Avatar

гл.ас. д-р Гергана Ангелова

Email: gergana.angelova swu.bg


Области на научен интерес: управление на човешките ресурси в туризма; бизнес комуникации; междукултурни различия; бизнес етикет и протокол; английски език за туристическата индустрия

Публикации

Tourism cadre English language competence. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2015
The Importance of Internet for the Business Tourism Development , Journal of Science and Research, Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2014: 72-79.
Техники на договаряне. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2014
Делово общуване в туризма, монографичен труд. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2013
Проектиране на интерактивен CRM в хотелиерството , Научни трудове „Наука и Общество“ на Българската Камара за Образование, Наука и Култура 2013: 185-206.
The CRM and SCM Systems in the Tourism Organization Communication Policy , Journal of Science and Research, Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2013: 83-93.
The Need of Communication Strategy for the Hotel Business , HOTELlink Journal for Theory and Practice of Hotel Industry 2009: 31-36.
The Influence of the Economic Crisis upon the Hotel Business Communication Strategy , Списание "Икономика и управление" Economics and Management 2009: 60-64.

Конференции

International Scientific Conference – Cultural Tourism Without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cultural Differences in Nonverbal Business Communication
Период
06.07.2011 - 10.07.2011 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

First International Scientific Conference for PhD Students – Economics, Management and Tourism

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Communication Strategy – А Must for Hotel Business Success
Период
18.06.2010 - 20.06.2010 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Международна научно-практическа конференция “Туризмът и устойчивото развитие на обществото”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Значението на курса по бизнес комуникации за езиковата подготовка и бъдещото професионално развитие на студентите от специалност “Туризъм”
Период
30.10.2009 - 31.10.2009 г.
Организатор
Колеж по Туризъм - Варна

Проекти

(2577) LOFT - LOcal products Festivals and Tourism development

Период на провеждане
01.05.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЕС. Програма за Европейско сътрудничество България - Гърция 2007-2013
Бюджет
90990,00 лв.

(2012-I-PTI-LEO05-11250) THERM 2

Период на провеждане
15.01.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
член на изследователския екип
Финансиран от
Португалска агенция Леонардо по Програма "Леонардо да Винчи" на ЕС
Бюджет
41459,22 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Развитие на човешките ресурси

Период на провеждане
18.06.2012 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
56000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Брандинг на микродестинациите в Югозападна България

Докторант
Георги Четрафилов
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не