Avatar

проф. д.н. Елка Янакиева

Email: elka_yanakieva swu.bg


Елка Янакиева е дългогодишен преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Завършила е висшето си образование в СУ „Климент Охридски” – философски факултет, специалност „Педагогика”. През периода 1982 – 1986 г. е редовен аспирант в НИИ по предучилищно възпитание към Академията на педагогическите науки – гр. Москва (СССР). В своята докторска дисертация, разработена под научното ръководство на проф. дпн Тамара Комарова, тя представя своя възпитателна концепция, насочена към развитие на въображението и творчеството на децата от предучилищна възраст. В България тя получава и научната степен „доктор на педагогическите науки” за разработения от нея теоретико-методически модел за екологическо възпитание на децата от предучилищна възраст.(2006).

Публикации

Искам да опозная България. Учебно помагало по роден край за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина . България: БУЛВЕСТ 2000, 2015 (Съавтор/и: Ваня Петрова)
Проблемы подготовки студентов к их будущей педагогической деятельности (предисловие к трудам конференции) , Вестник по педагогике и психологии Южной сибири 2014: 1-7. (Съавтор/и: Чупров Л.Ф.)
Вики и Ники. Природен свят. Учебно помагало по природен свят . - 2013. България: Анубис & БУЛВЕСТ 2000, 2013
Вики и Ники. Природен свят. Учебно помагало по природен свят 4 гр. . - 2013. България: Анубис&БУЛВЕСТ 2000, 2013
ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 3. ПГ. България: Анубис&БУЛВЕСТ 2000, 2013 (Съавтор/и: С.Здравкова, Д.Велинова, Д.Гирджева-Валачева, М.Баева, И.Неделчева, Н.Христова)
ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 4. ПГ. България: Анубис&БУЛВЕСТ2000, 2013 (Съавтор/и: С.Здравкова, Т.Велинова, Д.Гирджева-Валачева, М.Баева, И.Неделчева, Н.Христова)
Вики и Ники. Образователна интернет-платформа.. България: Анубис&БУЛВЕСТ2000, 2013 (Съавтор/и: С.Здравкова, Т.Велинова, Д.Гирджева-Валачева, М.Баева, И.Неделчева, Н.Христова)
Бизнес и образование: опыт для педагогической интерпретации , Вестник по педагогике и психологии Южной сибири 2012: 1 - 4.
Роден край за първи клас: Актуални въпроси. Поурочни разработки. Учебни програми за началното училище.. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2011 (Съавтор/и: Н.Михайлов)
Дете - заобикаляща среда. Тестове за диагностика на екологосъобразността на отношенията. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008
Предучилищна педагогика. Repetitorium (I). Задачи за самостоятелна работа на студентите.. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008
Предучилищна педагогика. Ключ. Обяснения.. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008
Антивоспитание , Народное образование 2007: 232-234.
Форми за организация на екологическото възпитание в детската градина: Учебно помагало за семинарни и практически занятия на студенти от педагогически специалности. България: Унив. изд. Неофит Рилски, 2006
Аз съм потокът, а ти - реката, в която се вливам: За екологичното образование на децата от предучилищна възраст.. България: ДИМАНТ, 2001