Avatar

ас. Тодорка Фичева

Email: dora_ficheva swu.bg


Публикации

Изследване влиянието на конструктивните промени при разработване на пола-панталон върху основата на конична пола-2ч , сп. Текстил и облекло (Съавтор/и: Елена Благова) , сп. Текстил и облекло 2016: .
Класификация на факторите, влияещи върху постигане на обемни ефекти в различни конструктивни участъци на облеклото , сп. Текстил и облекло 2012: 226-231.
Развитие на графична грамотност при обучението на конструктори-моделиери , Сборник научни доклади „ Иновационни техники и технологии” 2011: 137-141. (Съавтор/и: Мария Фичева)
Изследване влиянието на конструктивните промени при разработване на пола-панталон върху основата на конична пола , Сборник научни доклади „ Иновационни техники и технологии”, 2011, ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград 2011: 87-91. (Съавтор/и: Елена Благова)
Допълнение към усъвършенстване на методите за конструиране на дамски конични поли , сп. Текстил и облекло 2011: 158-161.
Разработка двух вариантов женского официального платья на одной базовой основе , Материалы Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы професионального педагогического и технологического образования” 17-18 ноябр 2010г., г.Шадринск, Курганская область, Россия 2010: 379-384.. (Съавтор/и: Елена Благова)
Приложение на AUTO CAD при конструирането на дамски конични поли , Сборник научни доклади „ Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии”, 2010, ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград 2010: 133-138.. (Съавтор/и: Снежина Андонова, Евдокия Петкова)
Усъвършенстване методите за конструиране на дамски конични поли – ІІ част , сп. Текстил и облекло 2010: 71-75.
Усъвършенстване методите за конструиране на дамски конични поли – І част , сп. Текстил и облекло 2009: 6 – 9.

Конференции

14-та ОБЩОТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2015 на тема: ''ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване влиянието на конструктивните промени при разработване на пола-панталон върху основата на конична пола-2ч
Период
29.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
НТС по ТОК-София
Съавтор(и)
Елена Благова

Актуальные проблемы професионального педагогического и технологического образования

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разработка двух вариантов женского официального платья на одной базовой основе
Период
17.11.2010 - 17.11.2010 г.
Организатор
Шадринский государственный педагогический институт
Съавтор(и)
Елена Благова

ОБЩОТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ'2010 - Иновации в текстила и облеклото

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Допълнение към усъвършенстване на методите за конструиране на дамски конични поли
Период
21.10.2010 - 22.10.2010 г.
Организатор
НТС по ТОК-София

ОБЩОТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ'2009 - Иновации в текстила и облеклото

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Усъвършенстване методите за конструиране на дамски конични поли – І част
Период
16.09.2009 - 17.09.2009 г.
Организатор
НТС по ТОК-София

Проекти

(SRP-B14/15) „Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия”

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
28.10.2014 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма " Раэвитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012) „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) - инвестиция за бъдещето”

Период на провеждане
01.05.2014 - 30.09.2014 г.
Форма на участие
Участник в квалификационни курсове
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

(SRP-B15/14 ) „Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники”

Период на провеждане
13.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
3000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
03.10.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

(SRP-B14/13) „Изследване на фактори за термомеханично подлепване на нови текстилни материали”

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
2000,00 лв.

(SRP-В14/12 ) „Изследване на механизми и процеси в шевното производство“

Период на провеждане
02.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
2500,00 лв.

(SRP-B14/11) „Изследване и анализ на шевни технологични процеси за повишаване на ефективността им”

Период на провеждане
03.01.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-B14/09) “Изследване на технологични варианти за конфекциониране на облекла с иновационни технически средства и информационни системи”

Период на провеждане
01.01.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ “Н. Рилски”;
Бюджет
4000,00 лв.