Avatar

доц. д-р Елка Горанова

Email: elkalogo swu.bg


Публикации

„Модел за комплексно логопедично и функционално изследване, характеризиране и диференциране на видове и подвидове плавностни нарушения на речта“,. България: Изд. „Авангард Прима“, София , 2021
„Комплексна логопедична и функционална терапия на заекване при възрастни лица“.. България: УИ „Неофит Рилски“, 2021
„Възстановяване на езика и речта при сензорни форми на афазия“. Учебно пособие за семинарни и практически упражнения за студенти по логопедия. . България: УИ „Неофит Рилски“, 2021
“Прилагане на интонационно-мелодична терапия при лица с неплавна афазия“ , Сборник от Международна конференция „Социални предизвикателства пред логопедичната практика” 2021: . (Съавтор/и: Василиос Венетис )
"Социална тревожност и заекване" , Сборник от Международна конференция „Социални предизвикателства пред логопедичната практика” 2021: .
Телепрактиката и биофийдбек методът в помощ на лице, което заеква. Описание на случай. , Сп."Специална педагогика и Логопедия", 2020: стр. 92-104,.
Биофийдбек и телездраве: клинично приложение при терапия на заекване. Описание на случай. , Сборник от логопедична конференция с международно участие на тема "Емоционални и поведенчески нарушения". 2020: .
Определяне степен на тежест при лица, които запъват. , Сборник от логопедична конференция с международно участие на тема "Емоционални и поведенчески нарушения". 2020: .
Application of mirror therapy in patients with stroke. , Jubilee 30-th Annual Assembly of IMAB, performed and realized on 19 October 2020: . (Co-author/s: Filipova, M., , Popova, D. )
Тренинг на вариабилност на сърдечната дейност с биофийдбек повлиява симптоми при възрастни лица които заекват. , Юбилейна научна конференция с международно участие „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“ 2020: .
Assessment of types of acalculia and dysacalculia in aphasic persons, , Knowledge - International journal 2019: 1335-1339.
Повлияване на заекването чрез ЕМГ фийдбек. Сборник от Международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания”, 29 май – 01 юни 2015, , Сборник от Международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания” 2015: .
Корелация между вариабилността на сърдечния ритъм и продуцираните неплавности при деца, които заекват , Сборник Х Национална конференция по логопедия, „Много езици, много култури – една комуникация. Езикови нарушения” –НСЛБ, 02 – 04.10. 2014, , София 2014: .
Minimal Function Model of Stittering in Fluency Shaping Therapy. , Bulgarian Journal of Communication Disorers. 2014: 29-42.. (Co-author/s: Стоян Везенков )
Везенков, С.; Е. Горанова "Соматична поведенческа терапия. Биофийдбек-парадигми, проблеми, приложения, ефикасност. България: Neofeedback, София., 2013
Дихателен биофийдбек тренинг повлиява говорния темп при заекване. , Национална конференция по логопедия, 2012: .
). A short overview of the objective measurements of speech in speech language pathology. , Proceedings of international symposium “Мodern trends in speech and language therapy”, 28-30 oct.,Вlagoevgrad, 2011: 71-81.
Кратък обзор на обективно измерваните параметри на речта в логопедията. Международен симпозиум „Съвременни подходи в логопедичната терапия” , Международен симпозиум „Съвременни подходи в логопедичната терапия”, Бачиново. 2011: .
Логопедия, ІІ част. . България: ЮЗУ „Н. Рилски", , 2009 (Съавтор/и: Милиев, Д.)
Public Awareness of Cluttering: USA, Bulgaria, Turkey, & Russia. , PROCEEDINGS OF THE FIRST WORLD CONFERENCE ON CLUTTERING 2007: 180-190. (Co-author/s: St. Louis, D. Georgieva, M. Coskun, Y.Filatova, E. McCaffrey )
Public Attitudes Toward Cluttering & Stuttering: USA, Bulgaria, Turkey & Russia. , PROCEEDINGS OF THE FIRST WORLD CONFERENCE ON CLUTTERING 2007: 190-190. (Co-author/s: St. Louis, M. Coskun, S. Ozdemir, S. Topbas, Y.Filatova)
Assessment and Therapy of Cluttering (Bulgarian Practice), , PROCEEDINGS OF THE FIRST WORLD CONFERENCE ON CLUTTERING 2007: 91-94.
Public Attitudes Toward Cluttering and Stuttering: USA, Turkey, Bulgaria, and Russia , Proceedings of the first world conference on cluttering. 2007: . (Co-author/s: St. Louis, , Ozdemir,M., , Goranova, E., Coskun, K., , Topbas, S., Filatova. Y. )
The Treatment of Fluency Disorders: Experience in Bulgaria (Recent History and Contemporary Issues). , Oxford International dysfluency conference DOC 2005: . (Co-author/s: Georgieva, D.)

Конференции

Международна конференция „Социални предизвикателства пред логопедичната практика”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Социална тревожност и заекване"
Период
03.06.2022 - 05.06.2022 г.
Организатор
Ромел

"Социална тревожност и заекване"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Прилагане на интонационно‐мелодична терапия при лица с неплавна афазия"
Период
03.06.2022 - 05.06.2022 г.
Организатор
Ромел «Логопедия» в Нов Български Университет, Латвийски университет (Рига), Дружество на психолозите в България)

Пета научна конференция "Предизвикателства пред oбщественото здравеoпазване в условията на здравна криза"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хронично заекване и социална тревожност
Период
13.05.2022 - 15.05.2022 г.
Организатор
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", корпус „Медицински науки“
Съавтор(и)
Мариела Филипова

Юбилейна научна конференция с международно участие на Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тренинг на вариабилност на сърдечната дейност с Биофийдбек повлиява симптоми при възрастни лица които заекват
Период
26.11.2021 - 28.11.2021 г.
Организатор
Факултет „Обществено здраве“

International Scientific Conference and II International Student Conference„The health sector in the face of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Technological Biofeedback innovations for stress management during Covid19 pandemic. A heart rate variability application (HRV) helps a person who stutters. Case Study
Период
15.05.2021 - 16.05.2021 г.
Организатор
Rector of Powiślański University

Юбилейна научна конференция с международно участие „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тренинг на вариабилност на сърдечната дейност с биофийдбек повлиява симптоми при възрастни лица които заекват
Период
26.11.2020 - 28.11.2020 г.
Организатор
МУ "Плевен"

Jubilee 30-th Annual Assembly of IMAB

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of mirror therapy in patients with stroke.
Период
19.10.2020 - 19.10.2020 г.
Организатор
IMAB Varna
Съавтор(и)
Filipova, M., , Popova, D.

Логопедична конференция с международно участие на тема "Емоционални и поведенчески нарушения"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Биофийдбек и телездраве: клинично приложение при терапия на заекване. Описание на случай
Период
05.06.2020 - 07.06.2020 г.
Организатор
Ромел

Х Национална конференция по логопедия, „Много езици, много култури – една комуникация. Езикови нарушения” –НСЛБ,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Корелация между вариабилността на сърдечния ритъм и продуцираните неплавности при деца, които заекват.
Период
02.10.2014 - 04.10.2014 г.
Организатор
НСЛБ

Международна научно-практическа конференция "Нейронауки и благополучие общества: технологические, экономические, биомедицинские и гуманитарные аспекты",

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MODEL FOR COMPEX FUNCTIONAL INVESTIGATION OF FLUENCY DISORDERS' TYPES AND SUBTYPES
Период
26.11.2013 - 28.11.2013 г.
Организатор
МГГУ М.А, Шолохов, Москва,

Национална конференция по логопедия –НСЛБ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
04.04.2013 - 07.04.2013 г.
Организатор
на Национално Сдружение на Логопедите

Юбилейна научна конференция „10 години специалност и катедра „Логопедия”, 16-18 ноември 2012, Благоевград – Бачиново.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
). Изследване на паузата и ударението при лица с нарушения на плавността на речта
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
Катедра Логопедия, ЮЗУ "Н. Рилски"

Юбилейна научна конференция „10 години специалност и катедра „Логопедия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване влиянието на тревожността върху лица с нарушения на плавността на речта
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
Катедра Логопедия, ЮЗУ "Н. Рилски"

Национална конференция по логопедия, посветена на 15 годишнината на НСЛБ 29.03 – 01.04. 2012,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дихателен биофийдбек тренинг повлиява говорния темп при заекване.
Период
29.03.2012 - 01.04.2012 г.
Организатор
на Национално Сдружение на Логопедите

Мodern trends in speech and language therapy

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A short overview of the objective measurements of speech in speech language pathology.
Период
28.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
Катедра Логопедия, ЮЗУ "Н. Рилски"

Трета Балканска Конференция «Науката, Образованието и Изкуството през ХХІ век»

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
09.09.2010 - 10.09.2010 г.
Организатор
СУБ, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Национална конференция «Гласови Нарушения»

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
05.03.2010 - 06.03.2010 г.
Организатор
на Национално Сдружение на Логопедите

Проекти

(RP-A1/22) КОНФЕРЕНТНИЯТ ПРЕВОД ОТ НЕРВНОЛИНГВИСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА: НЕВРОФИЗИОЛОГИЧЕН СТАТУС НА ПРЕВОДАЧА И КАЧЕСТВО НА ЕЗИКОВАТА ПРОДУКЦИЯ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА

Период на провеждане
01.04.2022 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
29344,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК
Финансиран от
МОН
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентси практики- Фаза I

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", Съфинансиран от Европейски социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(RP-В11/16 ) „Внедряване на помощни средства за подобряване на говорното дишане при лица с комуникативни нарушения"

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
МОН, Наредба № 3
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-А9/15) Оптимизиране на научно-изследователската, клиничната и образователната дейности в Центъра по логопедия

Период на провеждане
26.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
МОН (Наредба №9)
Бюджет
20000,00 лв.

(SRP A-16/15) Кинезиологични изследвания на скелетно-мускулната система и аеробния капацитет

Период на провеждане
09.02.2015 - 29.03.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд Научни Изследвания, Наредба №9
Бюджет
20000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2014 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
5000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
сътрудник
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

Ръководени дипломанти

Емоционална реактивност, регулация и заекване в детството:

Студент
Беата Богданова
Година
2022
ОКС
магистър

Оценка на нарушенията в разбирането на езика (декодиране) при ученици със Специфични разстройства в развитието на училищните умения (СРРУУ)

Студент
Ангелина Георгиева
Година
2021
ОКС
магистър

Прилагане на интонационно-мелодична терапия при лице с неплавна афазия.

Студент
Василис Венетис
Година
2021
ОКС
магистър

Прилагане на TOKEN TEST за идентифициране на езикови дефицити при деца в предучилищна възраст

Студент
Ана Фантин
Година
2021
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

„Заекване и латерализация на вниманието”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
30.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кремена Белухова