Avatar

доц. д-р Елена Азманова Рударска

Email: elena_azmanova swu.bg


История на българската литература и култура. Мемоарна литература. Биографии на български писатели. Полемики и диалози. Канонично и неканонично. Мистичното в литературата. Религиозни учения. Средновековие и ново време. Ритуално слово (молитви, клетви, химн, марш). Празничност и всекидневна култура. Минералните бани в България. Културни маршрути.

Публикации

Иван Грозев в българската литературна история и критика през последните 30 години (1990 – 2020) , Библиотека 2023: 317-326.
В компанията на светците. Свети Седмочисленици в обкръжението на други светци в изображения от XIII до XVII век , Късносредновековните Балкани 2022: 283-304.
Тайната страна на предизвикателството „Нобел” – архиви, тайни общества, публичност (България, 1910-1945 г.) , Балканистичен форум 2022: 136-152.
Култ към св. Седмочисленици на Балканите (по примери от България, Северна Македония и Албания) , Contributions to the 23rd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) 2021: 10-23.
Филологическото познание и изборът на специалност сред учениците от средното училище (Анкетно проучване) , Български език и литература 2021: . (Съавтор/и: Лъчезар Перчеклийски, Кристина Балтова - Иванова, Цветелина Митова)
Взаимоотношенията на Иван Грозев с Ал. Константинов, Ст. Михайловски и Ст. С. Бобчев , Литературата: Образи и контексти Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.н. Цветан Ракьовски 2019: .
Иван Грозев и културно дружество „Българско родно изкуство“ , Българистични четения – Сегед 2019. Международна научна конференция Сегед, Унгария, 13–14 юни 2019 г. 2019: .
Иван Грозев в българската литература. Социални, политически, исторически и религиозно-мистични контексти, полемики и диалози. България: РИВА, 2018
"To George Kennan”, Пенчо Славейков, Стоян Михайловски и социално-политическите измерения на литературата , П. П. Славейков, Ст. Михайловски и д-р Кр. Кръстев. Литература и социален опит 2018: .
Родство, род и родина в творчеството на Златка Щерева , Жените в литературата, историята, културата 2018: .
България и Унгария: Митологични символи и историческа участ в поемата „На Унгария” от Ем. Попдимитров , Българистични четения, Сегед 2017 2018: 299-308.
Звезди и мистика , Балканистичен форум 2017: 241-254.
Педагогическата и издателската дейност на Хр. Максимов (1867–1902). По случай 150 години от рождението му , Езиков свят 2017: 90-97.
Пенчо Славейков, Иван Вазов и Иван Грозев и Нобеловите предложения от България , Пенчо Славейков. 150 години от рождението му : сборник с научни изследвания от международна научна конференция, май 2016, София 2017: .
Mineral Baths in Bulgaria and the Adventures of the Bulgarian Writers during the First Half of the 20th Century , ARGE Bulgaria Arbeitspapiere 2016: .
Царица, царкиня, княгиня: образът в българската литература и култура , Българистични четения - Сегед 2016: 363-374. (Съавтор/и: Венцислав Божинов)
Курортни приключения и литература. Из бохемския живот на българските писатели от първата половина на ХХ век , Езиков свят 2016: 68-82.
The Isle of the Blessed – an Ancient Mythologem, Balkan Yearning and Tourist Itinerary , Cultural Corridor VIA ADRIATICA – Cultural Tourism without Boundaries 2015: 167-174. (Co-author/s: Александър Порталски)
Иван Грозев и мистичните кодове на модернизма , Българско и модерно. Ч.2. Експериментални прочити 2015: 94–103.
Голямото премълчаване: Иван Грозев. Литературни документи и тайни общества в биографията на писателя , Балканистичен форум 2015: 254–265.
Иван Грозев и граф Ракоци: една нетрадиционна връзка , Научни перспективи на съвременната българистика 2015: 385-391.
Учения и увлечения: Религиозно-мистични култове, творци и книжнина в България през първата половина на ХХ век , Годишник на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” 2015: 200-216.
В търсене на опитността. Рецензия за книгата „Литература и технологии” на Ст. Стоянов , Езиков свят 2015: 116-117.
Иван Мешеков в литературната памет. Отзив за кн. на А. Велкова–Гайдаржиева „Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика” , Годишник на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” 2015: 354-357.
Народничеството в българската литература. : УИ „Неофит Рилски", 2014
Работни листове по литература за 9 клас. България: "Просвета", 2014 (Съавтор/и: Цветан Ракьовски)
Women and Wine, Wine and Resorts! The Adventures of the Bulgarian Poets during the First Half of the 20th Century , SPA and Wine 2014: .
Молитвите на българина , Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години 2014: 89–96.
Ритуалното слово в българската лирика след Освобождението. България: УИ „Неофит Рилски, 2013
Религиозно-мистични идеи – стойности и употреби. Романите „Владо Булатов” от Стилиян Чилингиров и „Морава звезда кървава” от Константин Петканов , Езиков свят 2013: 165-169.
Spiritual Routse on Balkans: Einstein, Serbs and Bulgarians , “Cultural Corridor VIA DIAGONALIS Cultural Tourism without Boundaries 2013: 167-171.
Творчеството на Вл. Мусаков в контекстите на времето , С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл. кор. проф. М. Цанева 2012: .
Ритуалното слово в българската лирика – теоретични аспекти , Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева 2012: .
Иван Грозев и 1910-а , 1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии 2011: .
Мемоаристичните творби след Освобождението – фигури на автора. : УИ „Неофит Рилски", 2010
Неканоничната българска литература. Част 2. : УИ „Неофит Рилски", 2010 (Съавтор/и: А. Вачева, А. Велкова–Гайдаржиева, Р. Хаджикосев, Ст. Стоянов, Т. Стоянова, Цв. Ракьовски)
Иван Грозев. Скритата литература , Неканоничната българска литература. Ч.2 2010: 7--51.
Владимир Мусаков , Неканоничната българска литература. Ч.2 2010: 105-126.
1989 и българската лирика: промяна или подмяна , 1989. Раздвоената година. Литературата като политика. Конструирания на прехода 2010: .
Ритуално слово и ритуален образ в творчеството на Сирак Скитник , Сирак Скитник и българската култура 2010: .
Молитвата и клетвата в българската лирика: манипулациите на жанра , Юбилеен сборник на Филологическия факултет при ЮЗУ "Н. Рилски". По повод 20-годишнината от специалност "Българска филология" 2009: .
Ритуални модели на българската лирика през периода на соцреализма , Преходи и граници. Сборник с доклади от XV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Кл. Охридски” 2009: .
Молитвата и клетвата в словесния "репертоар" на мемоаристичната литература , Годишник на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” 2009: .
Ритуалното слово в пролетарската поезия и поезията през соцреализма. Марш и дисциплиниране , Годишник на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” 2009: .
Социални функции на ритуалното слово в лириката след Освобождението , Паисиеви четения. Език – литература – обществени институции. Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски” 2009: .
Неканонично за "Неканоничната българска литература" , Литературен вестник 2009: .
Поетически визии на себеизразяването в българския модернизъм , Езиков свят 2007: .

Конференции

Българистиката по света. Филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мистичните очертания на духа в учебникарската литература от втората четвърт на ХХ век
Период
12.10.2023 - 14.10.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

XXXI Международна научна конференция „Тайна и публична тайна“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тайната страна на предизвикателството „Нобел“ – архиви, тайни общества, публичност (България, 1900-1930 г.)
Период
19.05.2022 - 20.05.2022 г.
Организатор
Международен научен семинар за балканистични проучвания и специализации, Благоевград

POLISLAV

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Култ към св. Седмочисленици на Балканите (по примери от България, Албания и Северна Македония)
Период
09.12.2019 - 11.12.2019 г.
Организатор
POLISLAV

Втора национална научна конференция „Жените в българската литература и култура”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неизвестната „В“ на Яворов: Семейство Грозеви в социокултурната ситуация в края на 90-те г. и първата четвърт на ХХ век
Период
27.11.2019 - 28.11.2019 г.
Организатор
БАУЖ, ИЛ към БАН, СУ „Св. Климент Охридски“

Cultural Corridor VIA ADRIATICA – Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Isle of the Blessed – an Ancient Mythologem, Balkan Yearning and Tourist Itinerary
Период
15.10.2015 - 19.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", СУБ
Съавтор(и)
Александър Порталски

Международна научна конференция Българистични четения – Сегед 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Царица, царкиня, княгиня: образът в българската литература и култура
Период
11.06.2015 - 12.06.2015 г.
Организатор
Сегедски университет
Съавтор(и)
Венцислав Божинов

International Tourist Forum “SPA and Wine”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Women and Wine, Wine and Resorts! The Adventures of the Bulgarian Poets during the First Half of the 20th Century
Период
16.10.2014 - 20.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", СУБ

Международна научна конференция „Научни перспективи на съвременната българистика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иван Грозев и граф Ракоци: една нетрадиционна връзка
Период
28.04.2014 - 29.04.2014 г.
Организатор
Будапещенски университет "Лоран Йотвьош"

Международна кръгла маса „Мълчанието на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Голямото премълчаване: Иван Грозев. Литературни документи и тайни общества в биографията на писателя
Период
24.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Балканистичен семинар към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална конференция, посветена на 30 г. от основаването на ЕГ „Людмил Стоянов”, Благоевград

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Символика и мистика в поезията на Л. Стоянов („Видения на кръстопът”, „Меч и слово”)
Период
17.04.2014 - 17.04.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", катедра „Литература” към Филологически факултет, ЕГ „Людмил Стоянов”

Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иван Грозев и модернизмът в българската литература
Период
14.12.2013 - 16.12.2013 г.
Организатор
Институт по литература, БАН

Международна научна конференция “Културен коридор VIA DIAGONALIS – културен туризъм без граници”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Spiritual Routse on Balkans: Einstein, Serbs and Bulgarians
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", СУБ - клон Благоевград, Белградски университет

Трети конгрес по българистика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Богомилството в литературата през първата половина на ХХ век
Период
23.05.2013 - 26.05.2013 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Международна научна конференция „Language, Literature, Marginalisations”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Einstein and the Balkans. The marginal in the map of Europe
Период
26.04.2013 - 27.04.2013 г.
Организатор
Университет в Ниш

Национална научна конференция „150 години от рождението на проф. Ив. Шишманов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Идеите на Ив. Шишманов за богомилството в контекстите на времето (първата половина на ХХ век)
Период
20.11.2012 - 21.11.2012 г.
Организатор
Институт по литература, БАН

Юбилейна научна конференция „В сянката на канона”, посветена на 100 г. от рождението на Хр. Огнянов, 120 г. от рождението на К. Петканов, 130 г. от рождението на Ст. Чилингиров, 140 г. от рождението на Анна Карима

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Религиозно-мистични идеи – стойности и употреби. Романите „Владо Булатов” от Стилиян Чилингиров и „Морава звезда кървава” от Константин Петканов
Период
27.10.2012 - 28.10.2012 г.
Организатор
ИЛ към БАН, НБКМ „Св. кв. Кирил и Методий”

Национална научна конференция, посветена на 110 г. Ангел Каралийчев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ангел Каралийчев за възрастни: сиптоматичното в разказите от сб. „Ръж” и статиите във в. „Слово
Период
25.10.2012 - 25.10.2012 г.
Организатор
Институт по литература, БАН, СУ "Св. Климент Охридски"

Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Събитие и безсмъртие в ритуалните текстове на лириката
Период
13.05.2011 - 14.05.2011 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Юбилейни научни четения, посветени на 80-годишния юбилей на проф. М. Цанева

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Творчеството на Вл. Мусаков в контекстите на времето
Период
24.06.2010 - 25.06.2010 г.
Организатор
Институт по литература, БАН, СУ "Св. Климент Охридски"

Юбилейни научни четения, посветени на 80-годишния юбилей на проф. М. Цанева

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Творчеството на Вл. Мусаков в контекстите на времето
Период
24.06.2010 - 25.06.2010 г.
Организатор
ИЛ към БАН, СУ „Св. Кл. Охридски”

Национална научна конференция „1910"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иван Грозев и 1910 година
Период
17.06.2010 - 18.06.2010 г.
Организатор
НБУ

„Сирак Скитник и българската култура”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ритуално слово и ритуален образ в творчеството на Сирак Скитник
Период
04.12.2009 - 04.12.2009 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет, БНР - клон Благоевград

Паисиеви четения 2009 „Език – литература – обществени институции”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социални функции на ритуалното слово в лириката след Освобождението
Период
26.11.2009 - 27.11.2009 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

XV Международна годишна научна конференция „Преходи и граници”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ритуални модели на българската лирика през периода на соцреализма
Период
18.05.2009 - 19.05.2009 г.
Организатор
Факултет по славянски филологии към СУ „Св. Кл. Охридски”

Национална научна конференция „1989”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
1989 и българската лирика: промяна или подмяна
Период
15.05.2009 - 15.05.2009 г.
Организатор
НБУ

ХVIII Международна кръгла маса „Свобода и надзор на Балканите”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мемоарите: канонично и неканонично. Неканоничното като идеологизиращо
Период
26.02.2009 - 27.02.2009 г.
Организатор
Балканистичен семинар към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научна конференция, посветена на 30-годишнината на специалност Българска филология към ЮЗУ „Н. Рилски”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Молитвата и клетвата в българската лирика: манипулациите на жанра
Период
15.12.2008 - 15.12.2008 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

1926. Йовков

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проекции на песента в текстове на Е. Пелин, Й. Йовков и А. Страшимиров
Период
08.05.2008 - 09.05.2008 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет, ЕГ „Людмил Стоянов”

Научна конференция „И на печат поставих...”: Книгата, езикът, литературата. Национално честване „200 години българска печатна книга”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Молитвата и клетвата в словесния „репертоар” на мемоаристичната литература
Период
07.12.2006 - 09.12.2006 г.
Организатор
Институт по литература, БАН

Интердисциплинарна научна конференция „Пътища и граници: утъпкани и нови"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Граници и означавания на пространството в спомени на участници от войните 1912–1918
Период
10.04.2006 - 11.04.2006 г.
Организатор
Общество за проучване на 18 век, СУ „Св. Кл. Охридски”, Институт по литература при БАН

Международна конференция “Образователно наследство и диалог в европейското педагогическо пространство

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Approach as an untraditional for analysis of “Memoirs about Bulgarian revolts” by Z. Stoyanov
Период
20.11.2003 - 21.11.2003 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Българо-холандско дружество за сътрудничество

Ръководени дипломанти

Религиозно-мистичното като концепция в творчеството на Николай Райнов

Студент
Ирена Панкева
Година
2013
ОКС
бакалавър

"Любовно-духовни структури" в българската литература след Освобождението

Студент
Елеонора Владиславова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Николай Райнов

Студент
Десислава Хаджиева
Година
2013
ОКС
бакалавър

Драмите на Иван Грозев

Студент
Наделина Ивова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Молитвите в българската литература след Освобождението

Студент
Радостина Сотирова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Т. Г. Влайков и неговият принос в българската литература

Студент
Севдалина Балканджийска
Година
2012
ОКС
бакалавър