Avatar

доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

Email: gerypadareva swu.bg


https://scholar.google.bg/citations?user=eL_FX3gAAAAJ&hl=en

Публикации

The dynamic sociophonetics of Bulgarian /l/ The quiet transition from [l] to [ŭ] , Linguistic Choices in the Contemporary City 2022: 304-321. (Co-author/s: Sofiya Mitsova, Dick Smakman)
Времето има значение, когато оставяме… книги , Български език и литература 2022: 554-558.
NOSTALGIA AS A DEVICE FOR DEALING WITH TRAUMATIC EXPERIENCES DURING THE COVID-19 CRISIS , East European Journal of Psycholinguistics 2021: 110-124. (Co-author/s: Биляна Тодорова)
ЕЗИКОВА АГРЕСИЯ И ПОЛИТИЧЕСКА КОРЕКТНОСТ. НОВОТО В РЕЧТА НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО , Езиков свят - Orbis Linguarum 2021: 149-151.
Nostalgia as a means of dealing with emotional challenges during the first part of the COVID-19 crisis in Bulgaria , doi: 10.48448/xd7x-s496 2021: . (Co-author/s: Биляна Тодорова)
Феноменът [л] като [ў] в онлайн комуникацията , Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния 2020: 98-105. (Съавтор/и: София Мицова)
Pojęcie demokracji w języku bułgarskim (uwagi wstępne) , Wartości w językowo – kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 2019: 235-244. (Co-author/s: Petar Sotirov)
Eзиковата картина на понятието ДЕМОКРАЦИЯ в българския медиен дискурс , Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 6, Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery 2019: 235-251. (Съавтор/и: Петър Сотиров)
(Не)забравените светове в новия свят (Лингвокултурологичен анализ на медийните послания) , Балканистичен форум, 1, 2018 2018: 212-222. (Съавтор/и: Биляна Тодорова)
F2 TRANSITION MEASUREMENT IN BULGARIAN ADULTS WHO STUTTER AND WHO DO NOT STUTTER , Foreign Language Teaching 2018: 243-252. (Co-author/s: Добринка Георгиева)
НЕКОРЕКТНА АРТИКУЛАЦИЯ НА СЪГЛАСНАТА [Л]. ПЕРЦЕПЦИЯ, ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ , Български език и литература 2017: 495-503. (Съавтор/и: София Мицова)
Тенденции в изговора на алвеоденталната съгласна л в съвременната българска реч. , Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация. Състояние и тенденции. Т. 12. София. 2016. 232-237. 2016: 232-237. (Съавтор/и: София Мицова)
НОСТАЛГИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА МАНИПУЛАЦИЯ В МЕДИИТЕ , Езиков свят - Orbis Linguarum 2016: 41-44. (Съавтор/и: Биляна Тодорова)
Води ли неправилната артикулация и перцепция на съгласната Л до грешки при писане? , Български език и литература 2016: 307-315. (Съавтор/и: София Мицова)
Проблем ли е изговорът на [л] като [ў]? , Език и литература 2016: 91-104. (Съавтор/и: София Мицова)
Changing the boundary tone pattern – changing the meaning in echo (non-Wh) questions in Bulgarian , Approaches to phonology and phonetics. Book of abstracts. APAP 2015 2015: .
Българската реч в регионалните медии , Българска реч 2015 2015: 37-46. (Съавтор/и: Биляна Тодорова)
Акустичната фонетика при изследване на комуникативни нарушения. България: УИ "Неофит Рилски", 2015
Прозодични вариации в българския език с оглед на въпросителните изречения с допълнителни емоционални и смислови оттенъци , Българският език и литература в европейското културно пространство:традиции и перспективи, Сегед 2015: 101-106.
Ролята на интонацията в процеса на комуникация и принципът за езиковата икономия , Лингвистиката:история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев 2015: 302-309.
Is Bulgarian Language Losing Its Alveodental Consonant [l]? , International Journal of Linguistics and Communication, Vol. 2, No. 1 2014: 45-65. (Co-author/s: София Мицова)
Приложение на експерименталната фонетика в съвременната клинична практика , Сборник с доклади от IV КОНГРЕС НА НСЛБ 2013. София. 2014. 125-131 2014: 125-131.
Мястото на клиничната фонетика в логопедичната теория и практика , Специална педагогика и логопедия, бр. 1, 2014 2014: 18-26.
Интонацията и принципът за езиковата икономия. България: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2013
Език и образ на медиите в Югозападна България. България: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2013 (Съавтор/и: Биляна Тодорова)
Значение на мелодичните вариации във въпросителните изречения с допълнителен смислов оттенък , Проблеми на устната комуникация, Книга девета, Част I, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2013, 239-247 2013: 239-247.
За някои особености на регионалните медии в Югозападна България , Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков 2013: 313-323. 2013: 313-323.. (Съавтор/и: Биляна Тодорова)
Към въпроса за ў вместо Л в речта на съвременния българин , Български език, кн. 3 2012: 99-104. (Съавтор/и: София Мицова)
Linguistic Features Related To Stuttering Events in Bulgarian Conversational Speech , Foreign Language Teaching, Volume 39, Number 6, 2012 2012: 544-554. (Co-author/s: Dobrinka Georgieva)
F2 Transition Measurement in Bulgarian Stutterers and Nonstutterers , CPLOL 2012, The Hague, Holland (poster session) 2012: .
Linguistic features related to Stuttering events in Bulgarian Conversational Speech , CPLOL 2012, The Hague, Holland (poster session) 2012: .
Езиковедски изследвания в помощ на речевата диагностика и терапия , Научни трудове, Пловдив, 2012, СБ. А, 2011, Том 49, кн. 1, 318-329 2011: 318-329.
Език и образ на медиите в Югозападна България , Език, морал, отговорност. 2011: 184-191. (Съавтор/и: Биляна Тодорова)
Интонацията – едно от средствата за въздействие в радиоречта , Юбилеен сборник на Филологическия факултет по повод 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев 2010: 80-86.
A Device for Changing the Overall Meaning of a Sentence , JEZIK, KNJIZEVNOST, PROMENE, JEZICKA ISTRAZIVANJA, ZBORNIK RADOVA, Nis 2010: 512 - 516.
Опит за характеристика на интонацията на няколко типа радиокомуникатори , Научни трудове, Том 48, кн. 1, СБ. А, Пловдив, 2010, 111 – 119. 2010: 111 – 119.
Тоналният контур – средство за предаване и (не)разбиране на определено значение , "Език, култура и идентичност", Шумен 2010: 115 – 121.
За значението на интонационния избор , Littera et Lingua, пролет, 2010 2010: .
Български език за чужденци. България: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2009 (Съавтор/и: Биляна Тодорова)
За (не)спазването на правоговорната норма в медиите , Годишник на Филологическия факултет 2009: 274-280.
Най-често срещаните езикови грешки в медийното пространство, или кой налага правилата – медиите или езиковедите , Научни трудове, том 47, кн. 1, сб. Б, Пловдив, 2009, 212 – 220 2009: 212 – 220.
Tendencies in Intonation Research , Scientific Research, V 5 2007: .
Интонация и синтаксис – някои концепции и хипотези , Научни приноси в памет на професор Константин Попов, Велико Търново, 163-170 2007: 163-170.
Експериментална проверка на теоретичния модел на интонацията , Годишник на Филологическия факултет, том 5 2007: 251-259.
Експериментална проверка на теоретичен модел на интонацията , Годишник на Филологическия факултет 2005: 140-152. (Съавтор/и: Радка Кърлова)
Интонация, семантика, синтаксис – някои концепции , Годишник на Филологическия факултет 2004: 76-84.
Интонацията – “метасемантика” или “метапрагматика” , "The Languages as Means for Education, Research and Professional Realization", Varna, 260-274 2004: 260-274. (Съавтор/и: Радка Кърлова)
Генеративен подход за изследване на интонацията в езика , Сборник с научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на десетгодишнината на Филологическия факултет и на Европейската година на езиците 2002: 81-86.
Интонация и значение на метафоричните изрази (експериментално изследване) , Българският език между традицията и модерността -сборник на катедрата по български език 2001: 51-62. (Съавтор/и: Радка Кърлова)

Конференции

Форум "Българска граматика"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За осемте части на речта“ през призмата на съвременните представи за граматиката
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Институт за български език, БАН
Съавтор(и)
Биляна Тодорова, София Мицова, Лъчезар Перчеклийски

Българският език в глобализиращия се свят

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Национални наукометрични стандарти
Период
11.06.2022 - 11.06.2022 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

7th Languaging Diversity Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Nostalgia as means of dealing with emotional challenges during the first part of the COVID-19 crisis in Bulgaria
Период
13.10.2021 - 15.10.2021 г.
Организатор
Université de Lille
Съавтор(и)
Биляна Тодорова

Филологията - традиция и предизвикателства в новата реалност

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Акустични особености на меки веларни съгласни от източнобългарски и западнобългарски тип
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Владислав Маринов

Първи международен конгрес по етнолингвистика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Pojęcie DEMOKRACJI w bułgarskiej tradycji leksykograficznej
Период
20.06.2021 - 24.06.2021 г.
Организатор
Instytut Slawistyki PUnywersitet "Marii Curie Sklodowsiej"
Съавтор(и)
Петър Сотиров

Проблеми на устната комуникация

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прояви на елизия в българската медийна реч по отношение на сричката и сричковата структура
Период
06.11.2020 - 06.11.2020 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Съавтор(и)
Соня Божанина

Проблеми на устната комуникация

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Акустични особености на артикулацията от източнобългарски и западнобългарски тип на меки съгласни (пилотно изследване)
Период
06.11.2020 - 06.11.2020 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Съавтор(и)
Владислав Маринов

Качествена журналистика и нова комуникационна среда

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Наблюдение върху някои фонетични явления в медийната реч преди и след COVID -19
Период
29.10.2020 - 30.10.2020 г.
Организатор
Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Съавтор(и)
Соня Божанина

Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Феноменът [л] като [ў] в онлайн комуникацията
Период
05.06.2020 - 06.06.2020 г.
Организатор
Бургаски свободен университет
Съавтор(и)
София Мицова

GloSoc, “Communicating in the city”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A new approach towards the articulation of Bulgarian alveodental consonant [l] as [u]
Период
13.12.2018 - 15.12.2018 г.
Организатор
Leiden University, The Netherlands
Съавтор(и)
София Мицова

ASHA Convention 2018

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
F2 Transition Measurement in Bulgarian Adult Stutterers - a Pre-post Therapy Comparison
Период
15.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
American Speech, Language and Hearing Association

EUROJOS XIV Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Współczesne bułgarskie rozumienie DEMOKRACJI w zwierciadle dyskursu medialnego
Период
11.09.2018 - 13.09.2018 г.
Организатор
Instytut Slawistyki Polskije Academii Nauk; Instytut Filologii Polskiej Unywersitetu "Marii Curie Sklodowsiej";Fundacja Slawistyczna
Съавтор(и)
Petar Sotirow

Лингвистиката - история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лингвистичен подход при изследване на комуникативни нарушения
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
Катедра по български език, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проблеми на устната комуникация

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За липсващата частица "ли" в българската реч
Период
10.11.2017 - 11.11.2017 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

SPEECH AND LANGUAGE 2017 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Applying phonetics in communication disorders research – perspectives in Bulgaria
Период
27.10.2017 - 29.10.2017 г.
Организатор
The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology “Đorđe Kostić”

Международна научна конференция "Българистични четения"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мястото на частицата "ли" в съвременната българска реч
Период
08.06.2017 - 09.06.2017 г.
Организатор
Факултет по славистика, Сегедски университет

EUROJOS XIII Język i wartości. Aktualne problemy „Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Koncept DEMOKRACJA w języku bułgarskim (uwagi wstępne)
Период
30.05.2017 - 31.05.2017 г.
Организатор
Polska Akademia Nauk, Moskwa
Съавтор(и)
Petar Sotirow, UMCS Lublin

XХVI МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА "РАЗРУШЕНИ СВЕТОВЕ... НОВИ СВЕТОВЕ"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
(Не)забравените светове в новия свят (Лингвокултурологичен анализ на медийните послания)
Период
27.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации „Проф. д.ф.н. Илия Конев”,
Съавтор(и)
Биляна Тодорова

Кръгла маса "Медийни носталгии"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Носталгията като средство за манипулация в медиите
Период
28.10.2016 - 28.10.2016 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Биляна Тодорова

Eзици, култури, комуникации

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
НЕКОРЕКТНА АРТИКУЛАЦИЯ НА СЪГЛАСНАТА Л – ПЕРЦЕПЦИЯ – ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ
Период
03.06.2016 - 04.06.2016 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Съавтор(и)
София Мицова

Тринадесети международни славистични четения, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Юбилейна научна сесия "Морфология, синтаксис, прагматика" в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интонацията в контекста на теорията на релевантността.
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Предизвикателствата пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура (Контексти на изследване, изучаване и овладяване на български език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Води ли неправилната артикулация и перцепция на съгласната Л до грешки при писане?
Период
12.04.2016 - 12.04.2016 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", Национално издателство за образование и наука "АЗ БУКИ", ИНститут за български език "Проф. Л. Андрейчин", Асоциация на българските училища в чужбина
Съавтор(и)
София Мицова

Лингвистиката - история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интонацията и принципът за езиковата икономия
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Approaches to Phonology and Phonetics

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changing the boundary tone pattern – changing the meaning in echo (non-Wh) questions in Bulgarian
Период
19.06.2015 - 21.12.2015 г.
Организатор
John Paul II Catholic University of Lublin, (KUL),Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, (UMCS)

Дванадесета международна конференция на Международното социолингвистично дружество – София. Езикова ситуация – състояние и тенденции

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тенденции в изговора на алвеоденталната съгласна л в съвременната българска реч
Период
05.06.2015 - 06.06.2015 г.
Организатор
СУ „Св. Климент Охридски”
Съавтор(и)
София Мицова

Българската реч в речта на българите. Национална кръгла маса по случай 20-годишнината на списание „Българска реч”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българската реч в регионалните медии
Период
19.03.2015 - 20.03.2015 г.
Организатор
СУ „Св. Климент Охридски”
Съавтор(и)
Биляна Тодорова

Лингвистиката - история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дискусионни въпроси, свързани с интонацията, в контекста на въпросителни изречения без въпросителни думи и частици
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Конгрес по логопедия, организиран от НСЛБ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на експерименталната фонетика в съвременната клинична практика
Период
04.04.2013 - 06.04.2013 г.
Организатор
НСЛБ

Юбилейна научна конференция по Логопедия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Необходимост от акустични изследвания в логопедията
Период
09.11.2012 - 10.11.2012 г.
Организатор
Катедра по логопедия, ЮЗУ "Неофит Рилски"

8th CPLOL Congress

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Linguistic features related to Stuttering events in Bulgarian Conversational Speech
Период
24.05.2012 - 26.05.2012 г.
Организатор
Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE

Международна научна конференция - Паисиеви четения 2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езиковедски изследвания в помощ на речевата диагностика и терапия
Период
03.11.2011 - 04.11.2011 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

IX Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Значение на мелодичните вариации във въпросителни изречения с допълнителен смислов оттенък
Период
28.10.2011 - 29.10.2011 г.
Организатор
ВТУ

Международна научна конференция по българистика „Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прозодични вариации в българския език с оглед на въпросителните изречения с допълнителен емоционален и смислов оттенък
Период
26.05.2011 - 27.05.2011 г.
Организатор
Университет, Сегед

Паисиеви четения 2010

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Опит за характеристика на интонацията на няколко типа радиокомуникатори
Период
26.11.2010 - 27.11.2010 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

Юбилейна научна конференция в чест на проф. д-р Иван Кочев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За едно от средствата за промяна на цялостното значение на израза
Период
03.06.2010 - 04.06.2010 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Език, морал, отговорност (за речта на българските политици и на българските журналисти)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тенденции в езика на политици и журналисти в благоевградските медии
Период
17.05.2010 - 18.05.2010 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"
Съавтор(и)
Биляна Тодорова

Language - Literatute - Change

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A Device for Changing the Overall Meaning of an Utterance
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
Университет, Ниш

Паисиеви четения 2009 Език - литература - обществени институции

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Най-често срещаните грешки в медийното пространство, или кой налага правилата - медиите или езиковедите?
Период
26.11.2009 - 27.11.2009 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

Научна конференция на тема “Език, култура и идентичност”, посветена на 20 години от създаването на специалност Английска филология към Шуменския университет

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тоналният контур – средство за предаване и (не)разбиране на определено значение
Период
17.09.2009 - 19.09.2009 г.
Организатор
ШУ "Епископ Константин Преславски"

Конференция, посветена на двадесетгодишнината на специалността "Българска филология"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За значението на интонационния избор
Период
11.12.2008 - 12.12.2008 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Конференция по повод 100 години от рождението на проф. Константин Попов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интонация и синтаксис – някои концепции и хипотези
Период
22.11.2007 - 23.11.2007 г.
Организатор
Институт по езикознание

The Language as Means for Education, Research and Professional Realization

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интонацията – “метасемантика” или “метапрагматика”
Период
08.06.2004 - 10.06.2004 г.
Организатор
МУ Варна
Съавтор(и)
Радка Кърлова

10 години Филологически факултет

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Генеративен подход за изследване на интонацията в езика
Период
10.12.2001 - 12.12.2001 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(№ КП-06-МНФ/11) Юбилейна международна научна конференция "Филологията - традиция и предизвикателства в новата реалност""

Период на провеждане
18.08.2021 - 09.11.2021 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
9900,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0019-С01) „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юго-западен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“

Период на провеждане
26.07.2021 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Наука и образование за интелигентен растеж
Бюджет
4175484,00 лв.

(RP-B5/17) Актуални проблеми на лингвистиката

Период на провеждане
20.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(16 H 10/41) ГУТЕНБЕРГОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ И БЪЛГАРИТЕ

Период на провеждане
01.01.2017 - 27.11.2020 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
57000,00 лв.

(BG05M2OP001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
26.09.2016 - 31.05.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР, съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
50000000,00 лв.

(RP-B9/16) Езиковите и литературни компетентности на учениците от средното училище. Мониторингово изследване - ІІ част

Период на провеждане
01.01.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-B9/15) Езиковите и литературни компетентности на учениците от средното училище. Мониторингово изследване

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
9000,00 лв.

(SRP-B9/15) Проблеми на българския книжовен език

Период на провеждане
10.01.2013 - 19.12.2013 г.
Форма на участие
изследовател; тютор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP - B6/13) Език и образ на медиите в Югозападна България

Период на провеждане
12.01.2010 - 23.12.2010 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(ДТК 02/33) Практика, базирана на доказателства за ефективност при плавностни и гласови нарушения

Период на провеждане
17.12.2009 - 20.12.2012 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
260000,00 лв.

Ръководени докторанти

Елизията в съвременната българска медийна реч

Докторант
Соня Андонова Божанина
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

ТЕНДЕНЦИИ В ЕЗИКОВЕДСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ПЕРИОДИКА (2013 г.-2017 г.)

Студент
Латинка Петрова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Медии и образование (Темите, свързани собразованието, в местните медии във Видин)

Студент
Зорница Александрова
Година
2019
ОКС
магистър

Изговорът на алвеоденталната съгласна Л като ў в съвременната българска реч

Студент
Соня Божанина
Година
2013
ОКС
бакалавър

Динамични процеси в съвременния български език, отразени в средствата за масова комуникация (по материали от в. "24 часа" в периода 1991 - 2011 г.)

Студент
Румяна Кавалова
Година
2012
ОКС
магистър

Акустически анализ на речта на заекващи лица

Студент
Росица Стоилова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ: РАЗБИРАНЕ И УПОТРЕБА НА МЕДИЕН ТЕКСТ В ГОРЕН КУРС НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски", Факултета по журналистика и масова комуникация
Държава
България
Дата
10.10.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нели Илиева

Обявен в Държавен вестник брой 42/12.05.2020 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Тодорова

Анализ на заглавия от регионалните информационни сайтове в Югозападна България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александра Клечорова

Конотативна граматика на рекламните текстове за мода в българските печатни медии

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
24.01.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Добромирова Иванова

Възприемане на радиорекламата от незрящи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Дата
25.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нурел Феим

Убийството на Яна Кръстева през погледа на вестник „Дневник“(контент- и дискурс анализ)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Моралиева

Езиково-стилови особености на вестниците, насочени към хората от „третата“ възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надя Гъркинина

Образът на престъпността в съвременната българска преса (вестник „Капитал“ и вестник „168 часа“)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невсе Таламанова

СЛЕНГИЗМИ ВЪВ ВЕСТНИК „ТРУД“ (въз основа на материал от рубриките „Шоубис“, „Крими“ и „Общество“ за периода 01.08.2011 – 31.01.2012 г.)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катерина Ушева

СПЕЦИФИКА НА НОВИНАРСКИТЕ ПРЕДАВАНИЯ В ТЕЛЕВИЗИЯТА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирина Жерева