Avatar

гл.ас. д-р Елена Стоянова

Email: helena.stoyanova swu.bg


Научни интереси: южнославянски езици, фонология, мор(фо)фонология, макросоциолингвистика, езикова политика и стандартен език, теория на превода, методика на преподаване на чужд език

Публикации

JATOVSKE ALTERNACIJE U ADJEKTIVNOJ PARADIGMATICI STANDARDNOGA BUGARSKOG I HRVATSKOG JEZIKA , Езиков свят - Orbis Linguarum 2016: 33-41.
За едновърховия сричков модел в южнославянските езици и по-конкретно в българския и хърватския стандартен език , Юбилеен сборник "Професор Иван Кочев - живот, отдаден на езикознанието" 2016: 278-283.
Премълчаните реформатори на сръбската кирилица , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 2015: с. 278-286.
Традиции и иновационен подход в най-новия "Хърватски правопис" на Института за хърватски език и езикознание , Сборник с доклади от Дванадесетите славистични четения 09-10 май 2014 г. 2015: .
За "бифонематичната" интерпретация на меките съгласни в съвременния български книжовен език , Сборник с материали от конференцията “Научни перспективи пред българистиката днес” По повод на 60-годишнината от основаването на специалността “Българска филология” в Будапещенския университет 2015: 268-274.
За мор(фо)фонологичните разлики в хърватския стандартен език и сръбския стандартен език , Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалността "Славянска филология" 2015: 131-137.
За кодификацията на суфиксите -lac и -telj в книжовните варианти на хърватския език , Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев 2015: стр. 188-193.
Сопоставление вокалических систем болгарского и хорватского литературных языков (с учетом вокалической комбинаторики) , Балканско езикознание 2014: с. 19-38.
За типологията на българската субстантивна мор(фо)фонология , Езиков свят 2014: с.49-56.
За статуса на прегласа о>е в субстантивното словоизменение на българския книжовен език в съпоставка със сръбския и хърватския стандартен език , SLAVICA SLOVACA 2013: с. 118-124.
Benjamin Kallay s project and the first Bosnian normative grammar (1890) , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 2013: с. 223-233.
За най-новия "Хърватски правопис" на Института за хърватски език и езикознание (Hrvatski pravopis IHJJ) , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 2013: с. 286-288.
Графични системи и правописни принципи в сръбския и хърватския език,. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012
Hrvatska leksikologija - skripta i testovi. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012
Стандартният език във вариативната (социо)лингвистика. // Езиков свят , Езиков свят - Orbis Linguarum 2012: 11-15.
Морфонологичната дескрипция в граматиката на Вук Караджич от 1818 г. и някои съвременни правописни проблеми в сърбистиката , Езиков свят - Orbis Linguarum 2012: с. 216-224.
Първата нормативна граматика на босненския език (1890) в социолингвистичен аспект , Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012: с. 322-329.
Вариантите на сърбохърватския език и новите национални езикови стандарти , Проблеми на социолингвистиката. "Езикът във времето и пространството" 2012: с. 139-143.
Алтернацията ‹l~o› в сръбската и хърватската субстантивна парадигматика в съпоставителен аспект , Езиков свят - Orbis Linguarum 2012: с. 11-24.
Енциклопедични статии за български писатели. Hrvatska: HKE, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012
Морфонологията в съвременните граматики на българския език , Езиков свят - Orbis Linguarum 2011: с. 37-41.
За дивергенцията на (и)йекавските езикови стандарти в Хърватия и Черна гора , Съпоставително езикознание 2011: с. 65-75.
Енциклопедични статии за български писатели. Hrvatska: HKE, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011
Морфонологията от Панини до ХХІ век , Езиков свят - Orbis Linguarum 2010: с. 144-153.
Сегментите -ов- и -ев- в южнославянската субстантивна парадигматика – флексии, инфикси или нещо друго , Юбилеен сборник на филологическия факултет. In honorem professoris Johannis Kotchev 2010: с. 136-139.
Bugarsko-hrvatske knjizevne veze (sintetski clanak) , Hrvatska knjizevna enciklopedija 2010: .
Енциклопедични статии за български писатели. Hrvatska: HKE, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010
Иновации в хърватския езиков стандарт , Съпоставително езикознание 2006: с. 64-73.
Морфонологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния ят в български и хърватски език , Съпоставително езикознание 2004: 5-17.
Alternacije jata u supstantivnoj paradigmatici bugarskoga i hrvatskoga jezika , Suvremena lingvistika 2003: s. 157-190.
Сборник с текстове за практическа работа по сръбски език. България: ВА "Георги С. Раковски", 1998
Прояви на морфологичния аналитизъм в номиналната деклинация на сърбохърватския език , Трудове на ВА "Г. С. Раковски" 1995: с. 178-197.
Сборник военни текстове по сърбохърватски език. България: ВА "Георги С. Раковски", 1995
Деминутивни суфикси и модели на деминутивна деривация в български и сърбохърватски език , Трудове на ВА "Г. С. Раковски" 1994: с. 197-217.

Конференции

Паисиеви четения 2015 г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За родовите диференциации в хърватския стандартен език и сръбския стандартен език
Период
29.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Problemi fonetske interpretacije jatovog prijeglasa u bugarskome standardnom jeziku
Период
23.10.2015 - 24.10.2015 г.
Организатор
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кодификацията на суфиксите -lac и -telj в книжовните варианти на хърватския език
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Катедрата по Бьлгарски език кьм ЮЗУ-Благоевград

Национална научна конференция в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев Българският език – балкански, славянски, европейски

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За едновърховия сричков модел в южнославянските езици и по-конкретно в българския и хърватския стандартен език
Период
23.04.2015 - 24.04.2015 г.
Организатор
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН

Трета международна научна конференция "Диалогът между балканските езици, култури и цивилизации"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За вокалната комбинаторика в българския и в хърватския стандартен език
Период
21.11.2014 - 21.11.2014 г.
Организатор
Тирански университет

Международна конференция "Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки" по повод 20-годишнината от създаването на специалността "Славянска филология"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За мор(фо)фонологичните разлики в сръбския стандартен език и хърватския стандартен език
Период
16.10.2014 - 17.10.2014 г.
Организатор
Катедра по български език и Катедра по славистика, ЮЗУ

Научна конференция в чест на 70-годишния юбилей на Съюза на българските учени

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За типологията на българската субстантивна мор(фо)фонология
Период
30.09.2014 - 30.09.2014 г.
Организатор
СУБ София

Дванадесети международни славистични четения 9-10 май 2014 г. "Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Традиции и иновационен подход в най-новия "Хърватски правопис" на Института за хърватски език и езикознание
Период
09.05.2014 - 10.05.2014 г.
Организатор
Факултета по Славянски филологии, СУ "Св.Климент Охридски"

“Научни перспективи пред българистиката днес” По повод на 60-годишнината от основаването на специалността “Българска филология” в Будапещенския университет

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За "бифонематичната" интерпретация на меките съгласни в съвременния български книжовен език
Период
28.04.2014 - 29.04.2014 г.
Организатор
Будапещенски университет, Унгария

XXIII Международна кръгла маса "Мълчанието на Балканите" 24-26.04.2014 г.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Премълчаните реформатори на сръбската кирилица
Период
24.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Балканистичен Форум, Благоевград

Трети международен конгрес по българистика

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"За проблемите на морфонологичната дескрипция в българските граматики"
Период
23.05.2013 - 26.05.2013 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

„Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"За статуса на прегласа о~е в субстантивното словоизменение на българския книжовен език в съпоставка със сръбския и хърватския стандартен език"
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Катедра по български език, ЮЗУ

Единадесета международна конференция "Езикът във времето и пространството"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Вариантите на сърбохърватския език и новите национални езикови стандарти
Период
26.10.2012 - 27.10.2012 г.
Организатор
Международно социолингвистично дружество, София

"Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Стандартният език във вариативната (социо)лингвистика с оглед на хърватския език
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
Катедра по славистика, ЮЗУ

Единадесети национални славистични четения "Време и история в славянските езици, литератури и култури"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Първата босненска граматика от 1890 г. в социолингвистичен аспект
Период
19.04.2012 - 22.04.2012 г.
Организатор
Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

Юбилейна научна конференция в чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Сегментите -ов и -ев в южнославянската субстантивна парадигматика - флексии, инфикси или нещо друго
Период
03.06.2010 - 04.06.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Филологически факултет

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0034) "Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса"

Период на провеждане
18.05.2013 - 18.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси
Бюджет
263743,00 лв.

Ръководени дипломанти

"Средства за изразяване на посесивност в български, сръбски и хърватски език (средства за изразяване на атрибутивна посесивност)"

Студент
Петя Славчева
Година
2011
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

За най-новия "Хърватски правопис" на Института за хърватски език и езикознание (Hrvatski pravopis IHJJ), Balkanistic forum, 3, 2013, с.286-288.

Вид
Книга
Издател
Инститтут за хърватски език и езикознание
Държава
Хърватия
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Инститтут за хърватски език и езикознание