Avatar

проф. д-р Габриела Белова-Ганева

Email: gbelova law.swu.bg


От 2020 г. Alternate Member of the EU Fundamental Rights Agency (FRA). Член на Българската асоциация по международно право. Член на Българската асоциация по европейско право. Член на редакционната колегия на списание Historia i Świat, Siedlcach, Полша. Член на редакционната колегия на списание Advances in Law Studies, Москва, Руска федерация. Член на редакционната колегия на списание „Актуальные проблемы российского права“, включено в списъка на водещите рецензирани научни издания с хуманитарен профил, в което се публикуват основните научни резултати от дисертации за присъждане на ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“ с Решение на ВАК и МОН на Руската федерация от 19 февруари 2010 г. Рецензент на статии към Kutafin University Law Review. Program Committee Member of the First and Second Scientific Conference “Social Change in the Global World”, organized by the Center for Legal and Political Research, Faculty of Law, Goce Delchev University in Shtip, Macedonia, 2014 and 2015.

Публикации

EU Institutions: Revisiting Gender Balance and Women’s Empowerment , MDPI Laws 2023: . (Co-author/s: Албена Иванова)
Online sales of medicinal products in the CJEU case-law – between the free movement of goods and public health protection , Building an Adapted Business Law 2022: 271 - 285 .
Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО/Европа , сп. „Международна политика” 2021: с. 30-47. (Съавтор/и: Анна Христова)
Предизвикателства пред правото на здраве , Сборник с доклади от Научни четения в памет на Кристиан Таков „Предизвикателства към правото” 2021: 183-198.
Legal, Political and Security Aspects of the Pandemic Language , International Conference Knowledge-Based Organization 2021: 105 - 110. (Co-author/s: Гергана Георгиева)
Пандемията COVID-19 и правата на възрастните хора , сборник с материали от Международната научна конференция „Основни права и медицинско право“, организирана от Института за държавата и правото при БАН 2021: 99-116. (Съавтор/и: Анна Христова)
Технологиите за лицево разпознаване и правата на човека , Сборник от ІХ национален семинар „Интелектуалната собственост в новото (не)нормално” 2021: 211-221. (Съавтор/и: Анна Христова)
MULTICULTURAL EUROPE: THE CASE OF BULGARIA , International Journal of Multiculturalism 2021: 37-49 . (Co-author/s: Гергана Георгиева)
Политически и правни аспекти на пандемичния език , Сборник от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "100 ГОДИНИ УНСС - 100 ГОДИНИ ПРАВО В УНСС" 2021: 62-74. (Съавтор/и: Гергана Георгиева)
Some Remarks on Legal Education in Bulgaria , Kutafin Law Review 2021: 713-730. (Co-author/s: Гергана Георгиева)
A Century of the Baltic States’ Independence: Some Similarities and Differences with Bulgaria , Baltic Yearbook of International law 2020: 60-67. (Co-author/s: Николай Марин)
Трансгранично предоставяне и получаване на здравни и медицински услуги в Европейския съюз , Cборник Либер амикорум Юлия Захариева 2020: 387-402. (Съавтор/и: Станислав Павлов)
Пандемията Covid-19, международното право и правата на човека , сп. „Международна политика” 2020: 24-38.
COVID-19 И КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО , сп. Национална сигурност 2020: . (Съавтор/и: Николай Марин, Йосиф Кочев)
The Foreign Investors and Nationality Concept under International Law , ЕMAN 2020 Conference Proceedings 2020: . (Co-author/s: Гергана Георгиева, Анна Христова)
Некоторые аспекты взаимоотношений между Судом Европейского Союза и конституционными судами государств-членов , Уральский форум конституционалистов 2020: 19-30.
Some Comments on the Highest Attainable Standard of Health , International Conference Knowledge-Based Organization 2020: 134-140. (Co-author/s: Станислав Павлов)
Some Remarks on Bulgarian Human Rights Legal Education , Материалы ХVІ Международного конгресса „Блищенковские чтения” 2019: 334-337.
Some Remarks on the Legal Status of Human Embryo , Kutafin University Law Review 2019: 2-12.
Предизвикателството E-health: международноправни аспекти , Сборник на ИДП при БАН в чест на 70-годишнина на проф. д-р Емил Константинов, под ред. На И. Илиева, А. Анастасов и Т. Кобуров 2019: 289- 303.
E-Health: Legal and Security Challenges , Volume of Materials of International conference “Knowledge-Based Organization” 2019: 109-113. (Co-author/s: Станислав Павлов)
Правни и етични проблеми, свързани с E-health , сп. Международна политика 2019: 31-41. (Съавтор/и: Станислав Павлов)
Полша – амбициозното председателство , сборник с материали „Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. – европейското предизвикателство за България” 2019: 19-24. (Съавтор/и: Йосиф Кочев)
Понятията „културни ценности” и „културно наследство” в международното право , Сборник с доклади от международна научна конференция „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров 2018: 401-412.
The Importance of the informed consent related to caesarean section in Bulgaria , Medicine, law and the Internet 2018: 139-143.
Fake News as a Threat to National Security , International Conference Knowledge-Based Organization 2018: 19-22. (Co-author/s: Гергана Георгиева)
Challenges Facing Bulgaria’s EU Presidency within the Context of Other New Member States’ Experience , Балканистичен форум 2018: 267-275. (Co-author/s: Йосиф Кочев)
Нови моменти в защитата на личните данни в Европейския съюз , Научни трудове на Института за държавата и правото 2017: 54-65 . (Съавтор/и: Николай Марин, Гергана Георгиева, Йосиф Кочев)
A New Data Protection Development in the EU Judicial and Criminal Area , International Conference Knowledge-Based Organization 2017: 144-149. (Co-author/s: Гергана Георгиева)
Some Issues related to the Irregular of Undocumented Migrants , Kutafin Law Review 2017: 555-565. (Co-author/s: Николай Марин)
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь , сборник „Будущее международного права“, под ред. проф. Бекяшева К.А. в честь 85-летию МГЮУ им. О.Е. Кутафина 2016: . (Съавтор/и: Николай Марин)
Some Problems Related to the ‘Human Embryo’ in the European Union Law , Volume of Materials of International conference “Knowledge-Based Organization” 2016: . (Co-author/s: Anna Hristova)
Актуални проблеми, свързани с лицата без гражданство , Право, политика, администрация 2016: . (Съавтор/и: Анна Христова)
Многовекторни измерения на сигурността в Черноморския регион , сп. „Международна политика” 2016: с. 81-91.. (Съавтор/и: Николай Марин)
Key Trends in the Study of International Conflicts , Volume of Papers of the International Scientific Conference Management – Theory, Edication and Practice 2015: . (Co-author/s: Georgieva Gergana)
Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Black Sea , Conference Proceedings 3: Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization”, 2015 2015: 128-133.
Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Black Sea , Conference Proceedings 3: Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization”, 2015: 159-164.
International legal regulation of socio-economic policy issues in the CIS , Вестник Карагандинского Университета, № 2 (78)/2015 2015: 23-28. (Co-author/s: Bazarova Gulmira)
Рецензия на монографию Ирены Цоневой Илиевой „Региональные конвенции по борьбе с терроризмом“ , Вестник Московской Государственной Юридической Академии 2015: 172-173.
Rights and Freedoms of Non-Citizens in International Law , Complexity of Contemporary International Security 2014: 154-160.
Местният граничен трафик по външните сухопътни граница на Шенгенското пространство , сборник с материали от Юбилейна научна конференция на Юридическия факултет на УНСС „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста проф. Стефан Бобчев“ 2014: 189-198.
През октомври Европейският парламент ще одобри състава на ЕК , в. “Строител” 2014: 1-2. (Съавтор/и: Албена Иванова)
Генералният адвокат – различната гледна точка към делата в Съда на ЕС , в. “Строител” 2014: 1-2. (Съавтор/и: Албена Иванова)
Някои проблеми, свързани с Арабската харта за правата на човека , Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д-р Добри Димитров 2014: 143-151.
БРИКС и проблемы глобального здравоохранения , Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, БАГСУ 2014: . (Съавтор/и: Николай Марин)
Some Comments on Human Rights and Bioethics , Balkan Social Science Review 2013: 39-49.
Защита прав человека в Европейском Союзе после вступления в силу Лиссабонского договора , Государственное, политическое и правовое пространство современной Европы 2013: 148-164.
Проблемы, связанные с охраной культурных ценностей , Евразийский юридический журнал 2013: 49-52.
Актуални проблеми в защитата на правата на човека. България: Класик дизайн, 2013
Інституційні та процесуальні проблеми, пов’язані з приєднанням Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод , ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО 2013: 28-34.
Съотношение между Хартата на основните права и Европейската конвенция за защита правата на човека , Европейското бъдеще на България. Правни аспекти 2013: 30-35.
Някои проблеми, свързани с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов(IUU fishing) в Черноморския регион , сборник с материали от международно лятно училище за докторанти на тема: „Европейският съюз и Черноморският регион“ 2013: 201-209.
Някои проблеми, свързани с правата на човека през ХХІ век , сборник с материали от Международна научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” 2012: 158-165.
Някои проблеми, свързани с правата на човека през ХХІ век , сборник с материали от Международна научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” 2012: 158-165.
A Bulgarian Attitude to the European Neighbourhood Policy , Archeon I 2011: 44-50.
Preventive actions according to the International Law , n 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE THE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION: ECONOMIC, SOCIAL AND ADMINISTRATIVE APPROACHES TO THE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, CONFERENCE PROCEEDINGS 2 2010: 88-94.
Preventive Actions according to the International law , Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization 2010: .
Гражданската сигурност и правата на човека , Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" 2010: . (Съавтор/и: Николай Марин)
Защитата на личните данни в рамките на Европейския съюз , Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България 2010: 124-150.
Връзки и взаимодействие между правото на Европейския съюз и международното право , Актуални проблеми, аспекти и перспективина международните отношения 2010: 44-64.
Европейският съюз и международното право , сп. Общество и право 2009: 120-130 и 102-112.
Европейска интеграция. България: СИЕЛА, 2008
The European Union and the regional organizations: BSEC, GUAM and BLACKSEAFOR , Volume of Papers “European Union and Black Sea Area, pp. 100-104, 226-229. (на бълг. и англ. език) 2008: 100-104, 226-229.
Конфликтите – международноправни аспекти. България: СИЕЛА, 2007

Конференции

Интердисциплинарна конференция на тема „Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои аспекти, свързани с регулирането на изкуствения интелект
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
Философският факултет, Правно-историческият, факултет и Факултетът по изкуствата на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Гергана Георгиева

Защита на личните данни в ЕС и трети държави

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PNR данни – историческо развитие и защита към настоящия момент
Период
27.04.2023 - 27.04.2023 г.
Организатор
Правно-историческият факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Анна Христова

130 години юридическо образование в България

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Висшето юридическо образование в България: достижения, статукво, перспективи
Период
02.11.2022 - 02.11.2022 г.
Организатор
ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"
Съавтор(и)
Добринка Чанкова

Erasmus Scientific Days 2022

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Erasmus+ Mobility Programme in the South-West University “Neofit Rilski” - Blagoevgrad, Bulgaria
Период
17.10.2022 - 18.10.2022 г.
Организатор
National Erasmus Morocco Office and Cadi Ayyad University of Marrakech (UCAM), in partnership with the Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation, the European Union in Morocco
Съавтор(и)
Иванка Станкова

Право и общество в (пост)пандемичния свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новите реалности, техните жертви и необходимостта от нов международен отговор
Период
09.05.2022 - 10.05.2022 г.
Организатор
Правно-историческият факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Добринка Чанкова, Николай Марин, Анна Христова

Международная научно-практическая интернет конференция "МЕДИАЦИЯ: РЕАЛИИ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Некоторые аспекты медиации в рамках Европейского Союза
Период
17.02.2022 - 17.02.2022 г.
Организатор
Российский Государственный Социальный Университет
Съавтор(и)
Албена Иванова

11 th International Conference Perspectives of Business Law in the Third Millennium

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Online sales of medicinal products in the CJEU case-law – between the free movement of goods and public health protection
Период
19.11.2021 - 19.11.2021 г.
Организатор
Faculty of Law of the Bucharest University of Economic Studies together with the Society of Juridical and Administrative S

XXVII International conference “The Кnowledge-Based Оrganization“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Legal, Political and Security Aspects of the Pandemic Language
Период
10.06.2021 - 12.06.2021 г.
Организатор
Военна академия „Николае Балческу“
Съавтор(и)
Гергана Георгиева

Основни права и медицинско право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пандемията COVID-19 и правата на възрастните хора
Период
26.05.2021 - 26.05.2021 г.
Организатор
Института за държавата и правото при БАН
Съавтор(и)
Анна Христова

ІХ национален семинар „Интелектуалната собственост в новото (не)нормално”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Технологиите за лицево разпознаване и правата на човека
Период
26.04.2021 - 26.04.2021 г.
Организатор
УниБИТ и Университетска младежка академия за управление на знания
Съавтор(и)
Анна Христова

70 години ЕКПЧ – въздействия върху вътрешното, международното и правото на Европейския съюз

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Концепцията за човешко достойнство – от практиката на ЕСПЧ до Хартата за основните права в Европейския съюз
Период
04.12.2020 - 04.12.2020 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

"100 ГОДИНИ УНСС - 100 ГОДИНИ ПРАВО В УНСС" по повод 100-годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанство

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политически и правни аспекти на пандемичния език
Период
12.11.2020 - 12.11.2020 г.
Организатор
ЮФ на УНСС
Съавтор(и)
Гергана Георгиева

4th International Scientific Conference – EMAN 2020 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE FOREIGN INVESTORS AND NATIONALITY CONCEPT UNDER INTERNATIONAL LAW
Период
03.09.2020 - 03.09.2020 г.
Организатор
University of Ljubljana, Slovenia
Съавтор(и)
Гергана Георгиева, Анна Христова

XXVI International conference “The Кnowledge-Based Оrganization“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SOME COMMENTS ON THE HIGHEST ATTAINABLE STANDARD OF HEALTH
Период
11.06.2020 - 13.06.2020 г.
Организатор
Военна академия „Николае Балческу“
Съавтор(и)
Станислав Павлов

XXV international conference “The Кnowledge-Based Оrganization“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
E-Health: Legal and Security Challenges
Период
13.06.2019 - 15.06.2019 г.
Организатор
Военна академия „Николае Балческу“
Съавтор(и)
Станислав Павлов

Дни международного права

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Европейское и национальное право – не всегда легкий симбиоз?
Период
23.04.2019 - 25.04.2019 г.
Организатор
Уральский государственный юридический университет

Історико-культурний туризм: український та світовий досвід

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правове регулювання історико-культурного туризму Республіки Болгарія: законодавчий дискурс Європейського Союзу
Период
05.04.2019 - 05.04.2019 г.
Организатор
Дипломатическата академия при Министерство на външните работи на Украйна

10 години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нови моменти в защитата на личните данни в Европейския съюз
Период
15.06.2017 - 18.06.2018 г.
Организатор
ИДП при БАН
Съавтор(и)
Николай Марин, Гергана Георгиева, Йосиф Кочев

Medicine, Law and the Internet

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The importance of the informed consent related to Caesarian section in Bulgaria
Период
04.05.2017 - 05.05.2017 г.
Организатор
Aristotle University, Laboratory for research on Medical Law and Bioethics

Миграция и конфликты: опыт Европейского Союза и России

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нерегулярные мигранты и Директива 2009/52/ЕС
Период
28.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Jean Monnet Centre of Excellence Voices + Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

ІV Московский Юридический форум, конференция „Будущее международного экономического права”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Некоторые проблемы, связанные с мигрантами без документов
Период
06.04.2017 - 08.04.2017 г.
Организатор
МГЮУ
Съавтор(и)
Николай Марин

„Стандартите на Съвет на Европа в практиката и дейността на органите по равнопоставеност на държавите членки на Съвета на Европа“, част дейностите по българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Безгражданството (non-citizenship) – актуални проблеми
Период
07.04.2016 - 07.04.2016 г.
Организатор
Комисия за защита от дискриминация

Conference Proceedings 3: Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Black Sea
Период
14.10.2015 - 16.10.2015 г.
Организатор
“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House

ERACON 2015 - ERASMUS Congress & Exhibition “Networking-Connecting-Collaborating” Mobility for All

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Our Erasmus” or how to overcome the imbalance between potential and resultstogether with Dobrinka Chankova, Gergana Georgieva and Ralitsa Voinova
Период
13.05.2015 - 17.05.2015 г.
Организатор
European Commission

Международная научно-практическая интернет-конференция „ШОС и БРИКС в формировании многополярной системы современных международных отношений”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
БРИКС и проблемы глобального здравоохранения
Период
20.11.2014 - 20.12.2014 г.
Организатор
Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан
Съавтор(и)
Николай Марин

Crossthematic International Round Table “People of South-Eastern Europe – From Common Tradition To Common Future”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
European Neighbourhood Policy – Development and Perspectives together with PhD candiadate Raitsa Voinova
Период
05.03.2014 - 06.03.2014 г.
Организатор
Democritus University of Thrace, Law School

Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината от приемането на конституцията на Руската федерация

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Некоторые решения Суда Европейского Союза, связанные с европейским гражданством”
Период
27.11.2013 - 02.12.2013 г.
Организатор
Московската секция на Асоциацията на юристите в Русия, Юридическия факултет на Московския държавен университет "М.В Ломоносов" и Московската държавна юридическа академия "О. Е. Кутафин"

ХІ международна конференция „Сигурността в Югоизточна Европа - в търсене на интелигентни решения”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обща политика за сигурност и отбрана – отговорност за сигурност, базирана на знания”
Период
11.09.2013 - 11.09.2013 г.
Организатор
Министерство на вътрешните работи

Борьба с Интернет-преступностью

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблема киберпреступности и охраны персональных данных в Европейском Союзе
Период
12.06.2013 - 13.06.2013 г.
Организатор
Донецки юридически институт (Украйна) и фондация „Ханс Зайдел” (Германия)

Дипломатия. Политика. Коммуникации: историческая ретроспектива

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лиссабонский договор и права человека
Период
16.05.2013 - 17.05.2013 г.
Организатор
Дипломатическата академия при Министерство на външните работи на Украйна

„Перспективы развития современного законодательства в Республике Казахстан”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Problems, related to human rights in the 21st century
Период
29.11.2012 - 30.11.2012 г.
Организатор
Карагандинский Государственный Университет Е.А. Букетов

„Кутафинские чтения”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Институциональные и процессуальные проблемы, связанные с присоединением Европейского Союза к ЕКПЧ”
Период
26.11.2012 - 30.11.2012 г.
Организатор
Московската секция на Асоциацията на юристите в Русия, Юридическия факултет на Московския държавен университет "М.В Ломоносов" и Московската държавна юридическа академия "О. Кутафин"

Правото – изкуство на доброто и справедливото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еванс срещу Обединеното кралство” и принципите на справедливост и пропорционалност
Период
29.09.2012 - 30.09.2012 г.
Организатор
Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Роль и место органов внутренних дел в развитии демократического правового государства

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Охрана персональных данных в Европейском Союзе
Период
24.02.2012 - 25.02.2012 г.
Организатор
ІV-ая Международная научно-практическая конференция, Одесский университет внутренних дел Украины

Трета балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои проблеми във връзка с отношенията ЕС - Русия на съвременния етап
Период
09.09.2010 - 10.09.2010 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски” и СУБ – клон Благоевград

“EUROPEAN UNION AND ITS NEW NEIGHBORHOOD: ASSESSING RESULTS”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“EUROPEAN UNION AND ITS NEW NEIGHBORHOOD: ASSESSING RESULTS”
Период
18.10.2007 - 19.10.2007 г.
Организатор
Mykolas Romeris University

Проекти

(№ 101047808 ) “European Data Protection: Postpandemic effects and new dimensions” (EDP-PPEND), ръководител доц. д-р Николай Марин

Период на провеждане
01.02.2022 - 01.02.2025 г.
Форма на участие
член на научноизследователския екип
Финансиран от
Европейска комисия,Програма “Еразъм+” 2021-2027, действие по инициативата “Жан Моне в областта на висшето образование”
Бюджет
25000,00 лв.

(Договор № B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the cross border area / AGRI-ABILITY

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.10.2019 г.
Форма на участие
Член на научноизследователския екип
Финансиран от
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020
Бюджет
559830,35 лв.

(573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP) Проект „Бакалаври и магистри – професионалисти в разработването, администрирането, управлението и защитата на информационните системи в предприятията на Молдова, Казахстан и Виетнам – LMPI“ Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
член на научноизследователския екип
Финансиран от
Програма "Еразъм+" на Европейската комисия
Бюджет
999500,00 лв.

(RP – A4/16) Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България

Период на провеждане
01.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 3 на МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(2015-1-BG01-KA202-014247) „Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение” („SUCCESS…ION - Making Family Business Transfers successful through Education and Training)

Период на провеждане
01.09.2015 - 01.09.2017 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Erasmus +
Бюджет
585624,40 лв.

(SRP-A5/15) ООН: 70 години от реализирането на идеята за световен мир и 60 г. от участието на България

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10600,00 лв.

(SRP-A8/14) „Интеграционни модели на Европейския съюз в пост-съветското пространство”

Период на провеждане
06.01.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
11000,00 лв.

(BG 051 Р0001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
07.11.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по оперативна програма Развитие на човешките ресурси съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
56000000,00 лв.

(SRP-A4/13) Европейският Съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
07.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
14000,00 лв.

(SRP-C4 /13) Участие в Трета Московска юридическа седмица "Кутафинские чтения", октомври 2013, Москва, Русия, и разработване на интердисциплинарен курс от лекции

Период на провеждане
07.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-0063) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски

Период на провеждане
01.10.2012 - 01.10.2014 г.
Форма на участие
Експерт научен консултант
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
611790,00 лв.

(SRP-A2/12) Право, управление и медии през ХХI век

Период на провеждане
01.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(Ref. No 7966) CROSS-INNO-CUT

Период на провеждане
14.04.2011 - 31.05.2013 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕС, Програма за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013"
Бюджет
341292,00 лв.

(Ref. No 8308) CORECT

Период на провеждане
30.03.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
97684,00 лв.

Ръководени докторанти

ОГРАНИЧЕНИЯ В СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Докторант
Петко Пламенов Палазов
Период
24.09.2020 - 23.09.2024 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Правото на здраве и здравни грижи - международноправни аспекти

Докторант
Станислав Павлов Павлов
Период
12.06.2019 - 11.06.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Успешни практики на Република България в екологичното право и опазването на околната среда и приложението им в албанското право по пътя на присъединяване към Европейския съюз

Докторант
Еринда Ставри Мишо
Период
27.02.2018 - 26.02.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Влияние на европейското право върху националното законодателство на държавите от ОНД в областта на социално-икономическите права

Докторант
Гульмира Сеиловна Базарова
Период
06.02.2014 - 02.02.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Енергийна политика на ЕС /стратегии и механизми/

Докторант
Евелина Драганова Овчарова
Период
20.02.2013 - 19.02.2016 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Езиковото многообразие в Европейския съюз - проблеми и тенденции

Докторант
Гергана Василева Георгиева
Период
07.12.2012 - 07.12.2012 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Политика на Европейския Съюз в Средиземноморския регион

Докторант
Мария Георгиева Хаджипетрова
Период
01.03.2012 - 01.03.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Докрината за хуманитарната интервенция в съвременната политическа действителност

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вероника Стоилова

Политиката на Европейския съюз по проблемте на киберсигурността

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йосиф Кочев

Обявен в Държавен вестник брой 21/15.03.2011

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Марин

Обявен в Държавен вестник брой 55/19.07.2011

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Попов

Институционален баланс и междуинституционални отношения в ЕС : логика на развитие

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Чернева-Моллова

Обявен в Държавен вестник брой 57/28.07.2015

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Академия на МВР
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Станимир Илиев

Политиката на ЕС в Средиземноморския регион

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мария Хаджипетрова-Лачова

Европейское право

Вид
Учебник
Издател
ЮРАЙТ
Държава
Москва, Русия
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
отв. ред. Абдуллин А.И. и Безбородов Ю.С.

Основната процедура за осъществяване на нормотворческата компетентност на ЕС след Договора от Лисабон

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Николай Доманов

Политиката на ЕС в областта на околната среда /международноправни аспекти/

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Анна Димитрова Христова

Международноправни аспекти на суверенитета в рамките на правомощията на институциите на ЕС

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Институт за държавата и правото при БАН
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Юлиан Комсалов

Политиката за развитие на ЕС и участието на България

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Делисивкова

ЕКПЧ и задържането като мярка за процесуална принуда в България

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Давид Сукалински

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Вихър Георгиев

Обявен в Държавен вестник брой 20/09.03.2012

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВСУ "Черноризец Храбър"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Елисавета Калинова-Панова

Българската външна енергийна политика и сигурността на Западните Балкани

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Илиев

Езиковото многобразие в Европейския съюз - проблеми и тенденции

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Василева Георгиева

Актовете на Съда на ЕС и техните правни последици

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Станислав Костов

Юрисдикция на Съда на Европейския съюз в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Вид
Монография
Издател
УИ „Неофит Рилски”, Благоевград
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Николай Марин

Международноправната наука и руската емиграция (1918-1939)

Вид
Книга
Издател
Международна политика”, кн. 2, год. 4, 2007, Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2007
Уеб страница
Автор(и)
проф. Г.С.Стародубцев