Avatar

проф. д.н. Галина Чернева

Email: gcherneva swu.bg


Публикации

Modeling оf Processes in Transport Systems by Fractal Methods , Journal “Trans&Motauto world” 2017: 147-149.
Research of the Dynamics of Transport Systems at Impact of Stochastic Disturbances. , IX International Conference “Heavy Machinery-HM 2017”, Zlatibor, 28 June – 1 July 2017. Proceedings ISSN 978-86-82631-89-7 2017: pp. B103 – B-108.
Идентификация и управление на хаотични процеси с приложение в електронните комуникации. . България: ВТУ «Т. Каблешков», 2016
Identification of Chaotic Processes in Transport System , Journal „World of Transport”, ISSN 1992-3252 2015: pp. 18-25.
Симулация и изследване на хаотична синхронизация при нелинейно подвключване , Сп. Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823 2015: стр. ХІ-6- ХІ-11.
Синтез и изследване на сигнали, непредизвикващи преходни процеси в канала за връзка. България: Годишник на ВТУ «Т. Каблешков» ISSN 1314-362X, 2014
Numerical Study on the Electrical Circuit Represented by the Duffing’s Equation. , Proceedings of the XXXV International Scientific Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory 2012: зз89-90.
Теоретична електротехника 1 част. България: ВТУ «Т. Каблешков», 2011
Теоретична електротехника 2 част.. България: Болидинс, 2011

Патенти

"Кохерентна система за синхронизация на сигнали със скокообразно изменение на честотата." Патентно ведомство РБ №65994. 2010 (Съавтор/и: Антонио Андонов)

Ръководени докторанти

Структурно-функционален синтез на системи за мониторинг и управление на сложни обекти

Докторант
Емилия Андонова Димитрова
Период
27.05.2015 - 24.07.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Формиране на сигнали и синхронизация в хаотични системи

Докторант
Елена Николаева Димкина
Период
03.02.2014 - 24.04.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да