Avatar

гл.ас. д-р Гергана Ангелова

Email: gergana.angelova swu.bg


Области на научен интерес: управление на човешките ресурси в туризма; бизнес комуникации; междукултурни различия; бизнес етикет и протокол; английски език за туристическата индустрия

Публикации

Sustainability in Tourism Cadre Training and Selection in Bulgaria , Revista Inclusiones Magazine: Revista De Humanidades Y Ciencias Sociales, ISSN 0719-4706 2017: 144 - 156. (Co-author/s: Петър Първанов, Георги Четрафилов)
The Changing Role of the Human Resources in the Organization Management , The Bulgarian Chamber for Education, Science and Research, Journal of Science and Research 2017: 55 - 65.
Влиянието на технологичните трансформации върху преструктурирането на човешките ресурси и клиентите , Сборник с доклади от XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, УНСС 2017: .
Взаимоотношения между икономическите субекти в туризма и тяхната ефективност , Съвременни тенденции в развитието на туризма, София, 2016: ТРАКИЯ - М 2016: 351 - 381.
Trends in the Preservation and Development of Local Products and Occupations in the Rila and Rhodopes Region , TMS Conference Series: New Challenges, Strategies and Trends in Tourism & Management 2016: 19 - 36. (Co-author/s: Петър Първанов)
Tourism cadre English language competence. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2015
The Importance of Internet for the Business Tourism Development , Journal of Science and Research, Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2014: 72-79.
Техники на договаряне. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2014
Делово общуване в туризма, монографичен труд. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2013
Проектиране на интерактивен CRM в хотелиерството , Научни трудове „Наука и Общество“ на Българската Камара за Образование, Наука и Култура 2013: 185-206.
The CRM and SCM Systems in the Tourism Organization Communication Policy , Journal of Science and Research, Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2013: 83-93.
Cultural Differences in Nonverbal Business Communication , Сборникс доклади "Cultural Tourism Without Boundaries" 2011: 202 - 207.
Communication Strategy – A Must For Hotel Business Success , Сборник с доклади "Economics, Management and Tourism" 2010: 73 - 78.
The Need of Communication Strategy for the Hotel Business , HOTELlink Journal for Theory and Practice of Hotel Industry 2009: 31-36.
The Influence of the Economic Crisis upon the Hotel Business Communication Strategy , Списание "Икономика и управление" Economics and Management 2009: 60-64.
Значението на курса по бизнес комуникации за езиковата подготовка и бъдещото професионално развитие на студентите от специалност “Туризъм” , Сборник с доклади “Туризмът и устойчивото развитие на обществото” 2009: 403 - 408.
Специфични потребности в туризма , София, Авангард-Прима 2008: . (Съавтор/и: Илинка Терзийска, Станислава Поповска)

Конференции

XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влиянието на технологичните трансформации върху преструктурирането на човешките ресурси и клиентите
Период
28.11.2017 - 28.11.2017 г.
Организатор
УНСС, катедра "Икономика на туризма"

TMS ALGARVE 2016 – Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Trends in the Preservation and Development of Local Products and Occupations in the Rila and Rhodopes Region
Период
16.11.2016 - 19.11.2016 г.
Организатор
The School of Management, Hospitality and Tourism of the University of the Algarve, together with the Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics

International Scientific Conference – Cultural Tourism Without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cultural Differences in Nonverbal Business Communication
Период
06.07.2011 - 10.07.2011 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

First International Scientific Conference for PhD Students – Economics, Management and Tourism

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Communication Strategy – А Must for Hotel Business Success
Период
18.06.2010 - 20.06.2010 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Международна научно-практическа конференция “Туризмът и устойчивото развитие на обществото”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Значението на курса по бизнес комуникации за езиковата подготовка и бъдещото професионално развитие на студентите от специалност “Туризъм”
Период
30.10.2009 - 31.10.2009 г.
Организатор
Колеж по Туризъм - Варна

Проекти

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT

Период на провеждане
15.10.2016 - 22.04.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
European Commission, ERASMUS + Program
Бюджет
1937219,90 лв.

(2577) LOFT - LOcal products Festivals and Tourism development

Период на провеждане
01.05.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЕС. Програма за Европейско сътрудничество България - Гърция 2007-2013
Бюджет
90990,00 лв.

(2012-I-PTI-LEO05-11250) THERM 2

Период на провеждане
15.01.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
член на изследователския екип
Финансиран от
Португалска агенция Леонардо по Програма "Леонардо да Винчи" на ЕС
Бюджет
41459,22 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Развитие на човешките ресурси

Период на провеждане
18.06.2012 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
56000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Брандинг на микродестинациите в Югозападна България

Докторант
Георги Четрафилов
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не