Avatar

гл.ас. д-р Любомира Христова

Email: dineva swu.bg


Публикации

ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ PR В ПРЕДИЗБОРЕН ПЕРИОД , Електронно списание "Право, Политика, Администрация" 2018: . (Съавтор/и: Славянка Ангелова)
Някои възможни аспекти на политическия PR , сп. Социология и икономика, Година VI-бр. 2 2016: 68-82.
Особености на политическия ПР на институционално равнище в България , Електронно научно списание "Реторика и комуникации" 2016: .
Political PR and Citizen Participation in the Democratic Political Process , COLLECTION OF PAPERS International Scientific Conference (Voronezh, May 18–20, 2015) 2015: 323-327.
"Възможности за влияние на медиите върху общественото мнение" , Юбилеен сборник от Международната научна конференция "Право, управление и медии през ХХІ век", том ІІ 2012: 279-287. (Съавтор/и: Мариана Петрова)

Конференции

International Scientific Conference (Voronezh, May 18–20, 2015)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Political PR and Citizen Participation in the Democratic Political Process
Период
18.05.2015 - 20.05.2015 г.
Организатор
VORONEZH STATE UNIVERSITY, UNIVERSITY «GOCE DELCHEV» STIP, REPUBLIC OF MACEDONIA

Право, управление и медии през XXI век, 16-17 май 2012г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Възможности за влияние на медиите върху общественото мнение"
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Правно-исторически факултет
Съавтор(и)
Мариана Петрова

Младежки академичен форум за обществена наука АФОН 2012 на тема: «Социалната срещу либералната държава: избор межди две алтернативи или конвергенция на развитието»

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
04.05.2012 - 05.05.2012 г.
Организатор
УНСС

Младежки академичен форум за обществена наука АФОН 2011 - «ИЗбори по време на криЗА»

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
25.11.2011 - 26.11.2011 г.
Организатор
УНСС

„Дни на науката 2010”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политически комуникационни послания
Период
11.11.2010 - 12.11.2010 г.
Организатор
СУБ- Пловдив

III Балканска научна конференция “Науката, образованието и изкуството през 21ви век"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PUBLIC RELATIONS В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЛАСТТА
Период
09.09.2010 - 10.09.2010 г.
Организатор
СУБ - Благоевград

Ръководени дипломанти

Имиджът на България чрез студентските бригади в Америка

Студент
Павел Иванов
Година
2018
ОКС
бакалавър

Ролята на PR за изграждане на комуникативна култура сред подрастващите

Студент
Мартина Фильова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Президентски избори 2016 – анализ на комуникационните практики

Студент
Михаела Яновска
Година
2017
ОКС
бакалавър

Ромската жена и нейният образ в обществото

Студент
Саша Кирилова
Година
2017
ОКС
бакалавър