Avatar

ас. Елена Благова

Email: elenablagova swu.bg


Публикации

Разработка двух вариантов женского официального платья на одной базовой основе , Сборник„Актуальные проблемы професионального педагогического и технологического образования” 2015: 379-384. (Съавтор/и: Тодорка Фичева)
Application of mathematical methods in the study of the technological parameters in the sewing industry , Списание "Фундаментални и приложни науки"- Пловдив 2015: 103-109. (Co-author/s: Снежина Андонова)
„ Изследване влиянието на конструктивните промени при разработване на пола-панталон върху основата на конична пола – 1 част ” , Сборник научни трудове, Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии, Благоевград 2011: 87-91. (Съавтор/и: Тодорка Фичева)

Конференции

Общотекстилна конференция' 2015, „Иновации в текстила и облеклото”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛА - ПАНТАЛОН ВЪРХУ ОСНОВАТА НА КОНИЧНА ПОЛА - 2 част
Период
29.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
НТС по ТОК
Съавтор(и)
Тодорка Фичева

International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of mathematical methods in the study of the technological parameters in the sewing industry
Период
28.05.2015 - 29.05.2015 г.
Организатор
Технически Университет- София, филиал Пловдив
Съавтор(и)
Снежина Андонова

„Актуальные проблемы професионального педагогического и технологического образования”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Разработка двух вариантов женского официального платья на одной базовой основе”
Период
17.11.2010 - 18.11.2010 г.
Организатор
Шадринский Государствений Университет
Съавтор(и)
Тодорка Фичева

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Период на провеждане
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
23556,00 лв.

(SRP-C10 /14) “Насърчаване на жените-учени в областта на природните науки и технологиите”

Период на провеждане
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
от Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски»
Бюджет
55000,00 лв.

(SRP-В15/14) Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники

Период на провеждане
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски»
Бюджет
55000,00 лв.

(SRP-В14/15) „Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия”

Период на провеждане
10.12.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ "Н.Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(12124) Seminar of Cotton Processing, Textile and Trade for Developing countries

Период на провеждане
18.06.2015 - 08.07.2015 г.
Форма на участие
Участие в обучение в China- Europe Vocational Training centre of Wuhan Textile University
Финансиран от
Co-sponsored by the MOFCOM-China and the International Trade Centre (ITC) of United Nations
Бюджет
100000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Проектиране и изработване на дамски официални облекла с фолклорни мотиви

Студент
Емилия Георгиева
Година
2016
ОКС
бакалавър

Проектиране,технология и изработване на съвременно облекло

Студент
Емилия Георгиева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Проектиране,технология и изработване на мъжки ежедневни облекла

Студент
Асен Бояджиев
Година
2015
ОКС
бакалавър

Проектиране и изработване на официални облекла за деца от първа възрастова група

Студент
анелия Трифонова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Изработване на официално облекло с включени ръчни техники

Студент
Елка Джуракова
Година
2015
ОКС
бакалавър