Avatar

проф. д.н. Елка Янакиева

Email: elka_yanakieva swu.bg


Елка Янакиева е дългогодишен преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Завършила е висшето си образование в СУ „Климент Охридски” – философски факултет, специалност „Педагогика”. През периода 1982 – 1986 г. е редовен аспирант в НИИ по предучилищно възпитание към Академията на педагогическите науки – гр. Москва (СССР). В своята докторска дисертация, разработена под научното ръководство на проф. дпн Тамара Комарова, тя представя своя възпитателна концепция, насочена към развитие на въображението и творчеството на децата от предучилищна възраст. В България тя получава и научната степен „доктор на педагогическите науки” за разработения от нея теоретико-методически модел за екологическо възпитание на децата от предучилищна възраст.(2006).

Публикации

Модел за екологическо възпитание на децата от предучилищна възраст. Част първа: теоретична концепция. България: Образование и познание, 2019
Модел за екологическо възпитание на децата от предучилищна възраст. Част втора:Съдържание на екологическото възпитание. България: Образование и познание, 2019
Модел за екологическо възпитание на децата от предучилищна възраст. Част трета: Методи и средства:. България: Образование и познание, 2019
Модел за екологиеско възпитание на децата от предучилищна възраст. Част четвърта: Методи за диагностика на отношенията. България: Образование и познание, 2019
Искам да опозная България. Учебно помагало по роден край за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина . България: БУЛВЕСТ 2000, 2015 (Съавтор/и: Ваня Петрова)
Проблемы подготовки студентов к их будущей педагогической деятельности (предисловие к трудам конференции) , Вестник по педагогике и психологии Южной сибири 2014: 1-7. (Съавтор/и: Чупров Л.Ф.)
Вики и Ники. Природен свят. Учебно помагало по природен свят . - 2013. България: Анубис & БУЛВЕСТ 2000, 2013
Вики и Ники. Природен свят. Учебно помагало по природен свят 4 гр. . - 2013. България: Анубис&БУЛВЕСТ 2000, 2013
ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 3. ПГ. България: Анубис&БУЛВЕСТ 2000, 2013 (Съавтор/и: С.Здравкова, Д.Велинова, Д.Гирджева-Валачева, М.Баева, И.Неделчева, Н.Христова)
ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 4. ПГ. България: Анубис&БУЛВЕСТ2000, 2013 (Съавтор/и: С.Здравкова, Т.Велинова, Д.Гирджева-Валачева, М.Баева, И.Неделчева, Н.Христова)
Вики и Ники. Образователна интернет-платформа.. България: Анубис&БУЛВЕСТ2000, 2013 (Съавтор/и: С.Здравкова, Т.Велинова, Д.Гирджева-Валачева, М.Баева, И.Неделчева, Н.Христова)
Бизнес и образование: опыт для педагогической интерпретации , Вестник по педагогике и психологии Южной сибири 2012: 1 - 4.
Роден край за първи клас: Актуални въпроси. Поурочни разработки. Учебни програми за началното училище.. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2011 (Съавтор/и: Н.Михайлов)
Дете - заобикаляща среда. Тестове за диагностика на екологосъобразността на отношенията. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008
Предучилищна педагогика. Repetitorium (I). Задачи за самостоятелна работа на студентите.. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008
Предучилищна педагогика. Ключ. Обяснения.. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008
Антивоспитание , Народное образование 2007: 232-234.
Форми за организация на екологическото възпитание в детската градина: Учебно помагало за семинарни и практически занятия на студенти от педагогически специалности. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2006
Аз съм потокът, а ти - реката, в която се вливам: За екологичното образование на децата от предучилищна възраст.. България: ДИМАНТ, 2001

Конференции

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Спортът срещу антивъзпитанието
Период
30.11.2019 - 30.11.2019 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Ръководени докторанти

Формиране на отношение към природата като ценност на културата : предучилищна възраст . 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика, докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика).

Докторант
Надзифе Асимова Чангалова
Период
08.07.2019 - 08.07.2019 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

"Научно-методологические основы формирования иноязычно-профессионального дискурса с использованием цифровых технологий (для студентов специальности «Международное право» и «Юриспруденция»).

Докторант
Карлыгаш Тагаевна Тулешова
Период
01.09.2018 - 30.09.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Художествената литература - средство за задълбочаване на екологическата компетентност на децата от предучилищна възраст (подготвителна група/клас) 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика, докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика).

Докторант
Виктория Атанасова Велева
Период
03.07.2017 - 02.07.2021 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в детската градина

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
03.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис

Обявен в Държавен вестник брой в 52/02.07.2019

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.11.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Христова Дянкова

Ролята на художествената литература за преодоляване на негативните емоции при деца със и без специални образователни потребности

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ „Св. Климент Охридски“
Държава
България
Дата
17.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитра Панделис Баила