Avatar

доц. д-р Емил Маджаров

Email: e.madzharov swu.bg


Публикации

Помилването през очите на лишените от свобода , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2015: . (Съавтор/и: Петрана Стойкова)
Психологически анализ на режима в пенитенциарните заведения. , Сборника материали от юбилейната конференция "20 години специалност "Психология"-пътуване към себе си. 2014: .
Психологически модел за интерпретация на трудностите във възпитателно-корекционната работа с лишените от свобода. , Сборник научни доклади от VІІ-я конгрес по психология 2014: 1457-1469.
Personal-psyhological chacteristics of the kiliers with life sentence. , Сборник научни доклади с международно участие 2013: . (Co-author/s: Николай Иванов)
Помилването през очите на лишените от свобода , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2012: .
Българският път в пенитенциарната психология , Затворно дело,кн.3 2011: 3-27.
Личностни и поведенчески особености на лицата, задържани с постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража" , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2011: .
Психологически портрети на осъдени на пробация. Република България: Сиела софт енд паблишинг АД, 2010
Развитие на пенитенциарната психология в Западна Европа и САЩ , Затворно дело,кн.№2 2010: 2-33.
Доклад за извършената работа в сектор "Арести" на ОСИН-град София , Затворно дело,кн.№2 2010: 51-75.
Антикорупционните практики по отношение на служителите от системата на Главна дирекция изпълнение на наказанията , Затворно дело,кн.3 2010: 5-21.
Анализ на опита за изнудване чрез публикация в медиите, осъществен от лишен от свобода. , Затворно дело,кн.№2 2009: 93-107.
Развитие на пробационната служба на Главна дирекция изпълнение на наказанията за периода 2005-2009 година. , Затворно дело,кн. №3 2009: 3-57. (Съавтор/и: Валентина Караганова, Миглена Димитрова, Наталия Хъмчева)
Програми за индивидулна работа в пробационните служби. , Затвороно дело кн.№3 2009: 58-73. (Съавтор/и: Митка Драгнева, Даниела Йорданова)
Анализ на инцидент, свързан с нападение на служител в местата за лишаване от свобода , Затворно дело кн.№3 2009: 74-85. (Съавтор/и: Свилен Цветанов)
Опит за психологически портрет на осъдените на пробация, шофиращи в нетрезво състояние , Затворно дело,кн №4 2007: 57-83.
Съпротиви при работа с наркотично зависими лишени от свобода , Затворно дело,кн.№2 2007: 17-34.
Психологическо портретиране на правонарушителите,част първа и втора. Република България: СИЕЛА-СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ, 2006
Психологически пластове в криминологично-криминалистичните интерпретации в поведението на крадците , Сборнник научни доклади от ІІІ Национален конгрес по психология. 2005: 541-553.
Взаимодействието между психолозите и лекари при профилактиката и консултирането на лишени от свобода, страдащи от ХИВ/СПИН. , Затворно дело, кн.№1 2005: 7-23.
Законодателни и институционални промени в българската пенитенциарна система , Затворно дело,кн. №3 2005: 5-21. (Съавтор/и: Петър Василев)
Методологически аспекти на пробацията. Република България: Горекс прес, 2005 (Съавтор/и: Емил Константинов)
Проект "Пробационен център Русе- доброволци". Република България: Народна култура, 2005 (Съавтор/и: Петя Шопова)
Проблеми на взаимодействието между медицинските центрове и психологическата служба на Главна дирекция изпълнение на наказанията , Затворно дело,кн.3 2004: 3-25.
Резултати от ретестирне на служители от следствените арести на София град и окръг. , Затворно дело, кн.№1 2004: 7-31. (Съавтор/и: Мариана Рангелова, Тони Тончева)
Методически аспекти на пробационната дейност с проблемни клиенти , Затворно дело,кн.№2 2004: 41-65. (Съавтор/и: Ангел Топкаров)
Програмният подход при третиране на лишените от свобода-адаптация, оценка на риска и подготовка за живот на свобода. , Сборник с научно-приложни доклади "Прилагане на измененията и допълненията на Закона за изпълнение на наказанията". 2004: 25-40.
Методика за работа с клиенти на пробационен център , Проект "Пробационен център -Русе4 2003: 24-47.
Теоретико-аналитичен обзор на проблемите на взаимодействието между режимно и социално направление в пенитенциарната организация , Затворно дело,кн.№2 2003: 12-36.
Анализ на тенденциите в затворническите общности и пенитенциарния персонал , Затворно дело, кн.№1 2003: 7-51. (Съавтор/и: Александра Николова, Васка Узунова)
Анализ на резултатите от анкета за нагласите на служителите към пенитенциарната реформа , Затворно дело,кн.№2 2003: 7-51. (Съавтор/и: Тони Тончева, Десислава Симеонова, Лиляна Александрова)
Агресивност и престъпност. , Затворно дело,кн. №3 2003: 5-27. (Съавтор/и: Ане Ковачев)
Обучение за работа в специфични условия чрез видиотренинг на новопостъпли служители от надзорно-охранителния състав. , Затворно дело,кн. №3 2003: 31-54. (Съавтор/и: Катя Желязкова, Йонка Георгиева)
Психологически варианти за интерпретиране на мотивацията при извършителите на изнасилване , Юбилейна научна конференция с международно участие 2001: 111-123.
Психологическо портретиране на правонарушителите,част първа. Р: Сиела, 2001
Наръчник на пенитенциарния служител. Република България: ИК"СЕМАРШ", 2001
Личностни и социално-психологически особености на жените-правонарушителки и проблеми при тяхното пенитенциарно третиране , Затворно дело,кн.№3-4 1998: .
Личностно-психологически и социално-психологически особености на осъдените от закрития тип за нерецидивисти и подходи за тяхното пенитенциарно третиране. , Затворно дело кн.№ 3-4 1998: 31-57. (Съавтор/и: Юлия Далакова, Тони Тончева)
Юридическа психология. Република България: Албатрос, 1997
Професиограма и психограма за длъжността "надзирател в закрит тип за рецидивисти". , Затворно дело,кн.1 1997: 21-47. (Съавтор/и: Юлия Далакова, Тони Тончева)
Психологически портрет на рекетьора в контекста на пенитенциарното му третиранее , Затворно дело,кн.№2 1997: 27-43. (Съавтор/и: Нина Гълъбова)
Диагностични възможности на картинно-фрустрационната проба на Розенцвайг при изследване на осъдени за грабеж и убийство. , Затворно дело,кн №4 1997: 17-37.
Криминология и психология , Криминологията в България-миналоло, настояще и бъдеще. 1996: .
Проблеми на психологическия подбор на кандидати за надзорно-сроевия състав в местата за лишаване от свобода. Република България: Затворно дело,кн №2, 1996 (Съавтор/и: Юлия Далкова,Мариана Рангелова)
Психологически анализ на престъпната мотивация на непълнолетния извършител на престъпления , Затворно дело,кн.№2 1996: 7-21. (Съавтор/и: Бойка Каменова)
Творчеството на Чезаре бекария и неговото значение за развитието на наказателното изпълнение, криминологията и юридическата психология , Юбилеен сборник "Чезаре Бекария -начало на съвременната наказателна политика." 1995: 74-89.
Личностно-психологическа характеристика на непълнолетните правонарушители , Затворно дело, кн.№1 1994: 3-21.
Проблематика от семинара за новите концепции на пенитенциарните системи , Затворно дело,кн.№3-4 1994: 61-77.
Анализ на затворническите общности , Затворно дело, кн.№1 1994: 27-46. (Съавтор/и: Нели Петрова)
Техники на интервюто , Затворно дело,кн.№2 1994: 31-47. (Съавтор/и: Тодор Минев)
Проблеми на консултативната работа с лишените от свобода , Затворно дело, кн.№1 1993: 7-24.
Работна типология за служителите от надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода , Затворно дело, кн.№1 1993: 37-53. (Съавтор/и: Сергей Куртев)
Техники за консултативно-корекционна работа. , Затворно дело, кн.№1 1993: 60-75. (Съавтор/и: Тодор Минев)
Социалните безредици- криминологични и социално-психологически аспекти , Затворно дело,кн.№2 1993: 7-31. (Съавтор/и: Сергей Куртев)
Нови концепции за пенитенциарните системи , Затворно дело,кн.№2 1993: 66-76. (Съавтор/и: Валентин Захариев)
Психологическо изследване и типология на осъдените, приемащи и даващи материална облага. , Затворно дело,кн №4 1993: 21-43. (Съавтор/и: Сергей Куртев)
Кадрово състояние на системата на Главно управление на местата за лишаване от свобода.. Република България: Затворно дело кн.:3 Главна дирекция изпълнение на наказанията, 1993 (Съавтор/и: Тодор Минев, Петър Василев)
Методически препоръки за водене на интерекционни психокорекционни групи с лишени от свобода , Затворно дело,кн.№2 1992: 4-31.
Един коментар на актулните проблеми в местата за лишаване от свобода. , Затворно дело, кн.№1 1992: 21-39. (Съавтор/и: Сергей Куртев)
Някои препоръки за провеждане на индивидуална работа с лишени от свобода. , Затворно дело,кн.№2 1992: 32-43. (Съавтор/и: Сергей Куртев)
Подходи и проблеми при изследването на личността на правонарушителя в криминологията и основните отрасли на юридическата психология. , Затворно дело,кн.1 1992: 3-21. (Съавтор/и: Сергей Куртев)
Индивидуално корекционна работа.Биографична рефлексия , Затворно дело,кн №4 1991: 34-49. (Съавтор/и: Сергей Куртев)
Основни подходи при провеждането на групова психокорекционна работа с осъдени , Затворно дело,кн.№1-2 1990: 7-29.
Място и роля на психокорекционните групи при провеждане на възпитателната работа в местата за лишаване от свобода , Затворно дело, кн.№3-4 1990: 14-32.
Психологическа интерпретация на масовото неподчинение в затворите за рецидивисти , Затворно дело,кн.№1-2 1990: 7-25. (Съавтор/и: Сергей Куртев)
Концепция за възпитателната работа с лишените то свобода. , Затворно дело, кн.№3-4 1990: 3-21. (Съавтор/и: Ане Ковачев, Димитър Момчев, Петко Николов, Жоро Петров, Иван Десподов, Емил Грозев)
Психолого-педагогически аспекти на работата с групите с отрицателна насоченост и неофициалните лидери в местата за лишаване от свобода , Затворно дело,кн.№1-2 1989: 5-16.
Личностови особености на извършителите на убийство (чл.115-116 от НК) и корекционен подход за работа с тях , Затворно дело,кн.3 1989: 11-24. (Съавтор/и: Сергей Куртев, Антон Липчев, Ивайло карловски, Олег Кунов, Катя Желязкова)
Корекционни програми за работа с извършители на наслствени престъпления против личността. , Затворно дело, кн.№:4 1989: 3-21. (Съавтор/и: Сергей Куртев, Антон Липчев, Ивайло Карловски, Олег Кунов, Катя Желязкова, Рада Желязкова)
Отрицателното влияние в местата за лишаване от свобода. Република България: "РИО на ВИ на МВР", 1989 (Съавтор/и: Стоян Горчев, Здравко Трайков, Тодор Минев, Владимир Чутурков, Сергей Куртев)
Формиране на социалните установки. Република България: Затворно дело,кн.№3-4, 1988
Психологическо диагностиране на междуличностните отношения , Затворно дело,кн.№3-4 1988: 21-38.
Психологическо диагностиране на междуличностните отношения , Затворно дело,кн.№3-4 1988: 21-38.
Психологическо диагностиране на междуличностните отношения , Затворно дело,кн.№3-4 1988: 21-38.
Типологически особености на извършителите на насилствени престъпления - основа на диференцирания подход в индивидуално-възпитателната работа. , Затворно дело,кн.№2 1988: 7-25. (Съавтор/и: Антон Липчев, Сергей Куртев)
Личността на престъпника като обект на психологическото изследване , Затворно дело,кн.1 1987: 7-21.
Принципина подбор и използване на методики при изследване на лишени от свобода, извършили насилстгвени престъпления срещу личността. , Затворно дело,кн.№1-2 1987: 32-48. (Съавтор/и: Ивайло Карловски, Рада Желязкова, Олег Кунов)
Програма за изследването на извършителите на насилствени престъпления. Република България: Затворно дело, кн.№4, 1987 (Съавтор/и: А.Ковачев, С.Куртев, А.Липчев)
Опит за съдържателна интерпретация на Фредериковия тест , Затворно дело,кн.№2 1986: 43-57.
Структура на психологическия портрет на извършителя на насилствени престъпления срещу личността , Затворно дело,кн №4 1986: 7-25. (Съавтор/и: А.Липчев,, С.Куртев)

Конференции

Пролетни четения на тема "Изборът".

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психоанализата и интерпретациите на криминалното поведение.
Период
09.04.2015 - 10.04.2015 г.
Организатор
Центъра по философия и психоанализа при Философския факултет на ЮЗУ "Н. Рилски".

20 години специалност "Психология"-пътуване към себе си.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психологически анализ на режима в пенитенциарните заведения.
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
Катедра "Психология" на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Психологията - традиции и перспективи.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Personal-psyhological chachteristics of the kiilers wiht life sentence.
Период
11.10.2013 - 13.10.2013 г.
Организатор
Катедра "Психология" на философския факултет на ЮЗУ"Н.Рилски"

Превенция на наркотичната зависимост в местата за лишаване от свобода

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психологическите защити на наркотично зависимите лица
Период
17.05.2005 - 20.05.2005 г.
Организатор
Европийската мрежа за превенция на наркотичната зивисимост в пенитециарните заведения

Превенция на наркотичната зависимост в местата за лишаване от свобода

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Групова псикорекционна работа със зависими клиенти.
Период
06.05.2003 - 09.05.2003 г.
Организатор
Европейската мрежа за превенция на наркотиците в пенитенциарните заведения

Подготовка за живот на свобода- проблеми и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Психологически аспекти на подготовката за живот на свобода.
Период
15.10.2002 - 18.10.2002 г.
Организатор
Министерство на правосъдието на Молдова

Демилитаризация на пенитенциарната система.

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Демилитаризацията на българската пенитенциарна система
Период
05.10.1999 - 08.10.1999 г.
Организатор
Министерство на правосъдието на Грузия

Подбор и обучение на пенитенциарния персонал

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психологическата подготовка на персонала
Период
12.10.1998 - 15.10.1998 г.
Организатор
Министерство на правосъдието на Унгария

Подбор и обучение на пенитенциарния персонал"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психодиагностика и подбор на пенитенциарния персонал
Период
05.11.1996 - 08.11.1996 г.
Организатор
Министерство на правосъдието на Република Полша

Европейските стандарти за третиране на лишените от свобода.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Поетапното реформиране на българската пенитенциарна система.
Период
05.10.1993 - 08.10.1993 г.
Организатор
Министерство на правосъдието на Република Полша

Реформите в затворното дело

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Промените във възпитателната работа с лишените от свобода
Период
01.04.1991 - 03.04.1991 г.
Организатор
Главна дирекция изпълнение на наказанията-Министерство на правосъдието

Проекти

(SRP-B6/14) Личността с криминално поведение

Период на провеждане
05.03.2014 - 27.11.2014 г.
Форма на участие
Ръководил на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Агресивното поведение и самооценката при ученици на възраст от 8-15 години.

Докторант
Василики Апостолос Касиора
Период
08.05.2015 - 07.05.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Психологически проблеми на подготовката на осъдени жени за живот на свобода

Докторант
Ива Иванова копринкова
Период
06.02.2015 - 05.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Предумишленото криминално поведение, диференциращо квалифицираната наказателна отговорност.

Докторант
Ивайло Ангелов Иванов
Период
07.07.2009 - 20.09.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Психологически особености на извършителите на серийни убийства

Студент
Александрина Босилена-Маринова
Година
2015
ОКС
магистър

Психологически профил на участниците в организирана престъпна група

Студент
Звездалина Владимирова
Година
2015
ОКС
магистър

Психически състояния на осъдени на пробация за шофиране в нетрезво състояние

Студент
Мария Галчева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Суицидното поведение при лишените от свобода

Студент
Свитлана Стайкова
Година
2015
ОКС
магистър

Психологически портрет на осъдени за измами

Студент
Нели Алексова
Година
2015
ОКС
магистър

Психологически профил на извършителите на магистрални грабежи.

Студент
Светослав Стойков
Година
2013
ОКС
магистър

Психологически особености на извършителите на умишлени убийства

Студент
Мартин Трионджиев
Година
2013
ОКС
магистър

Особености на психическите състояния на осъдените на пробация за кражба.

Студент
Николай Николов
Година
2013
ОКС
магистър

Особености на самооценката на осъдени лица за организирана престъпна дейност

Студент
Анита Огнянова
Година
2013
ОКС
магистър

Особености на психическите състояния на осъдените пробация, шофиращи в нетрезво състояние осъдените на п

Студент
Константин Леков
Година
2013
ОКС
магистър

Личностно-психологически особености на извършителите на убийство, осъдени с доживотна присъда

Студент
Николай Иванов
Година
2012
ОКС
магистър

Особености на самооценката и темперамента при осъдени на пробация, шофиращи в нетрезво състояние.

Студент
Иво Ташев
Година
2012
ОКС
магистър

Специфика на самооценката и психическите състояния при лицата осъдени за организирана престъпна дейност.

Студент
Илиана Иванова
Година
2011
ОКС
магистър

Сравнителен психологически анализ на различни пенитенциарни системи.

Студент
Румен Михайлов
Година
2011
ОКС
магистър

Психически състояния на лицата, участващи по време на разпит.

Студент
Стоян Митов
Година
2011
ОКС
магистър

личностно-психологически особености на извършителите на изнасилване и подходи за пенитенциарното им третиране.

Студент
Диляна Добрева
Година
2011
ОКС
магистър

Психологическо профилиране на извършителите на убийство

Студент
Гергана Никова
Година
2011
ОКС
магистър

Психологически анализ на пенитенциарното третиране на непълнолетните извършители на кражби.

Студент
Ирина Дамянова
Година
2010
ОКС
магистър

Личностно-психологически особености и подходи за ресоциализационна дейност с непълнолетни извършители на кражби.

Студент
Анелия Георгиева
Година
2010
ОКС
магистър

Бърнаут синдром при социални работници и надзиратели в пенитенциарните заведения

Студент
Михаела Михайлова
Година
2010
ОКС
магистър