Avatar

гл.ас. д-р Ирина Атанасова

Email: iatanasova swu.bg


Education: 2009-2012 Ph.D. South-West University ‘Neofit Rilski’, Blagoevgrad , Bulgaria Thesis: ‘Criminal protection of copyright and related rights’ Supervisor: Prof. Roumen Vladimirov, Head of the Law Department, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria/ 2007-2008 LL.M. International Business Law Tilburg University, Tilburg, the Netherlands Thesis: ‘International aspects and issues of Societas Europea Statue and the need of European private company’ Supervisor: Prof. Erik Vermeulen, Chairman of the Department of Business Law; Vice President at the Corporate Legal Department of Philips in the Netherlands/ 2001-2006 Master of Law South-West University ‘Neofit Rilski’, Blagoevgrad , Bulgaria 2002-2006 B. A. English Philology, Professional qualification - English Language Instructor South-West University ‘Neofit Rilski’ , Blagoevgrad , Bulgaria / 2003 ERASMUS exchange student Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of law, Thessaloniki, Greece

Публикации

HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE POLICY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA TOWARDS THE MIGRATION PROCESSES , Revista Inclusiones 2017: . (Co-author/s: Vladislav I. Krustev, Petar Parnavov )
THE KNOWLEDGE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT IN TRANSFORMING ECONOMIES , Collective monograph- Innovative approaches in the management of competitiveness of businessesISMA University Riga (Latvia) 2016 2016: 188-195.
ECONOMIC ANALYSIS OF LAW - THEORETICAL BASICS AND PRACTICAL DIMENSIONS , International journal-the power of knowledge 2016: 514-520.
Copyright and digital environment issues and solutions , Годишник-Съюз на учените-Благоевград, ЮЗУ ‘’Неофит Рилски’’Благоевград 2015: 127-138.
Преглед на наказателната отговорност при нарушаване на авторското право и сродните му права по българското и чуждестранното законодателство , Научни трудове на Института за държавата и правото, БАН, София 2011 2011: стр. 317-355.
Copyright infringement in digital environment , http://conferences.ionio.gr/icil2011 2011: .
Същност на авторското право и сродните му права и тяхната юридическа защита , Докторантите в диалог с науката, Благоевград: 2010: стр. 241-250.
Стратегия на Европейския съюз за защита на авторското право и сродните му права в глобалната мрежа , Стратегия на Европейския съюз за защита на авторското право и сродните му права в глобалната мрежа 2010: стр. 148-158.
Copyright infringement. Remedies and criminal sanctions , ISBN 9789549329469 2010: стр. 21-26.
Crime, Copyright and the Internet age, , ’Науката. Образованието и изкуството през 21-ви век” , Съюз на учените-Благоевград, 2010: стр. 136-159.
Плагиатство на чужди интелектуални произведения. Защита правата на автора , Научни трудове, том 49, серия 7, Правни науки, Русе 2010: стр. 189-194.

Конференции

Социалната икономика в условията на ограничени ресурси

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалното предприемачество –форма на социални иновации и правно регулиране: европейски практики и български реалности
Период
11.10.2017 - 11.10.2017 г.
Организатор
ЮЗУ ‘’Неофит Рилски’’Благоевград

INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE SERIES (IBANESS)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Economic analysis of law. Practical dimensions in transforming economies
Период
29.10.2016 - 30.10.2016 г.
Организатор
Faculty of Economics – Prilep

Влияние на миграционните процеси върху геополитиката,икономиката и публичата сфера

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Принципът ''забрана за връщане'' според българското, европейското и международно право
Период
12.10.2016 - 12.10.2016 г.
Организатор
ЮЗУ ‘’Неофит Рилски’’Благоевград

Internatioal scientific conference- The power of knowledge

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ECONOMIC ANALYSIS OF LAW - THEORETICAL BASICS AND PRACTICAL DIMENSIONS
Период
07.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
Institute for knowledge managemet,Agia Triada, Greece

Holland Alumni Conference 2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
26.05.2011 - 27.05.2011 г.
Организатор
NUFFIC

Четвърта международна конференция по информационно право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Copyright infringement in digital environment
Период
20.05.2011 - 21.05.2011 г.
Организатор
Aristotle University of Thessaloiki

Национална докторантска конференция, институт за държавата и правото БАН

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Преглед на наказателната отговорност при нарушаване на авторското право и сродните му права по българското и чуждестранното законодателство
Период
16.05.2011 - 16.05.2011 г.
Организатор
БАН

Научна конференция- Съюз на учените

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Плагиатство на чужди интелектуални произведения. Защита правата на автора
Период
29.10.2010 - 30.10.2010 г.
Организатор
Русенски университет ‘’Ангел Кънчев’’

Трета балканска научна конференция ‘’Науката. Образованието и изкуството през 21-ви век”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Crime, Copyright and the Internet age
Период
10.09.2010 - 11.09.2010 г.
Организатор
Съюз на учените-Благоевград, ЮЗУ ‘’Неофит Рилски’’Благоевград

Двадесета юбилейна международна научна конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Copyright infringement. Remedies and criminal sanctions
Период
03.06.2010 - 04.06.2010 г.
Организатор
Тракийски университет, Стара Загора

’Стратегия 2020 на Европейския съюз за поведение на институциите и икономическите субекти”,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стратегия на Европейския съюз за защита на авторското право и сродните му права в глобалната мрежа
Период
29.04.2010 - 29.04.2010 г.
Организатор
УНСС, София

Fifth International conference for students and researchers “Traditions and novelties in the system of the Modern Russian Law

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Digital signature
Период
31.03.2006 - 01.04.2006 г.
Организатор
Московска държавна юридическа академия

Проекти

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
20.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
37000000,00 лв.