Avatar

ас. Анастас Ифандиев

Email: ifandiev swu.bg


Публикации

Анцестрални култове от Древна Тракия, култът към скалата и техните фолклорно митологични реминисценции - някои примери от Западни Родопи в контекста на Средиземноморието , THRACIA XXVI. Древна Тракия и траките: интерпретация и реинтерпретация 2022: 133-146. (Съавтор/и: Антон Генов, Марин Маринов)
Мегалитни светилища от Югозападна България. България: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2021 (Съавтор/и: Васил Марков, Алексей Гоцев, Антон Генов, Димитрия Спасова)
Magical Functions of Water in The Mythological Concepts of Ancient Cultures. , География: развитие науки и образования 2021: 289-293. (Co-author/s: Антон Генов, Димитрия Спасова)
Methods for Visualizing Rock-Cut Sanctuaries in Southwestern Bulgaria Using Emerging Technologies , Megalithic Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Third International Symposium 2020: 512-521.
The Toponyms “The Black Rock” and “The Black Stone” and two Emblematic Examples of Open-Air Sanctuaries from Western Rhodopes-Bulgaria. , Megalithic Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Third International Symposium 2020: 99-109. (Co-author/s: Антон Генов)

Конференции

Студентска и докторантска научна сесия „Култура, медии и културен туризъм“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тракийско скално светилище „Салъков бук“ - нови възможности за виртуален културен туризъм
Период
26.10.2021 - 26.10.2021 г.
Организатор
катедра "Културология", Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Ежегодная международная научно-практическая конференция LXXIV Герценовские чтения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Magical Functions of Water in the Mythological Concepts of Ancient Cultures
Период
21.04.2021 - 23.04.2021 г.
Организатор
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Съавтор(и)
Антон Генов, Димитрия Спасова

Научна сесия „Култура, медии и културен туризъм по време на COVID-19“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нови дигитални технологии за развитие на културен туризъм по време на Covid-19
Период
27.10.2020 - 27.10.2020 г.
Организатор
катедра "Културология", Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

International Multidisciplinary Conference "Transformations and Challenges in the Global World"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виртуално експониране на културното наследство по време на пандемията COVID-19
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Четения по тракология на тема "Древна Тракия: интерпретация и реинтерпретация"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анцестрални култове от Древна Тракия, култът към скалата и техните фолклорно митологични реминисценции - някои примери от Западни Родопи в контекста на Средиземноморието.
Период
14.09.2020 - 15.09.2020 г.
Организатор
Институт за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките
Съавтор(и)
Антон Генов, Марин Маринов

Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Methods for Visualizing Rock-Cut Sanctuaries in Southwestern Bulgaria Using Emerging Technologies
Период
08.09.2020 - 09.09.2020 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури, Югозападен университет "Неофит Рилски"

International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Emerging technologies for visualization of the rock-cut sanctuary near the village of Babyak
Период
09.06.2020 - 11.06.2020 г.
Организатор
Технически университет София
Съавтор(и)
Антон Генов

Проекти

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Период на провеждане
03.12.2018 - 02.12.2021 г.
Форма на участие
Член на изследователски екип
Финансиран от
Министерство на образованието и науката
Бюджет
4000000,00 лв.

(810508) Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice CAN-MDS II

Период на провеждане
01.11.2018 - 13.04.2021 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
Европейска комисия
Бюджет
34403,00 лв.

(5016094) Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination

Период на провеждане
30.11.2017 - 30.06.2021 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейски фонд за регионално развитие
Бюджет
2575605,00 лв.