Avatar

доц. д-р Елена Чаушева

Email: elenachausheva swu.bg


Публикации

The Perfect in Bulgarian and Modern Greek , В: Езиков свят. Том 13. Кн. 1. ЮЗУ „Неофит Рилски”. Филологическия факултет. 2015: 7-15.
Б. Вунчев. Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2013.155. , Съпоставително езикознание/ Сопоставительное языкознание/ Contrastive Linguistics, XI. N 1. 2015: 123-126.
Όψη και χρόνοι του ρήματος της νέας ελληνικής και της βουλγαρικής γλώσσας. Παρελθοντικοί χρόνοι. . България: Годишник на Филологическия факултет, том 12. ЮЗУ “Неофит Рилски”. Благоевград., 2014
Poteškoćе prilokom usvajanja nekih glagola kretanja u bugarskom jeziku kod govornika hrvatskog jezika(analiza pogrešaka) , Езиков свят. Том 12. Кн. 1.ЮЗУ „Неофит Рилски”. Филологическия факултет. 2014: 24-29.
УЕБ базиран курс по гръцки език за българи и български предприемачи” по Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г , Studia Classica Serdicensia № 6. 20 години специалност „Новогръцка филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 2014: 309-313. (Съавтор/и: Борис Вунчев, Десислава Йорданова, Наталия Сотирова)
Българистиката в Хърватия – минало и перспективи , Езиков свят. Том 11. Кн. 2. 2013: 134-144.
Глаголите идвам и отивам в езиковото съзнание на носителите на хърватския език. Анализ на грешки. , VÝuka jihοslovanskÝch jazyků v dnešní Evropě. Porta Balkanica 2011: 104-110.
Миналите глаголни времена в българския и новогръцкия език с оглед на глаголния вид. , Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Szeged 2011: 362-367.
"Όσο περισσότερα τόσο καλύτερα” -- един така необходим учебник по новогръцки език , сп. Езиков свят. ЮЗУ. Филологически факултет. Благоевград, 2010 2010: 239-241.
"Кратка практическа граматика" с автор Светла Стоичкова , , сп. "Балканистичен форум", кн.1-2 2008: 334-336.
Балканизмите в морфологичната система на българския и новогръцкия език , Годишник на Филологическия факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски" 2006: 261-270.
Имперфектът в българския и гръцкия– темпоралност и/или аспектуалност , TEXNH ГРAMMATIKH. Сборник изследвания в чест на Стойна Пороманска. СУ ”Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии 2005: 83-95.
Аспектуалност и начини за маркирането й в новогръцкия и българския език , ЮЗУ, Годишник на Филологическия факултет, ЮЗУ 2004: 109-117.
Аспектуалност и способи за маркирането й в новогръцкия и българския език , Балканистичен форум, Съседство и граници. Опити на близостта, 2-2-3 2004: 120-130.
Совремменый болгарский язык. Программа курса “Мир изучаемого языка”. Вестник Московского университета. Научный журнал. Лингвистика и межкультурная коммуникация.6.2003 , 2003: .
Παρατατικός και αόριστος στη Νέα Ελληνική και στη Βουλγαρική γλώσσα ρισι se singkrisi me ti voulgariki). 5 Colloque Internattional de Linguistique Grecque, 13-15.09.2001. PRAKTIKA. L'HARMATTAN. Paris,2002 , RECHERCHES EN LINGUISTIQUE I/ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ I 2002: 119'122.
"Χαρακτηριστικά του χρόνου και της όψης του παρακειμένου στα νέα ελληνικά και στα βουλγαρικά , Proceedings of the 4 th International Confrence on Greek Linguistics. Nikosia, September 1999 2001: 173-179.
Имперфектът в българския и новогръцкия език , Имперфектът в българския и новогръцкия език.Обучение без граници. Език и култура. Международна научна конференция, 15-17 ноември, 2001, СУ”Кл.Охридски”- ДЕО-ИЧС(докладите са на CD) 2001: .
Перфектът в междинния български език на гръцките студенти (анализ на грешки) , Foreign LanguageTeaching. Чуждоезиково обучение. 3. 1999: 23-28. (Съавтор/и: Снежина Владимирова)
Преизказното наклонение в някои средства за масово осведомяване , Социолингвистика и комуникация. Проблеми на социолингвистиката IV 1995: 248-251.
Някои формално-езикови средства и екстралингвистичнифактори като маркери на новата информация в езика на медиите , Социолингвистика и комуникация. Проблеми на социолингвистиката IV 1995: 257-261.
Перфектът в българския и гръцкия език , сп. Български език, кн. 1-2 1995: 151-157.
Аспектът като граматическа категория в българския и новогръцкия език , Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура.Сборник доклади от научно-практическа конференцияс международно участие) 1995: 79-84. (Съавтор/и: Светла Шенкова)
Местоименните приглаголни клитики в български и новогръцки език , 20 години Българска филология. Юбилейна научна конференция "Език и свят.Съвременна филологическа проблематика" 1994: 10. (Съавтор/и: Савелина Банова)
Социалният опит и възрастовите различия като фактори за възприемане на темо-ремните отношения , 20 години Българска филология. Юбилейна научна конференция "Език и свят. Съвременна филологическа проблематика". ПУ "Паисий Хилендарски"(9 -10 юни 1993). Сборник от материали. 1994: .
Γραμματική της Βουλγαρικής γλώσσας. Гърция: Δ. Βάλωφ, 1993 (Co-author/s: Димитър Вълов)
Възприемане на темо-ремните отношения в българското изречение от деца с интелектуална недостатъчност , Годишник на СУ"Кл.Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика 1992: 197 - 206 . (Съавтор/и: Катя Караджова)
Перфектът в междинния български език на гръцките студенти , Годишник на ИЧС. 15 с. 1991: 15 с. .
Видът като морфологична категория в българския и новогръцкия език , Годишник на ИЧС 1991: 25.
Договорът за дадено/ново и процесите на възприемане темо-ремната изреченска стректура от деца и възрастни , Годишник на ИЧС 1990: .
Към въпроса за основните компоненти на актуалното членение , Младежки форум. Материали от осмия общоинститутски преглед на ТНТМ 1989: 1-4.
Договорът за дадено/ново и процесите на възприемане темо-ремната изреченска структура от деца и възрастни , Годишник на ИЧС 1989: .
Психолингвистичен теоретичен модел на АЧ , 25години ИЧС. Юбилейна научна сесия. Резюмета,с.117 1988: .
Верификация на темо-ремните отношения в простото трикомпонентно изречение , Годишник на ИЧС 1987: 81-95.
Психолингвистична същност на актуалното членение (върху материали от българския език). България: Унивеситетко издателство "Св. Климент Охридски", София, 1985
Психолингвистична същност на темо-ремните отношения в българското изречение , Годишник на ИЧС 1985: 54-69. (Съавтор/и: Енчо Герганов)
Темо-ремните отношения в устната реч и техните съответствия в писмената , Теория и практика на чуждоезиковото обучение 1984: 116 -123. (Съавтор/и: Радка Кърлова)
Психолингвистична същност на темо-ремните отношения в българското изречение , Годишник на ИЧС 1984: 54 - 69. (Съавтор/и: Енчо Герганов)
Проблеми на актуалното членение в съвременната психолингвистика , Годишник на ИЧС 1983: 104 - 130.

Конференции

"Новогръцкият език и култура в България - традиции и предизвикателства"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Представяне на проекта "УЕБ базиран курс по гръцки език за българи и български предприемачи", по ЕПТС "Гърция-България 2007-2013"
Период
30.11.2012 - 01.12.2012 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии
Съавтор(и)
Борис Вунчев, Десислава Йорданова, Наталия Сотирова

VÝuka jihοslovanskÝch jazyků v dnešní Evropě.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Глаголите идвам и отивам в езиковото съзнание на носителите на хърватския език. Анализ на грешки
Период
18.12.2011 - 19.04.2011 г.
Организатор
Seminář jihoslovanskích filologií a balkanistiky. Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarikovy university Porta balkanica a Bulharskỳm kulturním institute v Praze

Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Международна конференция.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Миналите глаголни времена в българския и новогръцкия език с оглед на глаголния вид.
Период
28.05.2011 - 29.05.2011 г.
Организатор
Славянски институт. Сегедски университет.

Петнадесета юбилейна международна кръгла маса “Балканите, обединена Европа и балканистиката в началото на 21 век”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Миналите глаголни времена в български и гръцки. За някои употреби на имперфекта.”
Период
27.02.2006 - 27.02.2006 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации. ЮЗУ “Н. Рилски"

Някои формално-езикови средства и екстралингвистични фактори като маркери на новата информация в езика на медиите.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои формално-езикови средства и екстралингвистични фактори като маркери на новата информация в езика на медиите
Период
10.09.2003 - 12.09.2003 г.
Организатор
Международно социолингвистично дружество

“Българския език в България и в чужбина”. Юбилейна научнопрактическа конференция, посветена на 50 години организирано обучение на чуждестранни студенти в България

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Темпоралната система на българския език и художественото времепространство (върху материал от разкази на Г.Господинов)”
Период
26.09.2002 - 27.09.2002 г.
Организатор
СУ”Кл.Охридски”- ДЕО-ИЧС, София,
Съавтор(и)
Ксения Наумова

5 Colloque International de Linguistique Crecque

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Αοριστός και παρατατικ'ος στη Νέα Ελληνική γλ'ωσσα (σε σύγκριση με τη Βουλγαρική)
Период
13.09.2001 - 15.09.2001 г.
Организатор
Akademie de Raris. Universite Rene Descartes - Paris 5

Languages in the Modern World. Annual NAAL Conference.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои употреби на българският перфект в езика на масмедиите
Период
21.05.2001 - 22.05.2001 г.
Организатор
Московски държавен университет

Fourth Conference on Greek Linguistics

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Temporal and Aspectual Characteristics of Perfect in Modern Greek and Bulgarian empora
Период
17.09.1999 - 19.09.1999 г.
Организатор
University of Cyprus

Научна конференция по проблемите на езикознанието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Аспектът като граматическа категория в българския и новогръцкия език
Период
08.05.1995 - 10.05.1995 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

IV-та международна конференция по социолингвистика "Социолингвистика и комуникация"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Преизказното наклонение в някои средства за масово осведомяване
Период
10.09.1993 - 12.09.1993 г.
Организатор
Международно социолингвистично дружество
Съавтор(и)
Светла Стоичкова

20 години Българска филология. Юбилейна научна конференция "Език и свят. Съвременна филологическа проблематика"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалният опит и възрастовите различия като фактори за възприемане на темо-ремните отношения.
Период
09.06.1993 - 10.06.1993 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"
Съавтор(и)
Катя Караджова

20 години Българска филология. Юбилейна научна конференция "Език и свят.Съвременна филологическа проблематика"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Местоименните приглаголни клитики в български и новогръцки език
Период
09.06.1993 - 10.06.1993 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"
Съавтор(и)
Савелина Банова

135 години от създаването на Болградското централно училище. Кръгла маса на тема "Модели на преподаването на български език сред българи, живеещи зад граница"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои формално-езикови средства за маркиране на темо-ремната структура на българското изречение (практически аспекти на преподаването в чужбина)
Период
26.05.1993 - 27.05.1993 г.
Организатор
МВнР

"Обучение без граници. Език и култура"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Имперфектът в българския и новогръцкия език
Период
15.11.1991 - 17.11.1991 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски" - ДЕО-ИЧС

Възприемане на темо-ремните отношения в българското изречение от деца с умствена недостатъчност

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Лица с психо-физически аномалии - теория ипрактика". ВПИ
Период
19.10.1989 - 20.10.1989 г.
Организатор
ВПИ - Благоевград
Съавтор(и)
Катя Караджова

Лица с психо-физически аномалии - теория и практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възприемане на темо-ремните отношения в българското изречение от деца с умствена недостътъчност
Период
19.10.1989 - 20.10.1989 г.
Организатор
ВПИ - Благоевград
Съавтор(и)
Катя Караджова

VII общоинститутски преглед на ТНТМ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Верификация на темо-ремните отношения
Период
02.10.1988 - 06.10.1988 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Проекти

(BG051PO001-3.1.07) Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период на провеждане
05.09.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Бюджет
263743,00 лв.

(8259 ) Web-Based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs (WEB-GRBG), B1.33.02

Период на провеждане
15.05.2011 - 15.05.2013 г.
Форма на участие
РЪКОВОДИТЕЛ -експерт лингвист
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
900313,00 лв.

(0000) "Христоматия на балканските езици, култури и идентичности"

Период на провеждане
01.06.2007 - 01.12.2007 г.
Форма на участие
Ръководител-експерт лингвист
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
500,00 лв.

(1516) Обучението по новогръцки език и култура в страните от Югоизточна Европа – състояние и перспективи”, Създаване на мултимедиен център по новогръцки език към Филологическия факултет, ЮЗУ

Период на провеждане
01.01.2004 - 01.01.2006 г.
Форма на участие
Ръководител-експерт лингвист
Финансиран от
Министерство на образованието и вероизповеданията на Р. Гърция
Бюджет
20000,00 лв.

(0000) Създаване условия за използване на преводаческата програма DEJA VU X.

Период на провеждане
01.01.2004 - 01.01.2007 г.
Форма на участие
Ръководител-експерт лингвист
Финансиран от
TRANSLAB - Атина и ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
800,00 лв.

Ръководени докторанти

"Съпоставителен анализ на членните системи в българския и гръцкия език"

Докторант
Десислава Иванова Йорданова - Петрова
Период
26.02.2013 - 26.02.2013 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

„Prošla glagolska vremena u bugarskom jeziku i prevodni ekvivalenti u hrvatskom”

Студент
Матея Хъргован от Загребски университет, Философски факултет
Година
2014
ОКС
магистър

„Bugarsko-hrvatski lažni prijatelji”

Студент
Мария Роглич от Загребски университет, Философски факултет
Година
2014
ОКС
магистър

«Frazemi sa somatskom sastavnicom u bugarskome jeziku”

Студент
Мартина Црънчeц от Загребски университет, Философски факултет
Година
2014
ОКС
магистър

«Темпоральная система и пространственно-временные отношения в художественном тексте»

Студент
Ксения Наумова от МГУ им. Ломоносова, Факультет иностанных языков, Кафедра славянскых языков
Година
2002
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

„Превод на пет разказа от сборника „Отричам“ на Андонис Самаракис. Анализ на използваните преводни трансформаци”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ализа Тайсир Халил

„Glagolska vremena u ukrajinskom i bugarskom jeziku”

Вид
Дипломна работа
Университет
Загребски университет
Държава
Хърватия
Дата
24.04.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аня Зупан

„Uporaba perfekta u hrvatskome I bugarskome I problem prevođenja”

Вид
Дипломна работа
Университет
Загребски университет
Държава
Хърватия
Дата
10.02.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартина Вечерич

„Аспектуални характеристики в новогръцкия език – средства за изразяване и семантика”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски".
Държава
България
Дата
17.05.2005 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борис Вунчев

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ИЧС - София
Държава
България
Дата
14.05.2002 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Жерева

“Митологичната и приказна образност в българския и гръцкия символизъм (Съпоставителни паралели между българския и гръцкия символизъм)”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Славка Цанкова Мандева

"Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език"

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски".
Държава
България
Дата
21.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борис Вунчев

„Съпоставителен анализ на членните системи в българския и гръцкия език”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Йорданова - Петрова

Фидана Даскалова ”Психолингвистика ”

Вид
Учебник
Издател
ИК „Даниела Убенова”. София
Държава
България
Година
2005
Уеб страница
Автор(и)
Фидана Даскалова

”Психолингвистика ”

Вид
Учебник
Година
2003
Уеб страница
Автор(и)
Фидана Даскалова

"Психолингвистика"

Вид
Учебник
Издател
ИК „Даниела Убенова”. София
Държава
България
Година
2003
Уеб страница
Автор(и)
Фидана Даскалова

”Психолингвистика ”

Вид
Книга
Издател
ИК „Даниела Убенова”. София
Държава
България
Година
2003
Уеб страница
Автор(и)
Фидана Даскалова