Avatar

доц. д-р Димитър Томов

Email: dimitar.tomov swu.bg


Разработване на методика за обучение по тенис за студенти. Актуалността произтича от това, че осъществяването на физическото възпитание като процес в условията на висшите училища протича в определени ограничителни рамки от програмно време. Тази методика е апробирана в ЮЗУ „Неофит Рилски” и е в основата на рзработване на дисертационния ми труд Оценяване на формираните спортно-технически умения от тениса и знания за играта у студенти В нашите интереси е изследването нивото на формирани спортно-технически увениа от спортните игри (баскетбол, волейбол, футбол и хандбал ) у студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски” от различни факултети и специалности. Методите на ид.зследване са двигателно тестиране , със спортно-технически елементи от игрите. Ключови думи: тинис, спортни игри, обучение, оценяване, методика

Публикации

Анкетно проучване на изучаване в училище видоме спорт и на спортните интереси на студентите , Спорт & Наука 2015: 128-132.
Обучението по тенис във висшето училище. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2014
Examination to the level of the sport-technical skills of the students from SWU “Neofit Rilski , Activities in Physical Education and sport 2014: 184-187. (Co-author/s: Стоян Иванов)
Student opinion on the means and methods employed in tennis education at South-West University Neofit Rilski , Activities in Physical Education and sport 2013: 192-202. (Co-author/s: Даниела Томова)
Методика за начално обучение по тенис за студенти в условията на висшето училище , Спорт & Наука 2012: 125-134.
Methodology of teaching and training tennis in classes of Physical Education at Higher schools , Activities in Physical Education and sport 2012: 57-62. (Co-author/s: Стоян Иванов)
Начално обучение по тенис (за студенти и ученици). България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2010
Ефективност на обучението по тенис в ЮЗУ „Неофит Рилски , Сборник с материали от научна конфепренцияСъвременното образование. Мисия и визия. Благоевград 2010: 510-513.
Тенис (ръководство по тенис). България: ПОЛИПРИНТ ООД, Благоевград, 1999 (Съавтор/и: Даниела Томова)

Конференции

Физическо възпитание Спорт Кинезитерапия

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анкетно проучване на изучавани в училище видове спорт и на спортните интереси на студентите
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
Катедри "Спорт", "ТМФВ" и УСК "Академик" Благоевград

17 Simposium for Sport and Physical education of Youth.

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Examination to the level of the sport-technical skills of the students from SWU “
Период
20.09.2013 - 21.09.2013 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония
Съавтор(и)
Стоян Иванов

11th International Scientific and Professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Evaluation of sports and technical skills of students sports games
Период
19.04.2013 - 20.04.2013 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония

16 Simposium for Sport and Physical education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Student opinion on the means and methods employed in tennis education at South-West University Neofit Rilski
Период
21.09.2012 - 22.09.2012 г.
Организатор
Федерацията на спортните педагози на Македония
Съавтор(и)
Даниела Томова

Съвременното образование. Мисия и визия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ефективност на обучението по тенис в ЮЗУ „Неофит Рилски”
Период
10.09.2010 - 11.09.2010 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG051POO1-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2013 - 10.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, ОП "РЧС" съфинансирано от ЕСФ
Бюджет
5000000,00 лв.

(BGP05P001-3.07-0064) Бизнес-иновационни подходи за създаване на учебни програми за обучение на студенти от Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда по Програма "Актуализиране на учебните прогреми във висшено училище в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН, ОП "РЧС" съфинансирано от ЕСФ
Бюджет
282496,00 лв.

(SRP-B13/13) Диагностициране на спортно-техническите умения, знания и спортни интереси на студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
04.02.2013 - 20.12.2013 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН, ОП "РЧС" съфинансирано от ЕСФ
Бюджет
3300,00 лв.

Ръководени докторанти

Ефективноста на пирамидално-състезателния метод в часовете по спортна подготовка-футбол, в условията на спортните училища.

Докторант
Николай Иванов Марков
Период
17.06.2019 - 16.06.2023 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Изследване, ефекта на допълнителната работа за физическа подготвка, за усвояването на спортно - технически умения при 10-14 годишни тенисисти

Студент
Кристиян Атанасов Станев
Година
2019
ОКС
бакалавър

Сравнителен анализ на методиката на обучение на ITF и традиционно изпобзваната методика за начабно обучение по тенис

Студент
Цвета Панайотова
Година
2014
ОКС
магистър

Диагностицилане на взривна сила на долни крайници на 13-14 годишни девойки

Студент
Ненад Милчев
Година
2014
ОКС
магистър

Оценяване спортнотехническите умения, знания и спортни интереси на ученици

Студент
Венчо Олев
Година
2014
ОКС
бакалавър