Avatar

гл.ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

Email: emelina_z swu.bg


Публикации

HIKIKOMORI SYNDROME: UNDERSTANDING THE JAPANESE SOCIAL WITHDRAWAL PSYCHOLOGICAL PHENOMENON , Yearbook of Psychology 2022: 109-120. (Co-author/s: Alicia-Ximena Pop)
Marital and Family Satisfaction According to the couple`s Type of Interpersonal Relationships , PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE 21st CENTURY 2019: 47-64. (Co-author/s: Наташа Ангелова)
ВРЪЗКА МЕЖДУ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ РАБОТАТА , Годишник по психология 2019: 88-89. (Съавтор/и: Наташа Вирмозелова Ангелова )
NEED FOR ACHIEVEMENT AND LEVEL SELF-ESTEEM IN SPORTING AND NON-SPORTING STUDENTS , Годишник по психология 2019: 153-160. (Co-author/s: Цветелина Хаджиева)
Burn-out syndrome and behavior in conflict situations among nurses and doctors , 2nd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 2018: 97-104. (Co-author/s: Цветелина Хаджиева)
Удовлетвореността от труда като психичен феномен , Докторантите в науката 2017: 335-343.
Преглед на проблема за баланса между семейството и професионалната работа , Годишник по психология 2016: 227-236. (Съавтор/и: Бойко Николов)

Ръководени дипломанти

Relationship between Dark Triad and Aggression in Delinquent Women

Студент
Алсия Ксимена-Поп
Година
2022
ОКС
магистър

Изследване на личностни характеристики при извършители на насилствени престъпления

Студент
Мариана Котова
Година
2022
ОКС
магистър

Роля на семейната среда и трудовата заетост за психичното функциониране на възрастния човек в периода на ранна старост от човешкото развитие

Студент
Снежана Бозева
Година
2022
ОКС
бакалавър

Междуличностни отношения, ревност и агресия при обвързани лица

Студент
Фани Андонова Андонова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Оптимизъм, негативни очаквания и удовлетвореност от труда при доброволци

Студент
Ивелина Милчева Иванова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Безпокойство за собствена сигурност и склонност към риск при служители на МВР

Студент
Емилия Георгиева Петрова
Година
2019
ОКС
бакалавър