Avatar

доц. д-р Десислава Стоилова

Email: dstoilova swu.bg


Десислава Стоилова завършва през ноември 1999 г. магистърска степен по специалност “Финанси” в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, а от декември 1999 г. е назначена като асистент в катедра “Финанси и отчетност” на Стопанския факултет. През 2006 г. й е присъдена ОНС “доктор”, а през 2010 г. и научното звание "доцент" по научната специалност 05.02.05. финанси, парично обръщение, кредит и застраховка. Десислава Стоилова е участвала в специализации в Централноевропейския университет (Унгария), Академия Истрополитана НОВА (Словакия), Изследователски Институт Метрополитън (Унгария), Институт по труда (Гърция), Академия за конфликт мениджмънт (САЩ) и Института на Световната банка (САЩ), където сътрудничи като консултант по проблемите на фискалната децентрализация. Участва активно в национални и международни научно-изследователски проекти, автор е на редица публикации, насочени към иновационни решения в областта на местните финанси и общинския финансов мениджмънт.

Публикации

Финанси и финансово управление на фирмата. България: БОН, Благоевград, 2015
Използване на фондовете на Европейския съюз в борбата с бедността в България (2007-2020 г.) , Борбата с бедността в България: макроикономика, етнически аспекти, евроинтеграция, ролята на туризма 2014: 68-104.
Financial Decentralization in Bulgaria: An Outlook , Journal Management 2013: pp. 91-104.
An Empirical Evidence for the Impact of Taxation on Economy Growth in the European Union , Journal Tourism and Management Studies 2013: pp. 1031-1039. (Co-author/s: Николай Патонов)
Tourism Industry and Economic Development of Bulgaria , Romanian Economic Business Review 2013: pp. 60-68.
Европейски програми и проекти. България: БОН, Благоевград, 2013
Икономика на публичния сектор. България: БОН, Благоевград, 2013
Общински финанси. България: БОН, Благоевград, 2013
Използване на структурните фондове на Европейския съюз в борбата с бедността в България , Борбата с бедността в България: макроикономика, фискална политика, човешки капитал, евроинтеграция 2013: 87-120.
Fiscal Decentralization: Is It a Good Choice for the Small New Member States of the EU? , Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi 2012: 125-137. (Co-author/s: Николай Патонов)
Приходи от облагането с данък върху добавената стойност в страните от Европейския съюз , сп. Икономика и управление 2011: .
Публичните научни форуми, организирани по проект с акроним „ROWER”, финансиран по 7-ма рамкова програма за научни изследвания на ЕС , сп. Икономика и управление 2011: 113-123.
Local Government Finance in Times of Crisis: The Case of Bulgaria , Local Government Finance in Times of Crisis: An early assessment 2011: 23-37.
Financial Decentralization and Local Government Finance Reform for Sustainable Development in Bulgaria: A Survey (Обзор проведения финансовой реформы для устойчивого развития Болгарии). Россия: ИЦ “Наука”, 2010
Achievements, Challenges and Perspectives of Financial Decentralization in Bulgaria , Perspectives of Innovations, Economics and Business 2010: pp. 32-36.
Financial Decentralization and the Downturn: Evidence from Bulgaria , Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi 2010: 261-275.
Economic Aspects of Occupational Health and Safety in Bulgaria: Achievements, Challenges and Reforms , сп. Икономика и управление 2010: 61-74.
Роля и динамика на местните данъци в страните от Европейския съюз , сп. Международна политика 2010: 119-128.
Финансова децентрализация в България. България: Авангард, 2010
Municipal Asset Management in Bulgaria , Municipal Asset Management in Transition Countries: Selected case studies 2010: 31-49.
Property Tax in Bulgaria: A Case Study of Blagoevgrad , Property Tax in Economies in Transition: Selected case studies 2010: 30-56.
Intergovernmental Transfer System in Bulgaria: Stimulus or Obstacle to the Local Financial Autonomy. Russia: Saratovski Institute Publishing House, 2009
Financial Decentralization in Bulgaria: Which Are the Most Important Achievements of the Transition Period and How to Move Forward? , Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi 2009: 166-177.
Финансиране на общинските инвестиционни разходи в България: постижения и проблеми , сп. Икономика и управление 2009: 17-25.
Инвестиции в местното икономическо развитие: сравнителен анализ в рамките на ЕС , сп. Международна политика 2009: 104-110.
Данъчните приходи в общинските бюджети – предпоставка за финансова автономност на местните власти , сп. Икономика и управление 2009: 11-16.
Имущественото облагане в България: сравнителен анализ в рамките на Европейския съюз , сп. Икономика и управление 2008: 41-58.
Икономика на публичния сектор. България: БОН, Благоевград, 2008
Финансов мениджмънт. България: УнИ "Неофит Рилски", 2007
Fostering Local Development in Bulgaria: The Need of Fiscal Decentralization. , Local Innovations for Growth in Central and Eastern Europe 2007: 277-292.
Финансовата децентрализация и местните финанси в контекста на членството на България в ЕС , Фискална и монетарна политика на България – преодоляване на рестрикциите и неолибералните догми 2007: 100-127.
Дългово финансиране на общините: проблеми и постижения в процеса на присъединяване към ЕС , Годишник на Висшето училище по застраховане и финанси 2006: с. 167–228.
Дългово финансиране на общините: проблеми и постижения в процеса на присъединяване към ЕС , Годишник на Висше училище по застраховане и финанси 2006 2006: 167-228.
Financing Rural Areas Development in Bulgaria , Rural Areas in the Modern Development Conditions 2006: 509-527.
Проблеми на общинското облигационно финансиране в България , сп.Управление и устойчиво развитие 2006: 392-400.
Финансова децентрализация и местни финанси: състояние и развитие. България: Сиела, 2005
Алтернативни инструменти за финансиране на общинското икономическо развитие , сп. Управление и устойчиво развитие 2005: 265-272.
Финансова децентрализация и местни финанси: състояние и насоки за развитие , "България в обединена Европа" 2005: 91-106.
Развитие на общински облигационен пазар в България: мисията е възможна , сп. Икономика и управление 2005: 18-41.
Алтернативата дефицитен или балансиран общински бюджет: фокусиране на дебата. България: ФРМС, 2005
Европейско стопанство. България: УнИ "Неофит Рилски", 2005 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Димитър Димитров, Васил Сивов)
Финансова децентрализация в България: постижения, проблеми и перспективи , сп. Икономика и управление 2005: 9-24.
Облигациите - модерен инструмент за финансиране на общинската инвестиционна програма , сп. Финанси и финансова политика 2004: 82-102.
Въведение във финансите. България: Ираник - М, 2004 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Елена Ставрова)
Municipal Bonds Market Development in Bulgaria: Challenges and Perspectives , R&D Priorities in Innovation Policy and Financing in Former Socialist Countries, NATO Science Series, Series V Science and Technology Policy 2004: 173-185.
Европейска интеграция (икономически аспекти). България: УнИ "Неофит Рилски", 2003 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Димитър Димитров, Васил Сивов)
Ръководство по публични финанси . България: УнИ "Неофит Рилски", 2002 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Елена Ставрова)
Финанси на фирмата. България: УнИ "Неофит Рилски", 2001 (Съавтор/и: Чавдар Николов)

Конференции

International Scientific Conference “Cultural Corridor Via Adriatica: Cultural Tourism without Boundaries”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Impact of the Tourist Industry on the Economic Development: Evidence from Bulgaria, Conference Proceedings, pp. 129-141
Период
15.10.2015 - 19.10.2015 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski", Tourism Department

International Conference "Management, Leadership and Innovation towards a Better Changing World"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tourism Industry and Economic Development in Bulgaria
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
Romanian-American University

1st International Conference “South-East European Countries towards European Intergation”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Implementation Rules for Fiscal Decentralization in Bulgaria: A Survey, in Book of Proceedings, рp.522-529
Период
07.11.2012 - 08.11.2012 г.
Организатор
University of Elbasan, Albania

Научна конференция „Европа на две скорости – възможно ли е?“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Финансова децентрализация в България и страните от Европейския съюз, сборник с доклади, с.66-71
Период
05.10.2012 - 05.10.2012 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski", Faculty of Economics, Bulgaria

Международната научно-практическа конференция "Право, управление и медии през XXI век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Децентрализация на държавното управление в страните от Европейския съюз, Сборник с материали, с.427-433
Период
20.05.2012 - 20.05.2012 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski", Faculty of Law and History, Bulgaria
Съавтор(и)
Николай Патонов

Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Данъчно облагане в страните от Европейския съюз, Сборник с доклади, том II, Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет, Варна, 2012 г., с.103-111
Период
11.05.2012 - 13.05.2012 г.
Организатор
Varna Economic University, Bulgaria
Съавтор(и)
Николай Патонов

International Conference "Strategy of Economic Systems Development in the Context of the Modernization"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Taxation and GDP Growth in the European Union, Publishing House “Science”, Saratov, Russia, 2012, pp.18-23
Период
17.04.2012 - 18.04.2012 г.
Организатор
Saratov State University, Russia
Съавтор(и)
Николай Патонов

Всероссийской научно-практической конференции "Развитие теории и практики управления в условиях становления инновационной экономики"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Public Investments and Economic Growth in Bulgaria, pp.31-42
Период
28.05.2011 - 30.05.2011 г.
Организатор
Saratov State University, Russia

19th NISPAcee Annual Conference on Public Administration in the Future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Public Expenditures and Economic Growth in Bulgaria: Twenty Years of Experience
Период
18.05.2011 - 20.05.2011 г.
Организатор
NISPAcee - Network of Institutes and Schools in Public Administration, Bratislava, Slovakia

Всероссийская научно-практическая конференция "Тенденции развития взаимосвязи глобальных и региональных аспектов устойчивого развития"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Financial Decentralization and Local Government Finance Reform for Sustainable Development in Bulgaria: A Survey (Обзор проведения финансовой реформы для устойчивого развития Болгарии)
Период
26.05.2010 - 29.05.2010 г.
Организатор
Saratov State University, Russia

18th NISPAcee Annual Conference on Public Administration in Times of Crisis

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Local Government Finance in the Times of Crisis: The Case of Bulgaria
Период
11.05.2010 - 14.05.2010 г.
Организатор
NISPAcee - Network of Institutes and Schools in Public Administration, Bratislava, Slovakia

17th NISPAcee Annual Conference on State and Administration in a Changing World

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
City-regions - Engines or Blockers of Fiscal Decentralization in Bulgaria
Период
15.05.2009 - 17.05.2009 г.
Организатор
NISPAcee - Network of Institutes and Schools in Public Administration, Bratislava, Slovakia

16th NISPAcee Annual Conference "Public Policy and Administration: Challenges and Synergies", Working Group on Public Sector Finance and Accounting

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Property Taxation in Bulgaria
Период
15.05.2008 - 17.05.2008 г.
Организатор
NISPAcee - Network of Institutes and Schools in Public Administration, Bratislava, Slovakia

International Conference "Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Taxation of Tourist Services under Value Added Tax in Bulgaria, рp.302-309
Период
24.05.2007 - 25.05.2007 г.
Организатор
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia

International Conference Dialogue of Public and Private Representatives about Partnership in Tourism

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tourism and Regional Economic Development in Bulgaria, рp.61-70
Период
03.05.2007 - 04.05.2007 г.
Организатор
University of Economics, Bratislava, Slovakia

The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Value Added Tax in Bulgaria on the Threshold of the EU Accession: A Comparative Survey
Период
06.03.2007 - 08.03.2007 г.
Организатор
University of Economics

International Conference Local Development and Governance in Central, East and Southeast Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Financing Local Development in Bulgaria: Achievements, Challenges and Perspectives, рp.147-153
Период
03.06.2005 - 05.06.2005 г.
Организатор
OECD

Научна конференция "Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кредитният рейтинг като измерител на общинската кредитоспособност - проблеми и перспективи, с.141-150
Период
29.11.2004 - 29.11.2004 г.
Организатор
УНСС, София, България

Научна конференция “Инвестиции и инвестиционна политика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Облигационно финансиране на общинската инвестиционна програма: проблеми и перспективи, с.122-150
Период
20.05.2004 - 21.05.2004 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

Професионализмът на общинските служители

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Облигациите - съвременен инструмент за финансиране на общинските бюджети, с.85-91
Период
18.02.2004 - 19.02.2004 г.
Организатор
УНСС, София, България

Научна конференция "Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дългово финансиране на общините - възможности и проблеми
Период
07.11.2002 - 09.11.2002 г.
Организатор
Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, Свищов, България

Научна конференция “Икономическата политика на държавите в преход”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблеми и перспективи на дълговото финансиране на българските общини в преходния период, с.108-117
Период
25.10.2001 - 26.10.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

Научна конференция “Социално-икономически проблеми на евроинтеграцията на България (регионални аспекти)”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Евроинтеграцията на България и предизвикателствата пред приходната част на местните бюджети, с.285-301
Период
11.04.2001 - 12.04.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

Проекти

( 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
05.10.2016 - 14.10.2018 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
28.08.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."
Бюджет
5000000,00 лв.

(Ref. No 900097) Local Products Festivals and Tourism Development (LOFT)

Период на провеждане
03.06.2013 - 02.06.2015 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
228832,00 лв.

(530962-LLP-2012-DE-KA2-KA2MP) Iphras - Interphraseologie für Studien und Berufsmobile (IPHRAS)

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
EU Leonardo da Vinci Programme
Бюджет
699695,00 лв.

(No. 2012-1-PT1-LEO05-11250) Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Researcher
Финансиран от
EU Leonardo da Vinci Programme
Бюджет
254500,00 лв.

(Ref. No 7966) Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies (CROSS-INNO-CUT)

Период на провеждане
14.04.2011 - 31.05.2013 г.
Форма на участие
Project manager at the South-West University "Neofit Rilski"
Финансиран от
European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
341292,00 лв.

(Ref. No 8308) Common Religious Cultural Pathways (CORECT)

Период на провеждане
30.03.2011 - 30.03.2013 г.
Форма на участие
Financial manager and expert
Финансиран от
European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
97684,00 лв.

(HEALTH-F2-2008-201731) Building a Knowledge Repository of Occupational Well-Being Economics Research” (ROWER)

Период на провеждане
01.07.2008 - 30.09.2011 г.
Форма на участие
Project coordinator at the South-West University "Neofit Rilski"
Финансиран от
Seventh Framework Programme of the EU
Бюджет
1693904,27 лв.

(У-ОХН-09/2003) Финансиране на общините чрез емитиране на облигации

Период на провеждане
01.01.2003 - 31.12.2006 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" към МОН на РБ
Бюджет
14000,00 лв.

Ръководени докторанти

Персонално подоходно облагане в Гърция (Personal Income Taxation in Greece)

Докторант
Олга Василиос Пасхали
Период
08.05.2018 - 07.05.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Дългово финансиране на местните власти в страните от Европейския съюз

Докторант
Катерина Иванова Жегова
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Въздействие на еврофондовете върху регионалните различия в Европейския съюз

Докторант
Калина Лазарова Дурова
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФИСКАЛНАТА И ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ НА БЪЛГАРИЯ

Докторант
Александър Делян Александров
Период
06.01.2016 - 05.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Фискална политика и икономически растеж в страните от Европейския съюз

Докторант
Теодора Георгиева Динова
Период
06.07.2012 - 05.07.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Публичните финанси на Република Албания – от Западни Балкани до интеграция в Европейския съюз

Докторант
Ардиан Хусни Дурмиши
Период
11.07.2011 - 03.07.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Финансова децентрализация и икономическо развитие в страните от ЕС

Докторант
Николай Андонов Патонов
Период
26.04.2011 - 24.01.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да