Avatar

проф. д-р Ралица Игнатова

Email: ignatova swu.bg


Публикации

"Технологичност на визуалния образ" , Сборник от проект BG051PO001 – 0028 “Изкуствата и културата като ресурс за развитие” 2015: 103-108.
“Невъзможности за дословност” , Сборник “Езици на културата” -35 години от създаването на ЮЗУ “Неофит Рилски’’ 2012: .
За изчезването и за несъмнената нужда от оставане , Сборник "Семантика, естетика, култура" 2011: .

Конференции

"Музей и музейни пространства"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
III Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"
Период
22.10.2015 - 23.10.2015 г.
Организатор
Технически университет - София

Проекти

(BG 051PO001-3.1.07-0028) "ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО /Създаване/ Актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
Експерт-изпълнител
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.