Avatar

доц. д-р Димитрина Стефанова

Email: dimi swu.bg


Ключови думи: Public relations (Връзки с обществеността), Стратегически комуникации, Кризисен мениджмънт и PR, Институционален комуникационен мениджмънт

Публикации

Критерии за съдържанието на информацията към обществеността в период на криза , Сборник с доклади от годишна научна конференция 28-29 май 2020 г., НВУ „Васил Левски”, Велико Търново 2021: 1692-1698.
Мениджмънт на кризи. България: Пропелер, 2019 (Съавтор/и: Валентин Василев , Веселин Черкезов)
Вътрешните комуникации в публичната сфера и ролята им в управлението на кризисни ситуации , Международна политика 2017: 91-101. (Съавтор/и: Валентин Василев)
"Ефективни комуникации в публичния мениджмънт". . България: Пропелер, 2017 (Съавтор/и: Валентин Василев, Славянка Ангелова)
Стратегии разработки системы внутренних коммуникаций публичных организаций: практические аспекты и теоретичeские дилеммы , Среднорусский вестник общественных наук - списание издавано от Орловския филиал на Руската академия за народно стопанство и държавна служба при Президента на Руската федерация 2016: 86-93.. (Съавтор/и: Валентин Василев)
Создание и развитие систем внутреннеи коммуникации в гусодарстевои администрации. , Научно-методический и теоретический журнал Социосфера, №2, 2016 2016: 92-98. (Съавтор/и: Валентин Василев)
Construction and Development of Systems for Internal Communications in Public Administration – Mission Possible!?, , CONFERENCE PROCEEDINGS 2, ECONOMIC, SOCIAL AND ADMINISTRATIVE APPROACHES TO THE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2016: 162-167. (Co-author/s: Валентин Василев)
Особености на ПР стратегията и етапи в реализирането й , Реторика и комуникации“, бр. 24, септември 2016 2016: .
“Ръководство за учебна практика” . България: УИ Неофит Рилски, Благоевград , 2015 (Съавтор/и: Славянка Ангелова)
Crisis Prevention in Micro and Small Enterprises in the Food Industry , Proceeding of the Scientific Conference 2014: 47-54. (Co-author/s: Славянка Ангелова)
Promoting Brands through Facebook Social Network , Proceeding of the Scientific Conference 2014: 54-59. (Co-author/s: Славянка Ангелова)
Принципите на интеграция и координация в PR , Сборник от XV Лятната школа по PR „Избори и ПР и ПР при избори“, Департамент “Масови комуникации”, Нов български университет 2013: .
„Предимства от интегрираните онлайн и офлайн PR-кампании , Сборник Право, управление и медии през ХХІ век 2012: 50-59. (Съавтор/и: Славянка Ангелова)
Стратегически компоненти на PR-планирането. България: УИ Неофит Рилски, Благоевград, 2011
Влиянието на медиите - традиционни и нови , Годишник на Съюза на учените – клон Благоевград 2011: 65-74. (Съавтор/и: Славянка Ангелова)
Изисквания на PR практиката към университетското образование , Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив 2011: 75-83. (Съавтор/и: Славянка Ангелова)
Приносът на социологията за ефективен PR , сп. Социология 2010: 111-115.

Конференции

ХХII Лятна школа Пъблик Рилейшънс на НБУ „Медии и комуникации по време на криза“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
О(без)властеният гражданин“ – публичност при криза“
Период
25.06.2020 - 26.06.2020 г.
Организатор
Нов български университет

The Knowledge - Based Organization The 22 International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Construction and Development of Systems for Internal Communications in Public Administration – Mission Possible!?,
Период
09.06.2016 - 11.06.2016 г.
Организатор
ROMANIA MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE “NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY
Съавтор(и)
Валентин Василев

Scientific Conference of the project “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”, 15th May

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Crisis Prevention in Micro and Small Enterprises in the Food Industry
Период
15.05.2014 - 16.05.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Славянка Ангелова

Право, управление и медии през ХХІ век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предимства от интегрираните онлайн и офлайн PR-кампании
Период
21.05.2012 - 23.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Славянка Ангелова

Проекти

((№ BG051PO001-3.3.07-0002)) Студентски практики

Период на провеждане
11.06.2013 - 18.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
56000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Национален PR като фактор за устойчиво развитие

Докторант
Силвия Любенова Домозетска
Период
23.09.2023 - 24.09.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Основни аспекти и подходи за реализиране на ефективни комуникационни програми

Докторант
Силвия Боянова Александрова
Период
12.06.2019 - 11.06.2023 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Комуникационни концепции за управление на кризи

Докторант
Катерина Николаева Василева
Период
03.07.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Комуникацията в публичния сектор чрез институционалния сайт

Докторант
Йона Карамфилова Мавревска
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Събитийният мениджмънт в контекста на дългосрочната PR-стратегия”

Докторант
Тина Олег Сатиева
Период
01.02.2014 - 31.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милена Янкова

Екипи и екипна ефективност. Теоретичен навигатор и практически наръчник

Вид
Монография
Издател
Пропилер
Държава
България
Година
2019
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Василев, Костадин Георгиев

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.11.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виктория Сотирова

„Социологически анализ на политическите нагласи в процеса на социализация на младежта в Република Молдова

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
21.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгений Чирков

Политически PR –проблеми и тенденции

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любомира Христова

„Връзки с медиите в корпоративната PR-практика“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.10.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милена Янкова

„Управление на конфликтите и стреса в организациите от публичната сфера”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.11.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Олга Чорбаджийска

„Влияние на организационната култура върху мотивацията на персонала”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Петре Ефремовски

„Проблеми и перспективи на електронното административно обслужване, изпълнявано от общинските и областни администрации в Република България”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емилия Миланова