Avatar

докт. Георги Четрафилов

Email: gchetrafilov swu.bg


Георги Г. Четрафилов- докторант ,, Управление и икономика на туризма,, , катедра ,,Туризъм,, , Стопански факултет, Югозападен Университет ,,Неофит Рилски,, гр.Благоевград.

Публикации

"Evaluation And Measurement Of Destination Branding Efficiency" , Списание ,, Икономика и управление,, Issue 1 2018: 277-287.
Концепцуална рамка на брандинга на туристически дестинации , Предизвикателствата на новата технологична трансформация 2018: 372-385.
Stakeholders Perspectives of Spa Destination Branding- The Case of Ognyanovo, Bulgaria , New challenges, strategies and trends in tourism,hospitality and management 2018: 179-198. (Co-author/s: д-р Гергана Ангелова)
,, Sustainability in Tourism Cadre Training and Selection in Bulgaria’’ , Revista Inclusiones Magazine: Revista De Humanidades Y Ciencias Sociales vol.4 2017: . (Co-author/s: д-р Гергана Ангелова, Д-р Петър Първанов)

Конференции

TMS ALGARVE 2018 – Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Stakeholders Perspectives of Spa Destination Branding- The Case of Ognyanovo, Bulgaria
Период
14.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
University of Algarve,Portugal, University of Sevilla,Spain,Universidade Federal de Pernambuco, Brazil
Съавтор(и)
д-р Гергана Ангелова

TMS ALGARVE 2018 – Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The incoming tourism flow in Turkey and its influence on the incoming tourism flows in the Mediterranean and Black Sea countries
Период
14.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
University of Algarve,Portugal, University of Sevilla,Spain,Universidade Federal de Pernambuco, Brazil
Съавтор(и)
доц. Преслав Димитров, д-р Стоян Танчев, д-р Гергана Ангелова, д-р София Мирчова

Културните коридори на ЮИЕ: Културен туризъм без граници

Вид
Международна
Участие
Постер
Период
02.10.2018 - 10.10.2018 г.
Организатор
Съюз на учените в България,клон Благоевград, катедра,, Икономика и организация на туризма,,- Икономически университет, гр.Варна, Катедра ,,Културология,, към ЮЗУ ,,Неофит Рилски,,гр.Благоевград

XXV Симпозиум ,, Качество, конкурентоспособност,устойчиво развитие- Предизвикателствата на новата технологична трансформация,,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
,,Концепцуална рамка на брандинга на туристически дестинации,,
Период
28.11.2017 - 28.11.2017 г.
Организатор
Университет за национално и световно стопанство

Постоянно действащ научен форум ,,Новите реалности в икономиката и ролята на съвременната наука.Многообразието на познанието в туризма

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Туризма в условията на глобална икономика
Период
05.10.2012 - 05.10.2012 г.
Организатор
Българска камара за образование,наука и култура