Avatar

доц. д-р Елка Горанова

Email: elkalogo swu.bg


Публикации

„Модел за комплексно логопедично и функционално изследване, характеризиране и диференциране на видове и подвидове плавностни нарушения на речта“,. България: Изд. „Авангард Прима“, София , 2021
„Комплексна логопедична и функционална терапия на заекване при възрастни лица“.. България: УИ „Неофит Рилски“, 2021
„Възстановяване на езика и речта при сензорни форми на афазия“. Учебно пособие за семинарни и практически упражнения за студенти по логопедия. . България: УИ „Неофит Рилски“, 2021
“Прилагане на интонационно-мелодична терапия при лица с неплавна афазия“ , Сборник от Международна конференция „Социални предизвикателства пред логопедичната практика” 2021: . (Съавтор/и: Василиос Венетис )
"Социална тревожност и заекване" , Сборник от Международна конференция „Социални предизвикателства пред логопедичната практика” 2021: .
Телепрактиката и биофийдбек методът в помощ на лице, което заеква. Описание на случай. , Сп."Специална педагогика и Логопедия", 2020: стр. 92-104,.
Биофийдбек и телездраве: клинично приложение при терапия на заекване. Описание на случай. , Сборник от логопедична конференция с международно участие на тема "Емоционални и поведенчески нарушения". 2020: .
Определяне степен на тежест при лица, които запъват. , Сборник от логопедична конференция с международно участие на тема "Емоционални и поведенчески нарушения". 2020: .
Application of mirror therapy in patients with stroke. , Jubilee 30-th Annual Assembly of IMAB, performed and realized on 19 October 2020: . (Co-author/s: Filipova, M., , Popova, D. )
Тренинг на вариабилност на сърдечната дейност с биофийдбек повлиява симптоми при възрастни лица които заекват. , Юбилейна научна конференция с международно участие „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“ 2020: .
Assessment of types of acalculia and dysacalculia in aphasic persons, , Knowledge - International journal 2019: 1335-1339.
Повлияване на заекването чрез ЕМГ фийдбек. Сборник от Международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания”, 29 май – 01 юни 2015, , Сборник от Международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания” 2015: .
Корелация между вариабилността на сърдечния ритъм и продуцираните неплавности при деца, които заекват , Сборник Х Национална конференция по логопедия, „Много езици, много култури – една комуникация. Езикови нарушения” –НСЛБ, 02 – 04.10. 2014, , София 2014: .
Minimal Function Model of Stittering in Fluency Shaping Therapy. , Bulgarian Journal of Communication Disorers. 2014: 29-42.. (Co-author/s: Стоян Везенков )
Везенков, С.; Е. Горанова "Соматична поведенческа терапия. Биофийдбек-парадигми, проблеми, приложения, ефикасност. България: Neofeedback, София., 2013
Дихателен биофийдбек тренинг повлиява говорния темп при заекване. , Национална конференция по логопедия, 2012: .
). A short overview of the objective measurements of speech in speech language pathology. , Proceedings of international symposium “Мodern trends in speech and language therapy”, 28-30 oct.,Вlagoevgrad, 2011: 71-81.
Кратък обзор на обективно измерваните параметри на речта в логопедията. Международен симпозиум „Съвременни подходи в логопедичната терапия” , Международен симпозиум „Съвременни подходи в логопедичната терапия”, Бачиново. 2011: .
Логопедия, ІІ част. . България: ЮЗУ „Н. Рилски", , 2009 (Съавтор/и: Милиев, Д.)
Public Awareness of Cluttering: USA, Bulgaria, Turkey, & Russia. , PROCEEDINGS OF THE FIRST WORLD CONFERENCE ON CLUTTERING 2007: 180-190. (Co-author/s: St. Louis, D. Georgieva, M. Coskun, Y.Filatova, E. McCaffrey )
Public Attitudes Toward Cluttering & Stuttering: USA, Bulgaria, Turkey & Russia. , PROCEEDINGS OF THE FIRST WORLD CONFERENCE ON CLUTTERING 2007: 190-190. (Co-author/s: St. Louis, M. Coskun, S. Ozdemir, S. Topbas, Y.Filatova)
Assessment and Therapy of Cluttering (Bulgarian Practice), , PROCEEDINGS OF THE FIRST WORLD CONFERENCE ON CLUTTERING 2007: 91-94.
Public Attitudes Toward Cluttering and Stuttering: USA, Turkey, Bulgaria, and Russia , Proceedings of the first world conference on cluttering. 2007: . (Co-author/s: St. Louis, , Ozdemir,M., , Goranova, E., Coskun, K., , Topbas, S., Filatova. Y. )
The Treatment of Fluency Disorders: Experience in Bulgaria (Recent History and Contemporary Issues). , Oxford International dysfluency conference DOC 2005: . (Co-author/s: Georgieva, D.)

Конференции

Международна конференция „Социални предизвикателства пред логопедичната практика”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Социална тревожност и заекване"
Период
03.06.2022 - 05.06.2022 г.
Организатор
Ромел

"Социална тревожност и заекване"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Прилагане на интонационно‐мелодична терапия при лица с неплавна афазия"
Период
03.06.2022 - 05.06.2022 г.
Организатор
Ромел «Логопедия» в Нов Български Университет, Латвийски университет (Рига), Дружество на психолозите в България)

Пета научна конференция "Предизвикателства пред oбщественото здравеoпазване в условията на здравна криза"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хронично заекване и социална тревожност
Период
13.05.2022 - 15.05.2022 г.
Организатор
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", корпус „Медицински науки“
Съавтор(и)
Мариела Филипова

Юбилейна научна конференция с международно участие на Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тренинг на вариабилност на сърдечната дейност с Биофийдбек повлиява симптоми при възрастни лица които заекват
Период
26.11.2021 - 28.11.2021 г.
Организатор
Факултет „Обществено здраве“

International Scientific Conference and II International Student Conference„The health sector in the face of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Technological Biofeedback innovations for stress management during Covid19 pandemic. A heart rate variability application (HRV) helps a person who stutters. Case Study
Период
15.05.2021 - 16.05.2021 г.
Организатор
Rector of Powiślański University

Юбилейна научна конференция с международно участие „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тренинг на вариабилност на сърдечната дейност с биофийдбек повлиява симптоми при възрастни лица които заекват
Период
26.11.2020 - 28.11.2020 г.
Организатор
МУ "Плевен"

Jubilee 30-th Annual Assembly of IMAB

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of mirror therapy in patients with stroke.
Период
19.10.2020 - 19.10.2020 г.
Организатор
IMAB Varna
Съавтор(и)
Filipova, M., , Popova, D.

Логопедична конференция с международно участие на тема "Емоционални и поведенчески нарушения"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Биофийдбек и телездраве: клинично приложение при терапия на заекване. Описание на случай
Период
05.06.2020 - 07.06.2020 г.
Организатор
Ромел

Х Национална конференция по логопедия, „Много езици, много култури – една комуникация. Езикови нарушения” –НСЛБ,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Корелация между вариабилността на сърдечния ритъм и продуцираните неплавности при деца, които заекват.
Период
02.10.2014 - 04.10.2014 г.
Организатор
НСЛБ

Международна научно-практическа конференция "Нейронауки и благополучие общества: технологические, экономические, биомедицинские и гуманитарные аспекты",

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MODEL FOR COMPEX FUNCTIONAL INVESTIGATION OF FLUENCY DISORDERS' TYPES AND SUBTYPES
Период
26.11.2013 - 28.11.2013 г.
Организатор
МГГУ М.А, Шолохов, Москва,

Национална конференция по логопедия –НСЛБ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
04.04.2013 - 07.04.2013 г.
Организатор
на Национално Сдружение на Логопедите

Юбилейна научна конференция „10 години специалност и катедра „Логопедия”, 16-18 ноември 2012, Благоевград – Бачиново.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
). Изследване на паузата и ударението при лица с нарушения на плавността на речта
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
Катедра Логопедия, ЮЗУ "Н. Рилски"

Юбилейна научна конференция „10 години специалност и катедра „Логопедия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване влиянието на тревожността върху лица с нарушения на плавността на речта
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
Катедра Логопедия, ЮЗУ "Н. Рилски"

Национална конференция по логопедия, посветена на 15 годишнината на НСЛБ 29.03 – 01.04. 2012,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дихателен биофийдбек тренинг повлиява говорния темп при заекване.
Период
29.03.2012 - 01.04.2012 г.
Организатор
на Национално Сдружение на Логопедите

Мodern trends in speech and language therapy

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A short overview of the objective measurements of speech in speech language pathology.
Период
28.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
Катедра Логопедия, ЮЗУ "Н. Рилски"

Трета Балканска Конференция «Науката, Образованието и Изкуството през ХХІ век»

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
09.09.2010 - 10.09.2010 г.
Организатор
СУБ, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Национална конференция «Гласови Нарушения»

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
05.03.2010 - 06.03.2010 г.
Организатор
на Национално Сдружение на Логопедите

Проекти

(RP-A1/22) КОНФЕРЕНТНИЯТ ПРЕВОД ОТ НЕРВНОЛИНГВИСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА: НЕВРОФИЗИОЛОГИЧЕН СТАТУС НА ПРЕВОДАЧА И КАЧЕСТВО НА ЕЗИКОВАТА ПРОДУКЦИЯ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА

Период на провеждане
01.04.2022 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
29344,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК
Финансиран от
МОН
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентси практики- Фаза I

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", Съфинансиран от Европейски социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(RP-В11/16 ) „Внедряване на помощни средства за подобряване на говорното дишане при лица с комуникативни нарушения"

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
МОН, Наредба № 3
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-А9/15) Оптимизиране на научно-изследователската, клиничната и образователната дейности в Центъра по логопедия

Период на провеждане
26.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
МОН (Наредба №9)
Бюджет
20000,00 лв.

(SRP A-16/15) Кинезиологични изследвания на скелетно-мускулната система и аеробния капацитет

Период на провеждане
09.02.2015 - 29.03.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд Научни Изследвания, Наредба №9
Бюджет
20000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2014 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
5000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
сътрудник
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

Ръководени докторанти

Езиково-говорна терапия на деца с разстройство от аутистичния спектър базирана на диагностика с qEEG swLORETA

Докторант
ЛАЗАРОС ХАРАЛАМБОС МЕГАЛОМИСТАКАС
Период
07.05.2024 - 07.05.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

„Езикова компетентност и прояви на езиков дефицит при деца до 3 годишна възраст.“

Студент
Албена Апостолова
Година
2024
ОКС
магистър

Оценка на въздействието на екраните върху ранното ограмотяване при деца

Студент
Елена Василева Кюлева
Година
2024
ОКС
магистър

“Прилагане на „Модел за развитие на уменията за общуване при децата с аутизъм „

Студент
Параскеви Павлиду
Година
2023
ОКС
магистър

Емоционална реактивност, регулация и заекване в детството:

Студент
Беата Богданова
Година
2022
ОКС
магистър

Оценка на нарушенията в разбирането на езика (декодиране) при ученици със Специфични разстройства в развитието на училищните умения (СРРУУ)

Студент
Ангелина Георгиева
Година
2021
ОКС
магистър

Прилагане на интонационно-мелодична терапия при лице с неплавна афазия.

Студент
Василис Венетис
Година
2021
ОКС
магистър

Прилагане на TOKEN TEST за идентифициране на езикови дефицити при деца в предучилищна възраст

Студент
Ана Фантин
Година
2021
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

“Диагностичен тест за изследване на фонология при деца в предучилищна възраст“.

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.05.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветомира Стефанова Брайнова