Avatar

доц. д-р Екатерина Митова

Email: ekaterina swu.bg


Публикации

«Physiotherapy for recovery the explosive power after knee surgery» , Sport Science Vol. 9,Issue 1 (2016) 2016: 50-54. (Co-author/s: 1. Gramatikova, Mariya, Stamenka Mitova, Ivan Glushkov, )
Митова Ек. „Предизвикателства пред хосписните грижи в България” списание "Българско списание за обществено здраве (2016г., том. 8, книжка 2, с. 31-42) (ISSN 1313-860Х)" , списание "Българско списание за обществено здраве (2016г., том. 8, книжка 2, с. 31-42) (ISSN 1313-860Х)" 2016: с. 31-42.
Митова Ек. „Ролята на екипа в преодоляване на медико-социални проблеми на лицата с умствена изостаналост живеещи в ЦНСТ” ISNN:1310-0637 , списание Асклепий 2016: с. 243-249.
„Сравнителен анализ на деформациите на опорно-двигателния апарат при деца” ISNN 1857-7679 , “Research in Kinesiology”,ISNN 1857-7679 2016: 153-157. (Съавтор/и: Митова, Стаменка , Мария Граматикова)
„Промяна в болковия праг при фибромиалгия”ISNN 1857-7687 , “Activities in Physical education and sport”, ISNN 1857-7687 2016: 176-178. (Съавтор/и: Стаменка Митова, Мария Граматикова )
„Kinesitherapy's method for neurits nervi facialis , American Journal of Science and Technologies, “Princeton University Press” 2015: 800-803. (Co-author/s: Мариела Филипова, Даниела Попова, Спаска Георгиева, Лейла Крайджикова, Иван Топузов, Нина Борисова, Румен Кастелов, Незабравка Генчева, Анастасия Кайряк)
Медико-социален статус на деца отглеждани в ДМСГД. Минало, настояще, бъдеще. /Психосоциални и медицински проблеми на деца от ДМСГД/. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2015
Влияние на пренебрегването върху развитието на детето , Практическа педиатрия 9/14 2014: 12-14.
. “Hygiene – epidemiological conditions, as a factor for reducing the morbidity in homes for Medical – Social Care for Children, 0 – 3 years old in the Republic of Bulgaria “ , списание Асклепий 2012: 108-112.
Значение и специфика на работата на социалния работник с лица с физически увреждания , списание Асклепий 2012: 95-103. (Съавтор/и: Париз Паризов)
Alternative form of deinstitutionalization of people with mental disabilities-Centre for family-type accommodation/small group home , „Modern Trends in Speech and Language Therapy” 2011: 102-110. (Co-author/s: Виктория Сотирова)

Конференции

V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Исследование последствий применения способов мобилизации мягких тканей при лечении хронических болевых синдромов в пояснично-крестцовой области”
Период
25.05.2016 - 26.05.2016 г.
Организатор
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»
Съавтор(и)
Попова Даниела, Митова Стаменка, Граматикова Мария

19 Symposium on sport and physical education of youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Сравнителен анализ на деформациите на опорно-двигателния апарат при деца”
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of the sport pedagogues of the Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Мария Граматикова

Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на ерготерапевта като член на мултидисциплинарния екип при работа с деца с увреждания
Период
29.06.2015 - 01.07.2015 г.
Организатор
Логопедичен център "Ромел"

Inquiring child abuse and neglect in the Balkan and world crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgarian experience in reporting child abuse and neglect
Период
13.09.2012 - 14.09.2012 г.
Организатор
B.E.C.A.N. International Conference
Съавтор(и)
Васка Станчева-Попкостадинова

Proceedings of International Symposium „Modern Trends in Speech and Language Therapy”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Alternative form of deinstitutionalization of people with mental disabilities-Centre for family-type accommodation/small group home
Период
28.11.2011 - 30.11.2011 г.
Организатор
South West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad
Съавтор(и)
Виктория Сотирова

Проекти

(BG05M9OP001-2.002-0162) "Живот в достойна среда"

Период на провеждане
16.12.2015 - 26.10.2017 г.
Форма на участие
експерт - консултант, участник
Финансиран от
OP "РЧР" 2014-2020
Бюджет
498381,71 лв.

(SRP-A15/14) Разработка и приложение на пакет от диагностични, терапевтични и методически материали за ранна интервенция

Период на провеждане
28.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"/МОН
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-5.2.13-0030-C0001) „Възможност за достоен живот”

Период на провеждане
01.08.2013 - 31.01.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
„Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”;Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Бюджет
228555,18 лв.

(BG051PO001-3.1.07-064) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.12.2014 г.
Форма на участие
координатор, ключов експерт, вътрешен експерт
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

(SRP-A11/13) Диагностично-терапевтичен комплекс за ранна интервенция на деца с увреждания

Период на провеждане
01.03.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"/МОН
Бюджет
28000,00 лв.

(JUST/2008/DAP3/AG/1260) Raising a Child through Prison Bars

Период на провеждане
01.02.2010 - 31.01.2013 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
EC/Daphne Program
Бюджет
968136,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
01.01.2010 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

(FP7-HEALTH - F2 - 2009 - 223478) Балканско епидемиологично изследване на насилието и пренебрегването на деца

Период на провеждане
01.10.2009 - 31.01.2013 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, област здраве (FP7-HEALTH - 2007-B)
Бюджет
4165002,00 лв.

Ръководени дипломанти

Специфични особености в организацията и управлението на Дневен център за възрастни с увреждания /ДЦВУ с. Ласкарево и ДЦВУ гр. Сандански/

Студент
Мария Стойкова
Година
2013
ОКС
магистър

Мястото на социалната услуга – ЦНСТ за лица с увреждания, като алтернатива на Домовете за лица с умствена изостаналост

Студент
Биляна Илиева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Социално изключване при хора с тежки психични разстройства

Студент
Петър Христов Христов
Година
2012
ОКС
магистър

РОЛЯТА И МЯСТОТО НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК КАТО ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА ДМСГД

Студент
ВИЖДАН САЛИМ
Година
2011
ОКС
бакалавър