Avatar

ас. д-р Ива Димитрова

Email: idimitrova swu.bg


Публикации

„Телефонните разговри на работното място- същност и ефекти в процеса на комуникация“. : Х ХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’ 2022, 2023
Мотивация за избор на юридическа професия , DOCTORAL STUDENTS IN SCIENCE. 5 2022: 173-183,ISSN 2738-8328.
"Психологичен разрез на професията „юрист“ , Докторантите в науката.5, DOCTORAL STUDENTS IN SCIENCE. 5 2022: 427-434, ISSN 2738-8328.

Проекти

(№ КП–06- Н25/4, 13.12.2018 г.) Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства

Период на провеждане
15.09.2018 - 15.09.2022 г.
Форма на участие
член не екипа
Финансиран от
ФНИ

(RP-Б4/17) „Мястото на докторантите в съвременния научно-изследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри“

Период на провеждане
23.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Проект по Наредба 3
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05PO001-3.3.07-0002 ) „Студентски практики” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”-Европейски социален фонд

Период на провеждане
01.03.2013 - 01.04.2013 г.
Форма на участие
обучаващ се
Финансиран от
МОН
Бюджет
1,00 лв.