Avatar

доц. д-р Гергана Георгиева

Email: georgieva law.swu.bg


Публикации

ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПАНДЕМИЧНИЯ ЕЗИК , СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „100 ГОДИНИ УНСС – 100 ГОДИНИ ПРАВО В УНСС“, том I – История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право 2021: 62-74. (Съавтор/и: Габриела Белова)
MULTICULTURAL EUROPE: THE CASE OF BULGARIA , International Journal of Multiculturalism 2021: 37-49. (Co-author/s: Габриела Белова)
Legal, Political and Security Aspects of the Pandemic Language , International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Volume 27, No 2 2021: 105 - 110. (Co-author/s: Габриела Белова)
Усъвършенствайте Вашите знания по английски език (за студентите от Международен бизнес, Туризъм, Международни икономически отношения, Международни отношения, Европеистика, Начална училищна педагогика и чужд език и Предучилищна педагогика и чужд език). България: ВИКТОРИ ИЗДАТ, ISBN: 978-619-91603-3-6, 2021 (Съавтор/и: Дафина Костадинова, Иванка Сакарева, Таня Табутова , Елица Кирилова)
Some Remarks on Legal Education in Bulgaria , Kutafin Law Review 2021: 713-730. (Co-author/s: Габриела Белова)
Някои предизвикателства, свързани с националната сигурност, в контекста на съдебната практика по Европейската конвенция за правата на човека , XXX международна конференция за млади учени '2021, сборник Научни трудове, ISSN 1314-4669 2021: 90 - 96. (Съавтор/и: Явор Симов)
Some National Security Issues under the European Convention on Human Rights Case-Law , International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Volume 26: Issue 2 2020: 157-161. (Co-author/s: Simov Y., Nikolova R.)
THE FOREIGN INVESTORS AND NATIONALITY CONCEPT UNDER INTERNATIONAL LAW , 4th International Scientific Conference – EMAN 2020 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Online/Virtual, September 3, 2020, CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-86-80194-30-1, ISSN 2683-4510 2020: 193 - 200. (Co-author/s: Belova G., Hristova A.)
Някои въпроси, свързани със свободата на средствата за масова информация и стандартите на Европейския съд по правата на човека , сборник „Изследвания на правните проблеми в дигиталната среда”, Благоевград, ISBN 978-954-00-0196-8 2019: 28-35.
Some issues related to freedom of the mass media and the European Court of Human Rights’ standards , АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РУДН, ISBN 978-5-209-09480-7, ISBN 978-5-209-09483-8 (ч. III) 2019: 266 -269.
Ролята на медиите в международната среда , сп. „Международна политика” бр.1/2019, ISSN 2367-5373 2019: 89-95.
Towards Coherent European Crime Victims Policies and Practices , Conference Proceedings , Vol. XXV, No 2, 25th International Conference "Knowledge-Based Organization" 13-15 June 2019 2019: 122–127. (Co-author/s: CHANKOVA, D.)
Мултилингвизмът – основен принцип на европейска интеграция. България: Диомира, ISBN 978-954-2977-53-7, 2019
Международно сътрудничество при дейността на средствата за масова информация. България: Диомира, ISBN 978-954-2977-52-0, 2019
Fake News as a Threat to National Security , International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION; Conference proceedings; Volume/Issue: Volume 24: Issue 1 2018: 19–22. (Co-author/s: Belova G.)
Нови моменти в защитата на личните данни в Европейския съюз , Научни трудове на Института за държавата и правото, 2017, т. ХVІ, ISSN 1314-6459 2017: 54-65. (Съавтор/и: Белова Г., Марин Н., Кочев Й.)
CONFLICT PREVENTION ACTIVITIES , Proceedings of the International Scientific Conference “Contemporary Concepts of Crisis Management”, ISBN 978-608-65931-0-0 2017: 33-41. (Co-author/s: Belova G., Marin N.)
A NEW DATA PROTECTION DEVELOPMENT IN THE EU JUDICIAL AND CRIMINAL AREA , Volume of Papers of International Conference “Knowledge-Based Organization”, Vol. XXIII, 2017, Issue 2 2017: 144-149. (Co-author/s: Belova G.)
SOME LEGAL AND ETHICAL CONCERNS RELATED TO THE NEW RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT , ПРАВО И ЭКОНОМИКА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ, IV Московский юридический форум. XII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): материалы конференции: в 4 ч. 2017 Издательство: РГ-Пресс 2017: 140-144. (Co-author/s: Hristova A.)
New Research and Technology Development: Some Legal and Ethical Issues , Сборник с материалами конференции „Будущее международного экономического права“, IV Московский Юридический Форум, Kutafin University Law Review, Volume 4, Issue 2 2017: 388-397. (Co-author/s: Hristova A.)
Някои проблеми, свързани с осигуряването на превод по време на българското председателство на Съвета на ЕС , сп. Международна политика, издание на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, ISSN 2367-5373, брой 1-2 2017: 90-96. (Съавтор/и: Марин Н.)
Language Boundaries – Meaning of Terms within the Context of the Case-Law of CJEU , REVISTA Europa del Este Unida, Número 1 Enero/Junio 2016, Universidad Suroeste “Neofit Rlski” – Bulgaria, 221 B Web Sciences – Chile, ISSN 0719-7284 2016: 25-31.
Musings of 14th ELTA Serbia Conference 20-21 May 2016 , BETA-E-Newsletter, Issue 23, Year V (May – June 2016), ISSN 1314-6874 2016: 38-43.
Security and Human Rights: Contradictory or Reconcilable Paradigms? State of Affairs in Bulgaria , International Conference THE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, De Gguyter Open, Vol. XXII, Issue 2, Conference Proceedings No 2 2016: 309-314. (Co-author/s: CHANKOVA, D.)
Multilingualism as a Significant Element to European Integration , The Complex Physiognomy of the International Security Environment 2015: 96-99 .
Multilingualism as a Significant Element to European Integration , The 21st International Conference The Knowledge-Based Organization 2015, Sibiu. Conference Proceedings 1, Management and Military Sciences 2015: 203-207.
Political Participation and Protest Regulations in the Republic of Bulgaria in 2013 , The Complex Physiognomy of the International Security Environment, Land Forces Academy “Nicolae Balchescu”, Sibiu, Romania 2015: 169-173. (Co-author/s: Popov, N. )
Political Participation and Protest Regulations in the Republic of Bulgaria in 2013 , The 21st International Conference The Knowledge-Based Organization 2015, Sibiu. Conference Proceedings 2; Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization 2015: 220-224. (Co-author/s: Popov, N.)
United Nations as a Multilingual Organization , ООН: Исторически традиции и съвременно право, Институт за държавата и правото при БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 2015, ISBN 978-954-00-0058-9 2015: 457-459.
Specialized Translation: Selected English and Bulgarian Texts for Translation. България: УИ "Неофит Рилски", ISBN: 978-954-680-000-8, 2015 (Co-author/s: Костадинова Д., Сакарева И., Несторова И.)
EU Language Barriers – Challenges in Translating Legal Texts , Complexity of Contemporary International Security, ISBN: 978-973-153-176-2 2014: 201-204.
EU Language Barriers – Challenges in Translating Legal Texts , The 20th International Conference the Knowledge-Based Organization 2014, Sibiu. Conference Proceedings 2, Economic, social and administrative approaches to the knowledge-based organization, ISSN 1843-6722 2014: 567-570.
Key Trends in the Study of International Conflicts , Volume of Papers of the International Scientific Conference Management – Theory, Education and Practice 2014, 24-26 September, Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic. ISBN 978-80 040-496-3 2014: 202-208. (Co-author/s: Belova, G.)
EUROPEAN UNION POLICIES REGARDING THE BLACK SEA REGION AFTER BULGARIA AND ROMANIA’S ACCESSION TO EU , сборник от Международно лятно училище за докторанти "Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи", ISBN: 978-954-680-973-5 2013: 220-223. (Co-author/s: Popov, N.)
“Interpreting Multilingual Laws by the European Court of Justice and Accuracy of the Legislative Aim in the European Union” , Юбилеен сборник Право, управление и медии през ХХІ век 2012: 82-87.
„Многоезичието – част от културното многообразие на Европейския съюз” , сборник Езиците на културата, ISBN: 978-954-680-867-7 2012: 289 - 296.
„Границите на езика – значението на термините и думите в контекста на правото на Съда на Европейския съюз” , сборник ГРАНИЦИТЕ - Философски и политически прочити, ISBN: 978-954-400-645-7 2012: 51-63.
Language and Politics in the Communist World: Bulgaria, Hungary and Italy as Study Cases between 1956 and 1968 , Zeitgeschichte Journal, 37. Jahrgang 2010 Heft 6, University of Wien 2010: 380-396. (Co-author/s: Lomellini, V., Farago, G., Paoli, S.)
Проблеми, свързани с европейската терминология в българския език , сборник „Актуални проблеми, аспекти и перспективи на международните отношения”, ISBN: 13126717 2010: 347-355.

Конференции

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:„ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, СИГУРНОСТ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ - СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ГЕНОМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Период
22.05.2024 - 22.05.2024 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Габриела Белова

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОКОЛНАТА СРЕДА - ЕКОЛОГИЧНИ И ПРАВНИ РЕШЕНИЯ

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА КАТО ОСНОВНО ПРАВО НА ЧОВЕКА – ОТГОВОРНОСТ НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ В ЕВРОПА
Период
15.05.2024 - 15.05.2024 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Габриела Белова

КУЛТУРНИ КОНТЕКСТИ, ПОЛИТИЧЕСКО ВРЕМЕ, ФИЛОСОФСКИ ПРОСТРАНСТВА НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои аспекти, свързани с регулирането на изкуствения интелект
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
Философски факултет, Правно-исторически факултет, Факултет по изкуствата, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Габриела Белова

Онлайн кръгла маса на тема: „КЛАСИЧЕСКА НАУЧНА КАРТИНА НА СВЕТА“, организирана в рамките на проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“ към фонд "Научни изследвания" на МОН

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
COVID-19, дезинформация и регулиране на онлайн платформите
Период
13.12.2021 - 13.12.2021 г.
Организатор
Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски"

XXX ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои предизвикателства, свързани с националната сигурност, в контекста на съдебната практика по Европейската конвенция за правата на човека
Период
07.10.2021 - 08.10.2021 г.
Организатор
Технически факултет при Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Явор Симов

The 27th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization-KBO 2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Legal, Political and Security Aspects of the Pandemic Language
Период
10.06.2021 - 12.06.2021 г.
Организатор
"NICOLAE BALCESCU" LAND FORCES ACADEMY
Съавтор(и)
Габриела Белова

Научна конференция "100 ГОДИНИ УНСС - 100 ГОДИНИ ПРАВО В УНСС" по повод 100-годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанство

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политически и правни аспекти на пандемичния език
Период
12.11.2020 - 12.11.2020 г.
Организатор
Университет за национално и световно стопанство
Съавтор(и)
Габриела Белова

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – ОБЩНОСТИ, ДЕБАТИ, МЕЖДУНАРОДНО ПРИСЪСТВИЕ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства при редактирането на статии и резюмета с политическа насоченост на английски език в българската научна периодика
Период
27.10.2020 - 27.10.2020 г.
Организатор
Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ към МОН

XXVI International Scientific Conference "Knowledge-Based Organization"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some National Security Issues under the European Convention on Human Rights Case-Law
Период
11.06.2020 - 13.06.2020 г.
Организатор
Nicolae Balcescu Land Forces Academy
Съавтор(и)
Явор Симов, Ренета Николова

25th International Scientific Conference "Knowledge-Based Organization"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TOWARDS COHERENT EUROPEAN CRIME VICTIMS POLICIES AND PRACTICES
Период
13.06.2019 - 15.06.2019 г.
Организатор
Nicolae Balcescu Land Forces Academy
Съавтор(и)
Добринка Чанкова

10th ELTAM International Conference - Educate and Empower

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Teaching Eurospeak to International Relations Students
Период
20.10.2018 - 22.10.2018 г.
Организатор
ELTAM MK

Научно-практически семинар „Медии и бизнес“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на медиите в международната среда
Период
18.10.2018 - 18.10.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

27th BETA-IATEFL Annual International Conference: Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some translation issues regarding the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union
Период
22.06.2018 - 24.06.2018 г.
Организатор
BETA-IATEFL, Burgas Free University

XXIV International Scientific Conference "Knowledge-Based Organization"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Fake News as a Threat to National Security
Период
14.06.2018 - 16.06.2018 г.
Организатор
Nicolae Balcescu Land Forces Academy
Съавтор(и)
Габриела Белова

I INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “GLOBAL EDUCATION”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some Remarks on Bulgarian Legal Education
Период
20.04.2018 - 21.04.2018 г.
Организатор
Khazar University
Съавтор(и)
Габриела Белова

1st FIPLV East European Regional Congress & 26th BETA-IATEFL Annual International Conference “Learning and teaching languages: Creating bridges to the future"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Language of Migration: A Bridge to Terminological Accuracy
Период
22.06.2017 - 25.06.2017 г.
Организатор
BETA-IATEFL, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Department for Information, Qualification and Lifelong Learning

XXIII International Scientific Conference "Knowledge-Based Organization"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A NEW DATA PROTECTION DEVELOPMENT IN THE EU JUDICIAL AND CRIMINAL AREA
Период
15.06.2017 - 17.06.2017 г.
Организатор
Nicolae Balcescu Land Forces Academy
Съавтор(и)
Габриела Белова

10 години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нови моменти в защитата на личните данни в Европейския съюз
Период
15.06.2017 - 18.06.2017 г.
Организатор
ИДП при БАН
Съавтор(и)
Габриела Белова, Николай Марин, Йосиф Кочев

ІV Московский Юридический форум, конференция „Будущее международного экономического права”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SOME LEGAL AND ETHICAL CONCERNS RELATED TO THE NEW RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Период
06.04.2017 - 08.04.2017 г.
Организатор
МГЮУ
Съавтор(и)
Анна Христова

Кръгла маса на тема: „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Четвъртата индустриална революция и новите предизвикателства пред модерните информационни технологии
Период
24.02.2017 - 24.02.2017 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски" и Международен правен център (ILAC)
Съавтор(и)
Анна Христова

Заключителна научна сесия по проект „Високоспециализирани научни изследвания в актуални направления на защитата на правата на човека“, RP-B1/16 на тема „Правата на човека и сигурността в съвременния свят“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сигурност и права на човека: противоречиви или съвместими парадигми? Състоянието в България
Период
18.11.2016 - 18.11.2016 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Добринка Чанкова

KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Security and Human Rights: Contradictory or Reconcilable Paradigms? State of Affairs in Bulgaria
Период
09.06.2016 - 11.06.2016 г.
Организатор
Nicolae Balcescu Land Forces Academy
Съавтор(и)
Добринка Чанкова

25th BETA-IATEFL Annual International Conference “Teaching and Learning English: From No Tech to High Tech. How to Motivate Learners?”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Teaching EU English to European Studies and International Relations Students
Период
03.06.2016 - 05.06.2016 г.
Организатор
BETA-IATEFL, Paisii Hilendarski University

14th ELTA Conference “One child, one teacher, one book and one pen can change the world” (Malala Yousafzai)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Teaching EU English to European Studies and International Relations Students
Период
20.05.2016 - 21.05.2016 г.
Организатор
ELTA Serbia, Singidunum University, Belgrade

ООН: Исторически традиции и съвременно право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
United Nations as a Multilingual Organization
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Social Change In The Global World

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
LANGUAGE BOUNDARIES – MEANING OF TERMS WITHIN THE CASE LAW OF CJEU
Период
03.09.2015 - 04.09.2015 г.
Организатор
Goce Delchev University of Shtip, Macedonia

XXI International Scientific Conference "Knowledge-Based Organization"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Multilingualism as a Significant Element to European Integration
Период
11.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
Nicolae Balcescu Land Forces Academy

ERACON 2015 - ERASMUS Congress & Exhibition “Networking-Connecting-Collaborating” Mobility for All

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Our Erasmus” or how to overcome the imbalance between potential and results
Период
13.05.2015 - 17.05.2015 г.
Организатор
European Commission
Съавтор(и)
Габриела Белова, Добринка Чанкова, Ралица Войнова

XX International Scientific Conference "Knowledge-Based Organization"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EU Language Barriers – Challenges in Translating Legal Texts
Период
12.06.2014 - 14.06.2014 г.
Организатор
Nicolae Balcescu Land Forces Academy

Международно лятно училище за докторанти "Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
17.09.2013 - 18.09.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международна научно-практическа конференция „Право, управление и медии през XXI век” по повод 20 години от създаването на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Multilingual Interpretations of Laws by the European Court of Justice and Accuracy of the Legislative Aim
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международна конференция на тема „Езиците на културата” по повод 35 години от създаването на ЮЗУ „Неофит Рилски” и във връзка с юбилей на проф. дфн Надежда Драгова, Факултет по изкуствата, катедра „Културология”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Многоезичието – част от културното многообразие на Европейския съюз
Период
28.10.2011 - 29.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална конференция на тема „Границите – философски и политически интерпретации”, проведена на 21.10.2011 г. от Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Границите на езика – значението на термините и думите в контекста на правото на Съда на Европейския съюз
Период
21.10.2011 - 21.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Cold War and Society (COWASO)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Language and Politics in the Communist World: Bulgaria, Hungary and Italy as Study Cases between 1956 and 1968
Период
19.02.2010 - 03.03.2010 г.
Организатор
University of Vienna
Съавтор(и)
Lomellini V., Farago, G., Paoli, S.

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики - Фаза 2

Период на провеждане
24.08.2020 - 20.09.2022 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(RP-B9/19) Теорията и практиката в обучението по наказателноправни науки

Период на провеждане
18.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Н.Рилски"
Бюджет
3750,00 лв.

(B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the cross border area (AGRI-ABILITY)

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.07.2021 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020
Бюджет
550879,35 лв.

(RP- B1/17) Международното икономическо право - иновации и предизвикателства

Период на провеждане
01.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Бюджет
5000,00 лв.

(RP- A19/17) Информационното общество и националната сигурност: проблеми и решения

Период на провеждане
01.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Бюджет
9000,00 лв.

(573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP) Проект „Бакалаври и магистри – професионалисти в разработването, администрирането, управлението и защитата на информационните системи в предприятията на Молдова, Казахстан и Виетнам – LMPI“ Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan

Период на провеждане
20.09.2016 - 20.09.2018 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Програма "Еразъм+" на Европейската комисия
Бюджет
999500,00 лв.

(RP – A4/16) Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България

Период на провеждане
01.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 3 на МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(RP-B1/16) Високо специализирани научни изследвания в актуални направления на защитата на правата на човека

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ, Наредба № 3
Бюджет
6000,00 лв.

(2015-1-BG01-KA202-014247) „Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение” („SUCCESS…ION - Making Family Business Transfers successful through Education and Training

Период на провеждане
01.09.2015 - 01.09.2017 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Erasmus +
Бюджет
585624,40 лв.

(SRP-B2/15) Модели за интегрирани форми на участие на студентите и докторантите в научно-изследователската дейност

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
2700,00 лв.

(SRP-A5/15) ООН: 70 години от реализирането на идеята за световен мир и 60 години от участието на България

Период на провеждане
05.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(SRP-A8/14) Интеграционни модели на Европейския съюз в пост-съветското пространство

Период на провеждане
06.01.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
11000,00 лв.

(SRP-A4/13) Европейският Съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
07.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
14000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(295167) Politics of Memory and Memory Cultures of the Russian -Ottoman War 1877/1878: From Divergence to Dialogue

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.01.2016 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Marie Curie Actions People International Research Staff Exchange Scheme
Бюджет
1022580,00 лв.

(7966) Трансгранично прилагане на иновативни технологии за намаляване на разходите (CROSS-INNO-CUT)

Период на провеждане
14.04.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013"
Бюджет
341292,00 лв.

(8308) CORECT, Common Religious Cultural Pathways

Период на провеждане
30.03.2011 - 02.01.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013"
Бюджет
976840,00 лв.

(2011-1-PL1_GRU06-19765 2) "To Come out of the Shadow" Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation Caused by their Nationality, 2011-2013

Период на провеждане
21.02.2011 - 30.09.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
програма ГРЮНДВИГ
Бюджет
28000,00 лв.

Ръководени докторанти

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ГРАЖДАНСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Докторант
ЯВОР СИМЕОНОВ СИМОВ
Период
11.12.2021 - 11.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Арабска република Египет като фактор в международните и регионалните отношения

Студент
Али Мехмед Мисанков
Година
2020
ОКС
бакалавър

Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. – предизвикателства и перспективи

Студент
Лили Владимирова
Година
2017
ОКС
магистър

Тероризмът в Европа – възникване, развитие и стратегии за предотвратяването му

Студент
Анета Нушева
Година
2017
ОКС
магистър

Политика в областта на научните изследвания и технологичното развитие

Студент
Силвия Илинска
Година
2017
ОКС
магистър

Традиционните религии и постмодернизма

Студент
Александра Георгиева
Година
2017
ОКС
магистър

РОЛЯТА НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ

Студент
Петя Кулина
Година
2017
ОКС
магистър

Миграционната криза в Европа – проблеми и тенденции

Студент
Айше Джембазка
Година
2016
ОКС
бакалавър

Влиянието на Европейския съюз върху суверенитета и националната идентичност на държавите членки

Студент
Фейми Шишков
Година
2016
ОКС
бакалавър

Политиката на Турция срещу Ислямска държава

Студент
Ася Малинова
Година
2015
ОКС
магистър

Геополитически аспекти на кипърския конфликт

Студент
Силвия Петрова Овчеполска
Година
2015
ОКС
магистър

Конфликтите в Косово и Кипър (специфични особености)

Студент
Александър Стефанов Равначки
Година
2014
ОКС
магистър

Турция и Европейският съюз: проблеми и тенденции в присъединителния процес

Студент
Миглена Славчева Митрева
Година
2013
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Motivation to study English – The case of expatriates in Brussels

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
17.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Aleksandra Tarchini

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING MEDIA BIAS IN 2020 US PRESIDENTIAL ELECTIONS COVERAGE

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
14.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Stefka Ford

HOW DOES GREECE FIT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
25.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Konstantina-Nadia Katerini

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ - ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
25.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Маргарита Кирилова

БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ОТКРИТИЯ КОСМОС ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ФИЗИКАТА И МЕЖДУНАРОДНОТО КОСМИЧЕСКО ПРАВО

Вид
Дипломна работа
Университет
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
22.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Николаев

Обща селскостопанска политика на Европейския съюз – актуални акценти

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
18.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атина Зарянова Баракова

Мариела Венкова Димова

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
10.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА НА ЕС: СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ

IMMIGRATION POLICIES IN THE EUROPEAN UNION AND GREECE: INTEGRATION STRATEGIES

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
11.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Stavroula Sotiropoulou

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕС: СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
11.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Златанова

ГЕОПОЛИТИКА НА 38-МИЯ ПАРАЛЕЛ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
17.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анета Нушева

КАЗАХСТАН: ОТ ЕВРАЗИЙСТВО КЪМ ЕВРАЗИЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
01.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Екатерина Калугина

Европейското гражданство. Свобода на движение на хора

Вид
Дипломна работа
Университет
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
26.01.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Добринка Стоянова

Замразеният Приднестровски конфликт – съвременно състояние и перспективи за разрешаването му

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
15.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгения Джамбазка

Външнополитическите отношения между ЕС и Китай

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
17.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николета Груева

Политики на Европейския съюз в сферата на възобновяемите енергийни източници

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
08.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Стойчева

Същност на Общата търговска политика на Европейския съюз в контекста на отношенията му със Световната търговска организация

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
11.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанас Атанасов

Европейската идентичност – историческа реалност или далечен стремеж за многообразна Европа

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
05.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Иванов

Демографски процеси в област Видин за периода 2004-2011 г.

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
05.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сия Валентинова Веселинчева

Ролята на НАТО за европейската сигурност в периода след края на Студената война

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
05.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пламен Вълчев

PRACTICE MAKES PERFECT

Вид
Книга
Издател
ВИКТОРИ ИЗДАТ, ISBN: 978-619-91603-4-3
Държава
България
Година
2021
Уеб страница
Автор(и)
Мария Анастасова, Мария Багашева, Яна Манова - Георгиева, Яна Чанкова, Дафина Костадинова, Зарина Маркова, Елена Андонова - Калъпсъзова, Иванка Сакарева

LEARNING TO WRITE AND WRITING TO LEARN – AN INTEGRATED APPROACH TO DEVELOPING WRITING COMPETENCE

Вид
Книга
Издател
Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, ISBN 978-973-153-467-1
Държава
Година
2021
Уеб страница
Автор(и)
Isabela-Anda Dragomir, Brânduşa-Oana Niculescu

Кратък българо-английски и английско-български речник на правни термини (нотариални актове, пълномощни и декларации)

Вид
Учебник
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2020
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Сакарева

Bulgarian interferences in English texts for specific purposes

Вид
Монография
Издател
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
Държава
България
Година
2018
Автор(и)
Dafina Kostadinova