т.Герасименко)
Tenzor gyromagnetic coupling influence on eigen modes in plazma , In XXI International Conference «Electromagnetic Field and Materials (fundamental physical research)» 2013: 332-337. (Co-author/s: М.Тасев, П. Поляков, Д.Вагин, Н.Русакова)
Wave propagation influenced with an electron intrinsic magnetic moment in relativistic plasma , Procedings, XX International Coference Elektromagnetic Field and Materials 2012: 366-370. (Co-author/s: М.Тасев, Н.Русакова, П.Поляков, Ал.Русаков)
Към критериална система за оценяване и акредитация на дистанционни програми във висшето образование , Сборник на 4-тата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование 2012: 9-31. (Съавтор/и: Р. Донева, Ст. Хаджиколева, Е. Хаджиколев, Г. Тотков)
Application of conformal mapping technique to problems of direct current distribution in thin film wires , Mathematics and natural sciences. 2011: 367 - 372. (Co-author/s: . Polyakov, P.A., T.N. Gerasimenko)
Logical statue and psychological and practical roots of some mathematical activities , сборник доклади 2010: . (Co-author/s: Иван Ганчев, Сава Гроздев)
Математика I част. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2010 (Съавтор/и: Адриан Борисов)
Университетите в Благоевград и Батуми си протегнаха ръка през времето , Балканистичен форум 2010: 315-317.
MATRIX APPROACH IN SOLVING PROBLEMS IN CONNECTION WITH THE ТEACHING CONTENT IN HIGHER SCHOOLS , Proceedings of the 6-th Medirerranean Conference on Mathematics Education 2009: 149-158. (Съавтор/и: Иван Ганчев, Л. Каракашева)
Линейна алгебра. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2009 (Съавтор/и: Адриан Борисов, Ил.Димитрова)
Electron spin influence on eigenmode dispersion in relativistic plasma , Mathematics and natural sciences 2009: 147-151. (Co-author/s: М.Тасев, Н.Русакова, П.Поляков)
Матричен подход при решаване на проблема за междудисциплинните връзки във висшите училища , Математика и математическо образование 2008: 95-103. (Съавтор/и: Иван Ганчев)
Методиките на обучението във висшите училища - необходимост и възможност , Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност”, Научни трудове 2008: 101-114. (Съавтор/и: Иван Ганчев)
Таксидиотът просвещенец , Педагогика 2007: 81-92.
Нелинейни и синергетични аспекти, “невронни мрежи” и разпознаването при моделирането на мисленето и обучението , Сб. Педагогическото образование в България: Състояние и тенденции 2007: 83-92. (Съавтор/и: М.Тасев, Маргарита Тодорова, Г. Тасева)
Образование, синергетика, история , Педагогическото образование в България: Състояние и тенденции 2007: 13-35. (Съавтор/и: М.Тасев, Г.Тасева)
Методиките на обучението във висшите училища: необходимост и възможност. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2007
Референтна рамка за организация на образователния процес във висшето училище. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2007
К динамике изменения университетского социогуманитарного образовании (идеи самоорганизации и параметрьi болонского процеса) , Педагогика, лингвистика и информационньiе технологии 2007: 108-119. (Съавтор/и: М.Тасев, Г.Тасева)
Подготовка на човешките ресурси за провеждане на дистанционно обучение , . Съвременни измерения на дистанционното обучение 2007: 67-98. (Съавтор/и: Георги Апостолов)
. Изпитни варианти по линейна алгебра и аналитична геометрия. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2007 (Съавтор/и: Илинка Димитрова, К.Йорджев, А.Марковска)
Fostering young female scientists in academic careers: The advance project , Mathematics and natural sciences 2007: 245-250. (Co-author/s: Георги Апостолов)
Non-wave features of relativistic magnetoactive plasma , Mathematics and natural sciences 2007: 87-90. (Co-author/s: М.Тасев, С.Кирпичев, П.Поляков, Ал.Русаков, Н.Русакова)
Electron spin influence on a linear response of magnetized plasma. , Mathematics and natural sciences 2007: 124-127. (Co-author/s: М.Тасев, Н.Русакова, П.Поляков, Ал.Русаков)
Лекциите и семинарните упражнения по математика във висшите училища като система от дейности , Математика и математическо образование 2006: 115-123.
Опыт современного решения проблемы междупредметных связей в Югозападном университете имени Неофита Рильского , Теоретичнiта практичнi питания культурологii 2006: 5-9.
Просветители от Югозападна България. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2006
Basic Mathematical activities as human activities , MEDITERRANEAN JOURNAL for RESEARCH in MATEMATICS EDUCATION 2006: 97-108. (Co-author/s: Иван Ганчев)
Тридесет години висше образование в Благоевград , Аспекти на образованието в Благоевградски регион 2006: 21-36.
On the Maximal Subsemigroups of the Semigroup of All Monotone Trasformations , General Algebra and Aplicatons 2006: 199-217. (Co-author/s: Илинка Димитрова)
On the Properties of idempotens of he Semigroup of isotone Transformations and its Structure , Comptes rendus de I’Academie bulgare des Science 2006: 117-224. (Co-author/s: Илинка Димитрова)
Maximal Subsemigroups of the All Isotone Transformations with Defect ≤ 2 , Comptes rendus de I’Academie bulgare des Sciences 2006: 239-244. (Co-author/s: Илинка Димитрова)
Necessity and Possibility of Developing Higher Schools , International Conference on Mathematics Education, Proceeding 2005: 120-124.
Seminars in Higher Schools , . III-rd Congress of Mathematicians of Macedonia 2005: 73-78.
Can Electrodynamic System Have a Finite Number of Degrees of Freedom , Mathematics and Naturel Sciences 2005: 279-306. (Co-author/s: М.Тасев, С.Кирпичев, П.Поляков)
Към въпроса за β-разпада в полето на вълна при отчитане на действието на магнитно поле , Mathematics and Naturel Sciences 2005: 385-390. (Съавтор/и: В.Радионов, М.Тасев, В.Жулего)
Духовен център на българския югозапад , Началото 2004: 5-10.
On Some Maximal Idempotent-generated Subsemigroups of the Symmetric Semigroups , Discrete Mathematics and Application 2004: 57-64. (Co-author/s: Илинка Димитрова)
Математика, III част. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2004 (Съавтор/и: Адриан Борисов)
Математика, II част. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2003 (Съавтор/и: Адриан Борисов)
On the maximal subsemigroups of the finite transformation semigroup , 65th Workshop on General Algebra 2003: . (Co-author/s: Калчо Тодоров)
Върху някои аспекти на понятията производна и диференчно частно в обучението на студенти от икономическите специалности , Образованието и пазарът 2002: 149-164. (Съавтор/и: Маргарита Тодорова)
Математика, I част. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2002 (Съавтор/и: Адриан Борисов)
За цената на качеството на университетите , Качество на университетското образование - опит, европейски измерения и нови предизвикателства 2002: 50-57. (Съавтор/и: М. Тасев, Г. Тасева, К. Самарджиев)
Висшето образование и променящото се общество – някои икономически аспекти , Университетът през третото хилядолетие 2001: 62-69. (Съавтор/и: Маргарита Тодорова, Елена Биячева, Милко Митрополитски)
On the number of k-walued functions with giwen range of their subfunctions , Discrete Mathematics and Aplications 2001: 119-124. (Co-author/s: Димитър Ковачев)
Дистанционное обучение в университете: шаблон и перспективы , Наука и образование на пароге III-го тысячелетия 2000: 309-310.
Линейна алгебра и аналитична геометрия. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1999 (Съавтор/и: Адриан Борисов)
Интеркултурни аспекти на Регионалния център за дистанционно обучение – Благоевград. , Начално училище 1999: 60-69. (Съавтор/и: Георги Апостолов)
Ръководство за решаване на задачи по дискретна математика. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1997 (Съавтор/и: Кирил Чимев, Радослав Павлов, Румяна Луканова)
Методическо ръководство за решаване на задачи по математика. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1994 (Съавтор/и: Александър Тодоров, Костадин Самарджиев, Димитър Ковачев)
Strongly essential variables of functions , Rostok, Math. Kollog 1990: 66-72.
Some properties of “almost all” functions from Pk , Topics in Combinatorics and Graph Theory 1990: .
On the number of functions which depends on the their variables by the sixth way , Год. на ВПИ – Благоевград 1988: . (Co-author/s: Борислав Юруков)
On strongly and c-strongly essential variables of functions , East European category seminar 1988: . (Co-author/s: Кирил Чимев, Методи Аслански)
Игри и игрови упражнения по математика. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1988 (Съавтор/и: Ангелина Манова, Добринка Николова)
Силно същесъвени променливи на функциите , Год. на ВПИ – Благоевград 1987: 41-54. (Съавтор/и: Кирил Чимев, Методи Аслански)
Свойства на един клас функции, свъзани с понятието “с-отделимост” на множества от аргументи на функциите , Год. на ВПИ – Благоевград 1987: 64-69. (Съавтор/и: Иван Мирчев)
Върху съществуването на функции с обобщен двустранен хиперграф , Год. на ВУЗ, Приложна математика 1987: 129-136. (Съавтор/и: Кирил Чимев)
Separable and dominating sets of variables for the functions , Математика и математическо образование 1987: 67-71. (Co-author/s: Кирил Чимев, Славчо Щраков, Методи Аслански)
Подфункции и мощност на някои класи функции. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1987 (Съавтор/и: Кирил Чимев)
Върху зависимостта на функциите от техните аргументи по шести начин , Год. на ВПИ- Благоевград 1987: . (Съавтор/и: Борислав Юруков)
О с-сильно существенных переменных функции из Рк , MTA SZTAKI, Tanulmanuok 1986: 31-35.
Подфункции функций с тремя сильно существенных переменными , . МТА SZTAKI, Tanulmanyok 1986: 21-30. (Съавтор/и: Кирил Чимев)
Върху някои класи функции с не повече от осем аргументи , . Год. на ВПИ – Благоевград 1986: 43-51.
Върху някои свойства на к-значните функции , Год, на ВПИ – Благоевград 1986: 52-55.
Функции с три силно съществени променливи , Год. на ВУЗ, Приложна математика 1985: 153-163. (Съавтор/и: Кирил Чимев)
О числе функций Рк с звездообразным графом , Год. на ВПИ – Благоевград 1985: 53-64.
Върху някои класи функции , Год. на ВПИ – Благоевград 1985: 64-74. (Съавтор/и: К. Чимев)
Методическо ръководство за решаване на задачи по математика. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1984 (Съавтор/и: Кирил Чимев, Александър Тодоров, Добринка Николова)
Върху структурните свойства на един клас булеви функции , Годишник на ВПИ 1984: 45-52.
Върху булевите функции с точно две силно съществени променливи , Сб.доклади от научната сесия “40 години соц. Образование в България 1984: 149-151.
О выделимых подмножествах аргументов функции из Рк , МТА SZTAKI, Tanulmanyok 1983: 47-50. (Съавтор/и: Йордан Денев)
О выделимых парах одного класса функций , MTA SZTAKI, Tanulmanyok 1983: 51-59.
Върху структурните свойства на един клас функции , сборник доклади 1982: 19-21.

Конференции

Seventh Internationa l Conference “Modern Trends in Science"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Waves in plasma medium with magnetized dust particles
Период
14.06.2017 - 18.06.2017 г.
Организатор
ПМФ на ЮЗУ
Съавтор(и)
P . A . Polyakov , N . E . Rusakova , Yu . V . Samukh ina, M.A. Tassev

Интелегентна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Необходимост от промяна на критериалната система за САНК - основни насоки
Период
28.10.2016 - 29.10.2016 г.
Организатор
РУ "Ангел Кънчев"
Съавтор(и)
Златоживка Здравкова, Станка Величкова

XXIII Всероссийская кнференция "Електомагнитное поле и материальi"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние локальго лазерного импульса на полосовой домен в магнитной пленке
Период
20.11.2015 - 21.11.2015 г.
Организатор
ФГБОУ ВО

FMNS

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Local Distortion Caused by the Domain Wall Microscopic Inhomogeneit
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
ПМФ на ЮЗУ
Съавтор(и)
М.Тасев, P.A.Polyakov, Akimov, M.L

FMNS

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On Damping of Spin Waves in Plasma
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
ПМФ на ЮЗУ
Съавтор(и)
P.A. Polyakov, N.E. Rusakova, Yu.V. Samukhina, N.I.Samsonov, M.A. Tassev

Пролетна конференция по Математика и математическо образование

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
125 години подготовка на учители по математика в България
Период
02.04.2015 - 05.04.2015 г.
Организатор
СМБ
Съавтор(и)
Иван Тонов, Коста Гъров, Маргарита Върбанова, Даринка Гълъбова, Наталия Павлова

XXI International Conference «Electromagnetic Field and Materials (fundamental physical research)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tenzor gyromagnetic coupling influence on eigen modes in plazma
Период
24.10.2013 - 26.10.2013 г.
Организатор
ФГБОУ ВО

FMNS

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Surface charge distribution for non- symmetrical conducting body
Период
12.06.2013 - 16.06.2012 г.
Организатор
ПМФ на ЮЗУ
Съавтор(и)
М.Тасев, Ю.Самукхина, П.Поляков, Н.Русакова

FMNS

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Elimination of singularities in current density distribution problems for plain conductors with sharp corners
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
ПМФ на ЮЗУ
Съавтор(и)
М.Тасев, П. Поляков, Т.Герасименко

XX International Coference Elektromagnetic Field and Materials

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Wave propagation influenced with an electron intrinsic magnetic moment in relativistic plasma
Период
28.11.2012 - 30.11.2012 г.
Организатор
ФГБОУ ВО
Съавтор(и)
М.Тасев, Н.Русакова, П.Поляков, Ал.Русаков

4-та национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към критериална система за оценяване и акредитация на дистанционни програми във висшето образование
Период
11.10.2012 - 13.10.2012 г.
Организатор
СА

Проекти

(ВС051РО001-2.1.09-0012) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" - инвестиция за бъдещето

Период на провеждане
23.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
координатор и експерт
Финансиран от
МОН ЕСФ ОПРЧР
Бюджет
144938,00 лв.

Иновативни методи за оценка на компетенции в среда на електронно обучение

Период на провеждане
30.11.2012 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
ЧЛЕН НА ЕКИП
Финансиран от
ДФНИ
Бюджет
36700,00 лв.

Female Empowerment in Science and Technology Akademia

Период на провеждане
01.06.2012 - 31.01.2017 г.
Форма на участие
ЧЛЕН НА ЕКИП
Финансиран от
EU FP7
Бюджет
7178604,10 лв.

Ръководени докторанти

Използване на вътршнопредметни и междупредметни връзки за повишаване на ефективността на обучението по математика

Докторант
Костадин Петлешков
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

СЪВРЕМЕНЕН МОДЕЛ НА СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ, ОСИГУРЯВАЩ ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Докторант
Лиляна Методиева Каракашева-Йончева
Период
11.10.2011 - 11.10.2011 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра

Докторант
Филип Петро Петров
Период
19.05.2010 - 19.05.2014 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Върху някои свойства на дискретните функции

Докторант
Димитър Ковачев
Период
11.06.2002 - 21.05.2007 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Информационни технологии в обучението по математика (гимназиална училищна степен)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
15.05.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николинка Бъчварова

Информационните технологии в обучението по математика (гимназиален етап на обучение)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
15.05.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николинка Тодорова Бъчварова

Интегративен подход в обучението по информатика в гимна зиалната степен

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
04.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емилия Николова

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ГИМНАЗИАЛНАТА СТЕПЕН НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мая Златанова Стоянова

Обявен в Държавен вестник брой 51 ОТ 26.06.2007

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас
Държава
България
Дата
11.03.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл.ас. Румяна Папанчева

Функции на комплексна променлива

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2019
Уеб страница
Автор(и)
Васил Грозданов

Ръководство за решаване на задачи по диференциални уравнения

Вид
Книга
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Васил Грозданов, Красимир Йорджев

Обикновени диференциални уравнения

Вид
Книга
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"-ISBN 978-954-00-0159
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Васил Грозданов, Николай Китанов

Обявен в Държавен вестник брой 26/07.04.2015..

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ШУ "Еп.Константин Преславски"
Държава
България
Дата
11.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лиляна Методиева Каракашева

Обявен в Държавен вестник брой54/01.07.2014..

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.12.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Манова

Евристична и прогностична роля на теоремите в училищния курс по математика

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
31.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирина Здравкова Вутова

Обявен в Държавен вестник брой 50/07.06.2013 ...

Вид
Конкурс за професор
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
14.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Коста Андреев Гъров

Организационен модел за приложение на интерактивни методи о обучението по линейна алгебра

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Филип Петров Петров

Обявен в Държавен вестник брой 108/17.12.2013...

Вид
Конкурс за професор
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
10.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пенка Рангелова

Обявен в Държавен вестник брой 88/08.10.2013...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илинка Димитрова

Задачите за 10-ти клас в учебниците по математика в съвременното македонско училище (формиране на математически умения)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.01.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентина Иванче Гоговска

Методика на електронното обучение по математика

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
18.04.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивайло Старибратов

Нов опит за усъвършенстване на идеите на Феликс Клайн в обучението по природни науки

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.02.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Мирчев

Развитие на интерес към математиката чрез разработване на проекти, прилагащи информационни технологии

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
07.02.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Марашева

Обявен в Държавен вестник брой 55/19.07.2011...

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.01.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Димитров

Възможност за обучение по съвременна геометрия чрез арбелоси и Васан

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ИМИ- БАН
Държава
България
Дата
06.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Масаюки Ватанабе (Япония)

Обявен в Държавен вестник брой .10/01.02.2011 г...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
08.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгения Ангелова

Математически анализ II част

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Васил Грозданов

Математически анализ I част

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Васил Грозданов

Ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Адриан Борисов

Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Адриан Борисов, Маряна Кацарска

Ръководство за решаване на задачи от училищния курс по геометрия

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Адриан Борисов, Анани Лангов

Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Ана Марковска