Avatar

ас. Дончо Георгиев

Email: doncho74 swu.bg


ас. Дончо Сашков Георгиев Асистент по славянски езици (сръбски и хърватски), с интереси в областта на социолингвистиката и развитието на езиците на бившата СФР Югославия. Член на УС на МУС по балканистика и редакционната колегия на сп. "Balkanistic forum". Преводач от/на сръбски, хърватски, босненски, черногорски език. Член на Съюза на българските преводачи. Член на съюза на учените в България - клон Благоевград

Публикации

Etnonymum Cikan/циганин/Ciganin/Циганин v cestine, bulharstine, chorvatstine a srbstine , сп. Studia Ethnologica Pragencia 2012: 34-43. (Съавтор/и: Миглена Михайлова-Паланска)
Magazin "Klik": muski identitet / zenski identitet i jezik manipulacije , К. Časopis za književnu i kulturalnu teoriju 2011: 75'83.
Младежките лексикони – опит за законодателно регулиране или архивен източник? , сп. Архивен преглед 2011: 56-67.
„Спомен за тогава, когато днес ще бъде някога”. Феномен или синдром са лексиконите в младежката култура на Балканите през втората половина на XX век , сп. Социологически преглед 2010: 91-99.
Manipulativnе strategije i jezik - izgradnja i dekonstrukcija mladezkog identiteta. Magazin "Klik", Zagreb , K. Impressum, Studentski casopis za knjizevnost, knjizevnu i kulturnu teoriju 2010: 77-89.
Към историята на организираното младежко движение в България (30-те и 40-те години на XX век) , сб. Университетът и младите на Балканите 2000: 135-157.

Конференции

Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Манипулативни езикови стратегии при изграждането на младежките печатни медии. Българският и хърватският пример в съпоставителен план.
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
Катедра по славистика, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморскога бассейна

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сходства и различия стереотипного мышления грузин и болгар
Период
01.09.2008 - 05.09.2008 г.
Организатор
Батумски държавен университет

Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморскога бассейна, Батуми, Грузия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сходства и различия стереотипного мышления грузин и болгар
Период
01.09.2008 - 05.09.2008 г.
Организатор
Батумски държавен университет

Международна славистична конференция по повод десетгодишния юбилей на специалност "Славянска филология" в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Манипулативни и езикови стратегии в младежките печатни медии. Случаят "Егоист"
Период
03.12.2004 - 06.12.2004 г.
Организатор
Катедра по славистика, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Дарове и съкровища. Духовна пиемственост на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Когато даровете стават стока (Към проблема за приемствеността в едно културно самопреобразуване), Банско, 1997
Период
25.02.1997 - 27.02.1997 г.
Организатор
МУС по балканистика, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG17-43/05.09.2012) Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
Катедра по славистика, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002 ("Студентски практики")) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН (по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси")
Бюджет
50000000,00 лв.

(1/05.01.1999) Университетът и младите на Балканите

Период на провеждане
27.01.1999 - 04.02.1999 г.
Форма на участие
координатор, докладчик
Финансиран от
UNESCO
Бюджет
10000,00 лв.

Рецензии/Становища

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ЧЛЕН В СЛОВЕНСКИЯ ЕЗИК (В ДИАХРОНЕН И СИНХРОНЕН АСПЕКТ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милен Малаков

СЪСТАВ И ДИНАМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ В БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Миглена Михайлова–Паланска

Историja словенских jeзика на Балкану

Вид
Монография
Издател
Филолошки факултет у Београду
Държава
Србиjа
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Лили Лашкова

За теорията на превода, контекстуалността и културния трансфер,Превод и културен трансфер. Сборник в чест на доц. д-р Анна Лилова

Вид
Книга
Издател
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Година
2007
Уеб страница
Автор(и)
Анна Лилова, колектив