Avatar

доц. д-р Гергана Ангелова

Email: gergana.angelova swu.bg


Области на научен интерес: управление на човешките ресурси в туризма; бизнес комуникации; междукултурни различия; бизнес етикет и протокол; английски език за туристическата индустрия; туристически брандинг

Публикации

Economic Growth, Income Disparity and Greenhouse Gas Emissions: The Case of Bulgaria , Economic Studies journal 2023: 22-34. (Co-author/s: Иван Тодоров)
Hotel Brand Effectiveness - The Good Practice of Bulgaria. The Case of Katarino Spa Hotel , Journal of Economics & Law 2022: 39-54. (Co-author/s: Веселин Стоименов)
Brand Identity in Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. : Edward Elgar Publishing, 2022
Туристически брандинг. Предизвикателства и добри практики. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2020
Рекрутиране в кадровия мениджмънт на туристическата организация. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2019
Sustainability in Tourism Cadre Training and Selection in Bulgaria , Revista Inclusiones Magazine: Revista De Humanidades Y Ciencias Sociales, ISSN 0719-4706 2017: 144 - 156. (Co-author/s: Петър Първанов, Георги Четрафилов)
The Changing Role of the Human Resources in the Organization Management , The Bulgarian Chamber for Education, Science and Research, Journal of Science and Research 2017: 55 - 65.
Влиянието на технологичните трансформации върху преструктурирането на човешките ресурси и клиентите , Сборник с доклади от XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, УНСС 2017: .
Взаимоотношения между икономическите субекти в туризма и тяхната ефективност , Съвременни тенденции в развитието на туризма, София, 2016: ТРАКИЯ - М 2016: 351 - 381.
Trends in the Preservation and Development of Local Products and Occupations in the Rila and Rhodopes Region , TMS Conference Series: New Challenges, Strategies and Trends in Tourism & Management 2016: 19 - 36. (Co-author/s: Петър Първанов)
Tourism cadre English language competence. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2015
The Importance of Internet for the Business Tourism Development , Journal of Science and Research, Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2014: 72-79.
Техники на договаряне. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2014
Делово общуване в туризма, монографичен труд. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2013
Проектиране на интерактивен CRM в хотелиерството , Научни трудове „Наука и Общество“ на Българската Камара за Образование, Наука и Култура 2013: 185-206.
The CRM and SCM Systems in the Tourism Organization Communication Policy , Journal of Science and Research, Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2013: 83-93.
Cultural Differences in Nonverbal Business Communication , Сборникс доклади "Cultural Tourism Without Boundaries" 2011: 202 - 207.
Communication Strategy – A Must For Hotel Business Success , Сборник с доклади "Economics, Management and Tourism" 2010: 73 - 78.
The Need of Communication Strategy for the Hotel Business , HOTELlink Journal for Theory and Practice of Hotel Industry 2009: 31-36.
The Influence of the Economic Crisis upon the Hotel Business Communication Strategy , Списание "Икономика и управление" Economics and Management 2009: 60-64.
Значението на курса по бизнес комуникации за езиковата подготовка и бъдещото професионално развитие на студентите от специалност “Туризъм” , Сборник с доклади “Туризмът и устойчивото развитие на обществото” 2009: 403 - 408.
Специфични потребности в туризма , София, Авангард-Прима 2008: . (Съавтор/и: Илинка Терзийска, Станислава Поповска)

Конференции

International Scientific Conference “Green Economy and Sustainable Development”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Purchasing Power, Income Inequality and Environmental Degradation: The Case of Bulgaria
Период
10.03.2023 - 11.03.2023 г.
Организатор
Varazdin Development and Entrepreneurship Agency & University North

“КУЛТУРНИТЕ ПЪТИЩА НА БАЛКАНИТЕ: КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ, КОНЦЕПЦИИ, КАРИЕРИ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Природозащитен център "Източни Родопи" - идентичност на бранда
Период
01.07.2021 - 04.07.2021 г.
Организатор
Шуменски университет

"Туризъм и свързаност"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ХОТЕЛСКИЯ БРАНД
Период
30.10.2020 - 31.10.2020 г.
Организатор
Икономически университет

TMS ALGARVE 2018 - Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Business Ethics Enhancement in Bulgarian Tourism – the Case of Bansko
Период
14.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
University of Algarve
Съавтор(и)
Ирина Атанасова, Петър Първанов

TMS ALGARVE 2018 - Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Stakeholders‘ Perspectives of Spa Destination Branding - the Case Of Ognyanovo, Bulgaria
Период
14.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
University of Algarve
Съавтор(и)
Георги Четрафилов

International Scientific Conference “Cultural Corridors of Southeastern Europe: Cultural Tourism without Boundaries”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Opportunities for Boosting Destination Attractiveness through Sports Tourism
Период
02.10.2018 - 07.10.2018 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Йордан Йовев

XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влиянието на технологичните трансформации върху преструктурирането на човешките ресурси и клиентите
Период
27.11.2017 - 27.11.2017 г.
Организатор
УНСС, катедра "Икономика на туризма"

TMS ALGARVE 2016 – Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Trends in the Preservation and Development of Local Products and Occupations in the Rila and Rhodopes Region
Период
16.11.2016 - 19.11.2016 г.
Организатор
The School of Management, Hospitality and Tourism of the University of the Algarve, together with the Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics

International Scientific Conference – Cultural Tourism Without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cultural Differences in Nonverbal Business Communication
Период
06.07.2011 - 10.07.2011 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

First International Scientific Conference for PhD Students – Economics, Management and Tourism

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Communication Strategy – А Must for Hotel Business Success
Период
18.06.2010 - 20.06.2010 г.
Организатор
катедра "Туризъм", ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Международна научно-практическа конференция “Туризмът и устойчивото развитие на обществото”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Значението на курса по бизнес комуникации за езиковата подготовка и бъдещото професионално развитие на студентите от специалност “Туризъм”
Период
30.10.2009 - 31.10.2009 г.
Организатор
Колеж по Туризъм - Варна

Проекти

(2021-1-EL02-KA220-YOU-000029015) SOcial and SUstainable SKills for young NEET population (SOSUSK)

Период на провеждане
30.01.2022 - 02.01.2024 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Еразъм+", Гръцка национална агенция по Програма "Еразъм+"
Бюджет
48347,00 лв.

(2021-1-IT01-KA210-VET-000032889) Towards the Autonomy of UFM (Unaccompanied Foreign Minors) - UFM

Период на провеждане
01.12.2021 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Еразъм+", Италианска национална агенция по Програма "Еразъм+"
Бюджет
26980,00 лв.

(2021-1-BG-02-KA220-VET-000029619) Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental and Social Responsibility in Tourism (Su.Re.To Tourism)

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.12.2023 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Еразъм+", Българска национална агенция по Програма "Еразъм+" - ЦРЧР
Бюджет
58546,00 лв.

(5049389) Innovative Instruments for the Preservation and Promotion of Cultural Heritage in the Cross-border Area (Tourism-Е)

Период на провеждане
05.07.2019 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
European Cooperation Programme Interreg 5-A Greece-Bulgaria 2017-2020
Бюджет
1560223,53 лв.

(5017158) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area / AGRI-ABILITY

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.05.2021 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
Бюджет
11773148,00 лв.

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT

Период на провеждане
15.10.2016 - 22.04.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
European Commission, ERASMUS + Program
Бюджет
1937219,90 лв.

(2577) LOFT - LOcal products Festivals and Tourism development

Период на провеждане
01.05.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЕС. Програма за Европейско сътрудничество България - Гърция 2007-2013
Бюджет
90990,00 лв.

(2012-I-PTI-LEO05-11250) THERM 2

Период на провеждане
15.01.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
член на изследователския екип
Финансиран от
Португалска агенция Леонардо по Програма "Леонардо да Винчи" на ЕС
Бюджет
41459,22 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Развитие на човешките ресурси

Период на провеждане
18.06.2012 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
56000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Ефективност на хотелския бранд

Докторант
Веселин Антонов Стоименов
Период
23.09.2020 - 22.09.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Брандинг на микродестинациите в Югозападна България

Докторант
Георги Четрафилов
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В РЕСТОРАНТ RAFFY BAR&GELATO

Студент
Владислава Иванова
Година
2020
ОКС
бакалавър

Засилване ролята на онлайн дистрибуторите като иновативен подход в резервациите

Студент
Бойко Димитров
Година
2018
ОКС
бакалавър

Усъвършенстване на бизнес етиката в туризма в България

Студент
Аделаида Ропанска
Година
2018
ОКС
бакалавър

Усъвършенстване на бизнес комуникацията в туризма посредством невербалните знаци

Студент
Жаклина Рангелова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Съвременни тенденции в управлението на човешките ресурси в туризма

Студент
Алекс Росенов Димитров
Година
2017
ОКС
бакалавър