Avatar

доц. д-р Емилия Патарчанова

Email: emilia_patarchanova swu.bg


Извършва научни изследвания в областта на: икономическата и социална география; регионално развитие и политика; изследвания на селските райони; трансгранично сътрудничество на Балканите; регионална социално-икономическа география на България; изследвания на специализирани форми на туризъм (алтернативен туризъм); методика на обучението по география и географско образование.

Публикации

Успех на матурата. География и икономика, профилирана подготовка. Тестове за ДЗИ. България: КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, 2022 (Съавтор/и: Мая Василева, Нели Гетова, Ваня Стоева)
География и икономика, учебник за 12 клас, Модул 5 България и регионална политика. България: КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, 2021 (Съавтор/и: Пламен Патарчанов, Климент Найденов, Ваня Стоева)
Малки пътешественици. България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2021 (Съавтор/и: Живко Такшаров, Славчо Свиленов, Блага Жегова)
The Role of Railway Transport Systems in Modern Multiscale Spatial Development. Bulgaria in the Orient Express,In: Mitra S., Bandyopadhyay S., Roy S., Ponce Dentinho T. (eds) Railway Transportation in South Asia.. : Springer, 2021 (Co-author/s: Пламен Патарчанов, Любен Стоянов)
Creating Spatial Models of Demographic Processes Using Cluster Analysis for Demographic Policy Planning in Bulgaria , Journal of Settlements and Spatial Planning 2021: 119-130. (Co-author/s: Penka Kastreva)
Дневник на пътешественика - 7 клас. България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2021 (Съавтор/и: Мила Кендерова, Ава Джамадан, Яна Тодорова)
Дневник на пътешественика 5 клас . България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2020 (Съавтор/и: Мила Кендерова, Ава Джамадан, Яна Тодорова)
Дневник на пътешественика 6 клас . България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2020 (Съавтор/и: Мила Кендерова, Ава Джамадан, Яна Тодорова)
География и икономика, учебник за 11 клас, Модул 3 Съвременно икономическо развитие. България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2020 (Съавтор/и: Красимир Левков, Генка Минчева)
MODERN ASPECTS OF THE FOOD INDUSTRY IN BULGARIA AND THE CHALLENGES IT FACES , SocioBrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL 2019: 261 - 267.
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP - AN INSTRUMENT FOR SOCIAL POLICY AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS , CONFERENCE PROCEEDINGS vol. 19, ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION 2019: 661-668.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC DIVERSIFICATION OF RURAL AREAS AND ITS IMPACT ON SETTLEMENTS , CONFERENCE PROCEEDINGS vol. 19, ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION 2019: 511-518.
Човекът и обществото за 4 клас. България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2019 (Съавтор/и: Христо Матанов, Лидия Чурукова, Весела Илиева, Георги Тренчев)
Учебна тетрадка по човекът и обществото за 4 клас. България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2019 (Съавтор/и: Христо Матанов, Лидия Чурукова, Весела Илиева, Георги Тренчев)
Книга за учителя по Човекът и обществото за 4 клас. България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2019 (Съавтор/и: Христо Матанов, Лидия Чурукова, Весела Илиева, Георги Тренчев)
Човекът и обществото - електронен учебник. България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2019
Малки пътешественици. България: КЛЕТ-БЪЛГАРИЯ, Анубис, 2019 (Съавтор/и: Весела Илиева, Диляна Мухтарова)
Миграционната активност на населението в област Кюстендил , сп. Проблеми на географията 2019: 55 - 72. (Съавтор/и: Гергана Николова)
Geodemographic Processes and Their Effects in Blagoevgrad Municipality , Journal of Settlements and Spatial Planning, Cluj University Press 2019: 157 - 166.
Добра практика или неизползвана възможност за регионалното развитие на селските райони в България , Регионално развитие и политика, Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков 2018: 69-80. (Съавтор/и: Пламен Патарчанов)
The need for a new logic in the regionalization of the national space , СБОРНИК доклади от международна научна конференция „България на регионите“ =Proceedings of the International scientific conference “Bulgaria of the regions / Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионитe. – Пловдив, 2017. 2018: 91-104. (Co-author/s: Пламен Патарчанов, Васил Зарков)
Човекът и обществото. България: Издателска къща "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Христо Матанов, Лидия Чурукова, Соня Каменова)
Учебна тетрадка по Човекът и обществото. България: Издателска къща "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Христо Матанов, Лидия Чурукова, Соня Каменова, Красимира Петрова)
Книга за учителя по Човекът и обществото. България: Издателска къща "Анубис", 2018 (Съавтор/и: Христо Матанов, Лидия Чурукова, Соня Каменова)
За кризата на някои от традиционните производства в аграрния сектор , Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков 2017: 247-260. (Съавтор/и: Пламен Патарчанов)
Устойчиво икономическо развитие и усвояване на финансови ресурси от Структурните фондове на ЕС в България , География и приятели Сборник в чест на 60 годишнинанта на проф. д-р В. Бояджиев 2016: 201-213.
ЧТО ТАКОЕ ПСЕВДОНАУЧНАЯ ШКОЛА – ПОВИЛИКА (ПРИВИТУХА) И НА КАКОЙ СРЕДЕ ОНА ВОЗНИКАЕТ? (РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА) , Элекронный научный журнал Наука. Мысль. 2016. – № 4; 2016: 5-10. (Съавтор/и: Елка Янакиева)
Класификация на селските райони в Софийска област , Сб. Доклади от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“ 2016: 265-273. (Съавтор/и: Любомира Гунева)
Municipalities Rila and Kocherinovo - zone shared gravity , Proceedings of the PhD Student Scientific Session of the FMNS – 2016 2016: 32-39. (Co-author/s: Гергана Николова)
Демографски аспекти на проблема “център – периферия“ , Сб. доклади XXVI Международна конференция за млади учени, посветена на 40 год. от създаването на ЮЗУ " Неофит Рилски" 2016: . (Съавтор/и: Гергана Николова)
DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTION IN BULGARIA - GOOD PRACTICES , INTERNATIONAL JOURNAL "KNOWLEDGE" 2015: 67-71.
For some socio-economic processes in Bulgarian villages , Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the Fifth International Sciences Conference – FMNS 2015 2015: 35-41.
Социално-демографски изследвания на планинските райони в България , „География и регионално развитие” 2015: . (Съавтор/и: Пл. Патарчанов)
Contemporary theoretical and methodological aspects of the studies and development models of peripheral areas , Journal of Settlements and Spatial Planning 2014: 95-100. (Co-author/s: Patarchanov, Plamen)
Селски райони. България: УИ на УНСС „Стопанство”, 2013 (Съавтор/и: Светла Маджарова, Мария Пенева)
Въведение в историята и теорията на географията. България: УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2013 (Съавтор/и: Иван Дреновски)
Small and Medium Enterprises and Their Impact on the Environmental Situation in Bulgaria , Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the Fifth International Sciences Conference – FMNS 2013 2013: 72-78. (Co-author/s: М. Пазвантска и др.)
Economic Profile of the Villages in Podgorie (Belasitsa) , Proceedings International scientific symposium “Hilly-Mountain areas - problems and perspectives” 2013: 149-158.
Научный семинар как форма профессиональной интеграции студентов этнокультурных происхождения , Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» 2013: 45-50.
Работни листове по география и икономика за 8 клас. България: „Просвета”, 2012
Всичко за матурата. География и икономика ІІ част, Теми за писмена разработка. България: "Просвета", 2012 (Съавтор/и: Надежда Николова, Цветелина Пейкова, Ина Георгива)
Socio - Economic Patterns and Trends in Rural Development in EU , Journal of Settlements and Spatial Planning, Cluj University Press 2012: 151-155.
Психологические установки на жизнь и бизнес в сельских районах Болгарии , Научный журнал "Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири" 2012: 16-21.
Външната търговия на България със съседните страни, , сп. Проблеми на географията 2012: 66-79. (Съавтор/и: В. Пецева)
Развитие на екологичния туризъм в община Белица: съвременно състояние и проблеми , Сб. научни трудове "40 години Шуменски университет 1971 – 2011" 2012: 229-236. (Съавтор/и: С. Николова )
Съвременен прочит на „Упътване за антропогеографски изучвания в България” , Сб. доклади от Научна конференция по повод 135 години от рождението на чл. кор. Йордан Захариев 2012: 21-32.
Classifications of rural areas in Bulgaria , Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue 2012: 103-108. (Co-author/s: P. Kastreva, G. Kuleva )
Localized Role of Infrastructure and ITS Impact on Population and Rural Economy , Journal of Settlements and Spatial Planning 2011: 27-36.
POPULATION DENSITY MODELING OF THE BLAGOEVGRAD DISTRICT USING ARCGIS TOOLS , Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the Fourth International Sciences Conference – FMNS 2011 2011: 473-481. (Co-author/s: Kastreva Р., G. Kuleva)
Unemployment in Blagoevgrad region in terms economic crisis. , Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the Fourth International Sciences Conference – FMNS 2011 2011: 501-508.
Мултифункционалното земеделие - възможност за устойчиво развитие на селските райони , Отрасловото многообразие-условие за устойчиво развитие на селските райони 2010: 79-88.
Картографиране и класификация на селските райони с приложение на ГИС , Списание за Геодезия, картография и земеустройство, бр. 5-6, 2010: 28-31.
CONTEMPORARY ASPECTS OF CROSS-BORDER COLLABORATION BETWEEN BULGARIA AND GREECE , Global Changes and Regional Develipment, Sixtin International Conference 2010: 316-322.
Application of the Geoinformation Technologies in the Regional Management of the Demographic and the Urban Processes , „География и регионално развитие” 2010: 404-410. (Co-author/s: P. Kastreva)
Географска среда – алтернативен туризъм – човешко здраве: една добра практика , Сб. научни доклади изнесени на VІІІ конгрес по медицинска география с международно участие 2010: 75-82.
Съвременно състояние и възможностите за развитие на земеделието в община Монтана , Годишник на Шуменския университет, Факултет по природни науки 2009: 107 – 125. (Съавтор/и: Ем. Иванова)
Structure of sectors and branches of agriculture and livestock breeding in the rural areas of Blagoevgrad district , Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the Third International Sciences Conference – FMS 2009 2009: 292-299.
Process of economical diversification of rural areas , Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the Third International Sciences Conference – FMNS2009, vol. 2 2009: 300-306.
Population of Rural Areas in the Context of their Sustainability , „GEOGRAPHY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, Macedonian geographical Society 2009: 25-33.
Тестът като форма на кандидатстудентски изпит по география , Годишник на Шуменския университет 2008: 236-245. (Съавтор/и: Дреновски, Ив., К. Стоянов, Н. Николова,)
Матурите по география – първи анализи и коментари , сп. География 21 2008: 24-27. (Съавтор/и: Дреновски, Ив., К. Стоянов)
Тенденции и особености в социално-икономическото развитие на Благоевградска област , "Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти" 2008: 262-271.
Ролята на неправителствените организации за развитието на земеделието и селските райони в предприсъединителния период , „Научни известия” 2008: 187-198.
The Development of Agriculture in The Country Under The Conditions of The Global Economic Environment , Global Changes Vulnerability, Mitigation and Adaptation, Fifth International Conference 2008: 303-307.
Comparative Analysis of Results from Preliminary candidate-student`s exams in Geography of Bulgaria by test in SWU “Neofit Rilski” – Blagoevgrad in 2006-2007 , Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the International sciences conference 2007: 234-236. (Co-author/s: Drenovski, Iv., N. Nikolova, K. Stoyanov)
Значението на малкия и среден бизнес за стабилизиране на икономиката в селските райони на Благоевградска област , сп. "Проблеми на географията" 2007: 164-175.
Селските райони в Благоевградска област: социално-икономически проблеми и възможности за диверсификация на стопанствата. Дисертация за присъждане на ОНС "доктор". България: УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2007
Opportunities for stability in social and economic development of rural areas in the district of Blagoevgrad , “Rural Areas in the New Development Conditions”, Proceedings Scientific Symposium with International Participation 2006: 759-771.
Приложение на тестовете в географските дисциплини при обучението по туризъм , сп. Пирински книжовни листи 2006: 60-63. (Съавтор/и: Ив. Дреновски и др.)
Methodical Approaches for the Classification of Rural Regions in Bulgaria , Global Changrs and Regional Challenges,Proceedings Third International Conference 2006: 293-299.
Rural Areas as Regional Structural Element of Territory , Global Changrs and Regional Challenges, Proceedings Third International Conference 2006: 286-292.
Състояние и възможности за развитие на МСП в селските райони на Благоевградска област , Устойчиво развитие на земеделието и селските райони в България, Сб. доклади от Научно-практическа конференция на УНСС 2006: 113-121..
Методически аспекти на университетското образование по география. , В: Хуманитарни науки. Предизвикателства и постижения 2005: 101-112. (Съавтор/и: Ел. Янакиева и др.)
Ролята на Общата аграрна политика на ЕС за развитие на селските райони , Сб. доклади от ІІІ конгрес на географите в Република Македония 2005: 303-312. (Съавтор/и: Пл. Патарчанов)
Селските райони в регионалната политика на Европейския съюз , Mathematics and Natural Sciences 2005: 268-277.
Национални и регионални приоритети в развитието на Благоевградска област - географски анализ , Географията вчера, днес и утре. Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов 2005: 202-207.
About the role and the position of the Alternative Tourism in the social - economic development of Rural areas in Bulgaria , “Rural Areas in the New Development Conditions”, Proceedings Scientific Symposium with International Participation 2005: 565-576.. (Co-author/s: Ант. Миликина)
Геоморфоложки и стопанско-географски особености на Осогово-Огражденската планинска морфоструктурна група , Сб. доклади ”Стара Загора 2004” 2004: 334-339. (Съавтор/и: Ц. Цанков и др.)
Географски и геополитически предпоставки за икономическо сътрудничество на Балканите. , сп. "Екология и индустрия" 2004: 65-67.
Състояние и тенденции в развитието на земеделието в Благоевградска област , Сб. научни трудове “Природни науки – 2003” 2003: 209-212.
Влияние на транспортните преходи върху регионалното развитие на селските райони в Благоевградска област. , Сб. доклади „Коридор №8 и югозападните транспортни преходи на България”. 2003: 64-68.
Възможности за устойчиво развитие на промишлеността в Благоевградска област. , сп. "Екологиа и индустрия" 2003: 56-58.
Ландшафтна структура на Национален парк "Рила" - основа за иновации в екологичното ибразование , Годишник на ПК "Св. Ив. Рилски" 2002: 168-172. (Съавтор/и: Петров, П.)
Новите информационни технологии и екологичното образование , Годишник на Педагогически колеж “Св. Иван Рилски” 2002: 147-149.
Методическа разработка на дидактическа игра "Рила" , Национален парк Рила-познат и непознат. Методическо ръководство 2002: 30-33. (Съавтор/и: В. Михайлова и др.)
Анализ и оценка на ресурсите за развитие трансграничното сътрудничество в Родопите , Ресурсен потенциал на Родопите 2002: 33-37.
Съвременни методи за екологично възпитание чрез обучението по география , Годишник на ПК "Св. Ив. Рилски" 2001: 99-104.
Класификация на проблемните територии в Югозападна България , Годишник на СУ, ГГФ, 2001: 251-262. (Съавтор/и: Патарчанов, Пл.)
Геоекологични аспекти на възможностите за оползотворяване на отпадъчните продукти от ТЕЦ "Бобов дол" , Техника, технологии и околна среда 2000: .
Ролята и мястото на Република България в интеграционните процеси на Балканите-регионален анализ , Проблеми на географията 2000: 124-129.
Съвременни географски параметри на интеграцията между Република България и Република Македония , Сборник доклади от II конгрес на географите в Р. Македония 2000: 372-378. (Съавтор/и: Патарчанов, Пл.)
Особености на природните условия и екологични изисквания на Благоевградска област във връзка със социално-икономическото и развитие , сп. "Екология и индустрия" 1999: 85-88. (Съавтор/и: М. Михайлов и др.)
Перспективи за развитие на българското аграрно стопанство в условията на глобален продоволствен дефицит , сп. Екология и индустрия 1999: 74-76.
Общините по поречието на Места - географски реалности и перспективи , 100 години география в Софийски универитет 1998: 238-245.
Трансграничното сътрудничество на Югозападен район (пространствено - териториален анализ) , Географското пространство - инвестиция за XXI век 1997: 154-158. (Съавтор/и: Патарчанов, Пл.)

Конференции

GEOGRAPHY, REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MODERN ASPECTS OF THE FOOD INDUSTRY IN BULGARIA AND THE CHALLENGES IT FACES
Период
23.11.2018 - 24.11.2018 г.
Организатор
KONSTANTIN PRESLAVSKY - UNIVERSITY OF SHUMEN DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM

България на регионите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Необходимост от нова логика в регионализацията на националното пространство
Период
19.10.2018 - 21.10.2018 г.
Организатор
ВУАРР
Съавтор(и)
Пламен Патарчанов, Васил Зарков

Seventh International Conference of FMNS (FMNS-2017) Modern Trends in Science

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Social sphere and social capital - opportunities for sustainable development of municipalities in Kustendil
Период
14.06.2017 - 18.06.2017 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Гергана Николова

География и регионално развитие

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социално-демографски изследвания на планинските райони в България
Период
18.09.2015 - 21.09.2015 г.
Организатор
ГГФ на СУ "Св. КЛ. Охридски"
Съавтор(и)
Пл. Патарчанов

Sixth International Scientific Conference Mathematics and natural sciences – FMNS 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
For some socio-economic processes in Bulgarian villages
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilsky", Facolty of matematica & natural sciences

Fourth international scientific and applicative conference KNOWLEDGE FOR HEALTH

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Development of organic production in Bulgaria – good practices
Период
17.04.2015 - 19.04.2015 г.
Организатор
Institute of knowledge management, Skopie, Macedonia

“HILLY-MOUNTAIN AREAS - PROBLEMS AND PERSPECTIVES” • International Scientific Symposium

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Economic Profile of the Villages in Podgorie (Belasitsa)
Период
12.09.2013 - 15.09.2013 г.
Организатор
Македонско географско друштво

Современное образование: социаьно-экономические, географические и психологические установки

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Психологические установки на жизнь и бизнес в сельских районах Болгарии
Период
28.11.2012 - 30.11.2012 г.
Организатор
Научный журнал "Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири"

The 5th edition of our International Conference Rural Space and Local Development. Rural Mountain Areas. Experience, Preservation, Trends and Future Challengesment.

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
CLASSIFICATIONS OF RURAL AREAS IN BULGARIA
Период
18.07.2012 - 22.07.2012 г.
Организатор
Cluj-Napoca University

Научна конференция посветена на 135 години от рождението на чл. кор. Йордан Захариев

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА „УПЪТВАНЕ ЗА АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ИЗУЧВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ”
Период
29.06.2012 - 30.06.2012 г.
Организатор
БГД - Кюстендил

"40 години Шуменски университет 1971 – 2011"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие на екологичния туризъм в община Белица: съвременно състояние и проблеми
Период
09.11.2011 - 10.11.2011 г.
Организатор
ШУ “Епископ Константин Преславски"
Съавтор(и)
С. Николова

Fourth International Sciences Conference – FMNS 2011 Mathematics and Natural Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
POPULATION DENSITY MODELING OF THE BLAGOEVGRAD DISTRICT USING ARCGIS TOOLS
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Kastreva Р., G. Kuleva

VІІІ конгрес по медицинска география

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Географска среда – алтернативен туризъм – човешко здраве: една добра практика
Период
28.10.2010 - 29.10.2010 г.
Организатор
Българско дружество по медицинска география

География и регионално развитие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of the Geoinformation Technologies in the Regional Management of the Demographic and the Urban Processes
Период
18.10.2010 - 20.10.2010 г.
Организатор
ГИ на БАН
Съавтор(и)
P. Kastreva

The 4-th International Conference ”Rural Space and Local Development”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Localized Role of Infrastructure and ITS Inpakt on Population and Rural Economy
Период
22.07.2010 - 25.07.2010 г.
Организатор
Cluj Napoka University

Sixtin International Conference Global Changes and Regional Develipment

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
CONTEMPORARY ASPECTS OF CROSS-BORDER COLLABORATION BETWEEN BULGARIA AND GREECE
Период
20.04.2010 - 22.04.2010 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски", ГГФ

Отрасловото многообразие-условие за устойчиво развитие на селските райони

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мултифункционалното земеделие - възможност за устойчиво развитие на селските райони
Период
12.11.2009 - 14.11.2009 г.
Организатор
Висше училище "Земеделски колеж" - Пловдив

• INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM „GEOGRAPHY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Population of Rural Areas in the Context of their Sustainability
Период
22.10.2009 - 25.10.2009 г.
Организатор
Македонско географско друштво

Third International Sciences Conference – FMNS2009, Faculty of Mathematics and Natural Science

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Structure of sectors and branches of agriculture and livestock breeding in the rural areas of Blagoevgrad district
Период
03.06.2009 - 07.06.2009 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тенденции и особености в социално-икономическото развитие на Благоевградска област
Период
06.11.2008 - 07.11.2008 г.
Организатор
Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, Свищов

Global Changes Vulnerability, Mitigation and Adaptation, Fifth International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Development of Agriculture in The Country Under The Conditions of The Global Economic Environment
Период
17.04.2008 - 18.04.2008 г.
Организатор
СУ "Климент Охридски", ГГФ

International sciences conference Mathematics and Natural Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Comparative Analysis of Results from Preliminary candidate-student`s exams in Geography of Bulgaria by test in SWU “Neofit Rilski” – Blagoevgrad in 2006-2007
Период
06.06.2007 - 10.06.2007 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Drenovski, Iv., N. Nikolova, K. Stoyanov

Устойчиво развитие на земеделието и селските райони в България

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Състояние и възможности за развитие на МСП в селските райони на Благоевградска област
Период
28.10.2006 - 30.10.2006 г.
Организатор
УНСС

Third International Conference: Global Changrs and Regional Challenges

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Methodical Approaches for the Classification of Rural Regions in Bulgaria
Период
28.04.2006 - 29.04.2006 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски", ГГФ

Scientific Symposium with International Participation “Rural Areas in the New Development Conditions”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
About the role and the position of the Alternative Tourism in the social - economic development of Rural areas in Bulgaria
Период
30.03.2006 - 01.04.2006 г.
Организатор
Университет "Св. Кирил и Методий" - Скопие
Съавтор(и)
Ант. Миликина

• Международен симпозиум „Хуманитарни науки”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Методически аспекти на университетското обучение по география
Период
03.11.2005 - 05.11.2005 г.
Организатор
Съюз на учените - Бургас
Съавтор(и)
Ел. Янакиева и др.

ІІІ конгрес на географите в Република Македония

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на ОАП за развитие на селските райони
Период
15.10.2005 - 16.10.2005 г.
Организатор
Македонско географско друштво
Съавтор(и)
Пл. Патарчанов

International sciences conference Mathematics and Natural Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Селските райони в регионалната политика на Европейския съюз
Период
08.06.2005 - 11.06.2005 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Стара Загора 2004

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Геоморфоложки и стопанско-географски особености на Осогово-Огражденската планинска морфоструктурна група
Период
03.06.2004 - 04.06.2004 г.
Организатор
Съюз на учените - Стара Загора, Тракийски университет
Съавтор(и)
Ц. Цанков и др.

Природни науки 2003

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Състояние и тенденции в развитието на земеделието в Благоевградска област
Период
20.10.2003 - 22.10.2003 г.
Организатор
ШУ “Епископ Константин Преславски"

Коридор №8 и югозападните транспортни преходи на България

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние на транспортните преходи върху регионалното развитие на селските райони в Благоевградска област.
Период
21.04.2003 - 22.04.2003 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Българско геополитическо дружество

Ресурсен потенциал на Родопите

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анализ и оценка на ресурсите за развитие трансграничното сътрудничество в Родопите
Период
28.05.2002 - 29.05.2002 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски", филиал Смолян

II конгрес на географите от Република Македония

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни географски параметри на интеграцията между Р. България и Р. Македония
Период
03.11.2000 - 05.11.2000 г.
Организатор
Македонско географско друштво
Съавтор(и)
Пл. Патарчанов

Техника, технологии и околна среда

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Геоекологични аспекти на възможностите за оползотворяване на отпадъчните продукти от ТЕЦ "Бобов дол"
Период
19.10.2000 - 21.10.2000 г.
Организатор
Факултет по техника и технологии при ЮЗУ "Неофит Рилски"

GLOВSIEKO'99

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Особености на природните условия и екологични изисквания на Благоевградска област във връзка със социално-икономическото й развитие
Период
16.06.1999 - 18.06.1999 г.
Организатор
Асоциация на българските еколози и природозащитници и др.
Съавтор(и)
М. Михайлов и др.

100 години география в Софийски университет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Общините от поречието на Места - -географски реалности и перспективи
Период
14.05.1998 - 16.05.1998 г.
Организатор
ГГФ на СУ "Св. КЛ. Охридски"

Географското пространство -инвестиция за 21 век

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трансграничното сътрудничество на Югозападния район - пространствено-териториален анализ
Период
22.10.1997 - 23.10.1997 г.
Организатор
ГИ на БАН, Национален комитет по география
Съавтор(и)
Пл. Патарчанов

Проекти

(Reg. No: 1890) Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability – BIO2CARE

Период на провеждане
20.10.2017 - 20.10.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма за Европейско териториално сътрудничество INTERREG V-A „Greece – Bulgaria 2014-2020
Бюджет
2127940,00 лв.

(80.10-36/19.04.2017г.) "Класификация на руралните (селските) райони в Югозападния район"

Период на провеждане
20.04.2017 - 20.12.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
СУ „Св. Климент Охридски“
Бюджет
2100,00 лв.

(188/13.04.2016) Пространствен анализ на предизвикателствата в социално-икономическото развитие на периферните райони в България

Период на провеждане
15.04.2016 - 10.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски”
Бюджет
1987,00 лв.

(181/17.04.2015) Анализ на съвременното състояние и възможностите за икономическа диверсификация на руралните райони в България

Период на провеждане
17.04.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
СУ „Св. Климент Охридски“
Бюджет
2100,00 лв.

(SRP-B3 /15) Приложение на теоретично-експериментални методи за анализ и на комплексни геоекологични изследвания за устойчиво развитие в областта на природните науки

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
1350,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012) „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето”, „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, „Разработване и управление на проекти”;

Период на провеждане
01.06.2014 - 30.09.2014 г.
Форма на участие
участник в обучението
Финансиран от
МОН, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

(BG051PO001-3.1.09-0012) „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето”, „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” , „Педагогически иновации”

Период на провеждане
01.06.2014 - 30.07.2014 г.
Форма на участие
участник в обучението
Финансиран от
МОН, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

(BG051PO001-3.1.09-0012) „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето”, „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, • „Овладяване на технологии за обработка на статистически данни”;

Период на провеждане
01.05.2014 - 30.06.2014 г.
Форма на участие
участник в обучението
Финансиран от
МОН, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

(SRP-B13/14) Учебната дейност на студентите от професионално направление Педагогика: структура и педагогическа регулация

Период на провеждане
10.03.2014 - 10.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
2300,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012) „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето”, „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, „Приложение на информационните технологии в обучението”

Период на провеждане
01.02.2014 - 30.04.2014 г.
Форма на участие
участник в обучението
Финансиран от
МОН, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

(BG051PO001-3.1.03-0001) "Квалификация на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците"

Период на провеждане
30.09.2013 - 31.08.2014 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
МОН, ОП "Развитие на човешките ресурси"

(BG051PO001-3.1.03-0001 ) „Квалификация на педагогическите специалисти”, подпроект „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците”

Период на провеждане
01.07.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
експерт - обучител
Финансиран от
МОМН, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС

(№ BG051PO001-3.1.07-0036) ,,Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ в съответствие с изискванията на пазара на труда“,

Период на провеждане
01.07.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
ключов експерт
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд.
Бюджет
235565,00 лв.

(BG051PO001-3.1.04) „Подобряване на качеството на общото образование”, „За по-качествено образование“• Дейност 3.4. Изготвяне на учебно-изпитни програми за държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по профилиращите учебни предмети.

Период на провеждане
01.11.2012 - 31.01.2013 г.
Форма на участие
експерт-методист
Финансиран от
МОМН, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС

(BG051PO001-3.1.04 ) „Подобряване на качеството на общото образование”, „За по-качествено образование“, • Дейност 3.3. Изготвяне на учебни програми за ПП по съответните учебни предмети

Период на провеждане
01.08.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
методист - експерт
Финансиран от
на МОМН, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд, на ЕС.
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
18.06.2012 - 18.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, ОП "Развитие на човешките ресурси"

(BG051PO001-3.1.04) „Подобряване на качеството на общото образование”, „За по-качествено образование“,• Дейност 3.2. Изготвяне на ДОИ за профилирана подготовка (ПП) по съответните учебни предмети/КОО.

Период на провеждане
01.05.2012 - 10.07.2012 г.
Форма на участие
експерт-методист
Финансиран от
МОМН, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС

(SRP-B3/12) Нови изследвания в областта на химията, географията и околната среда, «Природни, социално-икономически и екологични изследвания на планината Беласица и Подгорието”

Период на провеждане
10.03.2012 - 10.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
1500,00 лв.

(SRP-A12 ) “Изграждане на лаборатория за мониторинг на околната среда – І етап”

Период на провеждане
01.03.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
12000,00 лв.

(SRP – B 4) „Модели за изследвания в природните науки”

Период на провеждане
01.03.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
1200,00 лв.

(НИД – Н9/ Ц – 6) „Разработване и прилагане на математико - информационни, физични, химични и екологични методи за диагностика и устойчиво развитие на околната среда”

Период на провеждане
01.03.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
1800,00 лв.

(НИД – Н9/Ф – 34) „Сугестопедично - десугестивната концепция за учебния процес”

Период на провеждане
01.03.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
2300,00 лв.

(PO-408) „Разработване на Програма за опазване на околната среда на община Симитли”

Период на провеждане
01.03.2005 - 30.06.2005 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
община Симитли
Бюджет
3000,00 лв.

Ръководени докторанти

Социално-икономическо развитие на планинските райони в Благоевградска област

Докторант
Калин Емилов Маешки
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Регионални особености и приоритети в развитието на социалната сфера в общините от източната част на Кюстендилска област

Докторант
Гергана Йорданова Николова
Период
02.02.2015 - 01.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Изследване устойчивостта на регионалното развитие на област Благоевград

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.05.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росен Янев

Обявен в Държавен вестник брой бр. 33 от 17.04.2018г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Свети Климент Охридски"
Държава
България
Дата
14.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Мая Петрова Василева

Обявен в Държавен вестник брой 57 от 14.07.2017 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
НИГГГ при БАН
Държава
България
Дата
09.10.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александра Равначка

Оптимизиране на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие чрез икономгеографски анализ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Свети Климент Охридски"
Държава
България
Дата
26.09.2017 г.
Автор(и)
Васил Иванов Зарков

Обявен в Държавен вестник брой 19/28.02.2017 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.05.2017 г.
Автор(и)
Владимир Николов Караджов

ТЕРИТОРИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ В ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА РАБОТНА СИЛА В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ (2001-2011г.)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НИГГГ при БАН
Държава
България
Дата
16.03.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александра Любенова Равначка

СЕЛСКИ РАЙОНИ В ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Държава
България
Дата
10.03.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Петров Маринов

Международните трудови миграции на студентите от висшите училища на Благоевград

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Караджов