Avatar

гл.ас. д-р Златка Гергинова

Email: gerginova law.swu.bg


Публикации

Лингвистиката - между правото, политиката и конфликта , Балканистичен форум, бр. 2 / 2020 2020: 369-377.
Френско-български културни взаимоотношения вчера и днес (рецензия) , Балканистичен форум, бр. 2 / 2019 2019: 369-378.
Езикът на Венеция , Международна политика, кн. 1 / 2019 2019: 105-110. (Съавтор/и: доц. д-р Антоанета Михайлова)
Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век) , Международна политика, кн. 1-2 2018: 128-140.
The Referendum as an Instrument to Join International Organizations , The 23rd International Conference, The Knowledge-Based Organization, Sibiu, Romania 2017: .
Deutsche Prinzen als bulgarische Herrscher , Rev. Europa del Este Unida. 2017: pp. 44-51.
Референдумите в Швейцария за членство в ООН , „ООН: Исторически традиции и съвременно право“ 2015: 498-501.
Референдуми в отношенията между Конфедерация Швейцария и Европейския съюз , Международно лятно училище за докторанти "Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи" 2014: .
Роля и позиции на Германия по отношение на бъдещата икономическа и валутна политика на ЕС , сп. "Международна политика" кн. 1, 2013 2013: .
Интернет преступность и Европейский Союз , Сборник от Международна научно-практическа конференция "Борьба с Интернет-преступностью", организирана от Донецкия юридически институт (Украйна) и фондация "Ханс Зайдел" (Германия) 2013: . (Съавтор/и: Николай Марин)
Роля и позиции на Германия по отношение на бъдещата икономическа и валутна политика на ЕС , сп. „Международна политика” 2013: 35-41.
Двустранни договори между Швейцария и ЕС , Юбилеен сборник "Право, управление и медии през ХХІ век", том ІІ 2012: .
Einflussmoeglichkeiten der deutschen Kultur auf die Sprachgemeinschaften in der Schweiz , Профили. Материалы международной научно-практической конференции "Культура, идентичность и права человека в историко-филологическом освещении" 2011: 239-245.
Основни моменти в българската външна политика в периода 2005 - 2011 г. , сп. "Икономика и управление", год. VІІ, № 2 2011: 101-107.
Формите на пряка демокрация в Европейското икономическо пространство по външнополитически въпроси , Сборник с научни публикации в рамките на проект "Изследване на Общата външна политика, политиката на сигурност и съседство на Европейския съюз след Лисабонския договор" 2010: 195-204.

Конференции

"ООН: Исторически традиции и съвременно право"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Референдумът в Швейцария за членство в ООН
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Правно-исторически факултет

"Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Референдуми в отношенията между Конфедерация Швейцария и Европейския съюз
Период
17.09.2013 - 18.09.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Правно-исторически факултет

"Право, управление и медии през ХХІ век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Двустранни договори между Швейцария и ЕС
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Правно-исторически факултет

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) "Студентски практики" - Фаза 1

Период на провеждане
16.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
504600000,00 лв.

Рецензии/Становища

ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ХХI ВЕК – АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валерия Христова

БАЛКАНСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Весела Грудева

МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елица Маламова

ПОЛИТИКАТА НА НАТО СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристиан Тонев

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венета Яневска

РУСКАТА ПОЛИТИКА В УКРАИНСКАТА КРИЗА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виктор Стефанов

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефка Атанасова

Инициативата на ЕС Източно партньорство – проблеми и перспективи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станимира Милева

Образователната и научна степен „Доктор” като трета степен на висшето образование в ЕС: акценти и перспективи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
31.08.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мирослав Терзийски

Политически промени в Източна Европа след `89-та година – особености на българския преход

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нина Нинкова

Грижа за подрастващите в Република България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Георгиева

Лидерите в Европа и лидерството на Европейски съюз. Опитът на Германия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Деляна Ангелова

Основни международни конфликти през периода на Студена война

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радослава Китанова

Балканската политика на България при управлението на Тодор Живков (1956 – 1989 г.)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лидия Симеонова

Европейската интеграция като приоритет на страните от Западните Балкани (на примера Република Македония)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милена Денковска

Демографска ситуация и демографски тенденции в Република България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислава Иванова

Европейската политика на съседство – перспективи за Молдова и Приднестровие

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Добрина Зарева