Avatar

ас. Елена Кондева

Email: elena.kondeva swu.bg


Публикации

English in Exercises: Practical Guide . Bulgaria, Blagoevgrad: South-West University Publishing House /forthcoming/, 2016 (Co-author/s: Levunlieva, M., & Kamenichka, M.)
Социокултурни взаимоотношения между преподавател и студенти в обучението по чужд език /под печат/ , В: Годишник на Факултета по Педагогика: Педагогическата наука - Теория и практика, Книга 3, 2015: .

Конференции

XXVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ' 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of corpus linguistic analysis in LSP
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
Union of Quality Specialists in Bulgaria & South-West University "Neofit Rilski"

Научен семинар на тема: “Приложение на статистическите методи в научните изследвания“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
08.06.2016 - 09.06.2016 г.
Организатор
Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/-гр.София
Съавтор(и)
проф. д.т.н. Г. Тасев

Юбилейна студентска и докторантска научна сесия “Лаборатория за наука - 2016“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
12.05.2016 - 12.05.2016 г.
Организатор
/ модератори: проф. д.п.н. Д. Тодорина, доц. д-р Кр. Марулевска, ас. Елена Кондева /

Семинар на тема ''Методология и технология на разработване на докторска дисертация''

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
17.11.2015 - 18.11.2015 г.
Организатор
Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/-гр.София
Съавтор(и)
проф. д.т.н. Г. Тасев

Семинар на тема ''Възможности за електронно обучение на платформата Blackboard"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
04.03.2015 - 04.03.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" /представители на Ballistic Cell, издателство Mc Graw-Hill/

Which comes first: the chicken or the egg? Language development or Exam preparation?

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
15.04.2011 - 15.04.2011 г.
Организатор
PONS Bulgaria, the exclusive representative of Cambridge University Press
Съавтор(и)
Gary Anderson /International Teacher Trainer, CUP/

Meaningful Input - Realistic Output

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
22.02.2011 - 22.02.2011 г.
Организатор
Express Publishing

Кръгла маса на тема: "Aux techniques d'animation pour l'entraînement à l'oral"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Период
07.09.2010 - 07.09.2010 г.
Организатор
CREFECO/Centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale/

Ателие-кръгла маса на тема: "À la méthodologie du FOS"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
28.06.2010 - 28.06.2010 г.
Организатор
Organisation internationale de la Francophonie/CREFECO/

Meaningful Speaking Activities Resources for the MATURA exams - Focus on Grammar & Vocabulary

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
25.03.2010 - 25.03.2010 г.
Организатор
Macmillan Education

Module1: Élaboration de fiches pédagogiques à partir des documents sonores avec le logiciel libre Audacity ; Module 2: Analyse de la typologie des exercices pour l'évaluation de la compréhension de l'oral - pour les épreuves B1 et B2 du DELF scolaire

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
27.03.2008 - 28.03.2008 г.
Организатор
Център за култура и сътрудничество - Френски институт, гр.София
Съавтор(и)
Жан-Мари Верже/аташе за образователно сътрудничество/, Шантал Буске/аташе по сътрудничество в областта на френския език/, Хрисана Кълбова/експерт по чужди езици - РИО на МОН, гр.Благоевград/

Ideas for teaching vocabulary: Words in context and meaning chunks

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
21.03.2008 - 21.03.2008 г.
Организатор
Keith Kelly /FACTWorld coordinator, Science Across team member/

For active minds choose English in Mind

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
28.02.2007 - 28.02.2007 г.
Организатор
PONS Bulgaria, the exclusive representative of Cambridge University Press

Участие в практически семинар за популяризиране на Общата европейска езикова рамка

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
18.12.2006 - 18.12.2006 г.
Организатор
МОН, РИО - гр.София

Семинар на тема: "Learning to Keep English in Mind" / "The Challenge of Managing and Teaching in the Teenage Classroom"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
22.02.2006 - 22.02.2006 г.
Организатор
PONS Bulgaria, the exclusive representative of Cambridge University Press

Проекти

(BG051P0001-3.1.07-0065) "Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции"

Период на провеждане
03.09.2014 - 26.09.2014 г.
Форма на участие
обучение
Финансиран от
Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
177836,00 лв.