Avatar

гл.ас. д-р Гергана Станоева

Email: gerystanoeva swu.bg


Публикации

Интимност и приятелство на работното място. , Психологията- традиции и перспективи. 2013: 198-203.
Интимност и конфликтни отношения на работното място. , Психологията- традиции и перспективи. 2013: 214-219.
Organizational citizenship behavior and satisfaction with coworkers among Bulgarian teaching staff. , Baltic Journal of Career Education and Management 2013: 40-47.
Факторна структура на „Скала за състрадателна любов” на Бевърли Феър и Сюзан Спречер , Годишник по Психология 2013: 248-267.
The role of the school psychologist in the partnership between kindergarten, school and family in Bulgaria. , Romanian Journal of School Psychology 2013: 66-73. (Co-author/s: Станислава Стоянова )
Просоциално поведение и състрадателна любов. , Приложна психология и социална практика. 2012: 114-123.
Прояви на състрадателна любов в сферата на подпомагащите професии. , Съвременният поглед на докторанта към науката. 2011: 234-238.
Динамика на любовните стилове в интимната връзка. , Годишник по Психология 2011: 224-274.

Конференции

Психологията- традиции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интимност и приятелство на работното място
Период
01.11.2013 - 03.11.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Приложна психология и социална практика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Просоциално поведение и състрадателна любов
Период
22.06.2012 - 24.06.2012 г.
Организатор
ВСУ „Черноризец Храбър

поглед на докторанта към науката.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прояви на състрадателна любов в сферата на подпомагащите професии.
Период
18.11.2011 - 20.11.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"