Avatar

гл.ас. д-р Галина Безинска

Email: galinabezinska swu.bg


Публикации

Обучението картография и ГИС в ЮЗУ ”Неофит Рилски" , ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО 2011: 42-44стр..

Ръководени дипломанти

Създаване на геоложки и морфометричен модел на Рила планина

Студент
Силвия Димитрова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Изработване на климатичен атлас на България

Студент
Анелия Спасова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Манастирите в България – туристическа карта (диплянка) и атлас

Студент
Борислава Кушлева
Година
2012
ОКС
бакалавър