Avatar

проф. д.н. Галина Чернева

Email: gcherneva swu.bg


Проекти

(№ИФ-02-3) «Автоматизиране на технологиите за електродъгово заваряване и наваряване чрез иновативна система от модули с програмно управление»

Период на провеждане
25.07.2014 - 25.09.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Национален иновационен фонд
Бюджет
500000,00 лв.

(№1507/ 25.04.2013г) Проектиране и изработване на стенд за изследване дъгогасителни процеси в различни газови среди

Период на провеждане
25.04.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН, ВТУ „Т. Каблешков”
Бюджет
3000,00 лв.

( №BG051P001-3.3.06) „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ «Т. Каблешков» чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”

Период на провеждане
20.03.2012 - 20.03.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Бюджет
300000,00 лв.

(№ 1487) Електромагнитна съвместимост и екологична безопасност в железопътния транспорт

Период на провеждане
29.04.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН, ВТУ „Т. Каблешков”
Бюджет
3500,00 лв.

Патенти

"Кохерентна система за синхронизация на сигнали със скокообразно изменение на честотата." Патентно ведомство РБ №65994. 2010 (Съавтор/и: Антонио Андонов)

Ръководени докторанти

Структурно-функционален синтез на системи за мониторинг и управление на сложни обекти

Докторант
Емилия Андонова Димитрова
Период
27.05.2015 - 24.07.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Формиране на сигнали и синхронизация в хаотични системи

Докторант
Елена Николаева Димкина
Период
03.02.2014 - 24.04.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Информационна сигурност в интернет и електронния бизнес

Студент
Виолина Петрова Василева
Година
2019
ОКС
магистър

Проектиране на цифров филтър за звукови сигнали

Студент
Илко Георгиев Матов
Година
2019
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой № 63/17.07.2020г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
08.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл.ас. д-р Иван Иванов Недялков