Avatar

ас. д-р Елена Благова

Email: elenablagova swu.bg


Публикации

Методи за оценка на удовлетвореността на потребителите , „Сборник научни трудове” XХІX Международна научна конференция за студенти и млади учени - онлайн(1314-4669-PRINT, 2603-4379-CD) 2020: --.
Машини и съоръжения за кроене , Сборник научни трудове,ISSN 1314-4669, 2017: 72-74. (Съавтор/и: Благойка Пълева- Кадийска, Марина Николова, Георги Панов)
Изследване на фактори, свързани с планиране и обезпечаване на производството в шевната индустрия при условията на аутсорсинг и ERP , Сборник доклади от МНС ICTTE 2017 2017: 100-104.. (Съавтор/и: Благойка Пълева-Кадийска)
Класификация на високотехнологични влакна и влакна със специални покрития , Сборник доклади , 2016, ISSN 2367-9441 2016: 291-296. (Съавтор/и: Николай Стоянов)
Изследване на технологични параметри в шевната индустрия при работа с ленени тъкани , Сборник научни трудове,ISBN 978-619-160-680-1. 2016: стр. 102-107. (Съавтор/и: Снежина Андонова)
Класификация на съвременни софтуерни приложения в шевната индустрия , “Текстил и облекло“, ISSN 1310-912Х, 2016: 4-10. (Съавтор/и: Христо Петров)
Разработка двух вариантов женского официального платья на одной базовой основе , Сборник„Актуальные проблемы професионального педагогического и технологического образования” 2015: 379-384. (Съавтор/и: Тодорка Фичева)
Application of mathematical methods in the study of the technological parameters in the sewing industry , Списание "Фундаментални и приложни науки"- Пловдив 2015: 103-109. (Co-author/s: Снежина Андонова)
„ Изследване влиянието на конструктивните промени при разработване на пола-панталон върху основата на конична пола – 1 част ” , Сборник научни трудове, Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии, Благоевград 2011: 87-91. (Съавтор/и: Тодорка Фичева)

Конференции

XXVII Международна научна конференция за млади учени

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подложни материали за шевната индустрия/ Interlinings in sewing industry
Период
14.06.2018 - 15.06.2018 г.
Организатор
Съюз на специалистите по качество в България

XIX National Textile Conference NTC 2017

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Methodology for initial professional education in the field of the sewing industry
Период
25.10.2017 - 27.10.2017 г.
Организатор
ФНТС по ТОК
Съавтор(и)
Благойка Пълева- Кадийска

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование" ICTTE 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване на фактори, свързани с планиране и обезпечаване на производството в шевната индустрия при условията на аутсорсинг и ERP
Период
19.10.2017 - 20.10.2017 г.
Организатор
Факултет „Техника и технологии“, Тракийски университет, филиал Ямбол
Съавтор(и)
Благойка Пълева- Кадийска

XXVI Международна научна конференция за млади учени

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Машини и съоръжения за кроене
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
Съюз на специалистите по качество в България
Съавтор(и)
Марина Николова, Благойка Пълева-Кадийска, Георги Панов

Общотекстилна конференция' 2015, „Иновации в текстила и облеклото”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛА - ПАНТАЛОН ВЪРХУ ОСНОВАТА НА КОНИЧНА ПОЛА - 2 част
Период
29.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
НТС по ТОК
Съавтор(и)
Тодорка Фичева

International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of mathematical methods in the study of the technological parameters in the sewing industry
Период
28.05.2015 - 29.05.2015 г.
Организатор
Технически Университет- София, филиал Пловдив
Съавтор(и)
Снежина Андонова

„Актуальные проблемы професионального педагогического и технологического образования”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Разработка двух вариантов женского официального платья на одной базовой основе”
Период
17.11.2010 - 18.11.2010 г.
Организатор
Шадринский Государствений Университет
Съавтор(и)
Тодорка Фичева

Проекти

(BG05M9OP001-1.003-2981) СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ТПК“ НОВ СВЯТ“

Период на провеждане
22.05.2017 - 01.02.2018 г.
Форма на участие
водещ обучение
Финансиран от
Европейско финансиране от ЕС и Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и национално съфинансиране
Бюджет
50000,00 лв.

(CCI 2014TC16/5CB006) INTERREG- BULGARIAN-MACEDONIAN CROSS BORDER COOPERATION FOR CAPACITY BUILDING FOR COMPETITIVENESS AND INNOVATION

Период на провеждане
02.05.2016 - 05.02.2018 г.
Форма на участие
участник в обучение
Финансиран от
ЕС по програма IPA CBC
Бюджет
100000,00 лв.

(STARTUPТВОРИЛНИЦА) STARTUPТВОРИЛНИЦА

Период на провеждане
01.03.2016 - 02.10.2017 г.
Форма на участие
ръководител на екип
Финансиран от
NN, JA Bulgaria,група ЕНП в европейски парламент в партньорство с Технически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски “- Благоевград, и с финансовата помощ на евродепутата Андрей Новаков
Бюджет
8000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
10.12.2015 - 02.01.2020 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Период на провеждане
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
23556,00 лв.

(SRP-C10 /14) “Насърчаване на жените-учени в областта на природните науки и технологиите”

Период на провеждане
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
от Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски»
Бюджет
55000,00 лв.

(SRP-В15/14) Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники

Период на провеждане
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски»
Бюджет
55000,00 лв.

(SRP-В14/15) „Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия”

Период на провеждане
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ "Н.Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(12124) Seminar of Cotton Processing, Textile and Trade for Developing countries

Период на провеждане
18.06.2015 - 08.07.2015 г.
Форма на участие
Участие в обучение в China- Europe Vocational Training centre of Wuhan Textile University
Финансиран от
Co-sponsored by the MOFCOM-China and the International Trade Centre (ITC) of United Nations
Бюджет
100000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Винтидж стил

Студент
Марина Бориславова Николова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Ризата- минало, настояще, бъдеще. Аспекти на съвременното производство.

Студент
Ивона Ленчова Расийска
Година
2018
ОКС
магистър

Проектиране и изработване на дамски официални облекла с фолклорни мотиви

Студент
Емилия Георгиева
Година
2016
ОКС
бакалавър

Проектиране,технология и изработване на съвременно облекло

Студент
Емилия Георгиева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Проектиране,технология и изработване на мъжки ежедневни облекла

Студент
Асен Бояджиев
Година
2015
ОКС
бакалавър

Проектиране и изработване на официални облекла за деца от първа възрастова група

Студент
Aнелия Трифонова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Изработване на официално облекло с включени ръчни техники

Студент
Елка Джуракова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Реклама и фирмен стил “HIPER“

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Дата
20.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елица Пламенова Митова

” Завръщане към невинността – Българска традиционна сватба”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Дата
01.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виктория Огнянова

Проектиране и изработване на мъжко спортно облекло

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Стоянов

Полъх от миналото

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катерина Кошева