Avatar

доц. д-р Евдокия Петкова

Email: e.p.petkova swu.bg


Публикации

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИРАЩ ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА“ , списание „Професионално образование“ (Vocational Еducation. Bulgarian Journal of Science Education) 2018: 19-35.
Computer graphics in technology training , Students and PhD students Scientific Session SDSS – 2017 2017: . (Co-author/s: E. Стоименова, В. Митова)
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATING STUDENTS AS A MOTIVATIONAL MECHANISM , 12th International ConferenceDisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society on26.-27.6 2017, Praha, ISBN 978-80-86302-82-9 2017: 469-483. (Co-author/s: Василиса Павлова)
Computer-based tests for assessing technical disciplines , International Journal of Modern Sciences and Engineering Technology (IJMSET) 2016: 38-43.
Extending the educational reality of tridimensional modeling in technological training through QR (quick response) , International Journal of Modern Sciences and Engineering Technology 2016: 1-5. (Co-author/s: Василиса Павлова)
Иновационни методи и технологии в обучението по Инженерна и компютърна графика. България: УИ „Неофит Рилски“ – Благоевград, 2016
Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management, Collective monograph. Latvia: ISMA University Riga (Latvia) , 2016 (Co-author/s: Collective)
Изследване на устойчивостта на стрес и социална адаптация , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май, 2016 2016: . (Съавтор/и: Емилия Георгиева )
Диагностика на мотивите за учене , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май, 2016 2016: . (Съавтор/и: Емилия Георгиева )
., Increasing the effectiveness of the educational process in technical sciencess by modern information technologies , A JOURNAL FOR INFORMATION TECHNOLOGY, EDUCATION DEVELOPMENT AND TEACHING METHODS OF TECHNICAL AND NATURAL SCIENCES 2014: 15-20 .
Предимства на оценяването на студенти чрез компютърни тестове по общо технически дисциплини, , списание „Професионално образование“ (Vocational Еducation. Bulgarian Journal of Science Education) 2013: 231-239.

Конференции

Eleventh Intrernational Scientific Conference „ KNOWLEDGE IN PRACTICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Innovative technologies in education as motivation mechanism
Период
16.12.2016 - 18.12.2016 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

Tenth Intrernational Scientific Conference „ THE POWER OF KNOWLEDGE“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
) QR (quick response) As augmented reality for three dimensional intergation in technical training
Период
07.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management
Съавтор(и)
Василиса Павлова

Ninth Intrernational Scientific Conference ,,THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
3D MODELING IN GOOGLE SKETCHUP AND ITS PLACE IN TECHNOLOGICAL EDUCATION
Период
17.06.2016 - 19.06.2016 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

International Conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
USING THE COMPUTER GRAPHICS MEANS IN THE TRAINING OF FUTURE TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP TEACHERS
Период
02.06.2016 - 04.06.2016 г.
Организатор
UNIVERSITY OF NOVI SAD

International Conference on InformationTechnology and Development of Education - ITRO 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Increasing the Effectiveness of the Educational Process in Technical Sciencess by Modern Information Technologies
Период
02.06.2016 - 04.06.2016 г.
Организатор
UNIVERSITY OF NOVI SAD

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION ITRO 2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Effectiveness of the evaluation by computer tests
Период
27.06.2014 - 29.06.2014 г.
Организатор
UNIVERSITY OF NOVI SAD TECHNICAL FACULTY ”MIHAJLO PUPIN” ZRENJANIN REPUBLIC OF SERBIA

VII международной научно-практической конференции " Непрерывное образование учителя технологии: вызовы XXI века"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прилагане на компютърна тестова система “UniTeSys” за оценяване
Период
14.10.2012 - 15.10.2012 г.
Организатор
Правительство Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области, Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования

Всеросийской научно-практической конференции „Управление професиональным развитием педагога”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оценивание студентов на базе решения компьютерного теста по техническому документированию
Период
22.12.2010 - 23.12.2010 г.
Организатор
Департамент образования и науки Кемеровской области ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

Проекти

“JA_START_UP Творителница ,

Период на провеждане
15.08.2017 - 31.10.2017 г.
Форма на участие
Ментор на учебна компания
Финансиран от
Джуниър Ачийвмънт България
Бюджет
50000,00 лв.

(№ 14/18.01.2017) проект „Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от инженерни и педагогически специалности“

Период на провеждане
17.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
Отговорник на екип и координатор по осъществяването на дейностите
Финансиран от
ЮЗУ "Н.Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

„Empowering the financial literacy of university students in Bulgaria”

Период на провеждане
07.11.2016 - 30.06.2018 г.
Форма на участие
член на екил
Финансиран от
NN България
Бюджет
7986,00 лв.

(SRP-B14/15 ) „Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия”

Период на провеждане
05.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001) „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) - инвестиция за бъдещето”

Период на провеждане
01.05.2014 - 30.09.2014 г.
Форма на участие
Участник в квалификационни курсове
Финансиран от
МОН, Европейски социален фонд
Бюджет
5000000,00 лв.

(SRP-B15/14 ) „Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники”

Период на провеждане
01.01.2014 - 30.10.2014 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
2500,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
24.09.2013 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

((SRP-B14/13 ) ) „Изследване на фактори за термомеханично подлепване на нови текстилни материали”

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
2000,00 лв.

((BG051PO001-4.3.04-0063) ) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
10.10.2012 - 10.10.2014 г.
Форма на участие
Участник в квалификационни курсове
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
611789,00 лв.

((SRP-В14/12 ) ) „Изследване на механизми и процеси в шевното производство“

Период на провеждане
02.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
2500,00 лв.

( (SRP-B14/11 ) ) Изследване и анализ на шевни технологични процеси за повишаване на ефективността им”

Период на провеждане
01.01.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.