Avatar

доц. д-р Иван Дреновски

Email: idri swu.bg


Научни интереси в областта на Физическа география и ландшафтознание, антропогенни изменения на природната среда, оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС и екологични експертизи, геоекология, геохимия на ландшафта, ландшафтни класификации, екологичен туризъм в защитени територии, Land use, Land cover, Проблеми на обучението по география, Климатични промени

Публикации

Дреновски, Ив. (2021). Бъдете внимателни, ако учите география за VIII клас с “Уча.се“ , Обучение по природни науки и върхови технологии“, 30, 1, 2021, с. 39-55 2021: .
Дреновски, И. (2021). Матурите по география – от най-желани, до най-стремглаво отбягвани , Обучение по природни науки и върхови технологии“, 30, 4, 2021, с. 395-412 2021: 395-412 .
Geography and economics for the 9th class - supplementary book. България: Arhimed 2, 2019 (Co-author/s: Roussev, M. et al.)
Русев, М., И. Дреновски, Г. Иванова, Цв. Ценова, П. Писачева, Ф. Еллез, Т. Николова, С. Полименов, Ю. Кьосева (2019) Учебник по География и икономика за 10 клас. България: Архимед 2, 2019
Дреновски, Ив., И. Русева (2019) Анализ на резултатите от външните оценявания по география и икономика в V клас, проведени през 2017 и 2018 г. , „Химия: Природните науки в образованието“, 28, кн. 6, 2019 г., с. 784-791, ISSN 0861-9255 2019: . (Съавтор/и: Илияна Русева)
География и икономика за 9 клас. България: Архимед 2, 2018 (Съавтор/и: М.Русев и др.)
Учебна тетрадка по География и икономика за 9 клас. България: Архимед 2, 2018 (Съавтор/и: М.Русев и др.)
Geography and economics for the 8th class - supplementary book,. България: Arhimed 2, 2018 (Co-author/s: M. Roussev et al)
Drenovski,I., P. Kastreva (2017) THE EXTREMELY RAINY 2014 IN BULGARIA , Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 12, No. 1 2017: p. 171 - 178. (Co-author/s: Пенка Кастрева)
География и икономика за 8 клас. България: Архимед 2, 2017 (Съавтор/и: М.Русев и др.)
Учебна тетрадка по География и икономика за 8 клас. България: Архимед 2, 2017 (Съавтор/и: М.Русев и др.)
Kastreva, P., I. Drenovski, P. Penev (2016) The Toponyms in the Bulgarian Cartography , Proceedings of 6th International Conference on Cartography and GIS - June, 13-17, 2016 Albena, Bulgaria, p. 624- 632, ISSN: 1314-0604, Eds: Bandrova T., Konecny M. 2016: 624-632.
Дреновски, Ив. (2015) Мултимедийните тестове по география , сп. „Химия: Природните науки в образованието“, 24, кн.5, с. 691-700 2015: .
Кастрева, П., Ив. Дреновски, Г. Безинска , С. Иванов (2015) Създаване на специализирана карта на културното наследство – приоритетни цели и задачи , Геодезия, картография и земеустройство, бр.5-6, 2015,с.21-23 2015: .
Дреновски, Ив. (2014) Системата за развитие на академичния състав в ЮЗУ – необходимост от промени , Сборник от конференция с международно участие „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище“, Благоевград, 26-27.09.2014, с.106-111 2014: .
Дреновски, И.(2014) За достоверността на интернет уроците по география - , сп."Химия: Природните науки в образованието", 23, кн.5, 2014, с. 649-654 2014: .
Дреновски, Ив. (2014) Нов прочит на някои приноси на Хетнер за развитието на географията , Сб. доклади от научна конференция с международно участие „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев, Пазарджик, 30-31.10.2014, с.36-38 2014: .
Дреновски, Ив., А.Иванов (2014) Айсбергът от проблеми на училищната география – , сп. Стратегии на образователната и научната политика, 22, кн.5, 2014, с.540-548 2014: .
Drenovski Iv., P. Kastreva (2013) Temperature Anomalies in Bulgaria in November 2010 and 2011 , Fifth International Scientific Conference FMNS’2013, Blagoevgrad, 12-16.06.2013, vol. 5, pp. 3-9 http://www.fmns.swu.bg/FMNS2013-Volume_5.pdf 2013: .
Дреновски, Ив. (2013) Критични бележки върху матурата по география и икономика през 2013 г. – , сп. Химия: Природните науки в образованието, кн.4, 2013, с. 510-515 http://khimiya.org 2013: .
Дреновски, Ив., Ем. Патарчанова Въведение в историята и теорията на географията – . България: Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2013, с. 157, 2013 (Съавтор/и: Емилия Патарчанова)
ГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (ПОД РЕДАКЦИЯТА НА Т. НИКОЛОВ И Б. КОЛЕВ) – В СЪАВТОРСТВО – . България: АКАД. ИЗД. “ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ”, С, 2012, 2012
Drenovski Iv. (2011) Unusually warm weather in late autumn of 2010 in Bulgaria- , Proceedings of International Scientific Conference FMNS’2011, Blagoevgrad, 06.2011, vol. 1, pp.495-500 http://www.fmns.swu.bg/FMNS2011_Volume_1.pdf 2011: .
Drenovski, Iv., E. Karashtranova (2011) Statistical Analysis of Monthly Precipitation Sums for the 1982-2010 Period , Proceedings of International Scientific Conference FMNS’2011, Blagoevgrad, 06.2011, vol. 2, PP.213-219 HTTP://WWW.FMNS.SWU.BG/FMNS2011_-_VOLUME_2.PDF 2011: .
Дреновски, Ив., С. Пряхин (2011) Изменение облика ландшафтов западной части Разложкой котловины в юго-западной Болгарии , Сборник статей международной научно-практической конференции „Изучение и сохранение естественных ландшафтов”, посвященной 80-летнему юбилею ВГСПУ, Волгоград, 12-15.09.2011, с 286-289 2011: .
Димов, Н., Ив. Дреновски, Ж. Димова (2010) На матура по география и икономика – сборник в помощ на зрелостниците и кандидат-студентите, С., изд. “Стандарт”, 245с.. България: изд. “Стандарт”,, 2010
Ив. Дреновски, Ст. Велев, М. Йорданова (2010) - Как не бива да се прави това , География’21, кн. 2, 2010, с. 40-41, http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/ 2010: .
Дреновски, Ив., Кр. Стоянов (2010) Промени в режима на валежите в България през последните години , Сб. доклади от международна конференция «География и регионално развитие», С., 2010, с. 238-242 2010: .
Drenovski Iv., Kr. Stoyanov (2009) About some anomalies in precipitation regime in Bulgaria , Proceedings of International Scientific Conference FMNS’2009, Blagoevgrad, 06.2009, vol. 2, pp.279-284 http://www.fmns.swu.bg/Volume_2.pdf 2009: .
Дреновски, Ив. (2009) Матурите по география – отрезвяването - , География’21, кн. 3, 2009, с. 41-42, http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/ 2009: .
Дреновски, Ив. (2008) Directions of Normalization of Landscape Indicators for Sustainable Ecotourism Development – , Proceedings from Fifth International Conference Global Changes 2008, Sofia, 11-18.04.2008, p. 381-383 2008: 381-383.
Дреновски, Ив. Примерни индикатори за оценка на рекреационно-туристическия потенциал за развитието на екологичен туризъм, свързани с оценката на ландшафта , Пробл. на геогр., 1-2, 2005 2005: .
Троева, В., Ив. Дреновски – Инструменты ландшафтного планирования в Болгарии (пленарный доклад) , Материалы Международной научной конференции “Закон Российской федерации “Об охране озера Байкал” как фактор устойчивого развития Байкальского региона”, Иркутск, 16-19.09.2003, с. 23-25 2003: .
Велев, Ст., М. Йорданова, Ив. Дреновски (2002) раздел 7 - "Физикогеографска регионализация" - В: "География на България. Физическа и социално-икономическа география". България: "ФорКом", С., 2002, с. 381-410, 2002
Великов, В., Ив. Дреновски, М. Михайлов, Вл. Власков (2002) 8.1. Природни предпоставки и антропогенни фактори за нарушения на околната среда – глава от раздел "Опазване на околната среда" – В: "География на България", с. 411-415. България: "ФорКом", 2002 (Съавтор/и: Великов, В., Михайлов, М, Власков, В)
Колев, Б., Ив. Дреновски (2002) 8.3. Политика за опазване на околната среда – глава от раздел "Опазване на околната среда" – В: "География на България", изд. "ФорКом", С., 2002, с. 423-425. България: "ФорКом", 2002
Дреновски, Ив. Функционална типология на ландшафтите за нуждите на новия градоустройствен план на София , Пробл. на географията, кн.1-2, 1999: 115-121.
Drenovski, Iv. Anthropogenic changes in natural environment of the Zlatitsa-Pirdop basin in Bulgaria , Пробл. на географията кн.1-2 1998: 150-153.
Дреновски, И. Геоекологична класификация на ландшафтите в част от водосборния басейн на р.Тополница , Геоекология'94 - Сб. доклади на националната научно-практическа конференция по география, София, с. 92-98 1994: .
Великов, В., Ив. Дреновски. Замърсяване на почвите и питейните води в района на градовете Златица и Пирдоп , Геокология'94 - Сб. доклади на националната научно-практическа конференция по география, София, с. 86-91 1994: . (Съавтор/и: Великов, В.)
Дреновски, Ив. Измененията в твърдия отток и йонния състав на речните води като индикатор за антропогенното въздействие върху ландшафтите в част от водосбора на р.Тополница , Пробл. на географията кн.3, 1992: 41-52.

Конференции

Осма Международна конференция на ПМФ-2019

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лазарова, Д., И. Дреновски Природното и историческото наследство в Кюстендилската област като ресурс за развитие на туризма
Период
26.06.2019 - 30.06.2019 г.
Организатор
ЮЗУ

Осма Международна конференция на ПМФ-2019

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стойчева,П., И.Дреновски Познавателен и поклоннически туризъм в Природен парк „Рилски манастир“
Период
26.06.2019 - 30.06.2019 г.
Организатор
ЮЗУ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 30 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ В ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ С ФОРМАТ НА МАТУРА ПО ГЕОГРАФИЯ, ПРОВЕЖДАН ОТ ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД
Период
19.10.2017 - 21.10.2017 г.
Организатор
ЮЗУ

Седма Международна конференция на ПМФ-2017 "Съвременни тенденции в науката"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Относно индекса (коефициента) на континенталност на валежите в България
Период
14.06.2017 - 18.06.2017 г.
Организатор
ЮЗУ

Трета Европейска (SCGIS) конференция „Геоинформационни технологии за опазване на природно и културно наследство”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Безинска Г., Кастрева, П., Дреновски, И., Стоянов, К. (2016) Избор на обекти при създаването на геопространствена информационна система за популяризиране на природното и културното наследство в област Благоевград
Период
11.10.2016 - 12.10.2016 г.
Организатор
Трета Европейска (SCGIS) конференция

6th International Conference on Cartography and GIS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kastreva, P., I. Drenovski, P. Penev (2016) The Toponyms in the Bulgarian Cartography
Период
13.06.2016 - 16.06.2016 г.
Организатор
6th International Conference on Cartography and GIS

Научна конференция с международно участие „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нов прочит на някои приноси на Хетнер за развитието на географията
Период
30.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
НИГГГ БАН и Община Пазарджик

„Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Системата за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – необходимост от промени
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
ЮЗУ

III международная научно-практическая конференция „Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дреновски, Ив., С.И. Пряхин Проблемы охраны ландшафтов в национальном парке "Пирин" в условиях развития горнолыжного туризма в юго-западной Болгарии
Период
07.10.2013 - 10.10.2013 г.
Организатор
ВГСПУ

Fifth International Scientific Conference FMNS’2013, Blagoevgrad

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Drenovski Iv., P. Kastreva (2013) Temperature Anomalies in Bulgaria in November 2010 and 2011
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
ЮЗУ

Международная научно-практическая конференция „Изучение и сохранение естественных ландшафтов”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дреновски, Ив., С. Пряхин (2011) Изменение облика ландшафтов западной части Разложкой котловины в юго-западной Болгарии
Период
12.09.2011 - 15.09.2011 г.
Организатор
ВГСПУ

International Scientific Conference FMNSC ’2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Drenovski Iv. (2011) Unusually warm weather in late autumn of 2010 in Bulgaria
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
ЮЗУ

Международна конференция по повод 60-годишнината от началото на географските изследвания в БАН «География и регионално развитие»,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дреновски, Ив., Кр. Стоянов - Промени в режима на валежите в България през последните години
Период
14.10.2010 - 15.10.2010 г.
Организатор
НИГГГ БАН

Научна Конференция „Интерактивните Методи в Съвременното Образование”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кастрева, П., К. Тюфекчиев, Ив. Дреновски, Г. Кулева (2010) - Резултати и перспективи за използването на ГИС базирана система за интерактивно обучение
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
ЮЗУ

International Scientific Conference FMNSC ’2009

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Drenovski Iv., Kr. Stoyanov (2009) About some anomalies in precipitation regime in Bulgaria
Период
03.06.2009 - 06.06.2009 г.
Организатор
ЮЗУ

Международна конференция Global Changes 2008

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Насоки за нормиране на ландшафтни индикатори за устойчиво развитие на екотуризма
Период
18.04.2008 - 19.04.2008 г.
Организатор
НТС

“Природни науки’2007” Шуменски университет

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тестът като форма на кандидатстудентски изпит по география
Период
27.09.2007 - 30.09.2007 г.
Организатор
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Международен Симпозиум ЕКОЛОГИЯ 2006

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Индикатори за оценка на въздействието на екологичния туризъм върху водния и ландшафтния потенциал на територията
Период
05.06.2006 - 09.06.2006 г.
Организатор
Софийски университет

Трети конгрес на географите в република Македония

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Опит за сравнителна климатична характеристика на Югозападна България и Македония
Период
15.10.2005 - 16.10.2005 г.
Организатор
Скопски университет Кирил и Методий
Съавтор(и)
Весна Стаменкова

Международна научна конференция ПМФ'05

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Адаптиране на индикатори за устойчив туризъм към условията на защитени територии - в съавторство
Период
08.06.2005 - 11.06.2005 г.
Организатор
ЮЗУ
Съавтор(и)
Марина Йорданова, Зоя Матеева, Мариан Върбанов

Международная научная конференция “Закон Российской федерации “Об охране озера Байкал” как фактор устойчивого развития Байкальского региона”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Инструменты ландшафтного планирования в Болгарии
Период
18.09.2003 - 21.09.2003 г.
Организатор
Институт географии - Иркутск, СО РАН
Съавтор(и)
Веселина Троева

"Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нова физикогеографска регионализация на България - защо и как?
Период
20.09.2002 - 22.09.2002 г.
Организатор
Географски институт - БАН
Съавтор(и)
Стефан Велев, Марина Йорданова

Международна научна сесия "50 години Географски институт БАН"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои акценти от прогнозата за устройството на ландшафтите, изготвена за целите на новия общ градоустройствен план на София
Период
23.09.2000 - 24.09.2000 г.
Организатор
Географски институт - БАН

"100 години география в Софийския университет"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Методически насоки за характеристика на ландшафтите при съставяне на доклада по ОВОС за проекти
Период
05.06.1998 - 07.06.1998 г.
Организатор
Софийски университет

Проекти

((Reg. No: 1890) ) “Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability – BIO2CARE

Период на провеждане
20.10.2017 - 20.10.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма за Европейско териториално сътрудничество INTERREG V-A „Greece – Bulgaria
Бюджет
2164360,00 лв.

(ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 ) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I

Период на провеждане
26.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014- 2020 г.“
Бюджет
10000000,00 лв.

(SRP-B3 /15 ) Приложение на теоретично-експериментални методи за анализ и на комплексни геоекологични изследвания за устойчиво развитие в областта на природните науки

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
отговорник за модул ГЕООС
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
1350,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) "Студентски практики"

Период на провеждане
16.10.2013 - 31.01.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
1000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0036) ,,Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ в съответствие с изискванията на пазара на труда“

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
ключов експерт
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
235565,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-0063) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
02.09.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
обучаван преподавател
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
611790,00 лв.

(05 2013) FameLab - Лаборатория за слава

Период на провеждане
06.04.2013 - 10.05.2013 г.
Форма на участие
финалист https://www.youtube.com/watch?v=CJE5s3KA5rg&list=PLhdNzu8epL-1l_kzZHOCuyCT3j90Nvvak&index=7
Финансиран от
Британски съвет - България

(SRP-A12 ) “Изграждане на лаборатория за мониторинг на околната среда – І етап”

Период на провеждане
01.03.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
12000,00 лв.

(НЗ 1317/03) Разработване на апробационни модели на система от индикатори за развитие на устойчив туризъм (на примера на защитени територии)”

Период на провеждане
01.01.2003 - 31.12.2005 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
НФНИ

(SCOPES 2000 - 2003) Българско-швейцарски проект “Подобряване на научно-познавателната база за устойчиво управление на рекреационните ресурси”

Период на провеждане
01.10.2001 - 30.06.2004 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
Швейцарския фонд за научни изследвания по програма SCOPES

(№39/1999г.) Раздел "Устройство на ландшафта" към т.9 "Ландшафт, зелена система и отдих" от прогнозите по функционални системи към фаза: "Предварителен проект" от новия ОГП на София

Период на провеждане
01.07.1999 - 31.12.1999 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ОП "Софпроект - ОГП"

(№39/1998г.) Раздел "Природни условия и ресурси" от предпроектните проучвания за нов ОГП на София

Период на провеждане
01.01.1998 - 30.06.1998 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
Софпроект

(НЗ - 502/1995г.) Комплексни географски изследвания на крайграничните територии по западната граница на България с оглед разкриване на ресурси за интензификация на стопанското развитие

Период на провеждане
02.01.1995 - 31.12.1997 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
НФНИ
Бюджет
3000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Екосистемни услуги в българската част на Влахина“

Докторант
Светослав Георгиев Николов
Период
02.02.2015 - 01.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

„Развитие на енергетиката в САЩ, базирана на алтернативни енергийни източници”

Студент
Светослав Николов, фак. № 0827019
Година
2012
ОКС
бакалавър

„Автомобилостроене на САЩ”

Студент
Александър Стоймиров, факултетен № 0827014
Година
2012
ОКС
бакалавър

“Възникване и развитие на железопътния транспорт в Русия”

Студент
Кръстьо Гешев, факултетен № 0827004
Година
2012
ОКС
бакалавър

„Особенности на административно-териториалното деление на САЩ, на примера на отделни щати”

Студент
Алие Пехливан, факултетен № 0827024
Година
2012
ОКС
бакалавър

„Tуризъм на Бразилия“

Студент
Красимир Вълков, фак. номер 0727020
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„Картографски методи за изобразяване съдържанието на тематичните карти в цифрова среда – проблеми и решения”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.03.2017 г.
Автор(и)
Галина Безинска

Конкурс за заемане на академичната длъжност ”ДОЦЕНТ”, в професионално направление 4.4. „Науки за Земята“ (Геоморфология и хидрология)

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.01.2017 г.
Автор(и)
гл.ас.д-р Емил Мариов Гачев

Природна география на Европа

Вид
Книга
Издател
Славина
Държава
България
Година
2016
Уеб страница
Автор(и)
Анко Иванов

„Антропогенно въздействие върху качеството на водите в басейна на р. Осъм“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НИГГГ-БАН
Държава
България
Дата
08.01.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Мартинова Гърциянова

ЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ПИРИН

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
Държава
България
Дата
29.08.2012 г.
Автор(и)
Антоанета Ленчова Миликина

Конкурс за избор на професор по „География на рекреацията и туризма (туристически ресурси)”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
Държава
България
Дата
11.05.2011 г.
Автор(и)
Георги Леонидов Георгиев