Avatar

гл.ас. д-р Любомира Христова

Email: dineva swu.bg


Публикации

Предизвикателства пред комуникацията в политическата сфера , Електронно списание за философски и политически науки NotaBene 2023: . (Съавтор/и: Славянка Ангелова)
Концепцията за корпоративна социална отговорност – теории и модели , СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Васил Левски" 2020: 1525-1537. (Съавтор/и: Виолина Петрова)
Дигитални комуникационни умения за професионална реализация на студентите , Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ 2020: 501-518. (Съавтор/и: Славянка Ангелова)
Необходимостта от дигитални умения сред PR студентите , Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив 2020: 77-82.
The role of social networks as a research medium in public relations activity , Conference Proceedings, 3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences, ISBN 978-86-81294-02-4 2019: 193-200. (Co-author/s: Славянка Ангелова)
ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ PR В ПРЕДИЗБОРЕН ПЕРИОД , Електронно списание "Право, Политика, Администрация" 2018: . (Съавтор/и: Славянка Ангелова)
Някои възможни аспекти на политическия PR , сп. Социология и икономика, Година VI-бр. 2 2016: 68-82.
Особености на политическия ПР на институционално равнище в България , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2016: .
Political PR and Citizen Participation in the Democratic Political Process , COLLECTION OF PAPERS International Scientific Conference (Voronezh, May 18–20, 2015) 2015: 323-327.
"Възможности за влияние на медиите върху общественото мнение" , Юбилеен сборник от Международната научна конференция "Право, управление и медии през ХХІ век", том ІІ 2012: 279-287. (Съавтор/и: Мариана Петрова)

Конференции

"Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността" (17-18.05.2023)

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комуникация за корпоративната социална отговорност – ползи и възможности
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Виолина Петрова

XVII. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Corporate Social Responsibility Practices of a Business Organization in Bulgaria in Terms of Pandemic
Период
12.03.2022 - 13.03.2022 г.
Организатор
University of Agribusiness and Rural Development
Съавтор(и)
Виолина Петрова

3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 3IeCSHSS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The role of social networks as a research medium in public relations activity
Период
24.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade – SERBIA
Съавтор(и)
Славянка Ангелова

International Scientific Conference (Voronezh, May 18–20, 2015)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Political PR and Citizen Participation in the Democratic Political Process
Период
18.05.2015 - 20.05.2015 г.
Организатор
VORONEZH STATE UNIVERSITY, UNIVERSITY «GOCE DELCHEV» STIP, REPUBLIC OF MACEDONIA

Право, управление и медии през XXI век, 16-17 май 2012г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Възможности за влияние на медиите върху общественото мнение"
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Правно-исторически факултет
Съавтор(и)
Мариана Петрова

Младежки академичен форум за обществена наука АФОН 2012 на тема: «Социалната срещу либералната държава: избор межди две алтернативи или конвергенция на развитието»

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
04.05.2012 - 05.05.2012 г.
Организатор
УНСС

Младежки академичен форум за обществена наука АФОН 2011 - «ИЗбори по време на криЗА»

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
25.11.2011 - 26.11.2011 г.
Организатор
УНСС

„Дни на науката 2010”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политически комуникационни послания
Период
11.11.2010 - 12.11.2010 г.
Организатор
СУБ- Пловдив

III Балканска научна конференция “Науката, образованието и изкуството през 21ви век"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PUBLIC RELATIONS В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЛАСТТА
Период
09.09.2010 - 10.09.2010 г.
Организатор
СУБ - Благоевград

Ръководени докторанти

Влияние на корпоративната социална отговорност (КСО) върху имиджа на бизнес организацията

Докторант
Виолина Петрова
Период
12.12.2019 - 11.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Имиджът на България чрез студентските бригади в Америка

Студент
Павел Иванов
Година
2018
ОКС
бакалавър

Ролята на PR за изграждане на комуникативна култура сред подрастващите

Студент
Мартина Фильова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Президентски избори 2016 – анализ на комуникационните практики

Студент
Михаела Яновска
Година
2017
ОКС
бакалавър

Ромската жена и нейният образ в обществото

Студент
Саша Кирилова
Година
2017
ОКС
бакалавър