Avatar

доц. д-р Десислава Стоилова

Email: dstoilova swu.bg


Десислава Стоилова завършва през ноември 1999 г. магистърска степен по специалност “Финанси” в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, а от декември 1999 г. е назначена като асистент в катедра “Финанси и отчетност” на Стопанския факултет. През 2006 г. й е присъдена ОНС “доктор”, а през 2010 г. и научното звание "доцент" по научната специалност 05.02.05. финанси, парично обръщение, кредит и застраховка. Десислава Стоилова е участвала в специализации в Централноевропейския университет (Унгария), Академия Истрополитана НОВА (Словакия), Изследователски Институт Метрополитън (Унгария), Институт по труда (Гърция), Академия за конфликт мениджмънт (САЩ) и Института на Световната банка (САЩ), където сътрудничи като консултант по проблемите на фискалната децентрализация. Участва активно в национални и международни научно-изследователски проекти, автор е на редица публикации, насочени към иновационни решения в областта на местните финанси и общинския финансов мениджмънт.

Публикации

On the Effectiveness of Local Financial Management: Analysis of Municipal Companies in Southwest Bulgaria with the Z-Score Model. USA: IGI Global, 2023
Fiscal policy and economic growth: Evidence from Central and Eastern Europe , Journal of Tax Reform 2021: 7(2),146-159. (Co-author/s: Иван Тодоров)
Fiscal policy and growth in a small emerging economy: the case of Bulgaria , Journal Society and Economy 2020: 42(4), 386–402. (Co-author/s: Николай Патонов)
Fiscal Policy and Economic Growth in Bulgaria: Does the Tax Structure Really Matter? , Growth Implications of State Budget Income and Expenditure Structure 2020: 53-70. (Co-author/s: Николай Патонов)
Финансиране на социалното предприемачество в България , Социална икономика, социално предприемачество 2019: 69-92.
Финанси на фирмата. България: БОН, Благоевград, 2018
Икономика на публичния сектор. България: БОН, Благоевград, 2018
Tax Structure and Economic Growth: Evidence from the European Union , Journal Contaduría y Administración 2017: 62(3), 1041–1057.
Общински финанси. България: БОН, Благоевград, 2017
Европейски програми и проекти . България: БОН, Благоевград, 2017
Финанси и финансово управление на фирмата. България: БОН, Благоевград, 2015
Използване на фондовете на Европейския съюз в борбата с бедността в България (2007-2020 г.) , Борбата с бедността в България: макроикономика, етнически аспекти, евроинтеграция, ролята на туризма 2014: 68-104.
Impact of the Tourist Industry on the Economic Development of Bulgaria: Trends and Challenges , Contemporary Issues in Tourism & Management Studies 2014: 155-172.
Financial Decentralization in Bulgaria: An Outlook , Journal Management 2013: pp. 91-104.
An Empirical Evidence for the Impact of Taxation on Economy Growth in the European Union , Journal Tourism and Management Studies 2013: pp. 1031-1039. (Co-author/s: Николай Патонов)
Tourism Industry and Economic Development of Bulgaria , Romanian Economic Business Review 2013: pp. 60-68.
Европейски програми и проекти. България: БОН, Благоевград, 2013
Икономика на публичния сектор. България: БОН, Благоевград, 2013
Общински финанси. България: БОН, Благоевград, 2013
Използване на структурните фондове на Европейския съюз в борбата с бедността в България , Борбата с бедността в България: макроикономика, фискална политика, човешки капитал, евроинтеграция 2013: 87-120.
Fiscal Decentralization: Is It a Good Choice for the Small New Member States of the EU? , Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi 2012: 125-137. (Co-author/s: Николай Патонов)
Приходи от облагането с данък върху добавената стойност в страните от Европейския съюз , сп. Икономика и управление 2011: .
Публичните научни форуми, организирани по проект с акроним „ROWER”, финансиран по 7-ма рамкова програма за научни изследвания на ЕС , сп. Икономика и управление 2011: 113-123.
Local Government Finance in Times of Crisis: The Case of Bulgaria , Local Government Finance in Times of Crisis: An early assessment 2011: 23-37.
Financial Decentralization and Local Government Finance Reform for Sustainable Development in Bulgaria: A Survey (Обзор проведения финансовой реформы для устойчивого развития Болгарии). Россия: ИЦ “Наука”, 2010
Achievements, Challenges and Perspectives of Financial Decentralization in Bulgaria , Perspectives of Innovations, Economics and Business 2010: pp. 32-36.
Financial Decentralization and the Downturn: Evidence from Bulgaria , Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi 2010: 261-275.
Economic Aspects of Occupational Health and Safety in Bulgaria: Achievements, Challenges and Reforms , сп. Икономика и управление 2010: 61-74.
Роля и динамика на местните данъци в страните от Европейския съюз , сп. Международна политика 2010: 119-128.
Финансова децентрализация в България. България: Авангард, 2010
Municipal Asset Management in Bulgaria , Municipal Asset Management in Transition Countries: Selected case studies 2010: 31-49.
Property Tax in Bulgaria: A Case Study of Blagoevgrad , Property Tax in Economies in Transition: Selected case studies 2010: 30-56.
Intergovernmental Transfer System in Bulgaria: Stimulus or Obstacle to the Local Financial Autonomy. Russia: Saratovski Institute Publishing House, 2009
Financial Decentralization in Bulgaria: Which Are the Most Important Achievements of the Transition Period and How to Move Forward? , Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi 2009: 166-177.
Финансиране на общинските инвестиционни разходи в България: постижения и проблеми , сп. Икономика и управление 2009: 17-25.
Инвестиции в местното икономическо развитие: сравнителен анализ в рамките на ЕС , сп. Международна политика 2009: 104-110.
Данъчните приходи в общинските бюджети – предпоставка за финансова автономност на местните власти , сп. Икономика и управление 2009: 11-16.
Имущественото облагане в България: сравнителен анализ в рамките на Европейския съюз , сп. Икономика и управление 2008: 41-58.
Икономика на публичния сектор. България: БОН, Благоевград, 2008
Финансов мениджмънт. България: УнИ "Неофит Рилски", 2007
Fostering Local Development in Bulgaria: The Need of Fiscal Decentralization. , Local Innovations for Growth in Central and Eastern Europe 2007: 277-292.
Финансовата децентрализация и местните финанси в контекста на членството на България в ЕС , Фискална и монетарна политика на България – преодоляване на рестрикциите и неолибералните догми 2007: 100-127.
Дългово финансиране на общините: проблеми и постижения в процеса на присъединяване към ЕС , Годишник на Висшето училище по застраховане и финанси 2006: с. 167–228.
Дългово финансиране на общините: проблеми и постижения в процеса на присъединяване към ЕС , Годишник на Висше училище по застраховане и финанси 2006 2006: 167-228.
Financing Rural Areas Development in Bulgaria , Rural Areas in the Modern Development Conditions 2006: 509-527.
Проблеми на общинското облигационно финансиране в България , сп.Управление и устойчиво развитие 2006: 392-400.
Финансова децентрализация и местни финанси: състояние и развитие. България: Сиела, 2005
Алтернативни инструменти за финансиране на общинското икономическо развитие , сп. Управление и устойчиво развитие 2005: 265-272.
Финансова децентрализация и местни финанси: състояние и насоки за развитие , "България в обединена Европа" 2005: 91-106.
Развитие на общински облигационен пазар в България: мисията е възможна , сп. Икономика и управление 2005: 18-41.
Алтернативата дефицитен или балансиран общински бюджет: фокусиране на дебата. България: ФРМС, 2005
Европейско стопанство. България: УнИ "Неофит Рилски", 2005 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Димитър Димитров, Васил Сивов)
Финансова децентрализация в България: постижения, проблеми и перспективи , сп. Икономика и управление 2005: 9-24.
Облигациите - модерен инструмент за финансиране на общинската инвестиционна програма , сп. Финанси и финансова политика 2004: 82-102.
Въведение във финансите. България: Ираник - М, 2004 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Елена Ставрова)
Municipal Bonds Market Development in Bulgaria: Challenges and Perspectives , R&D Priorities in Innovation Policy and Financing in Former Socialist Countries, NATO Science Series, Series V Science and Technology Policy 2004: 173-185.
Европейска интеграция (икономически аспекти). България: УнИ "Неофит Рилски", 2003 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Димитър Димитров, Васил Сивов)
Ръководство по публични финанси . България: УнИ "Неофит Рилски", 2002 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Елена Ставрова)
Финанси на фирмата. България: УнИ "Неофит Рилски", 2001 (Съавтор/и: Чавдар Николов)

Конференции

International Scientific and Practical Conference "Bulgaria of Regions 2019"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Reducing Operating Costs and Enhancing Competitiveness of the SMEs in South Bulgaria: A Case Study
Период
22.11.2019 - 22.11.2019 г.
Организатор
UARD

International Scientific Conference “Cultural Corridors of the South-East Europe: Cultural Tourism without Boundaries”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Impact of the Tourist Industry on the Economy: the Case of Bulgaria
Период
02.10.2018 - 07.10.2018 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski", Faculty of Economics, Bulgaria

International Scientific Conference “Cultural Corridor Via Adriatica: Cultural Tourism without Boundaries”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Impact of the Tourist Industry on the Economic Development: Evidence from Bulgaria, Conference Proceedings, pp. 129-141
Период
15.10.2015 - 19.10.2015 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski", Tourism Department

11th International Conference of ASECU “Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for economic Development”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgaria’s Economic Growth: Supply-Side Dimensions
Период
10.09.2015 - 11.09.2015 г.
Организатор
ASECU
Съавтор(и)
Иван Тодоров

International Conference "Management, Leadership and Innovation towards a Better Changing World"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tourism Industry and Economic Development in Bulgaria
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
Romanian-American University

1st International Conference “South-East European Countries towards European Intergation”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Implementation Rules for Fiscal Decentralization in Bulgaria: A Survey, in Book of Proceedings, рp.522-529
Период
07.11.2012 - 08.11.2012 г.
Организатор
University of Elbasan, Albania

Научна конференция „Европа на две скорости – възможно ли е?“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Финансова децентрализация в България и страните от Европейския съюз, сборник с доклади, с.66-71
Период
05.10.2012 - 05.10.2012 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski", Faculty of Economics, Bulgaria

Международната научно-практическа конференция "Право, управление и медии през XXI век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Децентрализация на държавното управление в страните от Европейския съюз, Сборник с материали, с.427-433
Период
20.05.2012 - 20.05.2012 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski", Faculty of Law and History, Bulgaria
Съавтор(и)
Николай Патонов

Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Данъчно облагане в страните от Европейския съюз, Сборник с доклади, том II, Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет, Варна, 2012 г., с.103-111
Период
11.05.2012 - 13.05.2012 г.
Организатор
Varna Economic University, Bulgaria
Съавтор(и)
Николай Патонов

International Conference "Strategy of Economic Systems Development in the Context of the Modernization"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Taxation and GDP Growth in the European Union, Publishing House “Science”, Saratov, Russia, 2012, pp.18-23
Период
17.04.2012 - 18.04.2012 г.
Организатор
Saratov State University, Russia
Съавтор(и)
Николай Патонов

Всероссийской научно-практической конференции "Развитие теории и практики управления в условиях становления инновационной экономики"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Public Investments and Economic Growth in Bulgaria, pp.31-42
Период
28.05.2011 - 30.05.2011 г.
Организатор
Saratov State University, Russia

19th NISPAcee Annual Conference on Public Administration in the Future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Public Expenditures and Economic Growth in Bulgaria: Twenty Years of Experience
Период
18.05.2011 - 20.05.2011 г.
Организатор
NISPAcee - Network of Institutes and Schools in Public Administration, Bratislava, Slovakia

Всероссийская научно-практическая конференция "Тенденции развития взаимосвязи глобальных и региональных аспектов устойчивого развития"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Financial Decentralization and Local Government Finance Reform for Sustainable Development in Bulgaria: A Survey (Обзор проведения финансовой реформы для устойчивого развития Болгарии)
Период
26.05.2010 - 29.05.2010 г.
Организатор
Saratov State University, Russia

18th NISPAcee Annual Conference on Public Administration in Times of Crisis

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Local Government Finance in the Times of Crisis: The Case of Bulgaria
Период
11.05.2010 - 14.05.2010 г.
Организатор
NISPAcee - Network of Institutes and Schools in Public Administration, Bratislava, Slovakia

17th NISPAcee Annual Conference on State and Administration in a Changing World

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
City-regions - Engines or Blockers of Fiscal Decentralization in Bulgaria
Период
15.05.2009 - 17.05.2009 г.
Организатор
NISPAcee - Network of Institutes and Schools in Public Administration, Bratislava, Slovakia

16th NISPAcee Annual Conference "Public Policy and Administration: Challenges and Synergies", Working Group on Public Sector Finance and Accounting

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Property Taxation in Bulgaria
Период
15.05.2008 - 17.05.2008 г.
Организатор
NISPAcee - Network of Institutes and Schools in Public Administration, Bratislava, Slovakia

International Conference "Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Taxation of Tourist Services under Value Added Tax in Bulgaria, рp.302-309
Период
24.05.2007 - 25.05.2007 г.
Организатор
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia

International Conference Dialogue of Public and Private Representatives about Partnership in Tourism

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tourism and Regional Economic Development in Bulgaria, рp.61-70
Период
03.05.2007 - 04.05.2007 г.
Организатор
University of Economics, Bratislava, Slovakia

The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Value Added Tax in Bulgaria on the Threshold of the EU Accession: A Comparative Survey
Период
06.03.2007 - 08.03.2007 г.
Организатор
University of Economics

International Conference Local Development and Governance in Central, East and Southeast Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Financing Local Development in Bulgaria: Achievements, Challenges and Perspectives, рp.147-153
Период
03.06.2005 - 05.06.2005 г.
Организатор
OECD

Научна конференция "Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кредитният рейтинг като измерител на общинската кредитоспособност - проблеми и перспективи, с.141-150
Период
29.11.2004 - 29.11.2004 г.
Организатор
УНСС, София, България

Научна конференция “Инвестиции и инвестиционна политика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Облигационно финансиране на общинската инвестиционна програма: проблеми и перспективи, с.122-150
Период
20.05.2004 - 21.05.2004 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

Професионализмът на общинските служители

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Облигациите - съвременен инструмент за финансиране на общинските бюджети, с.85-91
Период
18.02.2004 - 19.02.2004 г.
Организатор
УНСС, София, България

Научна конференция "Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дългово финансиране на общините - възможности и проблеми
Период
07.11.2002 - 09.11.2002 г.
Организатор
Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, Свищов, България

Научна конференция “Икономическата политика на държавите в преход”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблеми и перспективи на дълговото финансиране на българските общини в преходния период, с.108-117
Период
25.10.2001 - 26.10.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

Научна конференция “Социално-икономически проблеми на евроинтеграцията на България (регионални аспекти)”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Евроинтеграцията на България и предизвикателствата пред приходната част на местните бюджети, с.285-301
Период
11.04.2001 - 12.04.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

Проекти

(В2.9с.08/02.10.2017) Cross-border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation

Период на провеждане
01.01.2018 - 31.12.2019 г.
Форма на участие
позиция: експерт / научен
Финансиран от
ЕС по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020”
Бюджет
1500000,00 лв.

( 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
05.10.2016 - 14.10.2018 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
28.08.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."
Бюджет
5000000,00 лв.

(Ref. No 900097) Local Products Festivals and Tourism Development (LOFT)

Период на провеждане
03.06.2013 - 02.06.2015 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
228832,00 лв.

(530962-LLP-2012-DE-KA2-KA2MP) Iphras - Interphraseologie für Studien und Berufsmobile (IPHRAS)

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
EU Leonardo da Vinci Programme
Бюджет
699695,00 лв.

(No. 2012-1-PT1-LEO05-11250) Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
EU Leonardo da Vinci Programme
Бюджет
254500,00 лв.

(Ref. No 7966) Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies (CROSS-INNO-CUT)

Период на провеждане
14.04.2011 - 31.05.2013 г.
Форма на участие
Project manager at the South-West University "Neofit Rilski"
Финансиран от
European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
341292,00 лв.

(Ref. No 8308) Common Religious Cultural Pathways (CORECT)

Период на провеждане
30.03.2011 - 30.03.2013 г.
Форма на участие
Financial manager and expert
Финансиран от
European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
97684,00 лв.

(HEALTH-F2-2008-201731) Building a Knowledge Repository of Occupational Well-Being Economics Research” (ROWER)

Период на провеждане
01.07.2008 - 30.09.2011 г.
Форма на участие
Project coordinator at the South-West University "Neofit Rilski"
Финансиран от
Seventh Framework Programme of the EU
Бюджет
1693904,27 лв.

(У-ОХН-09/2003) Финансиране на общините чрез емитиране на облигации

Период на провеждане
01.01.2003 - 31.12.2006 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" към МОН на РБ
Бюджет
14000,00 лв.

Ръководени докторанти

Financial Analysis of the Water Sector in Greece / Финансов анализ на водния сектор в Гърция

Докторант
Ставрос Сингелакис
Период
20.12.2023 - 19.12.2026 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Оптимално общинско финансиране в Гърция - на примера на Oбщина Солун / Optimal municipal financing in Greece: the case of Thessaloniki Municipality

Докторант
Симеон Евтимиос Арванитопулос
Период
07.06.2022 - 06.06.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Public expenditure and economic growth: evidence from Greece / Публични разходи и икономически растеж: изследване на примера на Гърция

Докторант
Йоаннис Галанис
Период
25.11.2021 - 24.11.2024 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

The changes to working conditions and optimization of costs in the public sector of Greece in time of crises / Промените в условията на труд и оптимизиране на разходите в публичния сектор в Гърция по време на кризи

Докторант
Мария Пантолеон Пападима
Период
29.04.2021 - 28.04.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Персонално подоходно облагане в Гърция (Personal Income Taxation in Greece)

Докторант
Олга Василиос Пасхали
Период
08.05.2018 - 07.05.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Дългово финансиране на местните власти в страните от Европейския съюз

Докторант
Катерина Иванова Жегова
Период
09.01.2017 - 08.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Въздействие на еврофондовете върху регионалните различия в Европейския съюз

Докторант
Калина Лазарова Дурова
Период
06.01.2016 - 07.06.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФИСКАЛНАТА И ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ НА БЪЛГАРИЯ

Докторант
Александър Делян Александров
Период
06.01.2016 - 07.06.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Фискална политика и икономически растеж в страните от Европейския съюз

Докторант
Теодора Георгиева Динова
Период
06.07.2012 - 05.07.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Публичните финанси на Република Албания – от Западни Балкани до интеграция в Европейския съюз

Докторант
Ардиан Хусни Дурмиши
Период
11.07.2011 - 03.07.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Финансова децентрализация и икономическо развитие в страните от ЕС

Докторант
Николай Андонов Патонов
Период
26.04.2011 - 24.01.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да