Avatar

проф. д-р Емил Куков

Email: emil_kukov swu.bg


Проф. д-р Емил Куков е участвал в над 150 художествени изложби с живописни творби (2 международни, 20 национални, 14 зонални, 80 окръжни, 40 групови - на преподавателите от катедра “Изобразително изкуство” и 4 самостоятелни). Автор е на 40 статии и доклади и пет монографии. Зам. Декан по образователната дейност от 2011 до 2019 г. Ръководител катедра "Изобразително изкуство" от 2015 г.

Публикации

IN MEMORIAM Проф. д-р Нина Христова (1952-2017) , BALKANISTIC FORUM 2018: 395-400.
Изложба живопис на Диана Захариева , Инфо СБХ 2018: 29-30.
Нови подходи в обучението по живопис в университета , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРОФЕССОРУ С.П. БАРАНОВУ 2016: 86-102.
Изкуството на ХХ век и творческото развитие на студентите в процеса на обучение по живопис , Годишник на съюза на учените в Благоевград 2014: 5-10.
Естетическото възприятие за натурата и обучението по живопис в университета , сп. Педагогика. Юбилеен ЮЗУ брой 2010: .
Свобода и зависимост в живописта като творческо-обучаващ процес , сп. Образование. Брой 1. 2010: .
Стадиално развитие на живописното произведение: една виртуална експозиция , “Известията на Националния исторически музей” 2010: .
Особености на стадиалното развитие на портретната живопис в обучението на студентите от специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” , сп. Педагогика 2010: .
Ритъмът в живописта: към проблема за обучението на студентите чрез рисуване от натура , Научни известия на правно-историческия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” 2010: .
Анализ и интерпретация на стадиалните артефакти в студентската живопис , Научни известия на правно-историческия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” 2010: .
Детайлът и цялото в студентската учебна живопис , Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски”. 2009: 22–32.
Културни модели на отношение към натурата в студентската живопис , Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски”. 2009: 51–70.
За някои психологически и дидактически аспекти в творческо-обучаващия процес при живописване от натура , Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски” 2009: 84–99.
За някои противоречия в обучението по живопис в университетски условия и пътищата на тяхното преодоляване , сп. Анали 2009: 134 – 138.
Индивидуален профил на творческо-обучаващия процес по живопис на студентите от художествените специалности в университета. България: Университетско издателство на ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2009
Въведение в живописта. Система на обучение по живопис в университета. България: Университетско издателство на ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2009
За някои педагогически проблеми на обучението по живопис в университета , Сп. "Педагогика" 2009: 118–129.
Инволюция на естетическото възприятие в творческия процес , Сборник “Човекът в историята. Методологически, методически и исторически аспекти” 2009: 105–111.
Алхимията и творческия процес в живописта , Годишник на съюза на учените в Благоевград 2009: .
Завършената творба и нейните стадиални артефакти в процеса на обучението по живопис в университета , Годишник на съюза на учените в Благоевград 2009: .
Жената като живописец: индивидуален профил на възприятие и творчество , Балканистичен Форум 2009: .
Портретът в творчеството на младите художници и проблемът за културните влияния , Международна научна конференция “Интеркултурен диалог и интеграция” 2008 г, – В: годишник 2008: 216–220.
Стадиални състояния в живописта. Натюрморт. Портрет.. България: Университетско издателство на ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2008
Ценностната ориентация в студентската живопис , Международна научна конференция “Европа като културно пространство”, сборник 2007: 208–210.
Стадиалност в съвременната живописна творба – дидактически и творчески проблеми , Годишник на съюза на учените в Благоевград 2007: 330–334.
Живописната творба като исторически факт , Сборник “История и памет в българското пространство” под научното ръководство на проф. д.и.н. Цветана Георгиева 2005: .
Стоян Сотиров в Югозападен университет “Н. Рилски”: учителство и ученичество в обучението по живопис , Научно-изследователско електронно списание “Известия по история” 2005: .
Творческата мотивация и работата от натура в обучението по живопис , Списание “Югозападни листи” 2004: 158–161.
Присъствието на Джорджо Моранди в обучението по живопис на Балканите , Балканистичен форум, сборник “Съседство и граници, опити на близостта” 2004: 230–236.
Пролегомени към педагогиката на изкуството и обучението по живопис в университета , Списание “Югозападни листи” 2004: .
За границите на етюда в процеса на творчество и обучение , “Култура, изкуство, съвременност – европейски аспекти”, годишник на Факултета по изкуствата 2004: .
International academy for fine arts – Kovatchevica – Thessaloniki, 2004 , “Art and culture with no limits” 2004: 61- 67.
Социалното и романтичното в четири произведения на българската живопис от началото на ХХ век , “Власт и социум” 2003: 225–229.
Живописта като интерпретация на историческото познание , Сборник в чест на проф. Йордан Шопов “История, образование, континуитет и промяна” 2003: 183–192.
Проблемът за творческата свобода в университетското обучение по живопис , “Изкуство и педагогика”- сборник на СУ 2003: .
Автопортретът: самопознанието от натура , Годишник на педагогически колеж “ Св. Иван Рилски” – гр. Дупница 2003: .
Хуманизация чрез естетическа толерантност: за някои аспекти на педагогиката на изкуството , Годишник на педагогически колеж “Св. Иван Рилски” – гр. Дупница 2003: 165–167.
Обучение по живопис в университета. България: Университетско издателство на ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2003
Живопис, обучение и творчество. България: Университетско издателство на ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2003
Университетът и обучението по живопис: за някои проблеми на колорита в студентското творчество , "Анали" - списание на СУ “Св. Климент Охридски” 2002: .
Обучението по живопис в университета: традиции и модерност , Сборник от II университетска конференция по качеството на висшето образование, Благоевград 2002: 308–316.
Традиция и новаторство в обучението по живопис на студенти от специалността “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” , Годишник на педагогически колеж “Св. Иван Рилски” – гр. Дупница 2002: 130–132.
Студентите между Венера и модела , Сборник “Университетът и младите на Балканите” - издава международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при ЮЗУ 2000: .
“Интерпретация на пластическия образ в обучението по живопис във ВУ” , Юбилейна научна конференция с международно участие по случай 15 г.от създаването на ИПФ, при ЮЗУ 28-30 май 1998 г. Сборник от конференцията “Инженерното и педагогическото образование през XXI век", 1999 1998: .
Някои проблеми на изграждане на произведението при работа от натура и обучението по живопис във ВУ , Юбилейна научна конференция с международно участие по случай 15 г.от създаването на ИПФ при ЮЗУ, 28-30 май 1998 г. Сборник от конференцията “Инженерното и педагогическото образование през XXI" 1998: .

Конференции

ІІІ Научно-практической конференции с международным участием „Гносеологические основы образования“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Нови подходи в обучението по живопис в университета“
Период
13.10.2016 - 14.10.2016 г.
Организатор
ФГБОУ ВПО „Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина“

Международна научна конференция “Интеркултурен диалог и интеграция”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Портретът в творчеството на младите художници и проблемът за културните влияния
Период
12.05.2008 - 14.05.2008 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

“Европа като културно пространство”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ценностната ориентация в студентската живопис
Период
11.05.2007 - 13.05.2007 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

“Култура, изкуство, съвременност – европейски аспекти”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За границите на етюда в процеса на творчество и обучение
Период
12.01.2004 - 14.01.2004 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

“Изкуство и педагогика”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблемът за творческата свобода в университетското обучение по живопис
Период
23.06.2003 - 25.06.2003 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Научна конференция ”Култура и революция: Българската идея – исторически и съвременни аспекти” – посветена на 70 годишнината на доц. д-р Йордан Ванчев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стоян Сотиров в Югозападен университет “Н. Рилски”: учителство и ученичество в обучението по живопис
Период
19.05.2003 - 21.05.2003 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Конференция посветена на проф. Маргарита Тачева

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалното и романтичното в четири произведения на българската живопис от началото на ХХ век
Период
10.03.2003 - 12.03.2003 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Конференция в чест на проф. Йордан Шопов “История, образование, континуитет и промяна”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Живописта като интерпретация на историческото познание
Период
20.01.2003 - 22.01.2003 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Конференция "История и памет в българското пространство” под научното ръководство на проф. д.и.н. Цветана Георгиева

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Живописната творба като исторически факт
Период
18.03.2002 - 20.03.2002 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

“Цветознание – теория и практика”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Цветът и цветовото решение в обучението по живопис във висшите училища
Период
01.06.2001 - 03.06.2001 г.
Организатор
Факултет по изкуствата при ЮЗУ

Юбилейна научна конференция с международно участие послучай 15 години от създаването на ИПФ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някой проблеми на изграждането на произведението при работа от натура и обучението по живопис във ВУ
Период
28.05.1998 - 30.05.1998 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Юбилейна научна конференция с международно участие послучай 15 години от създаването на ИПФ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интерпретация на пластическия образ в обучението по живпис във ВУ
Период
28.05.1998 - 30.05.1998 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Проекти

(ННП-КИННПОР) "Културно историческо наследство, национална памет и обществено развитие"

Период на провеждане
04.12.2018 - 04.12.2021 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(MIS CODE 1871) "Integrating Bulgaria-Greece cross-border significanc"

Период на провеждане
30.11.2017 - 29.11.2019 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейска програма за териториално сътрудничество
Бюджет
2575565,63 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028) "ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО /Създаване/актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
Експерт - изпълнител
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
56000000,00 лв.

Рецензии/Становища

Акварелната техника и професионалната подготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
АМТИ Пловдив
Държава
Р България
Дата
09.03.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Добрев Радулов

Ескизът в обучението по живопис /за художествените специалности в университета/

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Държава
Р България
Дата
25.11.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Диана Захариева

Възпитателни функции на постмодерния орнамент

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ „Св. Климент Охридски”
Държава
Р България
Дата
16.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лаура Иванова Димитрова

Идеята за време в художествените произведения с колажен характер – съвременни методически концепции и практики в образователния процес

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ „Св. Климент Охридски“
Държава
Р България
Дата
30.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Моника Михайлова

Пленерът в обучението по изобразително изкуство в начална училищна степен

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Шуменски университет “Еп. К. Преславски”
Държава
Р България
Дата
06.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светозар Йорданов Чилингиров

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ШУ “Епископ Константин Преславски”
Държава
Р България
Дата
29.02.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Илиев Балкански

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за професор
Университет
ШУ “Епископ Константин Преславски”
Държава
Р България
Дата
20.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Благомир К. Папазов

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за професор
Университет
ПУ “Паисий Хилендарски”
Държава
Р България
Дата
25.04.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Бисер Илиев Дамянов

Изобразителното изкуство в училище

Вид
Книга
Издател
Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
Държава
Р България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Бисер Дамянов