Avatar

доц. д-р Гергана Ангелова

Email: gergana.angelova swu.bg


Области на научен интерес: управление на човешките ресурси в туризма; бизнес комуникации; междукултурни различия; стратегическо обслужване на клиенти; кариерно развитие в туризма; туристически брандинг; корпоративна социална отговорност

Публикации

Economic Growth, Income Disparity and Greenhouse Gas Emissions: The Case of Bulgaria , Economic Studies journal 2023: 22-34. (Co-author/s: Иван Тодоров)
Hotel Brand Effectiveness - The Good Practice of Bulgaria. The Case of Katarino Spa Hotel , Journal of Economics & Law 2022: 39-54. (Co-author/s: Веселин Стоименов)
Brand Identity in Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. : Edward Elgar Publishing, 2022
Туристически брандинг. Предизвикателства и добри практики. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2020
Рекрутиране в кадровия мениджмънт на туристическата организация. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2019
Sustainability in Tourism Cadre Training and Selection in Bulgaria , Revista Inclusiones Magazine: Revista De Humanidades Y Ciencias Sociales, ISSN 0719-4706 2017: 144 - 156. (Co-author/s: Петър Първанов, Георги Четрафилов)
The Changing Role of the Human Resources in the Organization Management , The Bulgarian Chamber for Education, Science and Research, Journal of Science and Research 2017: 55 - 65.
Влиянието на технологичните трансформации върху преструктурирането на човешките ресурси и клиентите , Сборник с доклади от XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, УНСС 2017: .
Взаимоотношения между икономическите субекти в туризма и тяхната ефективност , Съвременни тенденции в развитието на туризма, София, 2016: ТРАКИЯ - М 2016: 351 - 381.
Trends in the Preservation and Development of Local Products and Occupations in the Rila and Rhodopes Region , TMS Conference Series: New Challenges, Strategies and Trends in Tourism & Management 2016: 19 - 36. (Co-author/s: Петър Първанов)
Tourism cadre English language competence. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2015
The Importance of Internet for the Business Tourism Development , Journal of Science and Research, Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2014: 72-79.
Техники на договаряне. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2014
Делово общуване в туризма, монографичен труд. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2013
Проектиране на интерактивен CRM в хотелиерството , Научни трудове „Наука и Общество“ на Българската Камара за Образование, Наука и Култура 2013: 185-206.
The CRM and SCM Systems in the Tourism Organization Communication Policy , Journal of Science and Research, Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2013: 83-93.
Cultural Differences in Nonverbal Business Communication , Сборникс доклади "Cultural Tourism Without Boundaries" 2011: 202 - 207.
Communication Strategy – A Must For Hotel Business Success , Сборник с доклади "Economics, Management and Tourism" 2010: 73 - 78.
The Need of Communication Strategy for the Hotel Business , HOTELlink Journal for Theory and Practice of Hotel Industry 2009: 31-36.
The Influence of the Economic Crisis upon the Hotel Business Communication Strategy , Списание "Икономика и управление" Economics and Management 2009: 60-64.
Значението на курса по бизнес комуникации за езиковата подготовка и бъдещото професионално развитие на студентите от специалност “Туризъм” , Сборник с доклади “Туризмът и устойчивото развитие на обществото” 2009: 403 - 408.
Специфични потребности в туризма , София, Авангард-Прима 2008: . (Съавтор/и: Илинка Терзийска, Станислава Поповска)

Конференции

International Scientific Conference “Green Economy and Sustainable Development”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Purchasing Power, Income Inequality and Environmental Degradation: The Case of Bulgaria
Период
10.03.2023 - 11.03.2023 г.
Организатор
Varazdin Development and Entrepreneurship Agency & University North

“КУЛТУРНИТЕ ПЪТИЩА НА БАЛКАНИТЕ: КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ, КОНЦЕПЦИИ, КАРИЕРИ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Природозащитен център "Източни Родопи" - идентичност на бранда
Период
01.07.2021 - 04.07.2021 г.
Организатор
Шуменски университет

"Туризъм и свързаност"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ХОТЕЛСКИЯ БРАНД
Период
30.10.2020 - 31.10.2020 г.
Организатор
Икономически университет

TMS ALGARVE 2018 - Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Business Ethics Enhancement in Bulgarian Tourism – the Case of Bansko
Период
14.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
University of Algarve
Съавтор(и)
Ирина Атанасова, Петър Първанов

TMS ALGARVE 2018 - Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Stakeholders‘ Perspectives of Spa Destination Branding - the Case Of Ognyanovo, Bulgaria
Период
14.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
University of Algarve
Съавтор(и)
Георги Четрафилов

International Scientific Conference “Cultural Corridors of Southeastern Europe: Cultural Tourism without Boundaries”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Opportunities for Boosting Destination Attractiveness through Sports Tourism
Период
02.10.2018 - 07.10.2018 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Йордан Йовев

XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влиянието на технологичните трансформации върху преструктурирането на човешките ресурси и клиентите
Период
27.11.2017 - 27.11.2017 г.
Организатор
УНСС, катедра "Икономика на туризма"

TMS ALGARVE 2016 – Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Trends in the Preservation and Development of Local Products and Occupations in the Rila and Rhodopes Region
Период
16.11.2016 - 19.11.2016 г.
Организатор
The School of Management, Hospitality and Tourism of the University of the Algarve, together with the Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics

International Scientific Conference – Cultural Tourism Without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cultural Differences in Nonverbal Business Communication
Период
06.07.2011 - 10.07.2011 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

First International Scientific Conference for PhD Students – Economics, Management and Tourism

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Communication Strategy – А Must for Hotel Business Success
Период
18.06.2010 - 20.06.2010 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Международна научно-практическа конференция “Туризмът и устойчивото развитие на обществото”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Значението на курса по бизнес комуникации за езиковата подготовка и бъдещото професионално развитие на студентите от специалност “Туризъм”
Период
30.10.2009 - 31.10.2009 г.
Организатор
Колеж по Туризъм - Варна

Проекти

(2021-1-EL02-KA220-YOU-000029015) SOcial and SUstainable SKills for young NEET population (SOSUSK)

Период на провеждане
30.01.2022 - 02.01.2024 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Еразъм+", Гръцка национална агенция по Програма "Еразъм+"
Бюджет
48347,00 лв.

(2021-1-IT01-KA210-VET-000032889) Towards the Autonomy of UFM (Unaccompanied Foreign Minors) - UFM

Период на провеждане
01.12.2021 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Еразъм+", Италианска национална агенция по Програма "Еразъм+"
Бюджет
26980,00 лв.

(2021-1-BG-02-KA220-VET-000029619) Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental and Social Responsibility in Tourism (Su.Re.To Tourism)

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.12.2023 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Еразъм+", Българска национална агенция по Програма "Еразъм+" - ЦРЧР
Бюджет
58546,00 лв.

(5049389) Innovative Instruments for the Preservation and Promotion of Cultural Heritage in the Cross-border Area (Tourism-Е)

Период на провеждане
05.07.2019 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
European Cooperation Programme Interreg 5-A Greece-Bulgaria 2017-2020
Бюджет
1560223,53 лв.

(5017158) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area / AGRI-ABILITY

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.05.2021 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
Бюджет
11773148,00 лв.

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT

Период на провеждане
15.10.2016 - 22.04.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
European Commission, ERASMUS + Program
Бюджет
1937219,90 лв.

(2577) LOFT - LOcal products Festivals and Tourism development

Период на провеждане
01.05.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЕС. Програма за Европейско сътрудничество България - Гърция 2007-2013
Бюджет
90990,00 лв.

(2012-I-PTI-LEO05-11250) THERM 2

Период на провеждане
15.01.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
член на изследователския екип
Финансиран от
Португалска агенция Леонардо по Програма "Леонардо да Винчи" на ЕС
Бюджет
41459,22 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Развитие на човешките ресурси

Период на провеждане
18.06.2012 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
56000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Human Resource Management in the Indistrial and Public Sector in Greece

Докторант
Давид Вакуфцис
Период
19.04.2024 - 19.04.2024 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЛУКСОЗНИТЕ ХОТЕЛИ НА ОСТРОВ КРИТ

Докторант
Ефстатиос Мариос Папаконстантину
Период
07.12.2022 - 06.12.2025 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ефективност на хотелския бранд

Докторант
Веселин Антонов Стоименов
Период
23.09.2020 - 22.09.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Брандинг на микродестинациите в Югозападна България

Докторант
Георги Четрафилов
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

Студент
Кирил Стефанов
Година
2024
ОКС
бакалавър

БРАНДИНГ НА СПА ДЕСТИНАЦИЯ ОГНЯНОВО

Студент
Ани Бозова
Година
2023
ОКС
бакалавър

БРАНДИНГ НА СПА ХОТЕЛ АТА, ВЪРШЕЦ

Студент
Ивелина Ангелова
Година
2023
ОКС
бакалавър

ПОТРЕБИТЕЛСКА ЛОЯЛНОСТ КЪМ ХОТЕЛСКИЯ БРАНД

Студент
Иван Захариев
Година
2023
ОКС
магистър

Брандинг на хотелите в Югозападна България

Студент
Радостина Тошкова
Година
2023
ОКС
бакалавър

ПРОМОТИРАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ЮНЕСКО

Студент
Кирил Павлов
Година
2022
ОКС
бакалавър

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В РЕСТОРАНТ RAFFY BAR&GELATO

Студент
Владислава Иванова
Година
2020
ОКС
бакалавър

Засилване ролята на онлайн дистрибуторите като иновативен подход в резервациите

Студент
Бойко Димитров
Година
2018
ОКС
бакалавър

Усъвършенстване на бизнес етиката в туризма в България

Студент
Аделаида Ропанска
Година
2018
ОКС
бакалавър

Усъвършенстване на бизнес комуникацията в туризма посредством невербалните знаци

Студент
Жаклина Рангелова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Съвременни тенденции в управлението на човешките ресурси в туризма

Студент
Алекс Росенов Димитров
Година
2017
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРОМОТИРАНЕ НА ГЪРЦИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.12.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христос Амойрадис

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕТО В РЕЧНИЯ КРУИЗЕН ТУРИЗЪМ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.01.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Максим Димитров

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАЗАРНОТО ВЛИЯНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.12.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивета Волева

Обявен в Държавен вестник брой 42/ 12.05.2020 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.09.2020 г.
Автор(и)
Преслав Михайлов Димитров