Avatar

проф. д.н. Галина Чернева

Email: gcherneva swu.bg


Публикации

Self-Recovering Telecommunication Network Element Topological Structure Optimization by Cost Criterion , Journal “Mechanics, Transport, Communications”, ISSN 2367-6620 2021: pр. ХІ-1-ХІ-7. (Co-author/s: Shefer Ol, Fr. Ali Alnaeri1)
Method for Providing Two-Factor Authentication in Operating Systems Working with Authentication Services with Centralized Account Databases in Telecommunication Networks , Journal “Mechanics, Transport, Communications”, ISSN 2367-6620 2021: pр. ХІ-8- ХІ-14. (Co-author/s: Rezanov B., M. Bartosh)
Method of Packet Fragmentation in Unstable Data Exchange in Computer Networks on Transport , Journal “Mechanics, Transport, Communications”, ISSN 2367-6620 2021: pр. ХІ-1- ХІ-7. (Co-author/s: Kuchuk N., V.Davydov)
Widget Transactions Dynamic Processing Architecture Development , Рroceedings Тu Sofia ISSN 1311-0829 2021: pр.8-11. (Co-author/s: Merlak V., D. Hrebeniuk)
Determining the capacity of the self-healing network segment , Journal Advanced Information Systems. ISSN 2522-9052 2021: pp.114-119 . (Co-author/s: Kuchuk N, Ol.Shefer)
Mutation testing of access control policies. Journal Advanced Information Systems , Journal Advanced Information Systems. ISSN 2522-9052 2021: pp.118-123 . (Co-author/s: P. Khalimov)
Radio communication system with а high degree of protection of information against non-allowed access , Proc. of SPIE 2021: . (Съавтор/и: Hristova V., D.Borisova)
Efficiency in Transmitting Information through Chaotic Signals , scopus.com 2020: . (Co-author/s: Валентина Христова)
Coherent Formation and Receiving of Frequency Hopping Spread Spectrum Signals , scopus.com 2020: pp115241K1-115241K7. (Co-author/s: Валентина Христова)
Procedure for Formation of Frequency Plans for Cognitive Radio Networks , Сп. Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823 2020: XI-15- XI-20. (Co-author/s: LysechkoV., Y. Yanina)
Autonomous Robot Path Planning Methods Analysis , Сп. Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823 2020: XI-28- XI-35. (Co-author/s: Kargin A., O. Ivaniuk)
Изследване на характеристики на канала при предаване на сигнали със скокообразно изменение на честотата , Сб. доклади TechCo–Lovech2020 ISSN 2535-079X 2020: 34-36. (Съавтор/и: Христина Спиридонова)
Evaluation of FHSSS Stability against Intentional Disturbances , National Conference with International Participation (TELECOM), Sofia, 2020, pp. 14-16, DOI: 10.1109/TELECOM50385.2020.9299562 https://ieeexplore.ieee.org/document/9299562 2020: . (Co-author/s: Валентина Христова)
Синтез на електрически вериги в условия на неопределеност , Сп. Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823 2019: ХІІ-1-ХІІ-6.
Моделиране и симулация на мехатронен модул за регулиране на скоростта на двигател за постоянен ток , Сп. Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823 2019: ХІІ-13-ХІІ-18. (Съавтор/и: Антон Антонов)
Приложение на теорията на инвариантността при изследване на чувствителност на честотно селективни вериги , Международна научна конференция „Техника, технологии и системи” 2018: ІІ313-ІІ316. (Съавтор/и: Христина Спиридонова)
Съгласуващ филтър при предаване на информация по електрозахранващата мрежа , Списание ”Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312-3823 2018: VII-60- VII-66. (Съавтор/и: Христина Спиридонова)
Подходи за моделиране на електронни схеми с ключови елементи , Сп. Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823 2018: VII-60- VII-66. (Съавтор/и: Петър Иванов)
Оценка на ефективността на оптималното линейно предизкривяване на сигнала , Proceedings ISSN 13142690 - 13-17 2018: 58-60. (Съавтор/и: Христина Спиридонова)
Modeling оf Processes in Transport Systems by Fractal Methods , Journal “Trans&Motauto world” 2017: 147-149.
Research of the Dynamics of Transport Systems at Impact of Stochastic Disturbances. , IX International Conference “Heavy Machinery-HM 2017”, Zlatibor, 28 June – 1 July 2017. Proceedings ISSN 978-86-82631-89-7 2017: pp. B103 – B-108.
Идентификация и управление на хаотични процеси с приложение в електронните комуникации. . България: ВТУ «Т. Каблешков», 2016
Identification of Chaotic Processes in Transport System , Journal „World of Transport”, ISSN 1992-3252 2015: pp. 18-25.
Симулация и изследване на хаотична синхронизация при нелинейно подвключване , Сп. Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823 2015: стр. ХІ-6- ХІ-11.
Синтез и изследване на сигнали, непредизвикващи преходни процеси в канала за връзка. България: Годишник на ВТУ «Т. Каблешков» ISSN 1314-362X, 2014
Numerical Study on the Electrical Circuit Represented by the Duffing’s Equation. , Proceedings of the XXXV International Scientific Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory 2012: зз89-90.
Теоретична електротехника 1 част. България: ВТУ «Т. Каблешков», 2011
Теоретична електротехника 2 част.. България: Болидинс, 2011

Проекти

(№ИФ-02-3) «Автоматизиране на технологиите за електродъгово заваряване и наваряване чрез иновативна система от модули с програмно управление»

Период на провеждане
25.07.2014 - 25.09.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Национален иновационен фонд
Бюджет
500000,00 лв.

(№1507/ 25.04.2013г) Проектиране и изработване на стенд за изследване дъгогасителни процеси в различни газови среди

Период на провеждане
25.04.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН, ВТУ „Т. Каблешков”
Бюджет
3000,00 лв.

( №BG051P001-3.3.06) „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ «Т. Каблешков» чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”

Период на провеждане
20.03.2012 - 20.03.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Бюджет
300000,00 лв.

(№ 1487) Електромагнитна съвместимост и екологична безопасност в железопътния транспорт

Период на провеждане
29.04.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН, ВТУ „Т. Каблешков”
Бюджет
3500,00 лв.

Патенти

"Кохерентна система за синхронизация на сигнали със скокообразно изменение на честотата." Патентно ведомство РБ №65994. 2010 (Съавтор/и: Антонио Андонов)

Ръководени докторанти

Структурно-функционален синтез на системи за мониторинг и управление на сложни обекти

Докторант
Емилия Андонова Димитрова
Период
27.05.2015 - 24.07.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Формиране на сигнали и синхронизация в хаотични системи

Докторант
Елена Николаева Димкина
Период
03.02.2014 - 24.04.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Информационна сигурност в интернет и електронния бизнес

Студент
Виолина Петрова Василева
Година
2019
ОКС
магистър

Проектиране на цифров филтър за звукови сигнали

Студент
Илко Георгиев Матов
Година
2019
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой № 63/17.07.2020г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
08.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл.ас. д-р Иван Иванов Недялков