Avatar

доц. д-р Гергана Георгиева

Email: georgieva law.swu.bg


Публикации

“Interpreting Multilingual Laws by the European Court of Justice and Accuracy of the Legislative Aim in the European Union” , - 2013: .
„Многоезичието – част от културното многообразие на Европейския съюз” , - 2012: .
„Границите на езика – значението на термините и думите в контекста на правото на Съда на Европейския съюз” , - 2012: .
Language and Politics in the Communist World: Bulgaria, Hungary and Italy as Study Cases between 1956 and 1968 , - 2010: .
„Проблеми, свързани с европейската терминология в българския език” в сборник „Актуални проблеми, аспекти и перспективи на международните отношения”, том 2 на катедра „Международно право и международни отношения” , - 2009: .

Конференции

Международно лятно училище за докторанти "Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
17.09.2013 - 18.09.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международна научно-практическа конференция „Право, управление и медии през XXI век” по повод 20 години от създаването на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Multilingual Interpretations of Laws by the European Court of Justice and Accuracy of the Legislative Aim
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международна конференция на тема „Езиците на културата” по повод 35 години от създаването на ЮЗУ „Неофит Рилски” и във връзка с юбилей на проф. дфн Надежда Драгова, Факултет по изкуствата, катедра „Културология”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Многоезичието – част от културното многообразие на Европейския съюз
Период
28.10.2011 - 29.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална конференция на тема „Границите – философски и политически интерпретации”, проведена на 21.10.2011 г. от Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Границите на езика – значението на термините и думите в контекста на правото на Съда на Европейския съюз
Период
21.10.2011 - 21.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(295167) Politics of Memory and Memory Cultures of the Russian -Ottoman War 1877/1878: From Divergence to Dialogue

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.01.2016 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Marie Curie Actions People International Research Staff Exchange Scheme
Бюджет
1022580,00 лв.

(7966) CROSS-INNO-CUT

Период на провеждане
14.04.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013"
Бюджет
341292,00 лв.

(8308) CORECT, Common Religious Cultural Pathways

Период на провеждане
30.03.2011 - 02.01.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013"
Бюджет
97684,00 лв.

(2011-1-PL1_GRU06-19765 2) "To Come out of the Shadow" Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation Caused by their Nationality, 2011-2013

Период на провеждане
21.02.2011 - 30.09.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
програма ГРЮНДВИГ
Бюджет
28000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Конфликтите в Косово и Кипър (специфични особености)

Студент
Александър Стефанов Равначки
Година
2014
ОКС
магистър

Турция и Европейският съюз: проблеми и тенденции в присъединителния процес

Студент
Миглена Славчева Митрева
Година
2013
ОКС
магистър